; HikaSerial (Bulgariant) ; HIKA_SERIALS="Серийни №" HIKA_PACKS="Пакети" ADD_NEW_SERIAL="Добави нов сериен №" ASSIGN_DATE="Асоцииране на дата" ASSIGNABLE_ORDER_STATUSES="Възможни статуси за асоцииране" ATTACHED_TO_PRODUCT="Асоциирано към продукт" IMPORT_AS_CSV="Импорт от CSV" IMPORT_FROM_CSV="Импортиране на CSV файл" IMPORT_FROM_TEXTAREA="Импорт на текст" ASSIGNED_SERIAL_STATUS="Асоциирани статуси на серийни №" USED_SERIAL_STATUS="Ползвани статуси на серийни №" UNASSIGNED_SERIAL_STATUS="Неасоциирани статуси на серийни №" REMOVE_DATA_ON_UNASSIGNED="Премахване на данните от неасоциираните" LINK_PRODUCT_QUANTITY="Връзка към количеството на продукта" SERIAL_TRUNCATED_SIZE_IN_BACKEND="Съкращаване на дължината на серийните №" HIKASERIAL_CPANEL="Табло" HIKASERIAL_SUCC_SAVED="Записано" HIKASERIAL_PLUGIN_METHOD="Метод на добавката" PACK="Пакет" PACK_DATA="Данни за пакет" PACK_DATA_SQL="Пакетиране на SQL данни" PACK_DESCRIPTION="Описание" PACK_GENERATOR="Пакетен генератор" PACK_NAME="Име на пакет" PACKS_ALL="Всички пакети" SERIAL_DATA="Данни за серийни №" SERIAL_FREE="Безплатно" SERIAL_PACK="Пакет" SERIAL_STATUS="Статус" SERIAL_STATUS_ALL="Всички статуси" SERIAL_STATUS_FOR_REFUND="Статус за платени серийни №" SERIAL_TRUNCATED="(...)" SERIAL_UNASSIGNED="Неасоциирано" SERIAL_USED="Ползвано" SERIAL_ASSIGNED="Асоциирано" SERIAL_RESERVED="Резервирано" SERIAL_SIZE="Размер на сериен №" SERIAL_FORMAT="Формат на сериен №" SERIAL_TEST="Примерни серийни №" HIKA_STATISTICS="Статистики" HIKAS_PLUGIN="Добавка: " HIKAS_NONE="-" DISCOUNT_COUPON_ID="id на талон за отсъпка" EMPTY_PACK="Празно" ERR_CREATING_DISCOUNT_COUPON="Възникна проблем при добавяне на талона в базата" NUMBER_OF_SERIALS="Брой серийни №" PACK_NOT_LINKED_WITH_PRODUCT="Пакетът не е свързан с продукт" PLUGIN_PARAMETERS="Параметри на добавката" REFRESH_ASSOCIATIONS="Опресни асоциациите" SEE_SERIALS="виж списъка" SERIAL_STOCK_LEVEL_NOTIFY="Известие за наличности" STATISTICS="Статистики" TOTAL_SERIALS="Общо" ; 1.2.0 HIKA_CONFIGURATION_SQL="Конфигуриране: SQL помощник" HIKA_SQL_REQUEST="SQL заявка" HIKA_SQL_RESULT="SQL резултат" HIKA_NO_SQL="Няма SQL" THE_PACK_STOCK_LEVEL_IS_LOW="Пакетът %s съдържа само %s серийни №." GENERATE="Генериране" GENERATION_INFORMATION="Информация за генерирането" X_SERIAL_GENERATED="%d серийни номера са генерирани" HIKA_CONSUMER_PACK="Клиентски серийни №" PLUGIN_GENERATOR_CAN_NOT_POPULATE="Този генератор не може да попълни базата" USE_FAST_RANDOM="Бързи произволни" DISPLAY_SERIAL_STATUSES="Показва серийни № за клиент" GENERATOR_PARAMETERS="Параметри на генератора" PACK_DATA_NONE="Няма предоставени данни за доставчика" SERIAL_EXTRA_DATA="Допълнителни данни за сериен №" START_FROM_NUMBER="Начало от номер" MIN_VALUE="Мин. стойност" MAX_VALUE="Макс. стойност" VENDOR_CODE="Код на продавач" SDK_KEY="SDK ключ" TEST_MODE="Тестов режим" USE_SECURE_EBOOK_PRODUCT_CODE="Ползване на Secure-eBook продуктов код" SECURE_EBOOK_KEY="Ключ за активиране:" SECURE_EBOOK_DOWNLOAD="Връзка за теглене:" SECURE_EBOOK_ERROR="Secure eBook грешка: %s" HIKA_WEBSERVICE_ACCESS="Webservice достъп" ; 1.4.0 HIKASERIAL_OVERRIDE="HikaShop / HikaSerial препокриване" SAVE_HISTORY="Запиши историята" SERIAL_DELETED="Изтрито" USE_DELETED_SERIAL_STATUS="Ползвани на изтрити серийни статуси" ; 1.5.0 DISCOUNT_VALIDITY_PERIOD="Валидност на периода за отстъпка" HIKASERIAL_ENTER_SERIAL="Въведете Вашият сериен номер" ; 1.6.0 DISCOUNT_PRODUCT_PERCENT="Плаваща отсъпка" ATTACH_IN_EMAILS="Прикачване в писма" SERIAL_PACKS="Пакети" ATTACH_AS_DOWNLOAD="Изтегляне като файл" IMAGE_GENERATION="Генериране на снимка" IMAGE_PATH="Път за снимката" SERIAL_TEXT_X_Y="Позиция (X/Y)" SERIAL_TEXT_X="X:" SERIAL_TEXT_Y="Y:" SERIAL_TEXT_W_H="Размер (Ш/В)" SERIAL_TEXT_W="Ш:" SERIAL_TEXT_H="В:" SERIAL_TEXT_SIZE_COLOR="Размер и цвят" ; 1.6.1 DISCOUNT_PRODUCT_PERCENT_WITH_TAX="Плаваща отстъпка с данък" ; 1.7.0 ATTACHSERIAL_PLUGIN="Прикачване на сериен №" ATTACHSERIAL_FONT="Шрифт" ATTACHSERIAL_TEXT_TYPE="Тип" ATTACHSERIAL_TEXT_FORMAT="Формат" ATTACHSERIAL_FORMAT_RAW="Чисто" ATTACHSERIAL_FORMAT_DATE="Дата" ATTACHSERIAL_FORMAT_BARCODE="Баркод" ATTACHSERIAL_FORMAT_QRCODE="QRCode" ATTACHSERIAL_TYPE_SERIAL="Сериен..." ATTACHSERIAL_TYPE_ORDER="Поръчка..." ATTACHSERIAL_TYPE_PRODUCT="Продукт..." ATTACHSERIAL_TYPE_ORDER_PRODUCT="Поръчка на продукт..." ATTACHSERIAL_TYPE_ORDER_CUSTOMER="Клиентска поръчка..." ATTACHSERIAL_TYPE_ORDER_SHIPPING="Поръчка за доставка..." ATTACHSERIAL_TYPE_ORDER_BILLING="Поръчка за плащане..." ATTACHSERIAL_TYPE_RAW_TEXT="Чист текст..." ATTACHSERIAL_TYPE_DYN_TEXT="Динамичен текст..." ATTACHSERIAL_TYPE_TRANSLATION="Превод..." ATTACHSERIAL_TYPE_PRODUCT_PRICE_INCVAT="Цена на продукт (с ДДС)" ATTACHSERIAL_TYPE_PRODUCT_PRICE_EXCVAT="Цена на продукт (без ДДС)" ATTACHSERIAL_NOTICE_DOWNLOAD_UPLOAD_TTF="Изтеглете някои TTF шрифтове от тук и ги качете в: %s" ; 1.7.3 ATTACHSERIAL_TYPE_ENTRY="Запис..." CONSUME_INVALID_SERIAL="Невалиден сериен №" CONSUME_NOT_LOGGED="Моля влезте в профила си" FORBIDDEN_CONSUME_GUEST="Забранено за ползване от гости" CONSUME_THANK_YOU="Благодарим Ви" PRODUCT_ADDED_TO_YOUR_CART="Продукта е добавен към поръчката" SERIAL_UNLIMITED_QUANTITY="Неограничено количество" PRODUCT_ID="Id на продукт" BLOCK_PRODUCT="Блокиран продукт" NOT_YOUR_SERIAL="Не ползва сериен №" SERIAL_NO_USER_ASSIGN="Не е асоцииран потребител" ; 1.8.0 ATTACHSERIAL_FORMAT_PRICE="Цена" SERIAL_IMPORT_INCORRECT_HEADER="Некоректни данни от хедъра" SERIAL_IMPORT_DUPLICATE_PACK_NAME="Дублирано име на пакета '%s'. Импорта е прекратен" ATTACHSERIAL_FORMAT_IMAGE="Снимка" ATTACHSERIAL_TYPE_PRODUCT_IMAGE="Снимка на продукт" ATTACHSERIAL_TYPE_OPTION_PRODUCT="Опции за продукт (Число.Име)..." ATTACHSERIAL_TYPE_OPTION_ORDER="Подреждане на опциите за продукт (Число.Име)..." SERIAL_CHECKOUT_X_CONSUMED="Ползвахте серийния № "%s"" SERIAL_CHECKOUT_UNKNOWN_CODE="Неизвестен код" POINTS_CONVERSION="%s = 1 точка" POINTS_CURRENCY_RATE="Ставки" POINTS_VALUE="Стойност на точките" ADD_POINTS="Добави точки" HIKASERIAL_OPTIONS="Опции" ATTACHSERIAL_IMAGE_EXISTS="Снимката %s съществува" ATTACHSERIAL_IMAGE_NOT_EXISTS="Снимката %s не съществува" ATTACHSERIAL_IMAGE_WRONG_FORMAT="Файлът %s не е с правилните права или е с невалиден формат" HIKASERIAL_NO_NAME="Няма име" SERIAL_EXPORT_CSV="CSV" SERIAL_EXPORT_XLS="XLS" SERIAL_ID="ID на сериен №" POINTS_DYNAMIC_VALUE="Динамична стойност" HIKASERIAL_GO_BACK="Назад" CONSUME_DISPLAY_DETAILS="Показва данни след ползване" HIKASERIAL_SERIAL_CONSUMED="Серийният номер е ползван успешно" ATTACHSERIAL_TYPE_FULL_PRODUCT_PRICE_INCVAT="Пълна цена на продукт (с ДДС)" ATTACHSERIAL_TYPE_FULL_PRODUCT_PRICE_EXCVAT="Пълна цена на продукт (без ДДС)" ; 1.8.2 HIKASERIAL_CONFIRM_SERIAL="Потвърждение на сериен №" SERIAL_CONFIRMATION="Желаете ли да ползвате сериен № '%s' ?" ; 1.8.3 EAN_TYPE="EAN тип" HIKASERIAL_PERIOD_DAY="%s ден" HIKASERIAL_PERIOD_DAYS="%s дена" HIKASERIAL_PERIOD_MONTH="%s месец" HIKASERIAL_PERIOD_MONTHS="%s месеца" HIKASERIAL_PERIOD_YEAR="%s година" HIKASERIAL_PERIOD_YEARS="%s години" ; 1.8.4 ATTACHSERIAL_TYPE_VENDOR="Продавач..." ; 1.9.0 HIKA_CONSUME_USER_ASSIGN="Ползването ще асоциира потребител" USEABLE_SERIAL_STATUSES="Ползваеми статуси на серийни №" SERIAL_MAILTOCUSTOMFIELD="Serial: Mail to custom field" SERIAL_MAILTOCUSTOMFIELD_SUBJECT="You received a serial" MAILTOCUSTOMFIELD_EMAIL_TITLE="Вие получихте сериен №" MAILTOCUSTOMFIELD_USER_MESSAGE="%s Ви остави бележка:" MAILTOCUSTOMFIELD_BEGIN_MESSAGE="%s Ви изпрати сериен № от %s" SERIAL_PLUGIN_CUSTOM_FIELD="Допълнително поле" SERIAL_PLUGIN_USE_ATTACHSERIAL="Вкл. и прикачени файлове" ; 1.10.0 ADD_PACK="Add pack" ADD_PACKS="Add packs" HIKASERIAL_ORDER_ASSIGNATION="Order assignation" HIKASERIAL_ORDER_ASSIGNATION_TYPE="Assignation type" HIKASERIAL_ASSIGNATION_TARGET="Target" HIKASERIAL_ASSIGNATION_QUANTITY="Quantity" HIKASERIAL_VARIABLE_QUANTITY="Variable Qty" HIKASERIAL_FIXED_QUANTITY="Fixed Qty" DISPLAY_CONSUME_MODULE="Display consume module" PRIVATE_CONTENT_MSG="Private content" PRIVATE_CONTENT_DELIMITER="Private content delimiter" PRIVATE_CONTENT_BUY_PRODUCT="Buy %s to unlock the content" NOTICE_NO_PACKS="No pack found" NOTICE_NO_SERIALS="No serial found" NOTICE_NO_PRODUCTS="No product found" HIKASERIAL_ORDER="Order" SERIAL_PACK_QUANTITY_LOW="Serial: Pack quantity low" SERIAL_PACK_QUANTITY_LOW_SUBJECT="Your pack have a low quantity" PACK_STOCK_LEVEL_LOW_EMAIL_SUBJECT="Your pack %s have a low quantity" THE_PACK_LEVEL_IS_LOW_EMAIL_TEXT="The serial pack stock quantity is below his warning limit:" HIKASERIAL_IMPORT_SERIALS_FOR_PACK="Import serials in pack "%s"" ENTER_SERIALS_HERE="Enter your serials here..." ; 1.10.1 HIKASERIAL_CHECK_DUPLICATES="Check duplicate serials" ; 1.10.2 SERIAL_RANDOM_PICKUP="Random pickup" SHARE_HIKASERIAL_CONFIRMATION_1="This Language File will be sent to the HikaSerial translation team and may be included in the next version." SHARE_HIKASERIAL_CONFIRMATION_2="By sharing this file, you allow the HikaSerial team to use your work for any purpose." HIKASERIAL_NO_PRODUCT="-" ; 1.10.3 HIKA_SERIAL_LISTING_DESCRIPTION="List of your serials" ; 1.10.4 HIKAM_SHOW_SERIALS="Show serials »" HIKASERIAL_ALREADY_USED="Serial already used" SOME_PRODUCTS_REQUIRED_SERIAL_IN_SESSION="Some products required the usage of a serial to be bought" ; 2.0.0 COM_HIKASERIAL_CONFIGURATION_VIEW_TITLE="Configuration page" COM_HIKASERIAL_CONFIGURATION_VIEW_DESC="Displays the configuration page." COM_HIKASERIAL_DASHBOARD_VIEW_TITLE="Dashboard" COM_HIKASERIAL_DASHBOARD_VIEW_DESC="View statistics" COM_HIKASERIAL_PACK_VIEW_TITLE="Packs" COM_HIKASERIAL_PACK_VIEW_DESC="Shows a list of all the serial packs" COM_HIKASERIAL_PLAN_VIEW_TITLE="Plans" COM_HIKASERIAL_PLAN_VIEW_DESC="Shows a list of all the subscription plans" COM_HIKASERIAL_SERIAL_VIEW_TITLE="Serial" COM_HIKASERIAL_SERIAL_VIEW_DESC="Shows a list of all the serials." COM_HIKASERIAL_SUBSCRIPTION_VIEW_TITLE="Subscriptions" COM_HIKASERIAL_SUBSCRIPTION_VIEW_DESC="Shows a list of all the subscriptions." HIKASERIAL_PDF_LIB="PDF Library" SERIAL_ASSIGNABLE_ORDER_STATUSES="Assign Serials" SERIAL_ASSIGNABLE_ORDER_STATUSES_DESC="Statuses which unlock the serials for the customer" ATTACHSERIAL_DATABASE_FIELDS="Database fields" ATTACHSERIAL_TYPE_CATEGORY_IMAGE="Category image" HIKA_SERIAL_OPT_GROUPS="Groups" HIKA_SERIAL_PLANS="Plans" HIKA_SERIAL_PLAN="Plan" HIKA_PLAN_SETTINGS="Plan settings" HIKA_PLAN_ACTIONS="Plan actions" HIKA_PLAN_EMAILS="Plan emails" HIKA_PLAN_EMAIL_INHERIT="Inherit email settings" HIKA_DAYS_BEFORE="Days before" HIKA_EMAIL_TEMPLATE="Email template" SERIAL_SUBSCRIPTION_EXPIRATION_NOTICE="Subscription expiration notice" SERIAL_RENEWAL_EMAILS="Renewal emails" HIKA_PLAN_RELATION_TYPE="Relation type" HIKA_PLAN_RELATION_DURATION="Duration" HIKA_PLAN_RELATION_TYPE_CREATE="Creation" HIKA_PLAN_RELATION_TYPE_CREATE_RENEW="Creation then Renewal" HIKA_PLAN_RELATION_TYPE_RENEW_CREATE="Renewal or Creation" HIKA_PLAN_RELATION_TYPE_RENEW="Renewal" HIKA_PLAN_RELATION_TYPE_UPGRADE="Upgrade" HIKA_SUBSCRIPTIONS="Subscriptions" HIKA_SUBSCRIPTION_DATA="Subscription data" HIKA_SUBSCRIPTION_START="Subscription start" HIKA_SUBSCRIPTION_END="Subscription end" HIKA_SUBSCRIPTION_NO_LIMIT="No limit" SERIAL_ACTIVE="Active" SERIAL_EXPIRED="Expired" SERIAL_CLOSED="Closed" SUBSCRIPTION_OPTIONS="Subscription options" SUBSCRIPTION_NAME="Subscription" SUBSCRIPTION_DATA="Subscription data" SUBSCRIPTION_PLAN="Subscription plan" SUBSCRIPTION_START="Start date" SUBSCRIPTION_END="End date" SUBSCRIPTION_STATUS="Status" SUBSCRIPTION_DURATION="Duration" SUBSCRIPTION_REMAINING_TIME="Remain" SUBSCRIPTION_RENEW="Renew" HIKA_ORDER_DATE="Order date" SUBSCRIPTION_RENEWALS="Subscription renewals" SUBSCRIPTION_DETAILS="Subscription details" HIKA_PLANS_ALL="All plans" SERIAL_SUBSCRIPTION_EXTRA_DATA="Extra data" PLEASE_SAVE_PACK_FIRST="Please save the pack first" PLEASE_SAVE_PLAN_FIRST="Please save the plan first" PLAN_NOT_LINKED_WITH_PRODUCT="The plan is not linked with a product" HIKASERIAL_SUBSCRIPTION_DATA_EMPTY_MSG="If empty, the subscription data will be generated regarding the selected plan settings" INVALID_PLAN_SELECTED="Invalid plan selected" HIKASERIAL_INVALID_DATA="Invalid data" HIKA_SERIAL_NO_HISTORY="No history" HIKA_SUBSCRIPTION_X="Subscription: %s" TOTAL_SUBSCRIPTIONS="Total" HIKA_SUBSCRIPTION_LISTING_DESCRIPTION="List of your subscriptions" AUTHORIZE_RENEW_BEFORE_EXPIRATION="Authorize renew before expiration" AUTHORIZE_RENEW_BEFORE_EXPIRATION_PERIOD="Renew before expiration period" AUTHORIZE_RENEW_AFTER_EXPIRATION="Authorize renew after expiration" AUTHORIZE_RENEW_AFTER_EXPIRATION_PERIOD="Renew after expiration period" SUBSCRIPTION_CRON_BATCH_SIZE="Cron subscription batch size" EMAIL_CRON_BATCH_SIZE="Cron email batch size" SERIAL_PLUGIN_TYPE="Type" SERIAL_PLUGIN_TYPE_GENERATOR="Generator" SERIAL_PLUGIN_TYPE_CONSUMER="Consumer" SERIAL_PLUGIN_TYPE_GENERIC="Generic" SERIAL_PLUGIN_TYPE_SUBSCRIBER="Subscriber" HIKA_STATS_TOTAL_SERIAL="Total serials" HIKA_STATS_TOTAL_PACK="Total packs" HIKA_STATS_TOTAL_SUBSCRIPTION="Total active subscriptions" HIKA_STATS_TOTAL_PLAN="Total plans" HIKA_RENEW_X_FOR_Y="Renew %s for %s" ATTACHSERIAL_TYPE_CATEGORY="Category" ATTACHSERIAL_TYPE_MANUFACTURER="Manufacturer" PDFSERIAL_TEMPLATEPDF="PDF Template" PDFSERIAL_NEWPAGE="New page" PDFSERIAL_TITLE="Title" PDFSERIAL_SUBJECT="Subject" PDFSERIAL_KEYWORDS="Keywords" PDFSERIAL_MARGINS="Margins" PDFSERIAL_PAGEBREAK="Page break" PDFSERIAL_LINE="Line" PDFSERIAL_RECT="Rect" ACTIVATE_SERIAL_FEATURES="Activate serial features" ; 2.0.1 HIKASERIAL_TOO_MUCH_SERIAL_FOR_EMAIL="You have %s serials for that order. Please go in the website to see the list." DOWNLOAD_SERIALS="Download serials" HIKA_SERIAL_OPT_ACYLIST_ACTIVE="Active list" HIKA_SERIAL_OPT_ACYLIST_EXPIRE="Expiration list" SUBSCRIPTION_EXPIRATION_NOTICE_SUBJECT="Subscription expiration notice" SUBSCRIPTION_EXPIRATION_NOTICE_X_DAYS_SUBJECT="Your subscription will expire in %d days" SUBSCRIPTION_EXPIRATION_NOTICE_1_DAY_SUBJECT="Your subscription will expire in 1 day" SUBSCRIPTION_EXPIRATION_NOTICE_CONTENT="Your subscription for %s will expire soon, click here for more details." HIKASERIAL_LANG_VERSION="2.0.0"