;price PRICE_BEGINNING="" PRICE_BEFORE_ORIG=" (" PRICE_AFTER_ORIG=") " PRICE_DISCOUNT_START="" PRICE_DISCOUNT_END="" PRICE_BEFORE_TAX=" (" PRICE_AFTER_TAX=" Sen IVE) " PRICE_END="" FREE_PRICE="De balde" PRICE_SEPARATOR="
" PER_UNIT_AT_LEAST_X_BOUGHT=" cada un, mercando alomenos %s" PER_UNIT=" por unidade" ;product ITEM_NOT_SOLD_ANYMORE="Este produto xa non se atopa á venda" ITEM_SOLD_ON_DATE="Este produto estará dispoñible a partir do %s" ADD_TO_CART="Engadir ao teu pedido" NO_STOCK="Vendido" X_ITEMS_IN_STOCK="%s unidades dispoñibles" SPECIFICATIONS="Especificacións" REFRESH_INFORMATION="Actualizar información" NO_VALUES_FOUND="Valores non atopados" PRODUCT="Produto" ;cart CART_PRODUCT_NAME="Nome" CART_PRODUCT_QUANTITY="Cant." CART_PRODUCT_PRICE="Prezo" CART_PRODUCT_UNIT_PRICE="Prezo unitario" CART_PRODUCT_TOTAL_PRICE="Prezo total" CART_EMPTY="O seu pedido está baleiro" HIKASHOP_TOTAL="Total" HIKASHOP_FINAL_TOTAL="Total final" PROCEED_TO_CHECKOUT="Pedir" REFRESH_CART="Actualizar o pedido" PRODUCT_NOT_AVAILABLE="Este produto %s non está dispoñible" NOT_ENOUGH_STOCK_FOR_PRODUCT="Este produto está esgotado %s" PRODUCT_NOT_YET_ON_SALE="Este produto %s aínda non está á venda" PRODUCT_NOT_SOLD_ANYMORE="Este produto %s non volverá a estar dispoñible" PRODUCT_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="O produto foi engadido ao seu pedido" ;checkout HIKASHOP_CHECKOUT_CART="Merca" HIKASHOP_CHECKOUT_CONFIRM="Confirmar" HIKASHOP_CHECKOUT_STATUS="Estado" HIKASHOP_CHECKOUT_SHIPPING="Envío" HIKASHOP_CHECKOUT_PAYMENT="Pago" HIKASHOP_CHECKOUT_END="Fin" HIKASHOP_CHECKOUT_COUPON="Cupón" HIKASHOP_CHECKOUT_LOGIN="Iniciar sesión" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS="Enderezo" NEXT="Seguinte" CONTINUE_SHOPPING="Seguir mercando" THANK_YOU_FOR_PURCHASE="Grazas pola súa merca." ORDER_IS_COMPLETE="O seu pedido completouse correctamente." CURRENCY_NOT_ACCEPTED_FOR_PAYMENT="A moeda seleccionada non se acepta para o pago" PLEASE_ACCEPT_TERMS_BEFORE_FINISHING_ORDER="Por favor, acepte os termos e condicións antes de continuar" PLEASE_ACCEPT_TERMS="Por favor, acepte os termos e condicións antes de continuar" ADDITIONAL_INFORMATION="Información adicional" ;checkout - login LOGIN_OR_REGISTER_ACCOUNT="Inicie sesión ou cree unha conta de usuario" REGISTRATION_NOT_ALLOWED="Rexistro de usuario non permitido" WHEN_CLICKING_ACTIVATION="Ao premer no enlace de activación, a súa conta activarase e vostede poderá continuar a súa merca" PASSWORDS_DO_NOT_MATCH="Contrasinais non coinciden" VALID_EMAIL="Por favor ingresa un email-correo válido" ;checkout - address CREATE_OR_SELECT_ADDRESS="Por favor, cree ou seleccione un enderezo de envío" SAME_AS_BILLING="Empregar o mesmo enderezo para a facturación" HIKASHOP_BILLING_ADDRESS="Enderezo de facturación" HIKASHOP_SHIPPING_ADDRESS="Enderezo de envío" ADDRESS_INFORMATION="Información de envío" PLEASE_FILL_THE_FIELD="Por favor, encha este %s campo" PLEASE_FILL_THE_FIELDS="Please complete the fields: %s" ;checkout - shipping SELECT_SHIPPING="Por favor, seleccione a súa información de envío" HIKASHOP_SHIPPING="Envío" FREE_SHIPPING="Envío de balde" HIKASHOP_SHIPPING_METHOD="Forma de envío" HIKASHOP_SHIPPING_METHOD_CHOSEN="Forma de envío escollida: %s" NO_SHIPPING_METHOD_FOUND="Forma de envío non dispoñible" ITEMS_VOLUME_TOO_BIG_FOR_SHIPPING_METHODS="O volume total dos produtos é grande de máis para todas as formas de envío dispoñibles" ITEMS_WEIGHT_TOO_BIG_FOR_SHIPPING_METHODS="O peso total dos produtos é grande de máis para todas as formas de envío dispoñibles" ORDER_TOTAL_TOO_LOW_FOR_SHIPPING_METHODS="O total da súa merca é insuficiente para todas as formas de envío dispoñibles" NO_SHIPPING_TO_YOUR_ZONE="Non hai formas de envío dispoñibles ata o seu enderezo" ;checkout - payment SELECT_PAYMENT="Por favor, encha a opción de pago" HIKASHOP_PAYMENT_METHOD="Forma de pago" HIKASHOP_PAYMENT_METHOD_CHOSEN="Forma de pago escollida: %s" PLEASE_ENTER_A_SSN="please enter your SSN" ;checkout - coupon HIKASHOP_ENTER_COUPON="Introduza o seu cupón de desconto" HIKASHOP_COUPON="Cupón" ADD="Engadir" COUPON_ADDED="Cupón engadido" COUPON_REMOVED="Cupón eliminado" COUPON_NOT_VALID="O cupón engadido non é válido" COUPON_NOT_YET_USABLE="O cupón engadido aínda non é utilizable" COUPON_EXPIRED="O cupón engadido está caducado" QUOTA_REACHED_FOR_COUPON="O cupón engadido non pode ser empregado xa que superou o número de usos permitido" COUPON_NOT_AVAILABLE_IN_YOUR_ZONE="O cupón engadido non pode ser empregado na súa zona" ORDER_NOT_EXPENSIVE_ENOUGH_FOR_COUPON="O cupón engadido non pode ser empregado en mercas por debaixo de %s" COUPON_NOT_FOR_THOSE_PRODUCTS="O cupón non pode ser empregado para os produtos do seu pedido" COUPON_NOT_FOR_PRODUCTS_IN_THOSE_CATEGORIES="O cupón non pode ser empregado para os produtos do seu pedido" HIKASHOP_COUPON_LABEL="O código do seu cupón é: %s" ;order HIKASHOP_ORDER="Pedido" ORDER_NUMBER="Número de pedido" PAYMENT_METHOD="Forma de pago" ALL_PAYMENT_METHODS="Todas as formas de pago" CUSTOMER="Cliente" PAID="Pagado" NOT_PAID="Sen pagar" PRODUCT_LIST="Lista de produtos" UNIT_PRICE="Prezo unitario" SUBTOTAL="Subtotal" SHIPPING="Envío" DISCOUNT="Desconto" FILES="Arquivos" BECAUSE_STATUS_NO_DOWNLOAD="O estado da súa merca non permite a descarga" TOO_LATE_NO_DOWNLOAD="O período para a descarga xa pasou" UNTIL_THE_DATE="Ata o %s" MAX_REACHED_NO_DOWNLOAD="Acadouse o número máximo de descargas permitidas" X_DOWNLOADS_LEFT="%s descargas dispoñibles" PLUS_X_OF_VAT="+%s de IVE" ORDER_ADD_INFO="Información adicional" ACTIONS="Accións" INVOICE="Factura" SHIPPING_INVOICE="Factura de envío" VAT="IVE" MODIFICATION_REASON="Razóns para a modificación" NOTIFY_CUSTOMER="Avisar ao cliente" NOTIFICATION="Aviso" NEW_SHIPPING="Nova forma de envío" NEW_PAYMENT="Nova forma de pago" NEW_PRICE="Novo prezo" NEW_COUPON_CODE="Novo código de cupón" NEW_COUPON_VALUE="Novo valor de cupón" ORDER_NEW_STATUS="Novo estado de merca" REMOVE_ORDER_ITEM="Eliminar produto da merca" PRINT_INVOICE="Imprimir factura" PRINT="Imprimir" NO_ORDERS_FOUND="Non se atoparon mercas" TELEPHONE_IN_ADDRESS="Teléfono: %s" PLEASE_LOGIN_FIRST="Por favor, inicie sesión antes" ORDER_NOT_FOUND="Merca non atopada" FILE_NOT_FOUND="Arquivo non atopado" PAY_WITH_X="Pagar con %s" ;front end control panel MANAGE_ADDRESSES="Editar os seus enderezos" VIEW_ORDERS="Ver as súas mercas" AFFILIATE_PROGRAM="Acceder ao programa de afiliados" AFFILIATE="Afiliado" CUSTOMER_ACCOUNT="Conta do cliente" ORDER_CREATED="Merca creada" ;banner BANNER_SAMPLES="Demostracións de banner" COMMENT="Comentar" LINK="Enlace" HTML_CODE="Código HTML" PREVIEW="Previsualización" REFERER="Referente" HIKASHOP_YES="Si" HIKASHOP_NO="Non" ;front end affiliate CLICKS="Clics" REGISTERED_DATE="Data rexistrada" PARTNER_EMAIL="Correo do partner" PARTNER_NAME="Nome do partner" PARTNER_FEE="Cota do partner" PARTNER_CURRENCY="Moeda do partner" CLICKS_UNPAID_AMOUNT="Pendente de pago por clics" LEADS_UNPAID_AMOUNT="Pendente de pago aos transportistas" SALES_UNPAID_AMOUNT="Pendente de pago por vendas" TOTAL_UNPAID_AMOUNT="Pendente de pago en total" AFFILIATE_ACCOUNT_ACTIVE="Conta de afiliado activa" STATS="Estatísticas" PARTNER_CHANGE_CURRENCY_WARNING="Cambiando a unidade de moeda, as ganancias anteriores serán convertidas." FILTER="Filtro" GO="Ir" RESET="Reiniciar" DATE="Data" ;backend Menus PRODUCTS="Produtos" CUSTOMERS="Clientes" ORDERS="Mercas" SALES="Vendas" AFFILIATES="Afiliados" AFFILIATES_SALES="Vendas de afiliados" ZONES="Zonas" CURRENCIES="Moedas" PLUGINS="Plugins" DISPLAY="Pantalla" UPDATE_ABOUT="Actualizar / Acerca de" TAXES="Impostos" SYSTEM="Sistema" DISCOUNTS="Descontos" ADD_PRODUCT="Engadir un produto" CHARACTERISTICS="Características" VIEWS="Vistas" FIELDS="Campos personalizados" CONTENT_MODULES="Módulos de contido" CONTENT_MENUS="Menús de contido" PAYMENT_METHODS="Formas de pago" SHIPPING_METHODS="Métodos de envío" DOCUMENTATION="Documentación" FORUM="Foro" EMAILS="Correos" ;control panel widgets NEW_WIDGET="Novo widget" HIKASHOP_CPANEL="Panel de control" LISTING="Listaxe" GAUGE="Indicador" GRAPH="Gráfico" PIE="Tarta" MAP="Mapa" START_DATE="Data de inicio" END_DATE="Data final" PERIOD="Período" HOURS="Horas" DAYS="Días" WEEKS="Semanas" MONTHS="Meses" YEARS="Anos" LIMIT="Límite" ENCODING_FORMAT="Formato de codificación" ALL_STATUSES="Todos os estados" DATE_TYPE="Tipo de data" CREATED_FIELD="Creado" DATE_GROUP="Agrupar produtos por" REMOVE_WIDGET="Está seguro de querer eliminar este widget?" SOUTH_AMERICA="Sudamérica" CENTRAL_AMERICA="América central" NORTH_AMERICA="Norteamérica" AFRICA="Toda África" CENTRAL_AFRICA="África central" NORTHERN_AFRICA="Norte de África" SOUTHERN_AFRICA="Sur de África" EASTERN_ASIA="Asia oriental" SOUTHERN_ASIA="Sureste asiático" ASIA_AND_PACIFIC="Rexión de Asia/Pacífico" CENTRAL_ASIA="Asia central" MIDDLE_EAST="Oriente medio" NORTHERN_ASIA="Norte de Asia" NORTHERN_EUROPE="Norte de Europa" WESTERN_EUROPE="Europa occidental" SOUTHERN_EUROPE="Sur de Europa" ;back end control panel menus PRODUCTS_DESC_CREATE="Crear/Editar/Borrar os seus produtos" PRODUCTS_DESC_MANAGE="Editar fotografías, arquivos, prezos, produtos relacionados, etc" CHATACTERISTICS_DESC_MANAGE="Pode editar a información dos seus produtos baseada nas súas características" CATEGORIES_DESC_CREATE="Crear/Editar/Borrar categorías de produtos" CUSTOMERS_DESC_CREATE="Administrar e contactar clientes" CUSTOMERS_DESC_MANAGE="Tamén poderá administrar os seus enderezos e pedidos" ORDERS_DESC="Administrar as mercas dos seus clientes" ORDERS_DESC_STATUS="Crear/Editar/Borrar estados das mercas" AFFILIATES_DESC="Administración de afiliados" AFFILIATES_DESC_BANNERS="Crear/Editar/Borrar banners" AFFILIATES_DESC_SALES="Administrar as vendas dos seus afiliados" ONLY_COMMERCIAL="Dispoñible só en versións comerciais de HikaShop" ONLY_FROM_HIKASHOP_BUSINESS="Dispoñible só en HikaShop Business" ZONE_DESC="Administrar as súas zonas de almacén" ZONE_DESC_TAXES="Administrar impostos e categorías de impostos dos seus produtos" DISCOUNT_DESC="Crear/Editar/Borrar descontos e cupóns" DISCOUNT_DESC_LIMITS="Editar restricións neles" CURRENCY_DESC="Administrar os tipos de moeda dispoñibles na súa tenda" CURRENCY_DESC_RATES="Actualizar de xeito automático os trocos de moeda" PLUGINS_DESC_PAYMENT="Administrar os plugin de pago" PLUGINS_DESC_SHIPPING="Administrar os plugin de envío" DISPLAY_DESC_VIEW="Editar doadamente calquera vista en HikaShop" DISPLAY_DESC_CONTENT="Configurar os menús e módulos de contido do seu HikaShop" DISPLAY_DESC_FIELDS="Configuración de campos personalizados" CONFIG_DESC_HIKASHOP_CONFIG="Configurar HikaShop" CONFIG_DESC_HIKASHOP_MODIFY="Modificar calquera string usado en HikaShop" CONFIG_DESC_EMAIL="Modificar calquera correo usado en HikaShop" CONFIG_DESC_HIKASHOP_PLUGIN="Acender/Apagar os plugins de HikaShop" UPDATE_DESC="Buscar actualizacións e ver o rexistro de trocos" HELP_DESC="Amosar a axuda de HikaShop" FORUM_DESC="Ir ao foro para máis información" ;back end general ERROR_SAVING="Erro ao gardar" MAIN_INFORMATION="Información principal" HIKASHOP_SUCC_SAVED="Gardado correctamente" SUCC_DELETE_ELEMENTS="Borrado correctamente %s rexistro(s)" NAME_TRANSLATED="Nome traducido" ROOT="Raíz" EXPLORER="Explorador" RATE="Taxa" ZONE="Zona" RESTRICTIONS="Restricións" ADDRESS="Enderezo" PROCESS_CONFIRMATION="Está seguro de continuar?" NEW_ORDERING_SAVED="Nova orde gardada" ERROR_ORDERING="Erro ao ordenar os elementos" ;config - main MAIN="Principal" STORE_ADDRESS="O enderezo da súa tenda" ZONE_TAX_ADDRESS_TYPE="Tipo de enderezo usado para os impostos" BILLING="Facturación" APPLY_DISCOUNTS="Aplicar descontos" BEFORE_TAXES="Antes de impostos" AFTER_TAXES="Despois de impostos" DEFAULT_ADDRESS_TYPE="Tipo de enderezo por defecto" MAIN_TAX_ZONE="Zona principal de impostos" VAT_CHECK="IVE número de cheque" NO_VAT_CHECK="Ningún cheque" FORMAT_CHECK="Formato de cheque" ONLINE_CHECK="Cheque online" MAIN_CURRENCY="Moeda principal" RATES_REFRESH_FREQUENCY="Frecuencia de actualización dos trocos de moeda" DEFAULT_ORDER_STATUS="Estado por defecto dos pedidos" CONFIRMED_ORDER_STATUS="Pedido en estado de pago confirmado" CANCELLED_ORDER_STATUS="Pedido en estado cancelado" CART_RETAINING_PERIOD="Período de retención da merca" CART_RETAINING_PERIOD_CHECK_FREQUENCY="Frecuencia de comprobación da merca" CHECKOUT_FLOW="Procedemento para realizar as mercas" READ_MORE="Ler máis" DIMENSION_SYMBOLS="Símbolos de medidas" WEIGHT_SYMBOLS="Símbolos de peso" LAST_CHECK="Última comprobación: %s" CHECKOUT_FORCE_SSL="Forzar SSL a realizar a merca" DEFAULT_VARIANT_PUBLISH="Modelos publicados por defecto" ORDER_NUMBER_FORMAT="Formato da numeración do pedido" HIKA_QUANTITY_FIELD="Campo de Cantidade" HIKA_INSERT="Insertar" EXCLUDE_DIMENSIONS="Excluír Dimensións" ;config - display GENERAL_DISPLAY_OPTIONS="Opcións xerais de visualización" CSS_DISPLAY_OPTIONS="CSS options" PRODUCTS_DISPLAY_OPTIONS="Product options" DISPLAY_CHECKOUT_BAR="Amosar barra de progreso ao realizar a merca" NO_CHECKOUT_PROGRESS="Sen barra de progreso" CHECKOUT_PROGRESS="Barra de progreso cun final" CHECKOUT_PROGRESS_WITHOUT_END="Barra de progreso sen final" AFTER_ADD_TO_CART="Despois de que un produto sexa engadido á merca" ALWAYS_CHECKOUT="Proceder sempre a realizar a merca" STAY_IF_CART_MODULE_DISPLAYED="Permanecer se o módulo de merca está visible" STAY_AND_DISPLAY_POPUP_NOTICE="Permanecer e amosar unha xanela emerxente" ALWAYS_STAY="Permanecer sempre na mesma páxina" WHEN_CART_IS_EMPTY="URL á que redireccionar cando a merca está baleira" LIMIT_NUMBER_OF_ITEMS_IN_CART="Máximo número de artigos no carriño" BUTTON_STYLE="Estilo de botón" NORMAL="Normal" ROUNDED="Redondeado" MENU_STYLE="Posición de menú" TITLE_BOTTOM="Debaixo do título" CONTENT_TOP="Sobre a área principal" CONTINUE_SHOPPING_BUTTON_URL="URL do botón de continuar mercando" COMMENTS_ENABLED_ON_PRODUCTS="Habilitar comentarios en produtos" CHARACTERISTICS_DISPLAY="Forma de selección de características" DROPDOWN="Despregable" TABLE="Táboa" CHARACTERISTICS_DISPLAY_TEXT="Amosar o nome das características" QUANTITY_FIELD="Amosar o campo de cantidade na páxina do produto" AJAX_INPUT="Entrada Ajax" NORMAL_INPUT="Entrada normal" NO_DISPLAY="Non amosar" PRINT_INVOICE_FRONTEND="Permitir ao usuario imprimir facturas no sitio público" CATEGORY_EXPLORER="Explorador de categorías" CSS_FRONTEND="Arquivo CSS do sitio público" CSS_BACKEND="Arquivo CSS File do sitio privado" MODULES_MAIN_DEFAULT_OPTIONS="Opcións principais por defecto dos módulos" PRODUCT_SHOW_MODULES="Módulos por debaixo da páxina principal" DEFAULT_PARAMS_FOR_PRODUCTS="Parámetros por defecto para os produtos" DEFAULT_PARAMS_FOR_CATEGORIES="Parámetros por defecto para as categorías" DEFAULT_PARAMS_FOR_DIV="Parámetros por defecto para os DIV" SHOW_FOOTER="Amosar pe de páxina (footer)" FOOTER="Pe de páxina (footer)" CATALOGUE_MODE="Modo catálogo" SIMPLIFIED_REGISTRATION="Rexistro simplificado" NO_REGISTRATION="Sen rexistro" WEIGHT_UNIT_PRICE="Amosar o prezo por unidade de peso" ALLOW_CUSTOMERS_TO_PAY_ORDERS_AFTERWARD="Pago dos pedidos non pagados automaticamente" ;config - languages LANGUAGES="Idiomas" MULTI_LANGUAGE_EDIT="Activar a edición do contido en múltiples idiomas." INSTALL_JOOMFISH="É preciso instalar Joomfish para poder usar a edición en múltiples idiomas." DEFAULT_TRANSLATION_PUBLISH="Tradución publicada por defecto." MUTLILANGUAGE_INTERFACE_DISPLAY="Amosar modo da interfase de edición en múltiples idiomas." EDIT_LANGUAGE_FILE="Editar o ficheiro de idioma" ADD_LANGUAGE_FILE="Engadir ficheiro de idioma" SHARE="Compartir" SHARE_HIKASHOP_CONFIRMATION_1="Este ficheiro de idioma será enviado ao equipo de tradución de Hikari Software e podería ser incluído na próxima versión." SHARE_HIKASHOP_CONFIRMATION_2="Compartindo este ficheiro, dá o seu permiso a Hikari Software para usar o seu traballo con calquera propósito." SHARE_CONFIRMATION_3="Pode engadir unha mensaxe persoal na área seguinte, que será incluída no correo enviado ao equipo." HIKASHOP_LOAD_ENGLISH_1="Actualmente HikaShop non foi traducido a este idioma." LOAD_ENGLISH_2="A versión en Inglés será cargada para que poida traducila." LOAD_ENGLISH_3="Unha vez que remate, non esqueza compartir a súa tradución co resto da comunidade!" LOAD_LATEST_LANGUAGE="Cargar a última versión dende o noso servidor" MISSING_LANGUAGE="O ficheiro do seu idioma non está instalado na actualidade." UPDATE_LANGUAGE="O seu ficheiro de idioma non está actualizado." DONT_REMIND="Seino. Non mo lembre máis." ;config - cron EMPTY_LOG="O arquivo de rexistro está baleiro" SUCC_DELETE_LOG="O arquivo de rexistro foi borrado con éxito" ERROR_DELETE_LOG="Non se puido borrar o arquivo de rexistro" EXIST_LOG="O arquivo de rexistro non existe" CRON_TRIGGERED="HikaShop Activado a %s" CRON_NEXT="O sistema non será activado antes de %s" CRON_PROCESS="" CREATE_CRON="Crear/Editar a súa tarefa Cronolóxica" CRON="Cronolóxica" MIN_DELAY="Retraso mínimo entre dúas tarefas Cronolóxicas" NEXT_RUN="Próxima execución" CRON_URL="URL da Cronolóxica" REPORT="Informar" REPORT_SEND="Enviar un informe" REPORT_SEND_TO="Enviar o informe a" REPORT_SAVE="Gardar o informe" REPORT_SAVE_TO="Gardar o informe para" REPORT_DELETE="Borrar o informe" REPORT_SEE="Ver o informe" REPORT_EDIT="Editar correo de informe" LAST_CRON="Última Cronolóxica" LAST_RUN="Última execución" CRON_TRIGGERED_IP="Activado dende a IP" EACH_TIME="Cada vez que HikaShop sexa activado" ONLY_ACTION="Só se HikaShop realiza unha acción" SIMPLIFIED_REPORT="Informe simplificado" DETAILED_REPORT="Informe detallado" ;config - email FROM_NAME="Dende o nome" FROM_ADDRESS="Dende o enderezo" REPLYTO_NAME="Contestar ao nome" REPLYTO_ADDRESS="Contestar ao enderezo" BOUNCE_ADDRESS="Enderezo de desvío" EMAILS_OPTIONS="Opcións de correo" ADD_NAMES="Engadir" CHARSET="Codificación" WORD_WRAPPING="Word wrapping" EMBED_IMAGES="Imaxes embebidas" EMBED_ATTACHMENTS="Engadidos embebidos" MULTIPLE_PART="Parte múltiple" PAYMENTS_NOTIFICATIONS_EMAIL_ADDRESS="Enderezo de correo para os avisos de pago" ORDER_CREATION_NOTIFICATION_EMAIL_ADDRESS="Enderezo de correo para os avisos de creación de pedidos" ;config - files ALLOWED_FILES="Arquivos permitidos" ALLOWED_IMAGES="Imaxes permitidas" UPLOAD_FOLDER="Subir carpeta" UPLOAD_SECURE_FOLDER="Subir carpeta segura" PAYMENT_LOG_FILE="Ficheiro de rexistro de pagos" ORDER_STATUS_FOR_DOWNLOAD="Estados de pedido válidos para descarga" DOWNLOAD_TIME_LIMIT="Tempo límite de descarga" DOWNLOAD_NUMBER_LIMIT="Número límite de descargas" DEFAULT_IMAGE="Imaxe por defecto" THUMBNAIL="Miniatura" THUMBNAIL_X="Ancho da miniatura" THUMBNAIL_Y="Alto da miniatura" THUMBNAIL_XY="Thumbnail (width x height)" IMAGE_X="Ancho da imaxe" IMAGE_Y="Altura da imaxe" IMAGE_XY="Image (width x height)" MAX_X_POPUP="Ancho máximo da imaxe emerxente (popup)" MAX_Y_POPUP="Altura máxima da imaxe emerxente (popup)" WATERMARK_ON_IMAGES="Marca de auga en imaxes" WATERMARK_OPACITY="Opacidade da marca de auga" ;categories CATEGORY_DESCRIPTION="Descrición" DIRECT_SUB_ELEMENTS="Subelementos directos" CATEGORY_ADDITIONAL_INFORMATION="Información adicional" CATEGORY_PARENT="Categoría superior" ALL_SUB_ELEMENTS="Todos os subelementos" ALL_SUB_ELEMENTS_GROUP_BY_CATEGORY="Grouped by category" PRODUCT_CATEGORIES="Categorías de produto" PRODUCT_CATEGORY="Categoría de produto" TAXATION_CATEGORIES="Categorías de imposto" TAXATION_CATEGORY="Categoría de imposto" ORDER_STATUS="Estado do pedido" ORDER_STATUSES="Estado das mercas" USE="Uso" MAX_UPLOAD="máximo tamaño de arquivo para subir: %s" DEFAULT_CATEGORIES_DELETE_ERROR="Non pode borrar unha categoría habilitada por defecto" ;products PRODUCT_CODE="Código" PRODUCT_PRICE="Prezo" PRODUCT_QUANTITY="Cantidade" PRODUCT_DESCRIPTION="Descrición" URL="Url" PRODUCT_META_DESCRIPTION="Metadescrición" PRODUCT_KEYWORDS="Palabras clave" VARIANTS="Modelos" MANAGE_VARIANTS="Administrar modelos" UNLIMITED="Ilimitado" PRODUCT_SALE_START="Comezo da venda" PRODUCT_SALE_END="Fin da venda" PRODUCT_WEIGHT="Peso" RELATED_PRODUCTS="Produtos relacionados" PRICES="Prezos" PRICE="Prezo" PRICE_WITH_TAX="Prezo con imposto" CURRENCY="Moeda" MINIMUM_QUANTITY="Cantidade mínima" FILENAME="Nome de arquivo" SPECIFY_NAME_AND_CODE="Especifica alomenos o nome e o código do produto" DUPLICATE_PRODUCT="Existe alomenos un produto co mesmo código" PRODUCT_VOLUME="Volume" PRODUCT_WIDTH="Ancho" PRODUCT_LENGTH="Longo" PRODUCT_HEIGHT="Alto" ADD_TO_CART_HTML_CODE="Enlace HTML para engadir á merca" PRODUCT_MAX_QUANTITY_PER_ORDER="Máxima cantidade por pedido" ;characteristics DEFAULT_VALUE="Valor por defecto" VALUES="Valores" VALUE="Valor" GO_TO_MAIN_PRODUCT="Ir ao produto principal" ;Order statuses CREATED="Creado" PENDING="Pendente" CONFIRMED="Confirmado" CANCELLED="Cancelado" REFUNDED="Reembolsado" SHIPPED="Enviado" ORDER_STATUS_CREATED="created" ORDER_STATUS_PENDING="pending" ORDER_STATUS_CONFIRMED="confirmed" ORDER_STATUS_CANCELLED="cancelled" ORDER_STATUS_REFUNDED="refunded" ORDER_STATUS_SHIPPED="shipped" HIKASHOP_ORDER_STATUS_CHANGED_TO="O estado do pedido trocouse a" ;user PARTNERS_ONLY="Só socios" CUSTOMERS_ONLY="Só clientes" JOOMLA_USER_OPTIONS="Opcións de usuario de Joomla" ADDRESSES="Enderezos" USERS="Usuarios" ;partner PARTNERS="Socios" PARTNER_KEY="Clave do socio" CUSTOM_FEES="Tarifas persoalizadas" PARTNER_FEES_CURRENCY="Moeda das tarifas" PARTNER_LEAD_FEE="Tarifa do Lead" PARTNER_ORDER_PERCENT_FEE="Tarifa porcentual das vendas" PARTNER_ORDER_FLAT_FEE="Tarifa plana sobre as vendas" PARTNER_CLICK_FEE="Tarifa por Clic" PARTNER="Socio" PAYMENT_TO_PARTNER="Programa de pago a afiliados a %s" PAY_X_TO_X="Vai pagar entre %s y %s." REDIRECTION_FOR_PAYMENT="Se quere ser redireccionado a %s para pagar, active a opción inferior" PROCEED="Proceder" ALLOW_CURRENCY_SELECTION="Permitir aos partner seleccionar a súa moeda" VALID_ORDER_STATUS="Estado de pedido válido" AFFILIATE_ADVANCED_STATS="Amosar estatísticas avanzadas dos afiliados" CLICK_MINIMUM_DELAY="Será válido un retraso mínimo antes de cada novo clic dende a mesma IP" VALIDITY_PERIOD="Período de validez dun clic para leads e vendas" AFFILIATE_TERMS="Artigo de termos e condicións do programa de afiliados" READ_AFFILIATE_TERMS="Ler o artigo de termos e condicións do programa de afiliados" ;history HISTORY="Historia" REASON="Razón" INFORMATION="Información" ;shipping SHIPPING_MAX_VOLUME="Volume máximo" SHIPPING_MIN_VOLUME="Volume mínimo" SHIPPING_MIN_WEIGHT="Peso mínimo" SHIPPING_MAX_WEIGHT="Peso máximo" SHIPPING_MIN_PRICE="Prezo mínimo" SHIPPING_MAX_PRICE="Prezo máximo" EDIT_PLUGINS_BEFORE_DISPLAY="Precisa editar e gardar os plugins antes de que poidan aparecer no proceso de merca" X_PACKAGES="%s embalaxe(s)" ;discounts COUPONS="Cupóns" DISCOUNT_CODE="Código" DISCOUNT_TYPE="Tipo" DISCOUNT_START_DATE="Data de inicio" DISCOUNT_END_DATE="Data de finalización" DISCOUNT_VALUE="Valor" DISCOUNT_QUOTA="Cota" MINIMUM_ORDER_VALUE="Valor mínimo do pedido" PRODUCT_NOT_FOUND="Produto non atopado" CATEGORY="Categoría" CATEGORY_NOT_FOUND="Categoría non atopada" INCLUDING_SUB_CATEGORIES="Incluíndo subcategorías" DISCOUNT_FLAT_AMOUNT="Cantidade fixa" DISCOUNT_PERCENT_AMOUNT="Porcentaxe" DISCOUNT_USED_TIMES="Número de veces empregado" X_LEFT="%s restantes" COUPON_AUTO_LOAD="Cargar no carriño se é posible" ;taxes TAXATIONS="Reglas de impostos" TAXATION="Regla de imposto" MANAGE_RATES="Administrar taxas" MANAGE_TAX_CATEGORIES="Administrar categorías de impostos" ALL_RATES="Todas as taxas" CUSTOMER_TYPE="Tipo de cliente" ALL_CUSTOMER_TYPES="Todos os tipos de cliente" INDIVIDUAL="Individual" COMPANY_WITHOUT_VAT_NUMBER="Empresa sen número CIF" COMPANY_WITH_VAT_NUMBER="Empresa con número CIF" TAX_NAMEKEY="Nome clave do imposto" RATES="Taxas" VAT_NOT_FOR_YOUR_COUNTRY="O seu país non é aceptado para números de CIF" VAT_NUMBER_NOT_VALID="O número de CIF introducido non é válido" SOAP_EXTENSION_NOT_FOUND="O chequeo online dun número CIF precisa da extensión SOAP para PHP. Se non a ten, por favor, instálea e actívea. En caso contrario, desactive o chequeo online do número de CIF." ;email HTML_VERSION="Versión de HTML" TEXT_VERSION="Versión do texto" SEND_HTML="Enviar HTML" SENDER_INFORMATIONS="Información do remitente" TO_NAME="A nome de" TO_ADDRESS="Ao enderezo" EMAIL_SUBJECT="Asunto do correo" ATTACHMENTS="Engadidos" ATTACHED_FILES="Arquivos engadidos" ADD_ATTACHMENT="Engadir un novo arquivo" REMOVE_CUSTOMIZATION_HTML="Eliminar personalización HTML" REMOVE_CUSTOMIZATION_TEXT="Eliminar personalización do texto" CRON_REPORT="Informe de Cronolóxicas" ORDER_NOTIFICATION="Informe de pedidos" ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Aviso de creación de pedido" ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Aviso de estado de pedido" ADVICE_BOUNCE="O enderezo de correo de desvío pode causar problemas, por favor, elimínea (deixe o campo de enderezo de desvío baleiro) e ténteo novamente." ;email content ORDER_STATUS_NOTIFICATION_SUBJECT="O seu pedido nº %s está agora %s en %s" ORDER_CREATION_NOTIFICATION_SUBJECT="O seu pedido nº %s está agora %s en %s" ORDER_NOTIFICATION_SUBJECT="O seu pedido nº %s en %s" USER_ACCOUNT_SUBJECT="Detalles da conta para %s en %s" CRON_REPORT_SUBJECT="A súa cronolóxica foi activada" DATE_ON_WEBSITE="O %s en %s" ORDER_STATUS_CHANGED_TO="O estado da súa orde No. %s trocou a %s." HI_CUSTOMER="Ola %s," ORDER_CREATION_SUCCESS_ON_WEBSITE_AT_DATE="Énos grato informarlle do rexistro do seu pedido No. %s en %s no %s en %s" YOUR_ORDER="Your order" SUMMARY_OF_YOUR_ORDER="Resumo do seu pedido" TOTAL_WITHOUT_VAT="TOTAL sen IVE: %s" TOTAL_WITH_VAT="TOTAL con IVE: %s" ORDER_TOTAL_WITHOUT_VAT="TOTAL without VAT" ORDER_TOTAL_WITH_VAT="TOTAL with VAT" ORDER_VALID_AFTER_PAYMENT="O seu pedido será enviado en canto confirmemos o seu pedido con vostede cunha chamada." THANK_YOU_FOR_YOUR_ORDER="Unha vez máis, moitas grazas pola súa merca en %s. Agardamos velo cedo novamente." THANK_YOU_FOR_YOUR_ORDER_BEGIN="Thank you for your order at %s." THANK_YOU_FOR_REGISTERING="Grazas por rexistrarse en %s." ACCOUNT_MUST_BE_ACTIVATED="A súa conta debe ser activada premendo no enlace inferior, despois poderá continuar coa súa merca." YOU_CAN_LOG_IN_WITH="Pode iniciar sesión na web co seguinte usuario e contrasinal." BEST_REGARDS_CUSTOMER="Saúdos cordiais,
%s" NEW_ORDER_SUBJECT="Pedido novo co nº %s rexistrado en %s" HIKASHOP_MAIL_HEADER="If you don't see this email properly, click here to see your order details" ;currencies UPDATE_RATES="Actualizar taxas de troco" UPDATE_RATES_WARNING="Actualizar as súas taxas de troco eliminará as antigas" CURRENCY_CODE="Código" CURRENCY_SYMBOL="Símbolo" CURRENCY_DISPLAY_EXAMPLE="Amosar exemplo" CURRENCY_DISPLAYED="Amosado" CURRENCY_INFORMATION="Información sobre a moeda" CURRENCY_PERCENT_FEE="Tarifa adicional (in %)" RATES_SUCCESSFULLY_UPDATED="Taxas de troco actualizadas de xeito satisfactorio" MAIN_CURRENCY_NOT_SUPPORTED_ECB="A súa moeda principal non está na listaxe das moedas publicada polo feed do Banco Central Europeo. Polo tanto, é imposible actualizar as súas outras taxas de troco a través deste feed." NO_DATA_IN_ECB_FEED="Ningún dato no feed de taxas de troco de moedas do Banco Central Europeo" LOCALE_INFORMATION="Información local" CURRENCY_FORMAT="Formato" MON_DECIMAL_POINT="Separación decimal" MON_THOUSANDS_SEP="Separación por grupos" MON_GROUPING="Grupos de díxitos" POSITIVE_SIGN="Signo para valores positivos" NEGATIVE_SIGN="Signo para valores negativos" INT_FRAC_DIGITS="Díxitos fraccionais internacionais" FRAC_DIGITS="Díxitos fraccionais locais" P_CS_PRECEDES="O símbolo precede ao valor positivo" P_SEP_BY_SPACE="Separación entre o símbolo e o valor positivo." N_CS_PRECEDES="O símbolo precede ao valor negativo" N_SEP_BY_SPACE="Separación entre o símbolo e o valor negativo" P_SIGN_POSN="Posición do signo positivo" N_SIGN_POSN="Posición do signo negativo" PARENTHESIS_AROUND="Parénteses arredor" SIGN_BEFORE="Signo antes" SIGN_AFTER="Signo despois" SIGN_BEFORE_SYMBOL="Signo despois do símbolo" SIGN_AFTER_SYMBOL="Signo antes do símbolo" ;zones ZONE_NOT_FOUND="Zona non atopada" ZONE_NAME_ENGLISH="Nome en inglés" ZONE_CODE_2="Código de 2 letras" ZONE_CODE_3="Código de 3 letras" ZONE_TYPE="Tipo" ZONE_INFORMATION="Zona de información" SUBZONES="Subzonas" SUBZONES_CHOOSER_DISABLED="Debe gardar a súa zona antes de poder elixir as súas subzonas" ALL_ZONES="Todas as zonas" COUNTRIES="Países" STATES="Provincias" TAX_ZONES="Zonas de impostos" SHIP_ZONES="Zonas de envío" DISCOUNT_ZONES="Zonas con descontos" PAYMENT_ZONES="Zonas de pago" DUPLICATE_ZONE="Zona xa empregada" ;banners IMAGE_URL="Ubicación da imaxe" ;Australia Post SHIPPING_SERVICES="Servizos de envío" EXPRESS="Express" STANDARD="Estándar" AIR="Por aire" SEA="Por mar" EXPRESS_DESCRIPTION="" STANDARD_DESCRIPTION="" AIR_DESCRIPTION="" SEA_DESCRIPTION="" ;credit card CREDIT_CARD_NUMBER="Número da tarxeta de crédito" EXPIRATION_DATE="Data de caducidade" CARD_VALIDATION_CODE="Código de validación da tarxeta" MM="MM" YY="AA" CVC_TOOLTIP_TITLE="Onde atopalo?" CVC_TOOLTIP_TEXT="As tarxetas de crédito e débito de MasterCard, Visa, Diners Club, Discover e JCB teñen un código de seguridade de tres cifras na súa parte posterior. As tarxetas de American Express teñen un código de catro cifras impreso na parte frontal da tarxeta, enriba do número." FILL_CREDIT_CARD_INFO="Por favor, encha a información da súa tarxeta de crédito" ;paypal PAYPAL_ADDRESS_TYPE="Enderezo de envío do cliente" PAYPAL_CONNECTION_FAILED="A conexión con Paypal fallou para o pedido %s" NO_ADDRESS="Ningún enderezo de envío" CLICK_ON_BUTTON_IF_NOT_REDIRECTED="Se non é redirixido antes de 10 segundos, por favor, prema no botón de abaixo." ;authorize GO_BACK_TO_SHOP="Pode regresar á tenda premendo neste enlace" AUTHORIZE_LOGIN_ID="ID de inicio de sesión para Authorize.net" AUTHORIZE_TRANSACTION_KEY="Clave de transación para Authorize.net" AUTHORIZE_MD5_HASH="O seu MD5 Hash en Authorize.net" RETURN_TO_THE_STORE="Regresar á tenda" ;moneybookers MONEYBOOKERS_MERCHANT_ID="O seu ID de cliente en Moneybookers" MONEYBOOKERS_SECRET_WORD="A súa palabra segreda en Moneybookers" ;bluepaid BLUEPAID_SHOP_ID="O seu ID de Bluepaid" ;bank transfer BANK_ACCOUNT_INFORMATION="Información de conta bancaria" BANK_TRANSFER="Transferencia bancaria" PLEASE_TRANSFERT_MONEY="Agora ten que transferir a cantidade de %s empregando a seguinte información." INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_TRANSFER="Non esqueza incluír o número de pedido ( %s ) no comentario da transferencia bancaria para que poidamos relacionalo co súa merca." ;collect on delivery COLLECT_ON_DELIVERY="Entrega contra reembolso" AMOUNT_COLLECTED_ON_DELIVERY="Pagarase contra entrega a cantidade de %s no intre da entrega do seu pedido (%s), trala confirmación deste pedido" ;check CHECK_PAYMENT="Cheque" CHECK_INFORMATION="Información do cheque" PLEASE_SEND_CHECK="Agora ten que enviarnos un cheque pola cantidade de %s empregando a seguinte información." INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_CHECK="Non esqueza incluír o número de pedido ( %s ) na parte posterior do cheque para que poidamos relacionalo coa súa merca." ;payment notification emails NOTIFICATION_OF_ORDER_ON_WEBSITE="Este aviso era para o pedido %s na páxina web %s" ACCESS_ORDER_WITH_LINK="Pode acceder aos detalles da súa merca premendo directamente no enlace inferior despois de iniciar sesión no seu backend:
%s" NOTIFICATION_REFUSED_FOR_THE_ORDER="%s aviso de pago rexeitado:" NOTIFICATION_REFUSED_FROM_IP="Ola,
Un %s aviso foi rexeitado porque a IP %s non está incluída na listaxe de IPs válidas:
%s" NOTIFICATION_REFUSED_NO_CONNECTION="Ola,
Un %s aviso foi rexeitado porque a conexión co servidor de confirmación foi rexeitada." CHECK_DOCUMENTATION="Revise a documentación sobre este tema en %s" IP_NOT_VALID="IP non válida para o pedido %s" PAYMENT_NOTIFICATION_STATUS="Ola,
Un %s aviso recibiuse co estado de %s." STATUS_NOT_CHANGED="O estado do seu pedido non mudou" AUTOMATIC_PAYMENT_NOTIFICATION="Aviso de pago automático recibido" INVALID_AMOUNT="Cantidade non válida" AMOUNT_RECEIVED_DIFFERENT_FROM_ORDER="Ola,
Un %s aviso foi rexeitado porque a cantidade recibida (%s) é diferente do total correspondente ao pedido (%s)" ORDER_STATUS_CHANGED="O pedido é agora %s." ;field interface FIELD_LABEL="Etiqueta" FIELD_COLUMN="Nome da columna" FIELD_TYPE="Tipo de campo" REQUIRED="Requirido" CORE="Núcleo (core)" FIELD_SIZE="Tamaño" FIELD_DEFAULT="Valor por defecto" FIELD_VALUES="Valores" FIELD_COLUMNS="Columnas" FIELD_ROWS="Ringleiras" FIELD_TEXT="Texto" FIELD_TEXTAREA="Área de Texto" FIELD_RADIO="Botón radial" FIELD_CHECKBOX="Checkbox" DISPLAY_BACKEND_FORM="Formulario do back-end" DISPLAY_FRONTCOMP="Front-end" DISPLAY_BACKEND_LISTING="Listaxe do Back-end" EXTRA_INFORMATION="Información extra" FIELD="Campo" FIELD_SINGLEDROPDOWN="Despregable sinxelo" FIELD_MULTIPLEDROPDOWN="Despregable múltiple" FIELD_DATE="Data" FIELD_VALUE="Valor" FIELD_TABLE="Táboa" FIELD_TITLE="Título" FIELD_ADDVALUE="Engadir un novo valor" FIELD_VALID="Por favor, introduza un valor no campo %s" FIELD_ERROR="Mensaxe de erro personalizado" FORMAT="Formato" FIELD_ZONE="Zona" TITLE="Título" FIRSTNAME="Nome" MIDDLE_NAME="Segundo nome" LASTNAME="Apelido" COMPANY="Empresa" STREET="Rúa" POST_CODE="Código postal" CITY="Cidade" TELEPHONE="Teléfono" FAX="Fax" STATE="Estado" COUNTRY="País" VAT_NUMBER="Número NIF" CORE_FIELD_DELETE_ERROR="Non pode eliminar un campo personalizado do núcleo. Sen embargo, si pode despublicalo." HIKASHOP_ENTRY="Entrada" HIKASHOP_ENTRIES="Entradas" DISPLAY_LIMITED_TO="Visualización limitada para" SAVE_THE_FIELD_FIRST_BEFORE="Precisa gardar o campo antes de configurar esta opción" ADD_A_NEW_ENTRY="Agregar unha entrada adicional" REMOVE_ENTRY="Eliminar esta entrada" CORRESPOND_TO_PRODUCT="Corresponde co produto" FOR_THE_VALUE="Para o valor" FIELD_DISABLED="Desactivado" ;modules and menus MODULES="Módulos" HIKASHOP_OPTIONS="Opcións de HikaShop" HIKASHOP_OPTIONS_EDIT="Precisa gardar este elemento antes de acceder ás opcións de HikaShop." MENU="Menú" JOOMLA_MODULE_OPTIONS="Opcións do módulo de Joomla" JOOMLA_MENU_OPTIONS="Opcións do menú de Joomla" SHOW_TITLE="Amosar título" SHOW_IMAGE="Amosar imaxe" SHOW_DESCRIPTION="Amosar descrición" TYPE_OF_CONTENT="Tipo de contido" TYPE_OF_LAYOUT="Tipo de layout" LIST="Listaxe" DIV="Bloques" NUMBER_OF_COLUMNS="Número de columnas" NUMBER_OF_ITEMS="Número de elementos" ORDERING_DIRECTION="Sentido da orde" ASCENDING="Ascendente" DESCENDING="Descendente" SUB_ELEMENTS_FILTER="Filtrar subelementos" SELECT_A_CATEGORY="Seleccionar unha categoría" SELECT="Seleccionar" ASSOCIATED_MODULES="Módulos asociados" SELECT_MODULES="Seleccionar módulos" SHOW_CART_PRICE="Amosar prezos na listaxe de merca" SHOW_CART_QUANTITY="Amosar cantidades na listaxe de merca" SHOW_CART_DELETE="Amosar iconas de eliminar na listaxe de merca" CHECKOUT_SHOW_CART_DELETE="Amosar iconas de eliminar durante o procedemento de merca" SHOW_CART_PROCEED="Amosar botón de proceder coa súa merca na listaxe de merca" EMPTY_CART_MESSAGE="A listaxe de merca está baleira" MODULE_CLASS_SUFFIX="Sufixo de clase do módulo" MODULES_TO_DISPLAY_UNDER_MAIN_ZONE="Módulos a amosar por debaixo da área principal" SYNCHRO_WITH_ITEM="Sincronizar cos elementos en pantalla
cando sexa posible" USE_NAME_INSTEAD_TITLE="Empregar o nome do menú en troques do
nome da categoría para o título" PARAMS_FOR_PRODUCTS="Parámetros para os produtos" ORDERING_FIELD="Orde dos campos" CONTENT_ON_PRODUCT_PAGE="Contido da páxina do produto" IN_SAME_CATEGORIES="Nas mesmas categorías" IN_MODULE_PARENT_CATEGORY="Na categoría do módulo superior" RANDOM_ITEMS="Elementos aleatorios" ADD_TO_CART_BUTTON="Amosar o botón de 'Engadir á súa listaxe de merca'" LINK_TO_PRODUCT_PAGE="Enlace á páxina do produto" DISPLAY_PRICE="Amosar prezo" SHOW_TAXED_PRICES="Amosar prezos con impostos" NO_TAX="Sen impostos" WITH_TAX="Con impostos" DISPLAY_BOTH_PAGINATION="Amosar ambos" DISPLAY_BOTH_TAXES="Amosar ambos" ORIGINAL_CURRENCY_PRICE="Amosar o prezo na unidade de moeda orixinal" SHOW_DISCOUNTED_PRICE="Amosar o prezo descontado" DISPLAY_DISCOUNT_AMOUNT="Amosar o total de descontos" DISPLAY_PRICE_BEFORE_DISCOUNT="Amosar o prezo antes de aplicar o desconto" PRICE_DISPLAY_METHOD="Xeito de amosar o prezo" CHEAPEST_PRICE="O prezo máis barato" UNIT_PRICE_ONLY="Prezo unitario" PRICE_RANGE="Rango de prezos" PARAMS_FOR_CATEGORIES="Parámetros para as categorías" SHOW_SUB_CATEGORIES="Amosar subcategorías" NO_CHILD="Ningunha inferior" ALL_CHILDS="Todas as subcategorías directas" ALL_CHILDS_EXPANDED="Todas as subcategorías" NUMBER_OF_SUB_CATEGORIES="Número de subcategorías" PARAMS_FOR_DIV="Parámetros para DIV" TYPE_OF_ITEM_LAYOUT="Tipo de layout do elemento" IMG="Imaxe" IMG_DESC="Imaxe e descrición" IMG_TITLE="Imaxe e título" ITEM_BOX_HEIGHT="Altura da caixa do elemento" ITEM_BOX_COLOR="Cor da caixa do elemento" ITEM_BOX_MARGIN="Marxe da caixa do elemento" ITEM_BOX_ROUND_CORNER="Esquinas redondeadas na caixa do elemento" TEXT_CENTERED="Texto centrado" MENU_WITHOUT_ASSOCIATED_MODULE="Gardou un menú de listaxe de categorías sen terlle asociado un módulo." ASSOCIATED_MODULE_NEEDED="Se quere amosar unha listaxe de produtos debaixo da listaxe de categorías, precisa engadir un módulo de listaxe de produtos asociado." ADD_MODULE_AUTO="Pode facelo automaticamente mediante Premer aquí" ;view CLIENT="Cliente" REMOVE_CUSTOMIZATION="Eliminar personalización" FRONT_END="Front end" BACK_END="Back end" FRONT_END_AND_BACK_END="Front end e back end" ALL_TEMPLATES="Todas as plantillas" ;files ACCEPTED_TYPE="Este tipo de arquivo ( %s ) non é válido, os tipos de arquivo válidos son : %s" FAIL_UPLOAD="Non se puido subir o arquivo %s a %s" WRITABLE_FOLDER="Non se puido escribir na carpeta %s" FILE_NOT_WRITABLE="Non se puido editar o arquivo %s" FAIL_SAVE="Non se puido gardar o arquivo %s" ADD_FILE_VIA_BROWSE_BUTTON="Non engadiu o arquivo a través do botón do navegador" ;export/import FIELD_EXPORT="Campos a exportar" EXPORT_FORMAT="Formato de exportación" UPLOAD_FILE="Subir un arquivo" CHARSET_FILE="Charset de arquivo" IMPORT="Importar" IMPORT_ARGUMENTS="Precisa %s argumentos por liña" IMPORT_ERRORLINE="A liña '%s non puido ser importada" IMPORT_REPORT="%s produtos atopados: %s novos produtos importados, %s códigos de produto non válidos, %s produtos xa existentes" IMPORT_ERROR_FIELD="A columna '%s' non está na listaxe de posibles columnas : %s. Os datos da columna foron ignorados" UNKNOWN="Descoñecido" PRODUCTS_FROM_CSV="Importar produtos dende CSV" PRODUCTS_FROM_TEXTAREA="Importar produtos dende unha área de texto" PRODUCTS_FROM_FOLDER="Importar produtos dende carpeta" FOLDER_PATH="Ruta da carpeta" DELETE_FILES_AUTOMATICALLY="Borrar arquivos automaticamente" PRODUCT_TEMPLATE="Template do produto" NO_PRODUCT_TEMPLATE="Sen plantilla do produto" FILE_SKIPPED="O tipo de arquivo '%s' non é válido. O arquivo foi ignorado." ;ftp DESCFTP="Para poder mudar este elemento, precisamos os detalles da súa conta FTP. Por favor, introdúzaos nos campos do formulario inferior." DESCFTPTITLE="Detalles de inicio de sesión FTP" ;License LICENSE="Licenza" ERROR_SAVING_LICENSE="Non se puido gardar a licenza: %s" SUCC_LICENSE="A súa licenza foi comprobada de xeito satisfactorio" ERROR_LICENSE="A súa licenza non puido ser identificada como válida" ;install PLUG_INSTALLED="Instalouse correctamente o Plugin %s" PLUG_ERROR="Erro ao instalar o Plugin %s" MODULE_INSTALLED="Módulo %s instalado correctamente" MODULE_ERROR="Houbo un erro ao instalar o módulo %s" INSTALL_CONTINUE="Continuar o proceso de instalación" ERROR_PLUGINS_1="HikaShop precisa algúns plugins que non foron instalados." ERROR_PLUGINS_2="Por favor, asegúrese de que as súas carpetas de plugins son editables : " ERROR_PLUGINS_3="Despois, prema aquí para activar o proceso de instalación de novo." INSTALLEXT="" CONTACT="Por favor, contacte connosco en %s" ;Joomla 1.6 HIKA_CONFIGURATION="Configuración" HIKA_CATEGORIES="Categorías" HIKA_HELP="Axuda" HIKA_COPY="Copiar" HIKA_DELETE="Eliminar" HIKA_USER="Usuario" HIKA_EXPORT="Exportar" HIKA_NAME="Nome" HIKA_EDIT="Editar" HIKA_SAVE="Gardar" HIKA_CLOSE="Pechar" HIKA_FILES="Arquivos" HIKA_APPLY="Aplicar" HIKA_USERNAME="Nome de usuario" HIKA_FILE="Arquivo" HIKA_NUM="Número" HIKA_TITLE="Título" HIKA_EDITOR="Editor" HIKA_NONE="Ningunha" HIKA_DEFAULT="Predet." HIKA_VALIDDELETEITEMS="Está seguro de borrar os artigos seleccionados?" HIKA_MINUTES="Minutos" HIKA_SECONDS="Segundos" HIKA_PRINT="Imprimir" HIKA_EMAIL="Correo electrónico" HIKA_ENABLED="Habilitar" HIKA_PUBLISHED="Publicado" HIKA_DESCRIPTION="Descrición" HIKA_IMAGE="Imaxe" HIKA_IMAGES="Imaxes" HIKA_ORDER="Orde" HIKA_LAST_MODIFIED="Última modificación" HIKA_ALL="Todos" HIKA_BANNERS="Banners" HIKA_VIEW="Vista" HIKA_TEMPLATE="Plantilla" HIKA_ALIAS="Alias" HIKA_TYPE="Tipo" HIKA_LOGIN="Acceder" HIKA_PASSWORD="Contrasinal" HIKA_CLIENTID="ID de Cliente" HIKA_REMEMBER_ME="Lembrarme" HIKA_FORGOT_YOUR_PASSWORD="Esqueceu o seu contrasinal?" HIKA_FORGOT_YOUR_USERNAME="Esqueceu o seu nome de usuario?" HIKA_REGISTER_REQUIRED="Os campos marcados cun asterisco (*) son obrigatorios" HIKA_REGISTER="Rexístrese" HIKA_VERIFY_PASSWORD="Verificar o contrasinal" HIKA_REG_COMPLETE_ACTIVATE="Creouse a súa conta e enviouse un enlace de activación ao enderezo de correo electrónico que proporcionou. Deberá activar a súa conta facendo clic no enlace do email antes de poder acceder ao sitio" HIKA_REG_ACTIVATE_NOT_FOUND="Non existe esa conta na nosa base de datos ou esa conta xa foi activada" HIKA_REG_ACTIVATE_COMPLETE="A súa conta activouse correctamente. A partir de agora pode acceder co nome de usuario e contrasinal que elixiu ao rexistrarse" HIKA_DETAILS="Detalles" HIKA_REGISTRATION="Rexistro" HIKA_CANCEL="Cancelar" HIKA_BACK="Volver" ; since version 1.4.0 CREDITCARD_WARNING="Por razóns de seguridade, é altamente recomendado que elimine a información da súa tarxeta de crédito almacenada para este pedido. Ademais, lembre eliminar o correo co resto de información unha vez finalizado." FORCE_MENU_ON_CHECKOUT="Forzar un menú no checkout" PARAMS_FOR_LIST="Parámetros para listaxes" UL_CLASS_NAME="Nome da clase para UL" CUSTOMER_PAID_WITH_CREDIT_CARD="O usuario pagou coa súa tarxeta de crédito" END_OF_CREDIT_CARD_NUMBER="Final da numeración da tarxeta de crédito" BEGINNING_OF_CREDIT_CARD_NUMBER="Principio da numeración da tarxeta de crédito" CREDITCARD_INFORMATION="Información" CREDITCARD_PAYMENT="Tarxeta de crédito" THANK_YOU_SHARING="Grazas pola súa colaboración" ; since version 1.4.1 CHARACTERISTICS_VALUES_ORDER="Ordenación das características" ALPHABETIC="Alfabeticamente" CREDIT_CARD_INVALID="O número de tarxeta de crédito é incorrecto" CREDIT_CARD_EXPIRED="A tarxeta de crédito está caducada" CREDIT_CARD_OWNER="Titular da tarxeta de crédito" CHARACTERISTICS_FIRST="Antes de configurar as variantes dun produto, é preciso que primeiro cree unha categoría no menú: Produtos > Características e agregue unha ou máis características ao seu produto" HIKASHOP_CHECKOUT_TERMS="Termos e condicións" APPEND_CHARACTERISTICS_VALUE_TO_PRODUCT_NAME="Agregar os valores das características no nome do produto" CSV_SEPARATOR="Separador de campo de CSV" COMMA="Coma" SEMICOLON="Punto e coma" UPDATE_PRODUCTS="Actualizar a información dos produtos se o código de produto (product_code) xa existe" CREATE_CATEGORIES="Crear automaticamente as categorías que fallen" FORCE_PUBLISH="Forzar a publicación dos produtos se non existe
información na columna 'product_published'" ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Notificación do pedido ao administrador" USER_ACCOUNT="Conta de usuario" ;since version 1.4.2 HIKASHOP_SAVE_OPTIONS_ONCE="Por favor, garde a configuración de HikaShop primeiro" MINI_CART="Mini carriño" X_ITEMS_FOR_X="%s produtos para %s" TOTAL_IN_CART_X="Total: %s" ACCESS_LEVEL="Nivel de acceso" HIKA_CUSTOM="Personalizado" COUPON_NOT_FOR_YOU="Non ten permisos para utilizar este cupón" MANUFACTURER_URL="Páxina web do fabricante: %s" FILE_TYPE="Tipo de arquivo" RESSOURCE_NOT_ALLOWED="Non ten permisos para ver este recurso" ;since version 1.4.3 AUTO_SUBMIT_SHIPPING_AND_PAYMENT_SELECTION="Auto presentar selección de métodos de pago e envío" BECOME_PARTNER_QUESTION_REGISTRATION="Agregar a opción 'Facerme socio' no formulario de rexistro" QUESTION_REGISTRATION_DEFAULT="Valor por defecto da opción" BECOME_A_PARTNER="Facerse socio" THANK_YOU_FOR_BECOMING_OUR_PARTNER="Queremos darche a benvida como novo socio. A túa identificación é: %s e podes acceder ao programa de asociados mediante o seguinte link: %s" OVERRIDE="Anular" ;since version 1.4.4 HIKASHOP_ITEM="Artigo" CATALOGUE_MODE_WARNING="O modo catálogo, desactiva o botón de agregar ao carriño no front end" DISPLAY_ADD_TO_CART_BUTTON_FOR_FREE_PRODUCT="Amosar o botón 'Agregar ao carriño' para os produtos gratuítos" CHOOSE_OPTIONS="Escoller opcións" ;since version 1.4.5 HIKA_NEW="Novo" NOT_ENOUGH_STOCK="Non hai stock dabondo" USER_GROUP_AFTER_PURCHASE="Engadir o usuario ao grupo seguinte tras completar a merca" CHECKOUT="Completar a merca" AUTO_SELECT_DEFAULT_SHIPPING_AND_PAYMENT="Seleccionar de xeito automático os valores por defecto dos métodos de pago e envío" IF_ONLY_ONE_METHOD_AVAILABLE="Se unicamente existe un método dispoñible" NOTICE_POPUP_DISPLAY_TIME="Tempo de visualización do aviso emerxente" CONTACT_US_FOR_INFO="Tes dúbidas sobre este artigo?" FOR_ALL_PRODUCTS="Para todos os produtos" ON_A_PER_PRODUCT_BASIS="Na base do produto" DISPLAY_CONTACT_BUTTON="Amosar o botón de contacto na páxina do produto" CONTACT_REQUEST_FOR_PRODUCT="Un usuario ten dúbidas sobre o produto '%s'" CONTACT_REQUEST="Fíxose unha consulta de usuario" CONTACT_REQUEST_SENT="A túa consulta foi enviada, responderémosche xusto cando o leamos, grazas :)" ;since version 1.4.6 PAY_NOW="Pagar agora" ALLOW_CUSTOMERS_TO_CHANGE_THEIR_PAYMENT_METHOD_AFTER_CHECKOUT="Permitir aos usuarios modificar o método de pago
despois de finalizar a merca" FORCE_SHIPPING_REGARDLESS_OF_WEIGHT="Forzar o envío independentemente do peso" EDIT_INFOS="Editar a información da súa conta" PRODUCT_MIN_QUANTITY_PER_ORDER="Cantidade mínima por envío" CLICK_HERE_TO_GO_BACK_TO_PRODUCT="Fai clic aquío para volver á paxina do produto" CATEGORY_CONTENT_DOES_NOT_SUPPORT_TABLE_LAYOUT="O contido da categoría non soporta a visualización en táboa" ;since version 1.4.8 PLEASE_WAIT_BEFORE_REDIRECTION_TO_X="Por favor, espere mentras é redirixido cara a páxina de %s." ALLOW_NOTIFICATIONS_FROM_X="Permitir avisos de pago dnsde %s" DEBUG="Depurar" CANCEL_URL="Cancelar url" RETURN_URL="Regresar url" IPS="IP's" REFRESH_IPS="Actualizar IPs" INVALID_STATUS="Estado incorrecto" PENDING_STATUS="Estado pendente" VERIFIED_STATUS="Estado verificado" LOGO="URL do seu logo" STATUS_URL="A URL de confirmación que precisa introducir
na súa páxina de configuración de conta en %s." IPN_SECURITY_CODE="Código de seguridade IPN" EWAY_CUSTOMER_ID="Identificación de usuario eWAY" POPUP_BLOCKER_MESSAGE_EPAY="Aviso! Estase a empregar un bloqueador de xanelas emerxentes, deberá manter premida a tecla CTRL ao mesmo tempo que prema o botón." PAYMENT_ORDER_CONFIRMED="Pago confirmado" MERCHANT_NUMBER="Código mercantil" WINDOW_STATE="Xanela de estado" MD5MODE="Modo MD5" MD5KEY="Clave MD5" GROUP="Grupo" AUTHSMS="Auth SMS" AUTHEMAIL="Auth E-mail" INSTANTCAPTURE="Captura instantánea" SPLITPAYMENT="Pago fraccionado" ADDFEE="Agregar cargo ao usuario" POPUP_SAMEWINDOW="Mesma xanela" NOMD5="Sen MD5" BACKFROMEPAY="Dende ePay" TOANDBACKFROMEPAY="Para e Dende ePay" VALID_PHONE="Por favor, introduza un número de teléfono válido" HIKA_PAGINATION="Paxinación" HIKA_TOP="Superior" HIKA_BOTTOM="Inferior" ;since version 1.4.9 YOU_NEED_TO_ORDER_AT_LEAST_X_X="É preciso pedir como mínimo %s %s" DIMENSIONS_DISPLAY="Amosar dimensións" OPTIONS_FOR_X="Opcións para '%s'" PAYMENT_OPTIONS="Opcións de pago" ALLOW_PARTIAL_PAYMENT="Pago fraccionado" MINIMUM_COST="Mínimo (valor)" MINIMUM_ORDER_PERCENT="Mínimo (porcentaxe)" GIVE_BACK_POINTS_IF_CANCELLED="Devolver os puntos ao cancelar" BASIC_POINTS_RULES="Puntos acumulados" PRODUCT_POINTS="Produtos" LIMITE_POINTS_BY_TYPE="Límite por tipo" EARN_POINTS_ON_SHIPPING="Puntos obtidos en envíos" CATEGORIES_POINTS="Puntos por categorías" POINTS="Puntos" LIMITE_POINTS_BY_CATEGORY="Límite por categoría" GROUPS_POINTS="Puntos obtidos en grupos" LIMITE_POINTS_BY_GROUP="Límite por grupo" YOU_HIKA_HAVE="You have %s points (or %s)." PAY_FULL_ORDER_POINTS="Podes pagar o pedido completo cos teus puntos dispoñibles, o custo é de: %s puntos." PAY_FULL_ORDER_NO_SHIPPING="Podes pagar o total do teu pedido (envío non está incluido) cos teus puntos, o custo é de: %s puntos." COUPON_GENERATE="Un cupón foi xerado de xeito automático" CAUTION_POINTS="(AVISO! OS TEUS PUNTOS SERÁN ELIMINADOS!)" COUPON_GENERATE_PARTIAL="Podes usar os teus puntos para xerar un cupón por valor de %s e poderás empregalo directamente no teu pedido." NOT_ENOUGH_POINTS="Non dispós de puntos suficientes para completar o pedido!" ERROR_POINTS="Erro, non podes validar este pedido." EQUALS=" = " MAXIMUM_ORDER_PERCENT="Máximo (porcentaxe)" ;since version 1.5.0 SHIPPING_MIN_ZIP="Código postal mínimo" SHIPPING_MAX_ZIP="Código postal máximo" EMPTY_CART_MESSAGE_OVERRIDE="Anular a mensaxe de carro baleiro" PRICE_WITH_OPTIONS="Prezo con opcións" DOWNLOADS="Descargas" SHIPPING_PREFIX="Prefixo" SHIPPING_SUFFIX="Sufixo" INCLUDE_VIRTUAL_PRODUCTS_PRICE="Incluír os produtos
de prezo virtual" CPI_STORE_KEY="Almacén de claves CPI" DISCOUNT_QUOTA_PER_USER="Cota por usuario" NOT_ENOUGH_PRODUCTS_FOR_COUPON="O cupón introducido non pode ser empregado con menos de %s artigos no seu carriño" MINIMUM_NUMBER_OF_PRODUCTS="Cantidade mínima de produtos" LINK_ON_MAIN_CATEGORIES="Link en categorías principais" ATOS_PAYMENT_MEANS="Medios de pago" ATOS_MERCHANT_ID="ID de comerciante" ATOS_MERCHANT_COUNTRY="País do comerciante" ATOS_UPLOAD_FOLDER="Carpeta de carga" ATOS_LOGO_FOLDER="Imaxe da carpeta" ATOS_UPLOAD_REQUEST="Elixir arquivo de solicitude" ATOS_UPLOAD_RESPONSE="Elixir arquivo de resposta" ATOS_CERTIFICATE="Escoller o seu certificado" ATOS_DELAY="Prazo de pago" ENABLE_VALIDATION="Activar o xeito de validación" ATOS_INSTALLMENTS="Múltiples pagos" INSTALLMENTS_SEPARATED_BY=" tramos separados por " FORCE_MULTIPLE_PAYMENTS="Forzar múltiples pagos" PAYMENT_IN_X_TIME="Pago en %s prazos" PAY_FULL_ORDER="Pagar o total do pedido" SELECT_CARDS="Seleccione as tarxetas dispoñibles" PAYMENT_NOTIFICATION_ERROR="Ocurríu un erro durante o proceso de pago. Mensaxe recibida: %s - Código de erro: %s" PAYMENT_NOTIFICATION_PROBLEM="%s notificación de pago : %s " ORDER_CANCEL_BY_USER="Pedido cancelado polo usuario" ORDER_HAVE_BEEN="O pedido foi %s" ATOS_BINARIES_FOLDER="Carpeta de binarios" ATOS_PARAM_FOLDER="Parámetros de carpeta" ;since version 1.5.1 NO_FEED="Sen canle de novas" RSS_ONLY="Soamente o canle RSS" ATOM_ONLY="Soamente o canle Atom" ALL_FEED="Canles Atom e RSS" DISPLAY_OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Amosar os produtos sen stock" SEND_DETAILS_OF_ORDER="Enviar os detalles do pedido" OPTIONS="Opcións" MANAGE="Xestionar" ACL_WRONG_CONFIG="Non pode ser excluído da xestión da configuración" ADDRESS_OVERRIDE="Invalidar enderezo" HIKA_NEXT="Seguinte" ;since version 1.5.2 CUSTOM_TEXT="Texto Personalizado" PUT_STORE_OFFLINE="Pór a tenda Offline" SHOP_IN_MAINTENANCE="A tenda está en Modo Mantemento" MANUFACTURERS="Fabricante" MANUFACTURER="Fabricantes" CATEGORY_META_DESCRIPTION="Descrición dos Meta's" CATEGORY_KEYWORDS="Palabras Clave" BUSINESS_HOURS="Horario da Tenda" OPENS_AT="Abre ás:" CLOSES_AT="Pecha ás:" THE_STORE_IS_ONLY_OPEN_FROM_X_TO_X="A tenda soamente está aberta de %s a %s" FREE_DOWNLOAD="Descarga libre" FROM_HIKASHOP="De HikaShop" FROM_TEMPLATE="De %s template override" ALLOW_USERS_TO_PRINT_CART="Permite aos usuarios imprimir o seu carro da merca" CLEAN_CART_WHEN_ORDER_IS="Limpar o carro da merca cando a actual merca atópase en" SIGNATURE="Sinatura" ENVIRONNEMENT="Environnement" SHARED_KEY="Chave compartida" HASH_METHOD="Método hachis" CV2_MANDATORY="CV2 Obrigatorio" ADDRESS1_MANDATORY="Rúa obrigatoria" CITY_MANDATORY="Cidade obrigatoria" POSTCODE_MANDATORY="Código postal obrigatorio" STATE_MANDATORY="Provincia obrigatoria" COUNTRY_MANDATORY="País obrigatorio" GATEWAY_DOMAIN="Dominio de entrada" GATEWAY_PORT="Porto de entrada" ;since version 1.5.3 LIMIT_REACHED="Límite alcanzado. Reduciuse a cantidade para este produto: %s" LIMIT_REACHED_REMOVED="Límite alcanzado. Podes agregar o produto: %s" ENABLE_CAROUSEL="Activar Carrusel" IMAGE_WIDTH="Ancho do produto" IMAGE_HEIGHT="Alto do produto" TYPE_OF_CAROUSEL_EFFECT="Efecto do Carrusel" SLIDE_DIRECTION="Movemento en dirección" TRANSITION_EFFECT="Efecto de transición" CAROUSEL_EFFECT_DURATION="Duración do efecto do carrusel" PRODUCTS_BY_SLIDE="Produtos por Transición" SLIDE_ONE_BY_ONE="Mudar dunha nunha" AUTO_SLIDE="Auto-troco" AUTO_SLIDE_DURATION="Tempo entre dous Auto-Trocos" SLIDE_PAGINATION_TYPE="Tipo Paxinación" PAGINATION_IMAGE_WIDTH="Ancho Miniatura" PAGINATION_IMAGE_HEIGHT="Alto Miniatura" PAGINATION_POSITION="Posición da paxinación" DISPLAY_BUTTONS="Amosar o botón no carrusel" PANE_HEIGHT="Alto de campo de texto" ITEM_BOX_BORDER="Amosar Borde arredor do produto" HORIZONTAL="Horizontal" VERTICAL="Vertical" LINEAR="Liñal" BOUNCE="Bounce" ELASTIC="Elástico" SINUSOIDAL="Sinusoidal" QUADRATIC="Quadratic" EXPONENTIAL="Exponencial" NO_PAGINATION="Sen paxinación" THUMBNAILS="Miniaturas" DOTS="Puntos" NUMBERS="Números" PRODUCT_NAME="Nome Produto" SLIDE="Diapositiva" FADE="Desvanecer" PRODUCT_TRANSITION_EFFECT="Efecto de transición do produto" PRODUCT_EFFECT_DURATION="Duracion de efecto do produto" USE_AJAX_WHEN_POSSIBLE_FOR_ADD_TO_CART="Usar AJAX cando sexa posible
para engadir o produto no carro da merca" TRANSACTION_DECLINED_WRONG_CARD="A súa transacción foi denegada. Por favor verifique os datos da súa tarxeta de crédito ou ben, empregue outra para rematar o proceso de merca." TRANSACTION_DECLINED="Your transactino was declined." TRANSACTION_PROCESSING_ERROR="Houbo un problema ao procesar a súa transacción: %s" PLEASE_SELECT_SOMETHING="Por favor seleccione da lista" NO_SHIPPING="Sen transporte" INPUT_FILTERING="Filtro entrada" MAXLENGTH="Lonxitude máxima" BROWSE_FILE="Por favor, procure un arquivo que desexa importar" SEF_URL_OPTIONS="Opcións SEF URL" ACTIVATE_SMALLER_URL="Activar URL amigable" PRODUCT_SHOW_SEF_NAME="Nome produto para SEF" CATEGORY_LISTING_SEF_NAME="Nome categoría para SEF" UPS_ACCESS_CODE="Chave de acceso UPS" UPS_USER_ID="ID Usuario UPS" SHIPPER_NUMBER="Número de envío" DESTINATION_TYPE="Tipo de destino" PICKUP_TYPE="Tipo de Paquete" WAREHOUSE="Almacén" UNITS="Unidades" GROUP_PACKAGE="Grupo de paquetes" INCLUDE_PRICE="Incluide prezos" UPS_HANDLING_FEES="Gastos de Manipulación" UPS_PERCENTAGE_HANDLING_FEES="Porcentaxe de Gastos de manipulación" UPS_WEIGHT_APPROXIMATION="Peso aproximado" DIMENSION_APPROXIMATION="Dimensións aproximadas" DELETE_ZONE="Eliminar Zona" HIKA_LEFT="Dereita" HIKA_RIGHT="Esquerda" CARD_TYPE="Tipo Tarxeta" ;since version 1.5.4 INHERIT_PARENT_GROUP_ACCESS="Herdar o acceso de grupos de pais" ENTER_INFO_REGISTER_IF_NEEDED="Vostede debe ingresar o seu %s %s. Se vostede non ten aínda unha %s conta, pode crear unha conta nova, faga clic aquí" CART_PRODUCT_IMAGE="Imaxe" ADD_EXISTING_PRODUCT="Engadir un produto existente" HIKA_REFRESH="Actualizar" LEADS="Contactos" PAYMENT_EMAIL_ADDRESS="Enderezo de email para pagos" AFFILIATE_PAYMENT_DELAY="Retraso mínimo para o pago das comisións nos afiliados" PAYABLE="Pódese pagar" AMOUNT_DELAY="Items more than %s old" CLICKS_ALL="Todos os clics" X_AND_INFERIOR="Baixo %s" X_AND_SUPERIOR="%s por enriba" FROM_X_TO_Y="%s a %s" HIKASHOP_CHECKOUT_FIELDS="Campos" HIKASHOP_CHECKOUT_ADD_STEP="Engadir Paso" APPLY_ON="Aplicar sobre" SUBMIT_ON_CLICK="Enviar a, faga clic" DELETABLE_FILTER="Filtro borrable" DYNAMIC_DISPLAY="Visualizacion dinámica" TITLE_POSITION="Posicion do título" CURSOR="Cursor" PRODUCT_INFORMATION="Información do produto" SORT="Ordenar" PRODUCT_SURFACE="Superficie" HIKA_INSIDE="Interior" MAXIMIZE_TEXT_SIZE="Máximo tamaño do texto" INLINE_BUTTON="Inline boon" HIKA_TOP_LEFT="Enriba esquerda" HIKA_TOP_RIGHT="Enriba dereita" HIKA_TOP_CENTER="Enriba centro" HIKA_BOTTOM_LEFT="Abaixo esquerda" HIKA_BOTTOM_RIGHT="Abaixo dereita" HIKA_BOTTOM_CENTER="Abaixo centro" CURSOR_NUMBER="Número de cursor" CURSOR_MIN="Valor máximo do Cursor" CURSOR_MAX="Valor mínimo do Cursor" CURSOR_STEP="Pasos do Cursor" CURSOR_EFFECT="Efectos do Cursor" CURSOR_WIDTH="Ancho do Cursor" FROM_SAME_MANUFACTURER="Do mesmo fabricante" FILTERS="Filtros" HEIGHT="Ancho" SHOW_FILTER_BUTTON="Amosar botón de Filtro" DISPLAY_FIELDSET="Amosar Área de Filtro" FILTER_BUTTON_POSITION="Posición do botón de Filtro" THE_PRODUCT_IS_OUT_OF_STOCK="O produto %s ten un stock de só %s artigos." ESTIMATED_TIME_AFTER_SEND="Tempo estimado de entrega: %s días despois da merca." SHIPPING_DELIVERY_DELAY="Data estimada de entrega: %s" NO_ESTIMATED_TIME_AFTER_SEND="Sen data de entrega" DELIVERY_HOUR="Tempo de entrega (Horas): %s" NO_DELIVERY_HOUR="Sen Hora de entrega" OUT_OF_STOCK_NOTIFICATION_SUBJECT="Out of stock notification for the website %s" OUT_OF_STOCK="Out of stock notification" GROUP_OPTIONS_WITH_PRODUCT="Group options with product" ;since version 1.5.5 CHECKOUT_WORKFLOW_EDITION="CICLO DE VENTAS" HIKA_UNPUBLISHED="Non publicado" AUP_X_POINTS_HAS_BEEN_DEDUCTED_FROM_YOUR_ACCOUNT="%s puntos foron deducidos da súa conta" CONFIGURE_YOUR_PAYMENT_METHODS="Por favor configure o seu método de pago" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND="Non se atoparon métodos de pago" CANCEL_ORDER="Cancelar pedido" CANCELLABLE_ORDER_STATUS="Situación de pedidos cancelados" ADD_ME_WAITLIST="Avisarme cando estea dispoñible" WAITLIST_SUBSCRIBE="Notificaralle cando o produto estea dispoñible" ACTIVATE_WAITLIST="Active a función de Lista de Espera" WAITLIST_SUBSCRIBE_LIMIT="Número máximo de abonados en lista de espera por produto" WAITLIST_SEND_LIMIT="Emails enviados Máximo por produto" WAITLIST_NOTIFICATION_SUBJECT="Produto na actualidade en stock" WAITLIST_SUBSCRIBE_FOR_PRODUCT="Subscribiuse á notificación de stock para o produto: %s" WAITLIST_FOR_PRODUCT="Notifíqueme cando o produto '%s' estea dispoñible" THERE_IS_NOW_QTY_FOR_PRODUCT="Agora hai %s produto(s) en stock" ACCESS_TO_THE_ORDER="Pode acceder a este produto a través de este link." SEE_PRODUCT="Ver o produto." MAKE_A_REFUND_IF_POSSIBLE="Non se esqueza de facer unha devolución manual da orde." COMPARE_MODE="Activar o xeito de comparación" COMPARE_LIMIT="Comparar a limitación" ADD_TO_COMPARE_LIST="Comparar produto" COMPARE_PRODUCTS="Comparar produtos" REMOVE_FROM_COMPARE_LIST="Non comparar produto" COMPARE_LIMIT_REACHED="A lista de comparación está chea" SELECT_DATE_IN_PAST="Por favor, seleccione unha data no pasado" SELECT_DATE_IN_FUTURE="Por favor, seleccione unha data no futuro" ALLOW="Permitir" ALL_DATES="Todas as datas" ONLY_PAST_DATES="Só as datas pasadas" ONLY_FUTURE_DATES="Só as datas das futuras" ORDER_CANCEL="Cancelación da orde" WAITLIST_NOTIFICATION="Notificación de Lista de Espera" ALREADY_REGISTER_WAITLIST="Vostede subscribiuse a esta lista de espera" HEADER_IMAGE="Paypal header url" ;since version 1.5.6 INCORRECT_DATE_FORMAT="Formato de data incorrecta" DETAILED_TAX_DISPLAY="Visualización detallada de impostos" CUMULATIVE_TAX="Imposto acumulativo" PAYMENT_NOTIFICATION="%s aviso de pago: pago %s" PAYMENT_NOTIFICATION_FOR_ORDER="%s a notificación do pago : pago %s para o pedido no.%s" HIKA_TITLE_MR="Sr" HIKA_TITLE_MRS="Sra" HIKA_TITLE_MISS="Srta" HIKA_TITLE_MS="Sra" HIKA_TITLE_DR="Dr" DISCOUNT_CODE_ALREADY_USED="Código de desconto xa empregado. Por favor, múdeo" DISPLAY_CUSTOM_ITEM_FIELDS="Amosar os campos de elementos personalizados" RECENTLY_VIEWED="Recentemente vistos" SHOW_NUMBER_OF_PRODUCTS="Amosar o número de produtos" ONLY_DISPLAY_CATEGORIES_WITH_PRODUCTS="Só amosar as categorías con produtos" LAYOUT_ON_PRODUCT_PAGE="Deseño da páxina do produto" HIKA_INHERIT="Herdado" SHOW_DEFAULT="Defecto" SHOW_REVERSED="Revertido" SHOW_TABULAR="Tabular" SIMPLIFIED_REGISTRATION_WITH_PASSWORD="Rexistro simplificado con contrasinal" SIMPLIFIED_BREADCRUMBS="Simplified breadcrumbs" PRODUCT_PAGE_IMAGE_X="Ancho da imaxe na páxina de produto" PRODUCT_PAGE_IMAGE_Y="Altura da imaxe na páxina do produto" PRODUCT_PAGE_IMAGE_XY="Product page image (width x height)" ;since version 1.5.7 ORDER_ADMIN_NOTIFICATION_SUBJECT="Creouse un novo pedido na súa páxina web" REMOVE_COUPON="Eliminar cupón" NO_MANUFACTURER="Ningún fabricante" HIKA_EMAIL_CONFIRM="Confirmación do correo electrónico" THE_CONFIRMATION_EMAIL_DIFFERS_FROM_THE_EMAIL_YOUR_ENTERED="O email de confirmación difire do email da súa entrada. Por favor, introduza de novo." DISPLAY_EMAIL_CONFIRMATION_FIELD="Amosar campo de email de confirmación" READONLY="Só lectura" SPECIFY_A_NAME="Por favor, especifique un nome." NOT_COMPAT_WITH_SORTING="Precaución: Vostede non pode ter un Filtro %s e aplicalo a ordenar. O tipo de filtro debe ser trocado a %s." NO_TITLE_INSIDE="Precaución: Non pode colocar o título dentro dun botón radial dunha caixa de verificación. A posición do título debe ser mudado á parte superior." NO_CURRENCY_SELECTED="Precaución: Ten que elixir alomenos un tipo de moeda. Elixiuse unha moeda automaticamente para vostede." CUSTOM_FIELD_NOT_AVAILABLE_FOR_CATEGORY="Precaución: O campo personalizado elixido non está dispoñible para esta categoría." MIN_MAX_NOT_SET="Erro: Ten que definir un valor mínimo e máximo para o cursor." HIKA_ADMIN_CONFIRM_ACTIVATION="Un administrador ten que validar a activación da súa conta." VOTE_AND_COMMENT_PLEASE="Por favor introduza un voto e comentario" THANKS_FOR_PARTICIPATION="Grazas pola súa participación" THANKS_FOR_COMMENT="Grazas polo seu comentario" PLEASE_COMMENT="Por favor deixe un comentario" LET_COMMENT_TO_VALID_VOTE="Para validar o seu voto, por favor introduza un comentario" THANK_FOR_VOTE="Grazas polo seu voto" VOTE_UPDATED="Voto actualizado" ONLY_REGISTERED_CAN_VOTE="Debe estar rexistrado para votar" ONLY_REGISTERED_CAN_COMMENT="Debe estar rexistrado para deixar o seu comentario" VOTE_ERROR="Ocurriu un erro, por favor ténteo máis tarde" MUST_HAVE_BUY_TO_VOTE="Ten que ter mercado este artigo para votar ou comentar" ENABLE_STATUS="Elixa o módulo que quere activar" ACCESS_VOTE="Elixa o nivel de acceso para votos e comentarios" STAR_NUMBER="Número de estrelas para a valoración" NUMBER_COMMENT_BY_PRODUCT="Número de comentarios que se amosarán por produto" USEFUL_RATING="Activar valoración útil para cada comentario" VOTE="Votar" ALREADY_VOTE_USEFUL="Xa votou este comentario" VOTE_AVERAGE="Media" MULTI_VOTE="Permitir multicomentarios se os votos e comentarios están conectados" SHOW_LISTING_COMMENT="Os usuarios deben estar rexistrados para ver outros comentarios" REGISTER_NOTE_COMMENT="Os usuarios deben estar rexistrados para anotar outros comentarios" ENTER_PSEUDO_VOTE="Debe introducir o seu nome de usuario" EMAIL_COMMENT="Se os usuarios non están conectados, requirir enderezo de correo para comentar" COMMENT_BY_PERSON_BY_PRODUCT="Número máximo de comentarios por usuario por produto" PSEUDO_REQUIRED="Ten que introducir o seu usuario" EMAIL_INVALID="Por favor, verifique o seu enderezo de correo" REACH_LIMIT_OF_COMMENT="Alcanzaches o máximo de comentarios permitidos para este produto" FULL_COMMENT="Comentario Total" VOTE_ENTER_ITEM_ID="Por favor introduza a ID do artigo." PUBLISHED_COMMENT="Auto publicar novos comentarios" DISPLAY_VOTE_OF_PRODUCTS="Amosar votar produtos" DISPLAY_VOTE_IN_CATEGORIES="Amosar votar en categorias" DISPLAY_VOTE="Amosar Votos" EMAIL_NEW_COMMENT="Enviar correo para novos comentarios" RATING="Valoración" HIKA_IP="Ip" WRONG_ITEM_ID="Ningún artigo casa con ese Id de artigo" NEW_COMMENT_NOTIFICATION_SUBJECT="Publicouse un novo comentario." NEW_COMMENT="Novo comentario, id: " SEE_COMMENT="Enlace ao comentario" COMMENT_CONTENT="Comentario Publicado" COMMENT_ITEM_NAME="Nome do Artigo" PRODUCT_COMMENT="Comentario" PRODUCT_NEW_COMMENT="Publique un comentario" VENDOR_NAME="Nome do vendedor" TEMPLATE="Plantilla" HIKA_FILE_MODE="Establecer modo de arquivo" HIKA_FILE_MODE_UPLOAD="Subir Arquivo" HIKA_FILE_MODE_PATH="Especificar ubicación de arquivo" HIKA_PATH="Ruta do arquivo" COM_HIKASHOP_CATEGORY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Listaxe de Categorias" COM_HIKASHOP_CHECKOUT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Pago do Pedido" COM_HIKASHOP_CHECKOUT_LEGACY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Checkout (Legacy)" COM_HIKASHOP_ADDRESS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Enderezo do usuario" COM_HIKASHOP_AFFILIATE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Programa de Afiliados" COM_HIKASHOP_ENTRY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Rexistro de Entrada" COM_HIKASHOP_ORDER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Pedidos dos Clientes" COM_HIKASHOP_PRODUCT_FORM_VIEW_DEFAULT_TITLE="Páxina do Produto" COM_HIKASHOP_PRODUCT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Listaxe de Produtos" COM_HIKASHOP_USER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Formulario de Rexistro" COM_HIKASHOP_USER_PANEL_VIEW_DEFAULT_TITLE="Panel de Control do usuario" COM_HIKASHOP_COMPARE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Páxina Comparativa" COM_HIKASHOP_CONTACT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Páxina de Contacto" STYLES_FOR_FRONTEND="Estilos para a páxina" STYLE_HIKASHOP="Adapta HikaShop Doadamente
á túa plantilla cos Estilos" STYLE_TOOLTIP_TITLE="Estilos de HikaShop" STYLE_TOOLTIP_TEXT="Cos Estilos, hikashop pódese adaptar doadamente á súa plantilla. Prema sobre o enlace para saber máis!" OVERRIDE_SHIPPING_ADDRESS="Sobreescribir enderezo de envío" DISPLAY_OTHER_PRODUCT_SHORTCUT="Amosar accesos directos a outros produtos" SUBSCRIPTION_LEVEL="Nivel de Subscrición" VIEW_SUBSCRIPTIONS="Amosar a súa Subscrición" SUBSCRIPTIONS="Subscricións" OVERRIDE_SHIPPING_ADDRESS_TEXT="Sobreescribir o texto do enderezo de envío" HIKA_HIDE="Ocultar" SHIPPING_PRICES="Prezos de Envío" USE_PRICE_PER_PRODUCT="Use os prezos polos produtos" PRICE_PER_PRODUCT="Prezo por Produto" PERCENT_AMOUNT_PER_PRODUCT="Porcentaxe por Produto" HIKA_USER_NAME="Nome" ;since 1.5.8 HIKA_PREVIOUS="Anterior" EMPTY_FILENAME="" DOWNLOAD_NOW="Descargar" AUP_DISCOUNT="Puntos de desconto" AUP_USE_POINTS="Puntos empregados" USE_VIRTUAL_POINTS="Empregue os puntos virtuais" USE_VIRTUAL_COUPON="Use os cupóns virtuais" GROUP_POINTS_WARNING_LEVEL="Group points: Warning level" MISSING_X_POINTS_TO_REDUCTION="Missing %d point(s) to have a reduction of %s" HIKASHOP_NO_COMMENT_YET="Non hai comentarios escritos aínda." HIKASHOP_VOTE_BOUGHT_COMMENT="Esta persoa mercou este artigo." HIKASHOP_LISTING_COMMENT="Listaxe dos comentarios:" HIKASHOP_POST_COMMENT="Publicar un comentario ..." HIKASHOP_NO_USEFUL="Non hai votos aínda" VOTE_USEFUL_STYLE="Defina o estilo de voto útil" HELPFUL="Útil" VOTE_COMMENT_SORT="Elixa como os comentarios teñen que ser ordenados" HIKASHOP_LET_A_COMMENT="Dar o seu consello sobre este tema:" CART_PRODUCT_CODE="Código" DISPLAY_CODE="Amosar o código" FREE_PAYMENT="" HIKASHOP_PAYMENT="Pago" ASSOCIATED_CATEGORY="Categoría superior" BANNER="Banner" ;since 1.5.9 FEE="Fianza" GROUP_POINTS_BY="Agrupar os puntos por" MAXIMUM_POINTS="Puntos Máximos" GIVE_POINTS_ON_STATUSES="Dar puntos por estados" PLEASE_FILL_ADDITIONAL_INFO="Por Favor encha a información adicional" GLOBAL_ON_LISTINGS="Listaxes en Global" PAGE_TITLE="Título da Páxina" ADD_TO_WISHLIST="Engadir a listaxe de desexados" CART_TO_WISHLIST="Converter carro en listaxe de desexados" WISHLIST_TO_CART="Converter listaxe de desexados en carro" DISPLAY_THE_WISHLIST="Amosar a listaxe de desexados" SAVE_WISHLIST="Gardar a listaxe de desexados" ADD_TO_WISHLIST_BUTTON="Amosar o botón 'Engadir á listaxe de desexados'" COUPON_NO_VALUE_WHEN_DISCOUNT="O cupón non ten valor cando é usado cos descontos actuais do produto(s)." COUPON_LIMITED_VALUE_WHEN_DISCOUNT="O cupón ten valor limitado cando é usado cos descontos actuais do produto(s)." NEW_WISHLIST="Crear unha nova listaxe de desexados" NEW_CART="Crear un novo carro" DISPLAY_THE_WISHLISTS="Amosar a listaxe de desexados" DISPLAY_THE_CARTS="Amosar os carros" HIKA_SET_AS_CURRENT="Establecer como actual" HIKA_CURRENT="Actual" HIKA_STOCK="Stock" CANADAPOST_TURNAROUND="Warehouse turnaround time (Hours)" CANADAPOST_READYTOSHIP="Preparado para o envío" WISHLISTS="Listaxes de desexados" WISHLIST="Listaxe de desexados" CARTS="Carriños" HIKA_ACTION="Acción" HIKA_NOT_SALE_ANYMORE="Non estará nunca máis á venda" WISHLIST_EMPTY="A listaxe de desexados está baleira" HIKA_UNLIMITED="Ilimitado" SHOW_COMMENT_DATE="Amosar a data de cada comentario" CART_WISHLIST="Carro/Listaxe de desexados" HIKASHOP_SEND_COMMENT="Enviar un comentario" HIKASHOP_CART_NAME="Nome do carro" HIKASHOP_NOT_AUTHORIZED="Non está autorizado para ver este recurso" HIKASHOP_WISHLIST_LINK="Enlace á listaxe de desexados" HIKASHOP_EVERYBODY="Todo o mundo" HIKASHOP_NOBODY="Ninguén" HIKASHOP_REGISTERED_USERS="Usuarios rexistrados" HKASHOP_USER_ID="ID de Usuario" HIKA_NEW_WISHLIST_BACKEND="Por favor engada os produtos, logo garde, e finalmene engada a outra información." HIKA_NO_CARTS_FOUND="Non foi atopado ningún carro" HIKA_NO_WISHLISTS_FOUND="Non foi atopada ningunha listaxe de desexados" VERTICAL_DISTANCE="Distancia vertical" HORIZONTAL_DISTANCE="Distancia horizontal" DISCOUNT_NOT_FOUND="Desconto non atopado" HIKA_BADGES="Bandas" HIKA_BADGE="Banda" HIKASHOP_REPORTS="Informes" HIKASHOP_REPORT="Informe" YESTERDAY="Onte" LAST_24H="Últimas 24h" THIS_WEEK="Esta semana" THIS_MONTH="Este Mes" THIS_YEAR="Este ano" PREVIOUS_WEEK="Última semana" PREVIOUS_MONTH="Último mes" PREVIOUS_YEAR="Último ano" COLUMN="Columna" LINE="Liña" AREA="Área" DISPLAY_TYPE="Tipo de presentacion" COMPARE="Comparar" DISPLAYED_INFORMATION="Información presentada" LAST_PARTNER="Último asociado" BEST_PARTNER="Mellor asociado" TOTAL_PARTNER="Asociado total" LAST_CUSTOMER="Último cliente" BEST_CUSTOMER="Mellor cliente" TOTAL_CUSTOMER="Total cliente" BEST="Mellor" WORST="Peor" CONFIGURE_WIDGET_ROW="Por favor, configure a primeira ringleira" SPECIFIC_OPTIONS="Opcións específicas" LAST_PERIOD="Último período" LAST_YEAR="Último ano" CURRENT_REPORT="Informe actual" NOT_SPECIFIED="Non especificado" LAST_SEVEN_ORDERS="Últimos sete pedidos" SALES_THIS_MONTH="Vendas este mes" MAIN_STATISTICS="Estatísticas principais" WEEKLY_PERFORMANCE="Rendemento semanal" TOP_SALES="Mellores Vendas" ORDER_STATUSES_THIS_WEEK="Estado dos pedidos desta semana" SALES_COMPARISON_BETWEEN_THIS_YEAR_VS_LAST_YEAR="Comparativa de vendas" FIVE_BEST_CATEGORIES_OVER_THE_LAST_TWO_WEEKS="5 mellores categorías nas pasadas 2 semanas" ORDERS_BY_CURRENCY="Pedidos por moeda" ORDERS_TO_SHIP="Pedidos para enviar" COM_HIKASHOP_BRAND_VIEW_DEFAULT_TITLE="Listaxe de marcas" HIKASHOP_RANDOM_MODULE="Produtos aleatorios" HIKASHOP_CATEGORIES_1_MODULE="Categorías en 1 Nivel" HIKASHOP_CATEGORIES_2_MODULE="Categorías en 2 Niveis" HIKASHOP_BEST_SELLERS_MODULE="Mellor vendidos" HIKASHOP_LATEST_MODULE="Últimos produtos" HIKASHOP_BEST_RATED_MODULE="Mellor valorados" FEDEX_ORIGINATION_POSTCODE="Código postal orixinal" FEDEX_ACCOUNT_NUMBER="Número de conta" FEDEX_METER_ID="Meter ID" FEDEX_API_KEY="API Key" FEDEX_SHOW_ETA_DELAY="Amosar retraso" FEDEX_SHOW_ETA="Amosar tempo estimado de chegada" FEDEX_SHOW_NOTES="Amosar notas" FEDEX_USE_BOX_DIMENSION="Usar dimensións de caixa" SHIPPING_GROUPED_BOX_DIMENSIONS="Dimensións e peso de paquetes agrupados" SHIPPING_YOUR_PACKAGING="A súa embalaxee" SHIPPING_PACKAGING_TYPE="Tipo de embalaxe" SHIPPING_BOX_DIMENSIONS="Dimensións da caixa" ORDERING="Orde" SET_USER_ADDRESS="Introducir enderezo de usuario" X_CHARACTERS_REMAINING="%s caracteres restantes" POSITION="Posición" ;since 1.6.0 CHECKOUT_CONVERT_CART="Amosar o carro convertido no botón de listaxe de desexados" PRODUCT_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Produto engadido correctamente á listaxe de desexados" PLEASE_SELECT_A_PRODUCT_FIRST="Por favor, seleccione un produto primeiro" ENABLE_WISHLIST="Activar a listaxe de desexados" ENABLE_MULTI_CART="Habilitar multicarro" STORE_OFFLINE_WARNING="Precaución! Habilitar esta opción deshabilitará as páxinas de HikaShop na súa páxina pública!" HIKASHOP_WISHLIST_CREATED="A nova listaxe de desexados amosarase cando conteña produtos" HIKASHOP_CART_CREATED="O novo carro amosarase cando conteña produtos." DISPLAY_FILTERS="Amosar filtros" DISPLAY_FILTERS_ON_PRODUCT_LISTING="Amosar filtros na listaxe de produtos" HIKA_FIND_IT_HELPFUL="%s de %s atoparon isto de axuda" ACCESS_CODE="Clave de acceso" PIN="Pin" ;since 2.0.0 SHARED_SSL="SSL Compartida" DISPLAY_THE_CART="Amosar a cesta" DISPLAY_MANUFACTURER="Amosar o fabricante" HIKA_RECUR_DURATION_TIME="Os produtos recurrentes non teñen a mesma duración, por favor manteña só produtos coa mesma duración no carro." HIKA_RECUR_ONE_SUBS_ALLOWED="Só está permitida unha subscrición" HIKA_RECUR_BOTH_PRODUCT_TYPE="Produtos recurrentes e non recurrentes no carro, por favor manteña só un tipo de produto no carro." REATTEMPT="Reintentar en caso de pago fallido" HIKA_SUBSCRIPTION_COMPONENT="Compoñente de subscrición" PRICE_FROM="Usar prezo de " OUT_OF_DATE_SUBSCRIPTION="A súa subscrición %s expirou." ACCESS_ORDER_WITH_LINK_FRONTEND="Pode acceder ao detalle da súa merca directamente premendo no enlace de máis abaixo despois de identificarse:
%s" SUBSCRIPTION_EOT="Subscrición Caducada" PREVIOUS_PRODUCT="Produto Anterior" NEXT_PRODUCT="Produto Seguinte" WEIGHT_DISPLAY="Amosar Prezo" UPDATE_PRODUCT_QUANTITY="Actualiza a cantidade do produto en lugar de reemplazalo" INVOICE_NUMBER="Factura Número" INVOICE_NUMBER_FORMAT="Formato de número de factura" INVOICE_ORDER_STATUSES="Estado de facturas dos pedidos" SUBJECT="Suxeito" MENUS="Menús" AUP_POINTS="Puntos" DEFINED_LIMITS="Límites definidos" HIKASHOP_USER_DETAILS="Os teus detalles" COM_HIKASHOP_CART_LISTING_VIEW_DEFAULT_TITLE="Listaxe de Carriños" COM_HIKASHOP_CART_FORM_VIEW_DEFAULT_TITLE="Amosar Carro" VOTE_COMMENT_SORT_FRONTEND="Permitir aos usuarios ordenar os comentarios" HIKASHOP_COMMENT_ORDER_DATE="Últimos comentarios" HIKASHOP_COMMENT_ORDER_HELPFUL="De máis axuda" ;since 2.1.0 INVOICE_INFORMATION="Información de factura" INVOICE_MESSAGE="O monto da súa factura é: " INVOICE_ORDER_NUMBER="Número de pedido para esta factura: " NO_DATA="Non hai datos" BEST_PRODUCT_THIS_YEAR="Mellor Produto deste ano" BEST_CUSTOMER_ALL_TIME="Mellor cliente de todos os tempos" ORDERS_CREATED_TODAY="Pedidos creados hoxe" BEST_CATEGORY_THIS_MONTH="Mellor categoría deste mes" HIKASHOP_IMAGE_ROOTDIR="Imaxes de HikaShop" HIKA_RESTRICTIONS="Restriccións" INVOICE_RESET_FREQUENCY="Frecuencia de reseteo de números de facturas" EVERY_YEARS="Todos os anos" EVERY_MONTHS="Todos os meses" FROM="Dende" TO="a" LOGIN_REGISTRATION="Rexistro e Acceso" VOTE_AND_COMMENT="Votar e Comentar" HIKA_WAITLIST="Lista de espera" HIKA_FEATURES="Características" HIKA_ADVANCED="Advanced" HIKA_ADVANCED_SETTINGS="Configuracións avanzadas" USE_BOOTSTRAP_ON_FRONT="Usar deseño Bootstrap (adaptable)" MAIN_PRICE_OVERRIDE="Porcentaxe do prezo do produto principal" UPDATE_AFTER_ORDER_CONFIRM="Actualizar o stock de produto cando estea confirmado" COUPON_APPLIES_TO_PRODUCT_ONLY="A porcentaxe do cupón aplícase só ao produto" STANDARD_BEHAVIOR="Comportamento estándar" IGNORE_DISCOUNTED_PRODUCTS="Ignorar produtos con desconto" OVERRIDE_DISCOUNTED_PRODUCTS="Sobreescribir produtos con desconto" COUPON_HANDLING_OF_DISCOUNTED_PRODUCTS="Manexo do cupón nos produtos con desconto" FORCE_AFFILIATION_TO="Forzar afiliación a" NO_PARTNER="Sen asociado" CURRENT_CUSTOMER_PARTNER="Cliente asociado actual" ;since 2.1.1 NO_AFFILIATION_IF_CART_PRESENT="Ningunha afiliación presente no carriño" NO_DISCOUNT="Sen descontos" ORDER_CANCEL_SUBJECT="Cancelouse un pedido na súa web" HIDE_WISHLIST_GUEST="Ocultar botón de desexados para invitados" HIKASHOP_ADD_TO="Engadir a" HIKA_USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION_SUBJECT="Detalles de conta para %s en %s" HIKA_USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION_BODY="Ola administrador,

Un novo usuario '%s', Nome de usuario '%s', rexistrouse en %s." KEEP_SIZE="Manter Tamaño" POPUP_MODE="Modo Xanela emerxente" PRODUCT_MSRP_BEFORE="Prezo común:" PRODUCT_MSRP_AFTER="O Noso prezo:" CATEGORY_TREE_REBUILT="A árbore de categorías foi reconstruída" REBUILD="Reconstruír" PRODUCT_CANONICAL="URL Canónica" PRODUCT_MSRP="Prezo ao por menor" EMAIL_ADDRESS_ALREADY_USED="O enderezo de email xa está en uso" HIKASHOP_COMPARE_LIST="Comparar" WISHLIST_TO_COMPARE="Amosar botón de comparar na vista de desexados" COMPARE_TO_WISHLIST="Amosar botón de engadir a desexados nas listaxes de comparación" DISPLAY_WAITLIST_BUTTON="Amosar botón de listaxe de espera" ;since 2.1.2 SITE_ID="Sitio" SELECT_A_SITE="Seleccionar un sitio" IMAGE_IN_CART="Amosar imaxe no carriño" DAYS_AFTER_ORDERING="Created %s days ago and not paid yet" LOGIN_REQUIRED_FOR_WISHLISTS="You must be logged in to use the wishlists." ;since 2.1.3 ENCRYPTION_KEY="Clave de encriptación" TEST_MODE="Modo de probas" ONLINE_COMMUNICATION="Comunicación online" RESPONSE_REQUIRED="Resposta requirida" HIKA_HOSTED="Hosted" HIKA_REDIRECT="Redirect" USE_CHOSEN="Use Chosen library" AWS_KEY_ID="Access Key ID" SECRET_KEY="Secret Access Key" ;since 2.2.0 DISPLAY_BADGE="Display Badge" SORT_ASCENDING="%s ascending" SORT_DESCENDING="%s descending" IN_STOCK_CHECKBOX="In Stock Checkbox" SHOW_RESET_BUTTON="Show reset button" HIKA_PLUGIN="Plugin: " PLUGIN_GENERIC_CONFIGURATION="Generic configuration" PLUGIN_SPECIFIC_CONFIGURATION="Specific configuration" HIKA_NO_RESCTION="No restriction" SET_HISTORY_MESSAGE="Set history message" SANDBOX="Use Sandbox" HIKA_FORMAT="Format" PARTNER_PAYMENT_STATUS="Partner payment" SHIPPING_INFORMATION="Shipping information" SHIPPED_BY="Shipped by: %s" ITEMS_VOLUME_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="The cart items combined volume is too small for all the possible shipping methods" ITEMS_WEIGHT_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="The cart items combined weight is too small for all the possible shipping methods" ORDER_TOTAL_TOO_HIGH_FOR_SHIPPING_METHODS="O seu prezo total do pedido é alto de máis para amosar un método de envío" ORDER_QUANTITY_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="The cart items combined quantity is too small for all the possible shipping methods" ORDER_QUANTITY_TOO_HIGH_FOR_SHIPPING_METHODS="The cart items combined quantity is too high for all the possible shipping methods" X_PRODUCTS_ARE_NOT_SHIPPABLE_TO_YOU="There are %s items in your cart which we cannot ship to you" SHIPPING_MIN_QUANTITY="Minimum quantity" SHIPPING_MAX_QUANTITY="Maximum quantity" TRIGGERS="Triggers" ADD_TRIGGER="Add a trigger" TRIGGER_SELECT="Select a trigger" BEFORE_A_PRODUCT_IS_CREATED="Before a product is created" BEFORE_A_PRODUCT_IS_UPDATED="Before a product is updated" BEFORE_A_PRODUCT_IS_DELETED="Before a product is deleted" BEFORE_A_PRODUCT_IS_COPIED="Before a product is copied" AFTER_A_PRODUCT_IS_CREATED="After a product is created" AFTER_A_PRODUCT_IS_UPDATED="After a product is updated" AFTER_A_PRODUCT_IS_DELETED="After a product is deleted" AFTER_A_PRODUCT_IS_COPIED="After a product is copied" BEFORE_A_CATEGORY_IS_CREATED="Before a category is created" BEFORE_A_CATEGORY_IS_UPDATED="Before a category is updated" BEFORE_A_CATEGORY_IS_DELETED="Before a category is deleted" AFTER_A_CATEGORY_IS_CREATED="After a category is created" AFTER_A_CATEGORY_IS_UPDATED="After a category is updated" AFTER_A_CATEGORY_IS_DELETED="After a category is deleted" BEFORE_AN_ORDER_IS_CREATED="Before an order is created" BEFORE_AN_ORDER_IS_UPDATED="Before an order is updated" BEFORE_AN_ORDER_IS_DELETED="Before an order is deleted" AFTER_AN_ORDER_IS_CREATED="After an order is created" AFTER_AN_ORDER_IS_UPDATED="After an order is updated" AFTER_AN_ORDER_IS_DELETED="After an order is deleted" BEFORE_A_USER_IS_CREATED="Before a user is created" BEFORE_A_USER_IS_UPDATED="Before a user is updated" BEFORE_A_USER_IS_DELETED="Before a user is deleted" AFTER_A_USER_IS_CREATED="After a user is created" AFTER_A_USER_IS_UPDATED="After a user is updated" AFTER_A_USER_IS_DELETED="After a user is deleted" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_CREATED="Before an address is created" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_UPDATED="Before an address is updated" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_DELETED="Before an address is deleted" AFTER_AN_ADDRESS_IS_CREATED="After an address is created" AFTER_AN_ADDRESS_IS_UPDATED="After an address is updated" AFTER_AN_ADDRESS_IS_DELETED="After an address is deleted" EVERY_MINUTES="Every minutes" EVERY_HOURS="Every hours" EVERY_DAYS="Every days" EVERY_WEEKS="Every weeks" FILTER_SELECT="Select a filter" PRODUCT_TYPE="Product type" CSV_IMPORT="CSV products" PRODUCT_COLUMN="Product columns" PRICE_COLUMN="Price columns" CATEGORY_COLUMN="Category columns" CHARACTERISTIC_COLUMN="Characteristics" PRODUCT_RELATED_COLUMN="Related product columns" PRODUCT_OPTION_COLUMN="Option product columns" ADD_FILTER="Add a filter" ACTION_SELECT="Select an action" ADD_ACTION="Add an action" DISPLAY_RESULTS="Display the results" EXPORT_CSV="Export a csv file" UPDATE_VALUES="Update the values" DELETE_ELEMENTS="Delete the elements" UPDATE_CATEGORIES="Update the categories" UPDATE_RELATEDS="Update the product relation" UPDATE_OPTIONS="Update the product options" IN_CSV="In csv" NOT_IN_CSV="Not in csv" SAVE_ON_CSV_IMPORT_MASSACTION="Save the products on Mass Action csv import." HIKA_NUMERIC="Numeric" HIKA_STRING="String" OTHER="Other" HIKA_BEGINS_WITH="Begins with" HIKA_ENDS_WITH="Ends with" HIKA_CONTAINS="Contains" HIKA_NOT_CONTAINS="Doesn't contain" HIKA_START="Start" HIKA_IN="In" HIKA_NOT_IN="Not in" SELECT_ALL="Select all" UNSELECT_ALL="Unselect all" VERIFY_FILE="Verify the file" HIKA_VALID_FILE="The file is valid" HIKA_EMPTY_FILE="The file is empty" HIKA_CANNOT_OPEN="The file cannot be opened" SELECT_CORRESPONDING_COLUMNS="Please select the corresponding columns" REMOVE="Remove" DELETE_FILTERED_ELEMENTS="Delete the filtered elements" REPLACE="Replace" CATEGORY_TYPE="Category type" PARENT_CATEGORY_COLUMN="Parent category columns" ORDER_COLUMN="Order columns" ORDER_PRODUCT_COLUMN="Order product columns" ADDRESS_COLUMN="Address columns" USER_COLUMN="User columns" USER_WITH_ACL="Users with ACL" DISPLAY_BOTH="Amosar ambos" DONT_HIKA_HAVE="Doesn't have" CHANGE_STATUS="Change status" NEW_ORDER_STATUS="New order status" SEND_NOTIFICATION_EMAIL="Send a notification email" DATA="Data" HIKA_AND="And" PROCESS_WARNING="The process will be executed" HIKA_MASSACTION="Mass actions" WRONG_VALUE="Wrong value" PROCESS="Process" SELECTED_PRODUCTS="%s results" WRONG_COLUMN_TYPE="Wrong type for this column, the type is %s" TABLE_NOT_EXIST="The table %s does not exist" COLUMN_NOT_EXIST="The column %s does not exist" EXPORT_PATH="Export path" GROUP_NAME="Group name" SEARCH_PROCESSING="Search processing" CHOOSE_SORT_OPTIONS="Please select at least one sort option" ERR_NO_MASSACTION_TABLES="No mass action plugin found. Please check that the system mass action plugin is enabled" UPDATE_PRODUCT_STOCK="Update the stock of the product" PURCHASED_AT="Purchased at" FIRST_PURCHASED_AT="First purchased at" LAST_PURCHASED_AT="Last purchased at" NB_DOWNLOADED="Number of download" COM_HIKASHOP_DOWNLOADS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Customer download space" ENABLE_CUSTOMER_DOWNLOADLIST="Enable customer download area" DISPLAY_THE_DOWNLOADS="Show the downloads" HIKA_ADD_ORDER_PRODUCT="Add a product to the order" HIKA_MODIFY_ORDER_PRODUCT="Modify the product information for the order" HIKA_SET_ORDER_ADDITIONALS="Edit order additional information" HIKA_CONFIRM_DELETE_ORDER_PRODUCT="Are you sure that you want to delete that product from that order ?" ALL_VIEWS="All views" HIKA_CONFIRM_USER="Do you confirm the selection of this user?" USERPOINTS_DISCOUNT="Points discount" USERPOINTS_USE_POINTS="Points used" USERPOINTS_POINTS="Points" USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION="User account administrator notification" HIKA_CUSTOMER_EMAIL="Customer email" RECURRING_PAYMENT_FOR_ORIGINAL_ORDER="Recurring payment for original order" NEGOTIATED_RATE="Negotiated rate" CHANGE_USER_GROUP="Change the user group" HIKA_SUBSCRIPTION="Regular subscription" HIKA_SUBSCRIPTION_GLOBAL="Global subscription" RECURRING_TYPE="Type of subscription" RECURRING_PERIOD="Recurring payment period" ;since 2.2.1 ADD_SELECT_VALUE="Add a 'Please select' value" PLEASE_SELECT="Please select" PLEASE_SELECT_COUNTRY_FIRST="Please select a country first" AT_LEAST_ONE_FIELD_PUBLISHED="You need to publish at least one another field of the same table first" RECURRING_ORDER="Reccuring" MERCHANT_ID="Merchant id" SECURE_SECRET="Secure secret" INCLUDE_SHIPPING="Include shipping" HIKAPOINTS_USE_X_POINTS="You used %d points" HIKAPOINTS_EARN_X_POINTS="You earned %d points" ADDRESS_UNPUBLISHED_CAUSE_USED_IN_ORDER="Address unpublished because it is used in an order" ADD_CHARACTERISTICS_TO_MAIN_PRODUCTS_ONLY="The characteristics can only be added to main products, not variants" RECURRING_TIMES="Number of instalments" HIKA_SUBSCRIPTION_INSTALMENTS="Instalment subscription" SELECT_RECURRING_TIMES="Select the number of instalments" UPDATE_CHARACTERISTICS="Update the characteristics" VERSION="Version" RECENT="Recent" SORT_DESCENDING_RECENT="Most recent" SORT_ASCENDING_RECENT="Older" SORT_DESCENDING_SALES="Best sales" SORT_ASCENDING_SALES="Worst sales" SORT_DESCENDING_CLICKS="Most viewed" SORT_ASCENDING_CLICKS="Less viewed" CREATION_DATE="Creation date" MODIFICATION_DATE="Modification date" GENERATE_VARIANT_AUTO="Generate variants automatically" HIKA_WIZARD="Wizard" WELCOME_WIZARD="Welcome to the HikaShop Installation Assistant. Please fill the form below before proceeding." WIZARD_SHOP_ACCESS="SHOP ACCESS
Select how you want to access the HikaShop pages on your website frontend." WIZARD_LISTING_TYPE="PRODUCTS LAYOUT
Choose how you want to display your products between these three listing types." WIZARD_LOCATION="LOCATION
Select your country and state, and then enter your complete shop address." WIZARD_MAIN_PARAMETERS="MAIN PARAMETERS
Define the main parameters of your shop." PRODUCTS_LISTING_MENU="Menu item for products" PRODUCTS_LISTING_MENU_DESC="A menu item will be added
to your main menu allowing
access to a listing of your products" CATEGORIES_LISTING_MENU="Menu item for categories" CATEGORIES_LISTING_MENU_DESC="A menu item will be added
to your main menu allowing
access to a listing of your categories" CATEGORIES_LISTING_MODULE="List of categories in a module" CATEGORIES_LISTING_MODULE_DESC="A list of product categories
will be displayed on the side
area of your website" PRODUCTS_LISTING_DIV="Listing in : Grid" PRODUCTS_LISTING_DIV_DESC="This will display your
listings in a grid" PRODUCTS_LISTING_LIST="Listing in : List" PRODUCTS_LISTING_LIST_DESC="This will display your
listings in a list" PRODUCTS_LISTING_TABLE="Listing in : Table" PRODUCTS_LISTING_TABLE_DESC="This will display your
listings in a table" USE_JOOMLA_LANGUAGES="We detected that you have the Joomla languages %s installed on your website. Do you want to use them in HikaShop ?" CANT_GET_LANGUAGE_FILE_CONTENT="We could not retrieve the HikaShop translation file for your current language. You can download it on our website via the menu Download->Languages and follow the instructions there to set it in place on your website." HIKA_PAYPAL_EMAIL_OPTIONAL="Paypal email address (optional)" SAVE_AND_CREATE_FIRST_PRODUCT="Save & go create your first product !" WIZARD_MONEY="Currency and Taxes configuration" TAX_NAME="Tax name (for example GST or VAT)" WIZARD_TAX_NAME_SAMPLE="(for example GST or VAT)" WIZARD_LANGUAGE="Language configuration" WIZARD_PAYPAL="Paypal configuration" YOUR_ADDRESS="Your address" HIKA_SKIP="Skip" SHOW_WISHLIST_FREE_PRODUCTS="Show wishlist for free products" ;since 2.2.2 ALL_IN_ONE_PAGE="All in one page" SWITCHER="Switcher" GUEST="Guest" REGISTRATION_DISPLAY_METHOD="Display method for registration" LOGIN_OR_REGISTER_ACCOUNT_OR_GUEST="Login, create a new account or continue as a guest" LOGIN_OR_GUEST="Login or continue as a guest" REGISTER_ACCOUNT_OR_GUEST="Create a new account or continue as a guest" IDENTIFICATION="Identification" CANCEL_URL_DEFINE="You have to specify this payment cancel URL on your configuration account" RETURN_URL_DEFINE="You have to specify this payment return URL on your configuration account" NOTIFY_URL_DEFINE="You have to specify this payment notification URL on your configuration account" COM_VIRTUEMART_ORDER_STATUS_CONFIRMED_BY_SHOPPER="Confirmed" HIKA_SET_ORDER_CUSTOMER="Set order customer" ROUND_PRICES_DURING_CALCULATIONS="Round prices during calculations" CHECKOUT_BUTTON_FINISH="Finish" SHOW_SHIPPING_SAME_ADDRESS_CHECKBOX="Show shipping 'same address' checkbox" PERCENTAGE_FEE_EXCLUDING_SHIPPING="Percentage fee excluding shipping" HIKASHOP_CHECKOUT_CART_STATUS="Cart status" USER_MESSAGE="User message" CONTACT_BEGIN_MESSAGE="You have a contact request" SUMMARY_OF_THE_ORDER="Summary of the order" MIJO_IMPORT_CURRENCIES="Do you want to import your Mijoshop currencies rates ?" ADD_TO_CART_POPUP_SIZE="Add to cart popup size" TERMS_AND_CONDITIONS_POPUP_SIZE="Terms & Conditions popup size" NO_METHOD_CLICK_NEW="No method found, use the new button to create your first method configuration" SEND_USER_MESSAGE="Send user message" PRODUCTS_FROM_X="Import from %s" X_IMPORT_DESC="The %s import will import the information below from %s to HikaShop" OPENC_DATABASE_NAME="Database's name where your Opencart's data are hosted : " OPENC_WARNING="Warning : To work, the import has to be made from only one server. Your Opencart's database must be on the same server than your HikaShop (Joomla) database, and both databases must be accessible by the Joomla website database user. If your Opencart's database is on a different server, please import it manually to the server where your HikaShop's database is hosted." OPENC_WEBSITE_PATH="Opencart's website root path : " OPENC_WARNING_IMAGES=" You have to specify below your Opencart's website root path to import your images. If you don't, images just won't be imported." OPENC_IMPORT_CURRENCIES="Do you want to import your Opencart currencies rates ?" POINTS_MODE="Points mode" POINTS_GIVE_WHEN_USE="Give points when using some" HIKA_POINTS_GIVE="Give on full price" HIKA_POINTS_NOTGIVE="Don't give" HIKA_POINTS_GIVE_REMOVE="Give on price with point discount" GIVE_VIRTUAL_POINTS="Give virtual points" LIMIT_POINTS_BY_TYPE="Limit by type" LIMIT_POINTS_BY_CATEGORY="Limit by category" HIKASHOP_USER_POINTS="HikaShop user points" ;since 2.2.3 DISPLAY_ADD_TO_WISHLIST_BUTTON_FOR_FREE_PRODUCT="Display 'add to wishlist' button for free products" HIKA_LISTING_LIST_EMPTY="No subcategories" REMOVE_CUSTOMIZATION_PRELOAD="Remove Preload customization" USERPOINTS_HAVE_X_POINTS="You have %d points." USERPOINTS_NO_POINTS="You don't have points." USERPOINTS_USER_FOR_DISCOUNT="You can use %d points to have a discount of %s." USERPOINTS_USE_DISCOUNT_QUESTION="Do you want to use these points ?" HIKA_DEFAULT_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="No image - Drag & Drop here or use the upload button" CHECKOUT_SEF_NAME="Checkout SEF name" IMAGE_POPUP_MODE="Image popup mode" HIKA_VALIDATE="Validate" VOTE_TARGET="Target" MANAGE_VOTE_CATEGORIES="Manage vote categories" MAIN_VOTE="Main vote: " WIZARD_PRODUCT_TYPE="Product type" WIZARD_PRODUCT_TYPE_SOLD="Kind of product sold" WIZARD_VIRTUAL="Virtual goods (mp3, eBooks, etc)" WIZARD_REAL="Shippable goods" WIZARD_BOTH="Both" TOO_MANY_VARIANTS="Your characteristics will generate too many variants, you should use options or custom item fields instead or you might get Fatal PHP errors due to resources restrictions on your server." MASSACTION_NO_CHARACTERISTICS="You don't have any characteristics, so this action is not possible." TERMINAL_ID="Terminal ID" ;since 2.3.0 CONTACT_EMAIL_TITLE="Contact request" CONTACT_USER_MESSAGE="Message of the user" HIKA_VARIANTS_MIDDLE_SEPARATOR=" " STRIPE_PUBLISHABLE_KEY="Publishable key (Stripe account)" STRIPE_SECRET_KEY="Secret key (Stripe account)" STRIPE_FORM="To process your payment, please fill the form below" VM_LANGUAGES="Before starting the import, please select below the main language you want for your contents (products descriptions, manufacturers...) :" NO_SHIPPING_REQUIRED="No shipping needed" RECURRING_TIMES_VALUE="%s installments" TERMS_AND_CONDITIONS_SELECT_ARTICLE="Select one article which will be displayed for the Terms & Conditions" API_USERNAME="API's username" API_PASSWORD="API's password" API_SIGNATURE="API's signature" API_VERSION="Paypal API's version" REMOVE_ID_IN_URLS="Remove products and categories id in URLs" HIKASHOP_NEW_ADDRESS_ITEM="- New Address -" HIKASHOP_NEW_ADDRESS="New Address" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR="Address selector" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_POPUP="Popup" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_LIST="List" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_DROPDOWN="Dropdown list" MINI_ADDRESS_FORMAT="Mini address format" FIELD_AJAX_IMAGE="Ajax Image" FIELD_AJAX_FILE="Ajax File" IMAGE_FORCE_SIZE="Force images size" IMAGE_SCALE_MODE="Image scale mode" IMAGE_KEEP_RATIO="Keep ratio" IMAGE_CROP="Crop" SEND_CART_DETAIL="Send cart detail to paypal" DISPLAY_BUTTON_CHECKOUT="Display 'Proceed to checkout' Paypal's button on checkout view" DISPLAY_BUTTON_CART="Display 'Proceed to checkout' Paypal's button on cart view" ADD_PARTNER_TO_USER_ACCOUNT_DURING_REGISTRATION="Add partner to user account during registration" SHOW_CART_PRODUCT_NAME="Show products name in the cart" TAXCLOUD_TAX="Tax (%s)" LAST_7D="Last 7 days" LAST_30D="Last 30 days" LAST_365D="Last 365 days" ALLOW_CUSTOMERS_TO_REORDER="Allow customers to reorder" VM_TABLE_PREFIX="Prefix of Virtuemart tables in your database : " REORDER="Reorder" HIKASHOP_CHECKOUT_CARTSTATUS="Cart status" WAREHOUSE_SELECTION="Selection of warehouse" HIKASHOP_CONFIRM_DELETE_ADDRESS="Are you sure you want to delete this address ?" ;since 2.3.1 ASK_ADDRESS_ON_REGISTRATION="Ask address on registration" INSTALLMENT_FOR_ORDER="Installment for the order number: %s" ADD_TO_CART_QUANTITY="Quantity field on 'Add to cart' button" SHOW_CART_COUPON="Show coupon in the cart" SHOW_CART_SHIPPING="Show shipping in the cart" SHIPPING_PRICE="Shipping price" SHIPPING_TAX="Shipping tax" ALIAS_AUTO_FILL="Alias automatic filling" QUANTITY_LAYOUT_ON_PRODUCT_PAGE="Quantity layout on product page" SHOW_REGROUPED="Show regrouped" SHOW_LEFTRIGHT="Show left and right" SHOW_SELECT="Show select" SHOW_SIMPLE="Show simple" SHOW_SIMPLIFIED="Show simplified" SHOW_DEFAULT_DIV="Show default in div" CHOOSE_SHIPPING_SERVICE="Please select at least one shipping service" ENTER_INFO="Please enter your %s %s" DATE_DESC="Date - reverse order" COUPON_OVERRIDE_DISCOUNT_PRODUCTS="Override discounted products" LIMIT_POINTS_BY_GROUP="Limit by group" USERPOINTS_EARN_POINTS="You can earn %s points with this order" FORCE_CANONICAL_URLS_ON_LISTINGS="Force canonical URLs on listings" NO_GENERATE_URL="No, generate the URLs" USE_CANONICAL_URL_IF_SPECIFIED="Use canonical URL if specified" USE_CANONICAL_URL_AND_GENERATE_IT_IF_MISSING="Use canonical URL and generate it if missing" HIKA_ADD_IMAGE="Add an Image" SHIPPING_BLOCKED="Blocked" TAXABILITY_CODE="Product Taxability Code" WRONG_SHIPPING_ADDRESS="Wrong shipping address" PRODUCT_ASSOCIATION_IN_BOTH_WAYS="Make product association in both ways" ; Date picker DATE_PICKER="Advanced date picker" DATE_PICKER_OPTIONS="Date picker options" DATE_PICKER_OPT_DEFAULT_TODAY="Default today" DATE_PICKER_OPT_INLINE_DISPLAY="Display inline" DATE_PICKER_OPT_MONDAY_FIRST="Monday first" DATE_PICKER_OPT_OTHER_MONTH="Show other months" DATE_PICKER_OPT_FORBIDDEN_DAYS="Forbidden days" DATE_PICKER_OPT_EXCLUDES="Exclude days" DATE_PICKER_INCORRECT_DATE_FOR="Incorrect date for the field '%s'" DATE_PICKER_OPT_CHANGE_MONTH="Month selector" DATE_PICKER_OPT_CHANGE_YEAR="Year selector" DATE_PICKER_OPT_SHOW_BTN_PANEL="Show buttons panel" DATE_PICKER_OPT_SHOW_MONTHS="Show months" DATE_PICKER_WAITING_DAYS="Waiting days" DATE_PICKER_HOUR_EXTRA_DAY="Hour for extra day" USER_TOTAL_PURCHASE="User total purchase" ORDER_TOTAL_QUANTITY="Order number" ORDER_TOTAL_AMOUNT="Order amount" PRODUCT_TOTAL_QUANTITY="Product number" MASSACTION_ORDERING_DIRECTION="Ordering direction" REPLACE_BY="Replace by" ;since 2.3.2 X_ITEM_FOR_X="%s item for %s" X_ITEM_IN_STOCK="%s item in stock" FIELD_TARGET_BLANK="Open in new window" AUTO_KEYWORDS_AND_METADESCRIPTION_FILLING="Automatic product keywords and metadescription filling" KEYWORDS_NUMBER="Number of generated keywords" MAX_SIZE_OF_METADESCRIPTION="Maximum size of the metadescription" KEYWORDS_EXCLUSION_LIST="Keywords exclusion list" HIKASHOP_DATE_FORMAT="%Y-%m-%d" HIKASHOP_EXTENDED_DATE_FORMAT="%Y-%m-%d %H:%M" CHANGE_SUB_ELEMENT_FILTER_TO_REORDER_ELEMENTS="You can change the top right sub element filter to 'Direct sub elements' in order to reorder elements" PRELOAD_VERSION="Preload version" INVOICE_DATE="Invoice creation date" CART_MODULE_ITEMID="Itemid for the 'Show the wishlist' button redirect" CHECK_DATABASE="Check database" WIZARD_SAMPLE_DATA="Sample data" WIZARD_ACTIVATE_DATA="Install sample data on your website" WIZZARD_DATA_ERROR="An error has occured while %s the sample data file. You can try again by clicking here." WIZZARD_DATA_ERROR_COPY="An error has occured while copying the file : %s. You can try again by clicking here." WIZARD_DATA_END="All sample data have been imported correctly." ; since 2.3.3 X_ORDERS_AUTHORIZATION_RENEW="%s orders authorization renewed" PLEASE_WAIT_BEFORE_SUBMISSION_TO_X="Please wait while submitting data to %s" CLICK_ON_BUTTON_IF_NOTHING="If nothing happens after 10 seconds, please click on the button below." HIKA_LIMITATIONS="Limitations" CONFIGURE_X_PAYMENT_PLUGIN_ERROR="You have to configure %s for the %s plugin payment first : check your plugin's parameters, on your website backend." CURL_ERROR="The sample data installation needs the CURL library installed but it seems that it is not available on your server. Please contact your web hosting to set it up, and try again." PLUGIN_ACCESS_WARNING="Some of the plugins %s have a restricted access. Please ensure that their access is set to 'Public' via the Joomla plugins manager or they won't work properly." HIKASHOP_NO_RESULT="No products found." PDF_INVOICE="Invoice %s" DEACTIVATE_BUFFERING_AND_COMPRESSION="Deactivate buffering and compression for files download" TAX_EU_DIR2008_8_ART59="Supply of services located where the recipient is established (art 59. Directive 2008/8/CE)" TAX_EU_DIR2008_8_ART44="Supply of services located where the recipient is established (art 44. Directive 2008/8/CE)" TAX_EU_DIR2008_8_ART196="VAT due by the co-contracting party (art 196 Directive 2008/8/CE)" TAX_EU_2015_B2C="Supply of services located where the recipient is established (Execution rule 282/2011 (EU) - Directive 2006/112/CE)" INTERNAL_CODE="Internal code" TAX_NOTE="Tax note" PURCHASE_ORDER_NUMBER="Purchase Order Number : " PLEASE_ENTER_A_PURCHASE_ORDER_NUMBER="Please enter a Purchase Order Number" HIKASHOP_WISHLIST_NAME="Wishlist name" WARNING_IMAGE_TOO_BIG_FOR_MEMORY="Warning ! The image %s is too big to be processed because of the memory limitation on your server. Either use a smaller image or increase the memory_limit parameter of the php.ini of your server." HIKA_CONTACT="Contact" GUEST_CHECKOUT_NOT_POSSIBLE_WITH_USER_GROUP_AFTER_PURCHASE="You cannot proceed to a guest checkout as some of the products in your cart require a registration to our website. Please register an account or remove these products from your cart in order to proceed." ;since 2.3.5 PAYMENT_CAPTURE_ORDER_STATUS="Payment capture order status" MORNING="Morning" AFTERNOON="Afternoon" WEEKDAY="Weekday" STATEPROVINCE_CODE="State/Province code" HIKA_USERGROUP_ON_REGISTRATION="User group on registration" SENDING_TYPE="Sending type" DISPLAY_OPENING_HOURS_PICKUP_POINT="Display opening hours of pick up points" AUTO_DETERMINATION="Auto-determination" RESIDENTIAL_ADDRESS="Residential address" COMMERCIAL_ADDRESS="Commercial address" AVAILABILITY_COLLECTION="Availability for collection" PACKAGE_WEIGHT="Package weight percentage" CHOOSE_PICKUP_POINT="Please choose your pick up point" PICKUP_POINT="Pick up point" FLOATING_TAX_PRICES="Floating tax prices" CURSOR_TITLE_SEPARATOR=": " REDIRECT_POST_MODE="Redirect POST mode" MASS_CSV_EMAIL_SUBJECT="Mass Action CSV File" MASS_CSV_EMAIL_BODY="CSV file exported at: %s" MASS_CUSTOM_EMAIL_BODY="Custom notification text" MASS_NOTIFICATION_PRODUCT_EMAIL_BODY="You have a notification from a product mass action." MASS_NOTIFICATION_ADDRESS_EMAIL_BODY="You have a notification from an address mass action." MASS_NOTIFICATION_CATEGORY_EMAIL_BODY="You have a notification from a category mass action." MASS_NOTIFICATION_ORDER_EMAIL_BODY="You have a notification from an order mass action." MASS_NOTIFICATION_USER_EMAIL_BODY="You have a notification from an user mass action." MASS_SEND_EMAIL="Send email" MASS_EMAIL_BODY_DATA="Body data" FILL_PATH_TO_USE_EMAIL="You must fill a valid path to use the email function." AFFILIATE_NO_SELF_AFFILIATION="No self affiliation" DEFAULT_PRODUCT_TYPE="Default product type" HIKA_VOTE_NOTHING="Nothing" HIKA_VOTE_ONLY="Vote only" HIKA_COMMENT_ONLY="Comment only" HIKA_VOTE_OR_COMMENT="Vote & Comment" HIKA_VOTE_AND_COMMENT="Vote & Comment connected" HIKA_VOTE_PUBLIC="Public" HIKA_VOTE_REGISTERED="Registered" HIKA_VOTE_BOUGHT="Bought" HIKA_VOTE_USEFUL_COUNT="3 of 5 find it helpful" HIKA_VOTE_USEFUL_HAND="3 up 2 down" UL_DISPLAY_SIMPLELIST="Display in simplelist (ul/li)" ;since 2.4.0 DEFAULT_REGISTRATION_VIEW="Default registration view" UNPAID_ORDER_STATUSES="Unpaid order statuses" OVERRIDE_TAX_ZONE="Override tax zone" TOTAL_TAX_AMOUNT="Total tax amount" TOTAL_AMOUNT="Total amount" AMOUNT_X="Amount (%s)" ROUNDING_INCREMENT="Rounding increment" FIELD_PLACEHOLDER="Placeholder" ;since 2.5.0 OPENC_TABLE_PREFIX="OpenCart table prefix" HIKA_MAIL_ISSUE_ACTIVATION="There was an issue with the email sending process, so the activation link has not been sent to the e-mail address you entered. Please contact the administrator." ELEMENT_WITH_SAME_ALIAS_ALREADY_EXISTS="An element with the same alias already exists" HIKA_VARIANT_SEPARATOR=": " DOT="Dot" CSV_DECIMAL_SEPARATOR="CSV decimal separator" THE_X_IS_MISSING_FOR_THE_PRODUCT_X="The %s is missing for the product %s" MIN_QTY="Min Qty" ACL="ACL" HIKA_PRODUCT_IMAGES_EMPTY="No images" HIKA_PRODUCT_IMAGES_EMPTY_UPLOAD="No images - Drag & Drop here or use the upload button" HIKA_PRODUCT_FILES_EMPTY="No files" HIKA_PRODUCT_FILES_EMPTY_UPLOAD="No files - Drag & Drop here or use the upload button" EDIT_IMAGE="Image edition" ADD_FILE="Add file" QUANTITY_PER_ORDER="Quantity per order" HIKA_RANGE_TO="To" HIKA_QTY_RANGE_TO="To" PRODUCT_SALE_DATES="Available from" HIKA_CHARACTERISTIC="Characteristic" HIKA_ADD_VARIANTS="Add variants" HIKA_DUPLICATE="Duplicate" CONFIRM_CLOSING_VARIANT_IN_EDITION="Please confirm that you want to close the variant you're editing" PLEASE_CONFIRM_DELETION_X_VARIANTS="Please confirm the deletion of {NUM} variants" HASH_SALT="Hash salt" HIKA_PRODUCTION="Production" HIKA_TEST="Test" HIKA_SANDBOX="Sandbox" IFRAME="Iframe" CARRIER="carrier" SERVICE="service" TRACKING_NUMBER="tracking number" MAIN_OPTIONS="main options" PRICES_AND_TAXES="prices and taxes" RESTRICTIONS_AND_DIMENSIONS="restrictions and dimensions" IMAGES_AND_FILES="images and files" PLEASE_CONFIRM_DELETION="Please confirm deletion" HIKASHOP_FILE="File" HIKA_ADD_PRICE="Add price" HIKA_UPLOAD_IMAGE="Upload Image" HIKA_UPLOAD_FILE="Upload File" FIELD_REGEX="Regular expression check" PRODUCT_TAXATION_CATEGORY="Tax category" PRODUCT_CODE_SKU="Product code (SKU)" BRAND_URL="Brand url" PAGE_LAYOUT="Page layout" QUANTITY_LAYOUT="Quantity input" HIKA_PRODUCT_CODE="Product code" CONTACT_BUTTON="Contact button" ;since 2.6.0 EMAIL_HISTORY="Email history" EMAIL_LOG="Email log" PIPE="Pipe" HIKA_TRANSLATIONS="Translations" HIKA_TRANSLATABLE="Translatable" PLEASE_SELECT_A_VALUE_FOR_EACH_CHARACTERISTIC="Please select a least a value for each characteristic of your product" PRICES_USING_UNPUBLISHED_CURRENCY="Your are using currencies which are not available anymore: %s" HIKA_AUTOMATIC="Automatic" SERVER_CURRENT_URL_MODE="Server current URL mode" HIKA_VOTE_ITEM_ID_MISSING="The vote can't be passed, the Item ID is missing" HIKA_VOTE_TYPE_MISSING="The vote type is required" HIKA_VOTE_PSEUDO_REQUIRED="Username required" HIKA_VOTE_EMAIL_REQUIRED="A correct email address is required" HIKA_VOTE_REGISTRATION_REQUIRED="You must be registered to vote or comment" HIKA_VOTE_ITEM_BOUGHT_REQUIRED="You must buy the item to vote or comment" HIKA_VOTE_NOT_ALLOWED="No vote submissions allowed" HIKA_VOTE_WRONG_RATING_VALUE="The rating has not a valid value" HIKA_VOTE_EMPTY_COMMENT="The comment must not be empty" HIKA_VOTE_WRONG_VOTE_COMMENT_VALUE="The vote or the comment value is not correct, unset or empty" HIKA_VOTE_MISSING_VOTE_COMMENT_VALUE="Missing value for the comment or the vote value is wrong or unset" HIKA_VOTE_LIMIT_REACHED="You have reached your limit of comments for that product" HIKA_VOTE_MISSING_ENTRY="The vote entry has not been found" HIKA_VOTE_USEFUL_RATING_DISABLED="Useful rating for the comments is not enabled" HIKA_VOTE_MUST_BE_REGISTERED_FOR_USEFUL_RATING="You must be registered to note other comments" HIKA_MASSACTION_SYSTEM_PLUGIN_PUBLISHED="The plugin system 'hikashopmassaction' has automatically been published." ENTRIES_FIRST="Before configuring your entry, you need to first create and publish one or several 'Entry' custom fields with the menu Display->Custom fields" MAIL_FOLDER="Emails folder" POSTFINANCE_AUTHORIZED_PAYMENT="Your payment is authorized." HIKASHOP_WISHLIST_NAME_VALUE="Wishlist %s of %s" REMOVE_ID_IN_CART_URLS="Remove cart id in URLs" CART_SEF_NAME="Cart SEF name" WISHLIST_SEF_NAME="Wishlist SEF name" CATEGORY_LISTING_VIEW_OVERRIDE_WARNING="You have an override on the view 'category / listing' so the settings under the tab 'Product Options' will potentially not be used. Please backup your modifications and delete the override." USE_MENU_SETTINGS_INSTEAD_OF_ASSOCIATED_ONES="These settings are no more used, please edit the settings in this menu parameters." HAVE_HAVE_DONT_HAVE="Have / Don't have" HIKA_DONT_HAVE="Don't have" HIKA_HAVE="Have" BOX_COLOR="Background color" BOX_MARGIN="Margin" BOX_BORDER="Border" BOX_ROUND_CORNER="Rounded corners" OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Out of stock products" CUSTOM_ITEM_FIELDS="Custom item fields" HIKA_CATEGORY_SETTINGS="Category data display" HIKA_ITEMS="Items" HIKA_ITEM_LAYOUT="Item Layout" HIKA_ITEM_BOX_SETTINGS="Item Box configuration" HIKA_CAROUSEL_SETTINGS="Carousel options" HIKA_CAROUSEL_ADDITIONAL_SETTINGS="Additional carousel options" HIKA_DATA_DISPLAY="Data display" HIKA_PRODUCT_DATA_DISPLAY="Product data display" HIKA_PRODUCT_FEATURES_DISPLAY="Product features display" HIKA_CAROUSEL_EFFECT="Carousel effect" HIKA_EFFECT_DURATION="Effect duration" HIKA_TRANSITION_DELAY="Transition delay" HIKA_SWITCH_BUTTONS="Switch buttons" HIKA_LAYOUT_TYPE="Layout type" HIKA_MAIN_CATEGORY="Main category" MENU_NAME_AS_TITLE="Use the menu
name as title" HIKA_OUT_OF_STOCK="Out of stock" HIKA_LINK_TO_DETAIL_PAGE="Link to detail page" HIKA_DISCOUNT_DISPLAY="Discount" HIKA_PRICE_TYPE="Which price" HIKA_ORIGINAL_CURRENCY="Original currency" HIKA_SUB_CATEGORIES="Show children" HIKA_SUB_CATEGORIES_NUMBER="Children quantity" HIKA_TRANSITION_EFFECT="Transition effect" HIKA_LINK_MAIN_CATEGORIES="Link on main" HIKA_PRODUCTS_NUMBER="Products number" HIKA_ONLY_WITH_PRODUCTS="Only with products" HIKA_SYNCHRONIZE="Synchronize" HIKA_RELATION="Relation" HIKA_PRODUCT_RELATION="Show products based on the following criterias" HIKA_PRICE_DISPLAY="Price data display" HIKA_CART_IMAGE="Product image" HIKA_PROCEED_BUTTON="Proceed button" HIKA_PRODUCT_NAME="Product name" HIKA_PRODUCT_QUANTITIES="Product quantities" HIKA_DELETE_BUTTON="Delete button" HIKA_DELETE_BUTTON_DESC="Allow the customer to remove items in %s" HIKA_EMPTY_MESSAGE="Empty message" HIKA_EMPTY_MESSAGE_DESC="Message displayed when the %s is empty" HIKA_ITEM_ID="Item id" HIKA_CART_SHIPPING_DESC="Display the shipping informations if available" HIKA_CART_COUPON_DESC="Display the coupon informations in %s if available" HIKA_MINI_CART_DESC="When this option is enabled the %s will only display the total amount, and not display the products" CART_MODULE_ITEMID_DESC="Please fill the id of the wishlist menu, if you do not have wishlist menu, you have to create it or disable the option 'Show the wishlist'" DISPLAY_THE_WISHLIST_BUTTON="Wishlist button" DISPLAY_THE_WISHLIST_BUTTON_DESC="Display the 'Show the wishlist' button" HIKA_UL_SETTINGS="UL settings" SHIPPING_METHODS_WONT_DISPLAY_IF_NO_WEIGHT="The shipping methods selection won't display on your checkout if you don't enter a weight in your product" WAITLIST_REQUEST_FOR_PRODUCT="Wait list request for product %s" WAITLIST_EMAIL_TITLE="Wait list subscription notification" WAITLIST_BEGIN_MESSAGE="A user subscribed to the notification wait list for the product below." WAITLIST_ADMIN_NOTIFICATION="Wait list administrator notification" HIKA_VOTE_TOOLTIP="Average: %s
Total: %s
Your vote: %s" HIKA_NO_VOTE="No vote" NO_SHIPPING_METHOD_FOUND_FOR_WAREHOUSE="No shipping method found for the warehouse : %s" NO_SHIPPING_AVAILABLE_FOR_WAREHOUSE="No shipping method found for the warehouse" ;since 2.6.1 WRONG_VAT_NUMBER_COUNTRY_CODE="Your VAT number can not be used with the country you selected. Please select the right country ( CODE: %s) or make sure your VAT starts with %s" ORDER_X_NOT_FOUND="The order %s cannot be found." ORDER_X_NOT_PAID_ANYMORE="The order %s cannot be paid anymore." FIELD_ATTRIBUTE="Attributes" HK_SET_CANONICAL="Set canonical url" SHOW_NONE="None" HIKA_SEARCH_LIMIT="Number of Search items to return" HIKA_ITEMID="The id of the menu to append to the URLs so that the product page uses the corresponding HikaShop options" HIKA_FULL_BREADCRUMB_PATH="If the id set above is a products listing menu and that this option is toggled on, the breadcrumb path will contain the full category tree down to the product" HIKA_OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Allow out of stock products to be displayed in the search results" HIKA_NEW_PAGE="Open links on a new page" HIKA_SEARCH_VARIANTS="Search variants" HIKA_FIELDS="Select the fields you want to be searchable" HIKA_ACY_HELP="Click on the help button to get some help" CUSTOM_TEMPLATE="Click on the Custom template button to create a custom layout that will override the default view" ADD_VAT_TO_PRICE="Select yes or no depending if you want to add the vat to the displayed price or not" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK="Using the products insertion via the category selection, should AcyMailing only display products in stock?" DEFAULT_ITEMID="ID of the menu attached to HikaShop" DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_MASSACTIONS="This option will have to be turned off if you have too many products or the filters edition interface of AcyMailing will crash" DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_NEWSLETTERS_EDITION="This option will have to be turned off if you have too many products or the newsletters edition interface of AcyMailing will crash" CORE_APPLICATION="Causes this application to not appear in the users applications list but it will allow this application to appear in the user profile automatically if selected." AVAILABLE_POSITIONS="Select one or more available positions from the list. You can use Ctrl-click to select more than one item." MANY_SUBSCRIPTIONS="Allow many subscriptions in the cart" FORCE_MENU="Here you can force the menu which will be used for the link of the downloads by entering the id of a menu item" SEND_A_COPY_TO="You can specify an e-mail address here which will be added as BCC" STATUSES_FOR_EMAIL_ATTACHMENTS="By default, the PDF is attached only to the notification email when the order is getting confirmed (based on the setting in the configuration). You can configure here one or several statuses (separated by a comma) so that it overrides the status of the configuration." PDF_INVOICE_FOOTER="This text will be displayed in the footer of the PDF invoice" PDF_MARGES="The margins (in mm) of the generated PDFs. The order is: Left,Top,Right,Bottom" FONT_TO_USE="If you have issues with your language characters, you can change here the font used by the plugin. Each font will support a different set of languages so please try them one by one" OVERRIDE_ON_THE_FRONTEND="Override the print invoice button on the frontend" OVERRIDE_ON_THE_BACKEND="Override the invoice button on the backend" CART_FREQUENCY="Frequency at which the carts/orders will be checked (in seconds)" CART_LAST_UPDATE="Last date on which the carts/orders were checked via the CRON task" RESERVATION_PERIOD="The amount of time during which the product will be reserved in the cart." FEED_TRIGGER="Trigger the feed processing" FEED_FREQUENCY="Frequency at which the feed will be checked (in seconds)" LAST_UPDATE="Last date on which the products were updated via the CRON task" FEED_PATH="The path of the feed" FEED_PRICES_FEE="For each price in the feed, add a percentage fee" FORCE_TAXE_CATEGORY_ID="For each product, you can force its tax category (provide the id of the tax cateogry)" CSV_FILE="Path to the CSV file to import" CSV_CHARSET="You can select here the charset of your CSV file" CSV_FREQUENCY="Frequency at which the CSV file will be imported (in seconds)" COLUMN_NAMES="Column names and their corresponding name in the database. It should be like that: old_column1_name:new_column1_name;old_column2_name:new_column2_name" DELETE_PRODUCTS_NOT_IN_CSV="Delete variants not in the CSV" DATEPICKER_SET_HOUR="This option can fixed some issues when using server with special timezone configuration" LIMIT_GROUP_1="The id of the first group of users" LIMIT_GROUP_2="The id of the second group of users" DOWNLOAD_LIMIT_1="The download limit for the first group of users" DOWNLOAD_LIMIT_2="The download limit for the second group of users" ORDERS_GEOLOCATION="Activate geolocation for orders" CUSTOMERS_GEOLOCATION="Activate geolocation for customers" ENABLE_AUTO_UPDATE="Automatically update your google merchant feed via FTP" GOOGLE_FTP_USER_NAME="Google FTP username" GOOGLE_FTP_PASSWORD="Google FTP password" GOOGLE_FTP_USER_NAME_DESC="Your google account FTP username" GOOGLE_FTP_PASSWORD_DESC="Your google account FTP password" GOOGLE_FILE_NAME="The file name you specified on your google merchant account (It has to end with '.xml')" LOCAL_XML_FILE_PATH="You can optionally enter here a relative path from your website root directory (for example products/list.xml if you want it accessible on http://mywebsite.com/products/list.xml) so that the plugin saves the file on your website on each cron" GOOGLE_FREQUENCY="Frequency at which the google feed will be updated (in seconds)" INCREASE_PERFORMANCES="If you have issues with memory limits or timeouts when using that plugin, you can turn on that option" USE_PRODUCTS_BRAND="Do you want to use the brand configured in the 'Brand' setting of your products ?" BRAND_OVERRIDE="You can override here the products brand (the brand setting of the products won't be used). You can either enter here a brand name, or the column name of the product custom field with the brand name set for each product." GOOGLE_PRODUCTS_CATEGORY="Your products' category (optional except for : 'Apparel and Accessories', 'Media', and 'Software'). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different category for each product." PRICE_DISPLAYED="Choose the price you want to display if there is more than one" TAXED_PRICES="Should the prices have tax applied" PRODUCT_CONDITION="Your products condition ( you can use either 'used', 'new' or 'refurbished' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different condition for each product." SHORT_DESCRIPTION="Display the description to the Readmore tag." MESSAGE_IF_NO_DEDSCRIPTION="Message displayed if a product doesn't have a description" GOOGLE_PRODUCTS_ITEMID="If you want to display your products in a special context you can select here a menu item" ADD_PRODUCT_CODE="Display or not the product code as MPN in the XML feed" GOOGLE_PRODUCTS_GTIN="If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a GTIN for each products for which the custom field is filled. If you leave this field empty, no GTIN will be added to the feed." IN_STOCK_PRODUCTS_ONLY="Only add the products with a stock above 0" IDENTIFIER_EXISTS="Tells google if an identifier (brand, gtin, mpn) exists for your products (you can use either 'TRUE' or 'FALSE' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a identifiers for some products and not for others." GOOGLE_PRODUCTS_AGE_GROUP="Your products' age group (you can use either 'Adult', 'Kids', 'Toddler', 'Infant' or 'Newborn' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different age group for each product." GOOGLE_PRODUCTS_GENDER="Your products' gender (you can use either 'Male','Female' or 'Unisex' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different gender for each product." GOOGLE_PRODUCTS_SIZE="Your products' size. If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different size for each product." GOOGLE_PRODUCTS_COLOR="Your products' color. If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different color for each product." GOOGLE_PRODUCTS_SHIPPING="The shipping rules for your product. Rules must be separated by a comma. Each rule has four variables separated by a colon. For example, if you want two shipping methods for France, a standard one at 5 euros and an express one at 10 euros you should write: FR::Standard:5.00 EUR,FR::Express:10.00 EUR . If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have different shipping rules for each product." GOOGLE_PRODUCTS_DOWNLOAD_XML_FILE="Download the XML file. Then, you can import it manualy in your google account" FORCE_USER_LOGOUT_ON_GROUP_UPDATE="Force user logout on group update (only with the Joomla session hanlder option set to use the database)" CUSTOM_PRODUCT_FIELD_NAME="The name of the custom product field where the language is selected for each product" KASHFLOW_USERNAME="Your username on Kashflow" KASHFLOW_PASSWORD="Your password on Kashflow" CUSTOMERS_SOURCE="You can enter here the ID/name of the source of your customers. You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." CUSTOMERS_DISCOUNT_PERCENTAGE="You can enter here the discount percentage of your customers. You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." KASHFLOW_DISPLAY_DISCOUNT="You can enter here either 0 or 1 to set whether your customers should see discounts (for KashFlow). You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." CUSTOMERS_PAYMENT_TERMS="You can enter here the delay (number of days) for invoices payment for your customers. You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." KASHFLOW_NOMINAL_CODE="You can enter here the nominal code of your products (for KashFlow). You can also enter a custom product field column name and the system will use automatically the value of that field for each product." KASHFLOW_SHIPPING_COSTS_NOMINAL_CODE="You can enter here the nominal code of your coupons (for KashFlow)." KASHFLOW_COUPONS_NOMINAL_CODE="You can enter here the nominal code of your shipping costs (for KashFlow)." KASHFLOW_PROJECT_ID="You can enter here the ID of the project to which the invoices will be attached to in KashFlow." ORDER_AUTO_CANCEL_PERIOD="Period before an order is cancelled (in seconds)" ORDER_AUTO_CANCEL_LAST_UPDATE="Last date on which the orders were checked via the CRON task" ORDER_AUTO_CANCEL_NOTIFY_CUSTOMERS="Send the order status notification to the customer when his order is automatically cancelled" OUT_OF_STOCK_PERIOD="Period before you are notified that products are out of stock (in seconds)" PRODUCTS_LAST_UPDATE="Last date on which the products' stock was checked via the CRON task" OUT_OF_STOCK_LIMIT="You can enter here the product quantity under which you will be notified" RATES_FREQUENCY="Frequency at which the ECB feed will be checked (in seconds)" RATES_LAST_UPDATE="Last date on which the rates were updated via the CRON task" RATES_SOURCE="You can select here the data source for your currency rates" SUBSCRIPTION_FREQUENCY="Frequency at which the subscriptions will be checked (in seconds)" SUBSCRIPTION_LAST_UPDATE="Last date on which the subscriptions were checked via the CRON task" TAXCLOUD_CHECK_ADDRESS="It requires the USPS id" USE_ORIGIN_ADDRESS_ON_OVERRIDE="You can configure your shipping methods to override the shipping address of the customer. That's for example useful when you want to offer a local pickup at the store option instead of shipping. In that case, the default behavior is to use the origin address as destination address, but you can also turn off that option to have the TaxCloud plugin skips the tax calculations and HikaShop will then use the tax rules you configured in the backend." USER_ACOUNT_FORCE_MENU="Here you can force the menu which will be used for the link of the customer account by entering the id of a menu item" VALID_ORDER_STATUSES="List of the valid order statuses. If empty, it uses the HikaShop configuration value" FREE_ORDER_SEND_CONFIRMATION_EMAIL="Send the confirmation email when free orders are confirmed automatically" WAITLIST_NOTIFY_PERIOD="Period (in seconds)" QUICKICON_GROUP="The group of this plugin (this value is compared with the group value used in Quick Icons modules to inject icons)" ICON_LEGEND="Text displayed below the icon" ITEMID_FOR_CATEGORIES="The id of the menu to append to the URLs so that the cateogry page uses the corresponding HikaShop options" SEARCH_MANUFACTURERS="Allow search for manufacturers" ITEMID_FOR_MANUFACTURERS="The id of the menu to append to the URLs so that the manufacturer page uses the corresponding HikaShop options" AYAH_PUBLISHER_KEY="Publisher key you get after registering on areyouahuman.com website" AYAH_SCORING_KEY="Scoring key you get after registering on areyouahuman.com website" CAPTCHA_DISPLAY_AFTER="The plugin will display the captcha after the selected field on your registration form" CAPTCHA_CAPTION="Text displayed for the captcha field." CAPTCHA_THEME="Theme used for the captcha" CAPTCHA_USE_IN_CONTACT_FORMS="The plugin will display the captcha on your contact forms" DISPLAY_POSITION_ON_CONTACT_FORMS="If you display the captcha on the contact forms, where do you want it to be displayed?" CAPTCHA_USE_IN_COMMENT_FORMS="The plugin will display the captcha on your comment forms" DISPLAY_POSITION_ON_COMMENT_FORMS="If you display the captcha on the comment forms, where do you want it to be displayed?" TAXES_HANDLING="Should taxes be taken into account" CUSTOM_PRICE_COLUMN_NAME="Enter here the column name of the custom item field where the user can enter his amount so that the plugin can use it as the product price" CUSTOM_PRICE_LETTER_COUNT_COLUMN_NAME="Enter here the column name of the custom item field where the user can enter his text so that the plugin can adapt the price based on the number of letters in the field" EXCLUDED_CHARACTERS="Enter here characters that you want to be excluded from the counting" CUSTOM_PRICE_WORD_COUNT_COLUMN_NAME="Enter here the column name of the custom item field where the user can enter his text so that the plugin can adapt the price based on the number of words in the field" WEIGHT_CUSTOM_FIELD_COLUMN_NAME="The weight custom field column name" API_ENTRY_POINT="Gives the entry point for the API system" TOKEN_DURATION="Duration of the validaty for a user token" TOKEN_HASH_SALT="Salt used for the token generation. Generated automatically if empty" PARTNER_KEY_NAME="Name of the affiliate key" AFFILIATE_AFTER_INITIALISATION="If turn off, the affiliate will only be registered after the routing of the pages have been done (it might not work with SEF in some cases, but might avoid problems in some others)" USE_UNIVERSAL_ANALYTICS="Use or not the new API of google analytics (ga.js or universal.js)" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT="Your Google Analytics Account with the format UA-XXXXX-X" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_CURRENCY="Your Google Analytics Account currency (three letter code)" SINGLE_SUBMISSION="Only submit the order once ; the moment it receives the invoice id" DEBUG_MODE="Enable or not the debug mode (use the ga_debug.js file" ENABLING_DISPLAY_FEATURES="Only with Universal Analytics" ANALYTICS_DIRECT_CALL="Always use the direct call with Universal Analytics (no js display in pages for order confirmation)" TARGETING_USER_GROUPS="Select some Joomla user groups which will be able to buy free products" GLOBAL_OVERRIDE="Create a global override of the HikaShop configuration (otherwise, create a local override)" GEOLOCATION_TIMEOUT="The timeout value after which the connection to the geolocation server is considered failed (in sec)" GEOLOCATION_SERVICE="Select here the geolocation service that you want to use" GEOLOCATION_API_KEY="Your IPInfoDB service's API key that you can get on http://ipinfodb.com/register.php" GEOLOCATION_CURRENCY="Select currency based on the geolocated zone of the user" GEOLOCATION_ZONES_BLOCKED="Block the people in these zones (provide a list of zone ids separated by commas)" GEOLOCATION_ZONES_AUTHORIZED="Authorize the people in these zones (provide a list of zone ids separated by commas). If filled, the blocked zones will be ignored" GEOLOCATION_COMPONENTS_CHECKED="Check zones access only for these components (provide a list of component folder names separated by commas)" PRODUCTINSERT_MENU="The id of the hikashop products listing menu where to redirect" ITEMID_FOR_REGISTRATION="You can force there the menu item to use for the registration page. You should select a menu item of HikaShop here. If not selected, or if selecting a non HikaShop menu item, it can potentially generate an error after the redirection. " ADWORDS_ID="The ID of your Google Adwords account" DISPLAY_FACEBOOK_BUTTON="Display or not the Facebook like button" DISPLAY_TWITTER_BUTTON="Display or not the twitter button to share the product page" DISPLAY_GOOGLE_BUTTON="Display or not Google +1 button" DISPLAY_PINTEREST_BUTTON="Display or not Pinterest button" DISPLAY_ADDTHIS_BUTTON="Display or not AddThis button" SOCIAL_BUTTON_POSITION="Postion of the twitter and facebook buttons on your product page" SOCIAL_WIDTH_DIV="The width of your div (in px)" SOCIAL_TAG_TYPE="Coding language used for implementing the Facebook button" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE="Choose the style of the facebook button" SHOW_FACEBOOK_FACES="Show or not the face of the people who used your Facebook button" SHOW_SEND_BUTTON="Show or not the send button next to the like button (doesn't work if you use the iframe)" VERB_TO_DISPLAY="Choose the verb to display on your button" COLOR_THEME="The color of the Facebook button" FACEBOOK_BUTTON_FONT="The font of the Facebook button" SOCIAL_PRODUCT_TYPE="Type of the linked content" FACEBOOK_ADMIN="The name or ID of your facebook account" TWITTER_COUNT_DISPLAY="Choose the style of the twitter count display" TWEET_TEXT="If you want to display a special text into the tweet. If this field is empty, the name of the page will be used." MENTION_TO="Name of the account which will be mentioned in the tweet" GOOGLE_BUTTON_SIZE="Choose the size of the Google +1 button" SHOW_GOOGLE_COUNT="Show or not the number of person who used this button" PINTEREST_COUNT_DISPLAY="Choose the style of the Pinterest count display" ADDTHIS_DISPLAY="Choose the style of the addThis button" SOCIAL_SERVICES_EXCLUDE="Services you don't want to display (i.e. 'myspace, facebook'). You can find the list of service here: http://www.addthis.com/services/list#.UbXcsj6VBVU" DISPLAY_CUSTOM_USER_FIELDS="Enable display custom user fields on the user profile edition page" RECAPTCHA_PUBLIC_KEY="Public key you get after registering on ReCaptcha website" RECAPTCHA_PRIVATE_KEY="Private key you get after registering on ReCaptcha website" CAPTCHA_USE_IN_REGISTRATION_FORMS="The plugin will display the captcha on your registration forms" SHIPSTATION_USERNAME="Enter here the username of the merchant link to Shipstation setting references" SHIPSTATION_PASSWORD="Enter here the password of the merchant link to Shipstation setting references" EMAIL_HISTORY_NUMBER_OF_DAYS="Enter here how many days you want to keep emails on database" PLEASE_SEND_PURCHASEORDER="You can now send us a purchase order for the amount of %s using the following information." INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_PURCHASEORDER="Do not forget to include the order number ( %s ) with the purchase order so that we can match it to your order." SEARCH_LIMIT="Search Limit" ITEMID="Itemid" NEW_PAGE="New page" FULL_BREADCRUMB_PATH="Full breadcrumb path" HIKA_CUSTOM_TEMPLATE="Custom template" HIKA_ADD_VAT_TO_PRICE="Add the VAT to the price" HIKA_ONLY_PRODUCT_IN_STOCK="Only products in stock" HIKA_DEFAULT_ITEMID="Default Itemid" HIKA_DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_MASSACTIONS="Display the HikaShop filters on massactions" HIKA_DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_NEWSLETTERS_EDITION="Display the HikaShop filters on newsletters edition" HIKA_CORE_APPLICATION="Core Application" HIKA_AVAILABLE_POSITIONS="Available Positions" HIKA_MANY_SUBSCRIPTIONS="Many subscriptions" HIKA_FORCE_MENU="Force menu" HIKA_SEND_A_COPY_TO="Send a copy to" HIKA_STATUSES_FOR_EMAIL_ATTACHMENTS="Statuses for email attachment" MARGES="Marges" HIKA_FONT_TO_USE="Font to use" HIKA_OVERRIDE_ON_THE_FRONTEND="Override on the frontend" HIKA_OVERRIDE_ON_THE_BACKEND="Override on the backend" FREQUENCY="Frequency" HIKA_LAST_UPDATE="Last update" TRIGGER="Trigger" HIKA_FEED_PATH="Feed path" PRICES_FEE="Prices fee" HIKA_FORCE_TAXE_CATEGORY_ID="Force tax category id" HIKA_COLUMN_NAMES="Column names" HIKA_DATEPICKER_SET_HOUR="Set hour to noon when processing time" HIKA_RESERVATION_PERIOD="Reservation period" LIMIT_GROUP_ONE="Group 1" DOWNLOAD_LIMIT_ONE="Download limit 1" LIMIT_GROUP_TWO="Group 2" DOWNLOAD_LIMIT_TWO="Download limit 2" HIKA_ORDERS_GEOLOCATION="Orders geolocation" HIKA_CUSTOMERS_GEOLOCATION="Customers geolocation" HIKA_HIKASHOP="HikaShop" HIKA_ENABLE_AUTO_UPDATE="Enable Auto Update" FTP_USER_NAME="FTP User Name" FTP_PASSWORD="FTP Password" FILE_NAME="File Name" HIKA_LOCAL_XML_FILE_PATH="Local xml file path" HIKA_INCREASE_PERFORMANCES="Increase performances" HIKA_USE_PRODUCTS_BRAND="Use products brand" HIKA_BRAND_OVERRIDE="Brand override" HIKA_PRICE_DISPLAYED="Price Displayed" HIKA_TAXED_PRICES="Taxed prices" HIKA_PRODUCT_CONDITION="Product Condition" HIKA_SHORT_DESCRIPTION="Short Description" HIKA_MESSAGE_IF_NO_DEDSCRIPTION="Message If No Description" ADD_PRODUCT_CODE_MPN="Use product code as mpn" GTIN="GTIN" HIKA_IN_STOCK_PRODUCTS_ONLY="In stock products only" HIKA_IDENTIFIER_EXISTS="Identifier exists" AGE_GROUP="Age group" GENDER="Gender" PRODUCT_SIZE="Size" PRODUCT_COLOR="Color" HIKA_FORCE_USER_LOGOUT_ON_GROUP_UPDATE="Force user logout on group update" HIKA_CUSTOM_PRODUCT_FIELD_NAME="Custom product field name" HIKA_CUSTOMERS_SOURCE="Customers source" NUMBER_OF_DAYS="Number of days" HIKA_CUSTOMERS_DISCOUNT_PERCENTAGE="Customers discount percentage" DISPLAY_DISCOUNT="Display discount" HIKA_CUSTOMERS_PAYMENT_TERMS="Customers payment terms" NOMINAL_CODE="Nominal Code" SHIPPING_COSTS_NOMINAL_CODE="Shipping costs Nominal Code" COUPONS_NOMINAL_CODE="Coupons Nominal Code" PROJECT_ID="Project ID" NOTIFY_CUSTOMERS="Notify customers" STOCK_LIMIT="Stock limit" HIKA_RATES_SOURCE="Rates source" TAXCLOUD="TaxCloud" API_ID="API Id" UFPS="USPS" USPS_ID="USPS Id" TAXCLOUD_ADDRESS_1="Address 1" TAXCLOUD_ADDRESS_2="Address 2" TAXCLOUD_ZIP_4="Zip4" TAXCLOUD_ZIP_5="Zip5" CHECK_ADDRESS="Check address" HIKA_USE_ORIGIN_ADDRESS_ON_OVERRIDE="Use origin address on override" DEFAULT_TIC_ID="Default TIC id" SHIPPING_TIC_ID="Shipping TIC id" BROWSE_TIC_CATEGOGIES="Browse TIC categories" HIKA_VALID_ORDER_STATUSES="Valid order statuses" ACTIVE_CHECKOUT_STEP="Active checkout step" HIDE_WHEN_NO_POINTS="Hide when no points" SHOW_POINTS="Show points" ASK_FOR_NO_COUPON="Ask for no coupon" DO_NOT_USE_POINT_BY_DEFAULT="Do not use point by default" SHOW_EARN_POINTS="Show earn points" SEND_CONFIRMATION_EMAIL="Send confirmation email" HIKA_ITEMID_FOR_CATEGORIES="Itemid for categories" HIKA_MANUFACTURERS="Manufacturers" HIKA_ITEMID_FOR_MANUFACTURERS="Itemid for manufacturers" PUBLISHER_KEY="Publisher key" SCORING_KEY="Scoring key" HIKA_CAPTCHA_CAPTION="Captcha Caption" DISPLAY_AFTER="Display after" THEME="Theme" USE_IN_CONTACT_FORMS="Use in contact forms" HIKA_DISPLAY_POSITION_ON_CONTACT_FORMS="Display position on contact forms" USE_IN_COMMENT_FORMS="Use in comment forms" HIKA_DISPLAY_POSITION_ON_COMMENT_FORMS="Display position on comment forms" HIKA_TAXES_HANDLING="Taxes handling" COLUMN_NAME_OF_THE_FIELD="Column name of the field" HIKA_EXCLUDED_CHARACTERS="Excluded characters" HIKA_WEIGHT_CUSTOM_FIELD_COLUMN_NAME="Weight custom field column name" HIKA_API_ENTRY_POINT="API entry point" HIKA_TOKEN_DURATION="Token duration" HIKA_PARTNER_KEY_NAME="Partner key name" AFTER_INITIALISATION="After initialisation" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_1="Google Analytics Account 1" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_1_CURRENCY="Google Analytics Account 1 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_2="Google Analytics Account 2" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_2_CURRENCY="Google Analytics Account 2 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_3="Google Analytics Account 3" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_3_CURRENCY="Google Analytics Account 3 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_4="Google Analytics Account 4" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_4_CURRENCY="Google Analytics Account 4 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_5="Google Analytics Account 5" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_5_CURRENCY="Google Analytics Account 5 currency" HIKA_SINGLE_SUBMISSION="Single submission" ANALYTICS_DEBUG_MODE="Debug Mode (for ga.js)" EXTRA_MODULES="Extra modules" ENHANCED_LINK_ATTRIBUTION="Enhanced Link Attribution" HIKA_ENABLING_DISPLAY_FEATURES="Enabling Display Features" ALWAYS_USE_DIRECT_CALL="Always use direct call (UA)" HIKA_USE_UNIVERSAL_ANALYTICS="Use universal analytics" HIKA_TARGETING_USER_GROUPS="Targeting user groups" HIKA_GLOBAL_OVERRIDE="Global override" TIMEOUT="Timeout" HIKA_GEOLOCATION_SERVICE="Geolocation service" API_KEY="API key" SET_CURRENCY="Set currency" ZONES_BLOCKED="Zones blocked" ZONES_AUTHORIZED="Zones authorized" COMPONENTS_CHECKED="Components checked" HIKA_ITEMID_FOR_REGISTRATION="Menu item for registration" HIKA_ADWORDS_ID="Adwords ID" HIKA_DISPLAY_FACEBOOK_BUTTON="Display Facebook button" HIKA_DISPLAY_TWITTER_BUTTON="Dislpay Twitter button" HIKA_DISPLAY_GOOGLE_BUTTON="Display Google +1 button" HIKA_DISPLAY_PINTEREST_BUTTON="Display Pinterest button" HIKA_DISPLAY_ADDTHIS_BUTTON="Display AddThis button" HIKA_SOCIAL_BUTTON_POSITION="Button position" HIKA_SOCIAL_TAG_TYPE="Tag type" HIKA_FACEBOOK_DISPLAY_STYLE="Facebook display style" HIKA_SHOW_FACEBOOK_FACES="Show Facebook faces" HIKA_SHOW_SEND_BUTTON="Show Send button" HIKA_VERB_TO_DISPLAY="Verb to display" HIKA_COLOR_THEME="Color theme" HIKA_FACEBOOK_BUTTON_FONT="Facebook button font" HIKA_FACEBOOK_ADMIN="Facebook admin" HIKA_TWITTER_COUNT_DISPLAY="Twitter count display" HIKA_TWEET_TEXT="Tweet text" HIKA_MENTION_TO="Mention to" HIKA_GOOGLE_BUTTON_SIZE="Google button size" HIKA_SHOW_GOOGLE_COUNT="Show Google count" HIKA_PINTEREST_COUNT_DISPLAY="Pinterest count display" HIKA_ADDTHIS_DISPLAY="AddThis display" HIKA_SOCIAL_SERVICES_EXCLUDE="Services exclude" HIKA_DISPLAY_CUSTOM_USER_FIELDS="Display custom user fields on user profile edition page" PUBLIC_KEY="Public key" PRIVATE_KEY="Private key" USE_IN_REGISTRATION_FORMS="Use in registration forms" FOR_SHIPSTATION_SETTING_PAGE="For Shipstation setting page" EMAIL_NOTIFICATION_TO_CUSTOMER="Email notification to customer" ADD_SHIPSTATION_DATA="Add shipstation data in customer email notification" USE_SHIPSTATION_FOR="Use Shipstation for :" UPDATE_ORDER_STATUS="Update order status" UPDATE_ORDER_STATUS_TO_SHIPPED="Update order status to shipped" HIKA_DEBUG_MODE="Debug mode" PRODUCT_PAGE="Product page" PRODUCT_LISTING_PAGE="Product listing" PRODUCT_COMPARE_PAGE="Product compare" CATEGORY_LISTING_PAGE="Category listing" CHECKOUT_PAGE="Checkout page" NO_VAT="No VAT" YES_VAT="Yes, include the VAT" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK_YES="Yes, only in stock" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK_NO="No, display all products" CONTENT="Content" SIDEBAR_TOP="Sidebar Top" SIDEBAR_BOTTOM="Sidebar Bottom" INCREASE_PERFORMANCES_A_LOT="A lot" INCREASE_PERFORMANCES_A_LOT_MORE="A lot more" INCREASE_PERFORMANCES_NO_LIMIT="No limit !" CHEAPEST_PRICE_DISPLAYED="Cheapest" AVERAGE_PRICE_DISPLAYED="Average" MOST_EXPENSIVE_PRICE_DISPLAYED="Most Expensive" UNIT_PRICE_DISPLAYED="Unit" EUROPEAN_CENTRAL_BANK="European Central Bank" YAHOO_FINANCE="Yahoo Finance" ALPHA_USER_POINTS="AltaUserPoints" EASY_SOCIAL="EasySocial" EMAIL="Email" RED="Red" WHITE="White" BLACK="Black" CLEAN="Clean" AFTER_RECEIVE_COPY="After the receive a copy" AFTER_MESSAGE_TEXTAREA="After the message textarea" AFTER_EMAIL_ADDRESS_INPUT="After the e-mail address input" AFTER_COMMENT_TEXTAREA="After the comment textarea" AFTER_USERNAME_INPUT="After the username input" NO_TAXES="No taxes" TAXES_HANDLING_ON_TOP="On top of the amount" TAXES_HANDLING_ALREADY_INCLUDED="already included in the amount" GEOLOCATION_GEOPLUGIN="GeoPlugin" GEOLOCATION_IPINFODB="IPInfoDB" GEOLOCATION_BOTH="Both" SOCIAL_TAG_TYPE_XFBML="XFBML" SOCIAL_TAG_TYPE_IFRAME="IFRAME" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_STANDARD="Standard" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BUTTON_COUNT="Button count" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BOX_COUNT="Box count" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BUTTON="Button" SOCIAL_VERB_LIKE="Like" SOCIAL_VERB_RECOMMEND="Recommend" THEME_LIGHT="Light" THEME_DARK="Dark" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_PRODUCT="Product" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_ALBUM="Album" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_BOOK="Book" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_COMPANY="Company" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_DRINK="Drink" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_GAME="Game" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_MOVIE="Movie" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_SONG="Song" BUTTON_SIZE_STANDARD="Standard" BUTTON_SIZE_SMALL="Small" BUTTON_SIZE_MEDIUM="Medium" BUTTON_SIZE_TALL="Tall" ADDTHIS_DISPLAY_COMPACT="Compact" ADDTHIS_DISPLAY_BIG="Big" ADDTHIS_DISPLAY_COUNT="Count" USE_SHIPSTATION_FOR_PAID_ORDERS="Paid orders (With Invoice )" USE_SHIPSTATION_FOR_UNPAID_ORDERS="Unpaid orders (Created status)" HIKA_VOTE_TOTAL="Total" HIKA_VOTE_CUSTOMER_VOTE="Your vote" ONE_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="Only one shipping method available :" SEVERAL_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="These shipping methods are available :" HIKA_FOR_AN_ORDER_OF="For %s %s, %s : " HIKA_DISPLAY_PER_PRODUCT_SHIPPING="Display on frontend shipping with minimum quantity" HIKA_MASS_PRODUCT_CREATED="This product has correctly been created: %s" HIKA_MASS_PRODUCT_CREATION_ERROR="Product creation error" YOU_HAVE="Dispós de: %s puntos (o %s)." HIKA_FRONTEND_POSITION="Frontend position" TOP_BEGIN="Top begin" TOP_END="Top end" LEFT_BEGIN="Left begin" LEFT_END="Left end" RIGHT_BEGIN="Right begin" RIGHT_MIDDLE="Right middle" RIGHT_END="Right end" BOTTOM_BEGIN="Bottom begin" BOTTOM_MIDDLE="Bottom middle" BOTTOM_END="Bottom end" ;since 2.6.2 HIKA_SAVE_AND_NOTIFY="Save & Notify" FIELD_ORDER_INVOICE="Invoice" FIELD_ORDER_SHIPPING_INVOICE="Shipping Invoice" FIELD_ORDER_SHOW="Front-end order details page" FIELD_ORDER_CHECKOUT="Checkout" FIELD_ORDER_FORM="Order edition form" FIELD_ORDER_EDIT_FIELDS="Order additional information" FIELD_ORDER_LISTING="Back-end Listing" FIELD_ORDER_NOTIFICATION="Order notification" FIELD_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Order status notification" FIELD_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Order creation notification" FIELD_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Order administrator notification" FIELD_ORDER_PAYMENT_NOTIFICATION="Payment notification" FIELD_PRODUCT_SHOW="Product page" FIELD_PRODUCT_COMPARE="Comparison page" FIELD_PRODUCT_LISTING="Back-end Listing" FIELD_PRODUCT_FRONTEND_LISTING="Front-end Listing" FIELD_PRODUCT_FORM="Product Editing page" FIELD_PRODUCT_INVOICE="Invoice" FIELD_PRODUCT_SHIPPING_INVOICE="Shipping Invoice" FIELD_PRODUCT_ORDER_FORM="Back-end Order details page" FIELD_PRODUCT_BACKEND_CART_DETAILS="Back-end Cart details page" FIELD_PRODUCT_FRONTEND_CART_DETAILS="Front-end Cart details page" FIELD_PRODUCT_ORDER_NOTIFICATION="Order notification" FIELD_PRODUCT_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Order status notification" FIELD_PRODUCT_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Order creation notification" FIELD_PRODUCT_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Order administrator notification" FIELD_PRODUCT_PAYMENT_NOTIFICATION="Payment notification" FIELD_ITEM_SHOW_CART="Front-end Cart details page" FIELD_ITEM_CHECKOUT="Checkout" FIELD_ITEM_ORDER="Front-end order details page" FIELD_ITEM_PRODUCT_LISTING="Front-end Product Listing" FIELD_ITEM_PRODUCT_SHOW="Product Page" FIELD_ITEM_PRODUCT_CART="Cart Module" FIELD_ITEM_ORDER_FORM="Back-end order details page" FIELD_ITEM_INVOICE="Invoice" FIELD_ITEM_SHIPPING_INVOICE="Shipping Invoice" FIELD_ITEM_EDIT_PRODUCT_ORDER="Product editing form in order" FIELD_ITEM_BACKEND_CART_DETAILS="Back-end Cart details page" FIELD_ITEM_ORDER_NOTIFICATION="Order notification" FIELD_ITEM_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Order status notification" FIELD_ITEM_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Order creation notification" FIELD_ITEM_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Order administrator notification" FIELD_ITEM_PAYMENT_NOTIFICATION="Payment notification" HIKA_CANT_SELECT_USER_NO_JOOMLA_ACCOUNT="This user cannot be selected, he does not have Joomla account." HIKA_DISPLAY_SHIPPING_PRICE_PER_PRODUCT_ON_PRODUCT_PAGE="Display shipping price per product on product page" HIKA_DISPLAY_SHIPPING_ON_PRODUCT_PAGE="Display on product page" HIKA_VOTE_DO_FALSE_FROM_PLUGIN="The vote has been cancelled by a third component." PLEASE_NOTE_THAT_THIS_OTPION_SHOULD_BE_TURNED_OFF_IN_MOST_CASES="Please note that this option should be turned off in most cases" ;since 2.6.3 HIDE_CART="Hide if empty" ;since 2.6.4 DELETE_FILE_AFTER_IMPORT="Delete file after import" ELEMENT_DESCRIPTION="Element description" SHOW_HTML5="Show HTML5" HIKA_HAVE_DONT_HAVE="have / don't have" ADD_ON_CSV_IMPORT_MASSACTION="Create products if not existing" PDF_SHIPPING_INVOICE="Shipping invoice %s" SHIPPING_INVOICE_NUMBER="Shipping invoice Number" DISCOUNTED_ONLY="Discounted only" DUPLICATE_WINDOW="Duplicate Window" BUTTON_ON_CONTROL_PANEL="Button on control panel" PERIOD_AFTER_ORDERING="Created %s %s ago and not paid yet" HIKA_ABANDONED_CART="Abandonned cart" ECOMM_PRODID_LABEL="Column name for ecomm_prodid" ECOMM_PRODID_DESC="You need to enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different ecomm_prodid for each product. The system can also use the product code of each product." ;since 3.0.0 TERMS_UNDEFINED="No article defined as Terms & Conditions or the article doesn't exist" WIZARD_INSTALL_EU_TAXES="Install European taxes" HIKA_SLOT="Slot" HIKA_VIEW_MORE="View more" HIKA_STAT_PERIOD="Period" HIKA_STAT_NUMBER="Number" HIKA_STAT_ALL="All" HIKA_STAT_YEAR="Year" HIKA_STAT_MONTH="Month" HIKA_STAT_WEEK="Week" HIKA_STATS_TOTAL_PRODUCTS="Total products" HIKA_STATS_TOTAL_ORDERS="Total orders" HIKA_STATS_AVERAGE_ORDER_PRICE="Average order price" HIKA_STATS_ORDERS_THIS_MONTH="Sales past 30 days" HIKA_STATS_LAST_ORDERS="Last orders" HIKA_STATS_CURRENT_ORDERS="Current orders" HIKA_STATS_GEO_SALES="Geographic sales" HIKA_STATS_BEST_CUSTOMER="Best customer" HIKA_STATS_BEST_PRODUCT="Best product" HIKA_STATS_BEST_CATEGORY="Best category" HIKA_STATS_CONVERSION_RATE="Conversion rate" HIKA_PERIOD_ALL="All" HIKA_PERIOD_THIS_YEAR="This year" HIKA_PERIOD_THIS_MONTH="This month" HIKA_PERIOD_THIS_WEEK="This week" HIKA_PERIOD_THIS_DAY="This day" HIKA_PERIOD_PAST_YEAR="Past year" HIKA_PERIOD_PAST_MONTH="Past month" HIKA_PERIOD_PAST_WEEK="Past week" HIKA_PERIOD_PAST_DAY="Past day" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_YEAR="Previous year" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_MONTH="Previous month" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_WEEK="Previous week" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_DAY="Previous day" HIKA_PERIOD_BY_YEAR="Group by year" HIKA_PERIOD_BY_MONTH="Group by month" HIKA_PERIOD_BY_WEEK="Group by week" HIKA_PERIOD_BY_DAY="Group by day" YOU_CAN_NOW_ACCESS_YOUR_ORDER_HERE="You can now access your order here." RELATED_PRODUCTS_FROM_CART="Related products from cart only" HIKA_DISPLAY_MODE="Display mode" DISPLAY_MODE_FOR_XFBML="Display mode available only for the XFBML tag type" SHARE_BUTTON_ONLY="Share button only" SHOW_SELECT_PRICE="Show select by price" HIKASHOP_LEGACY_SETTINGS="Legacy settings" CHECKOUT_LEGACY_MODE="Checkout legacy" OPTION_ADD_TO_CART_LEGACY="Add to cart legacy" DASHBOARD_LEGACY="Backend dashboard legacy" HIKA_OK="OK" BUNDLED_PRODUCTS="Bundled products" HIKA_CSS_BUTTON="CSS for buttons" HIKA_CSS_BUTTON_CART="Extra CSS for add to cart buttons" HIKA_CSS_BUTTON_WISHLIST="Extra CSS for add to wishlist buttons" THE_STORE_IS_CLOSED="The store is closed." OPEN_HOURS="Open hours :" OPENS_ON="Opens on" CLOSES_ON="Closes on" FROM_X_ON_X_TO_X_ON_X="From %s %s to %s %s" EVERY_DAY_FROM_X_TO_X="Every day from %s to %s" HIKA_HH="HH" HIKA_MM="MM" PLUGIN_X_IS_NOT_CONFIGURED_CORRECTLY_MISSING_DATA="The plugin %s is not configured correctly. One or several input fields are empty." PLUGIN_X_IS_NOT_CONFIGURED_CORRECTLY_DAYS_ISSUE="The plugin %s is not configured correctly. Only one day selector is set to 'all'." HIKA_HEIGHT_CONSISTENCY="Height consistency" HIKA_INFINITE_SCROLL="Infinite scroll" HIKA_LOAD_MORE="Load more..." REMOVE_THIS_SELECTION="Remove this selection" HIKA_ORDERSTATUSES="Order Statuses" HIKA_ORDERSTATUS="Order Status" DOWNLOAD="Download" CANCELLABLE="Cancellable" UNPAID="Unpaid" CAPTURE="Capture" CREATED_DESC="The order status which will be assigned to a new order" CONFIRMED_DESC="The order status which will be assigned to an order when a payment notification is received (used for stock managment mainly)" INVOICE_DESC="You can select here the statuses for which the system will create the invoice number of an order if not already set" DOWNLOAD_DESC="The statuses for which the files of products will be downloadable by the customers" CANCELLED_DESC="The order statuses identifying an order that is cancelled (used for stock managment mainly)" CANCELLABLE_DESC="The order statuses for which the customer will see a 'Cancel' button on his orders listing. If clicked on, it will send a notification to the shop owner and will change the order status to cancelled" UNPAID_DESC="The order statuses for which the customer will see a 'Pay' button on his orders listing. If clicked on, the customer will be redirected to the payment gateway of the payment method of his order. This requires the option 'Payment of orders not paid immediately' to be turned on the in the HikaShop configuration." CAPTURE_DESC="N/A" AFFILIATE_DESC="The order statuses for which the orders affiliate commission will be taken into account" HIKA_NAMEKEY="Namekey" HIKA_SEARCH="Search" HIKASHOP_CART="Cart" HIKASHOP_WISHLIST="Wishlist" PRODUCT_AVAILABLE="Product available" PRODUCT_UNAVAILABLE="Product unavailable" HIKA_NO_NAME="No name" CURRENT_CART="Current cart" HIKA_ADD_PRODUCT="Add product" HIKASHOP_USER_WISHLIST="Wishlist of: %s" HIKASHOP_ACTIONS="Actions" HIKA_MORE="More" HIKA_CONFIRM_DELETE_CART="Are you sure that you want to delete the selected carts ?" HIKA_CONFIRM_DELETE_WISHLIST="Are you sure that you want to delete the selected wishlists ?" HIKA_CONFIRM_CANCEL_ORDER="Are you sure that you want to cancel the order ORDER_NUMBER ?" HIKASHOP_SOME_PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Some products cannot be added to the cart" PAY_ORDER_X_NOW="Pay now the order %s" NO_CUSTOM_ENTRY_FIELDS_FOUND="No custom entry field found. You can create them via the menu Display>Custom fields" JOOMLA_REGISTRATION_DEACTIVATED="Beware that the 'Allow User Registration' setting of the Joomla user manager is deactivated and thus, it will be deactivated on the HikaShop checkout and the HikaShop registration page too." INVALID_VALUE_CUSTOM_FIELD="Value '%s' instead of the id of a user group in the custom field '%s'. Please report to administrator." CUSTOM_FIELDS_X="Custom '%s' fields" ADDRESS_FORMAT="Address format" COULD_NOT_DELETE_THE_FILE="Could not delete the file %s" ADDRESS_FORMAT_RESET_SUCCESSFULLY="Address format reset successfully" RESET_ADDRESS_FORMAT_TO_DEFAULT="Reset address format to default" EMPTY_THE_CART="Empty the cart" HIKA_CART_DROPDOWN="Dropdown cart" CART_MODULE_DROPDOWN_LEFT="Left padding" CART_MODULE_DROPDOWN_LEFT_DESC="" CART_MODULE_DROPDOWN_RIGHT="Right padding" CART_MODULE_DROPDOWN_RIGHT_DESC="" ADD_TO_CART_ON_LISTINGS="Add to cart on listings" TYPE_QTY_ONE_PER_PRODUCT="One per product" TYPE_QTY_GLOBAL="Global" HIKA_BOUGHT_X_TIMES="Bought %d time(s)" HIKA_BOUGHT_BY="Bought by" CART_SHARE_INVALID_TOKEN="That wishlist is restricted, you need the valid token to see it" HIKA_CARTNOTIFICATION_POSITION="Display position" HIKA_CARTNOTIFICATION_POSITION_DESC="The notification can be diplayed on multiple position" HIKA_CARTNOTIFICATION_REFERENCE_LBL="Display location" HIKA_CARTNOTIFICATION_REFERENCE_DESC="The notification can be diplayed near the add to cart button or in the web page" HIKA_CARTNOTIFICATION_DELAY_LBL="Auto-hide delay" HIKA_CARTNOTIFICATION_DELAY_DESC="The number of milliseconds after which the notification will be hidden automatically" HIKA_CARTNOTIF_REF_GLOBAL="Web page" HIKA_CARTNOTIF_REF_BUTTON="Add to cart button" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPRIGHT="Top right" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPCENTER="Top center" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPLEFT="Top left" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMRIGHT="Bottom right" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMCENTER="Bottom center" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMLEFT="Bottom left" PRODUCT_ADDED_TO_CART="Product added to the cart" PRODUCT_ADDED_TO_WISHLIST="Product added to the wishlist" PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Product not added to the cart" PRODUCT_NOT_ADDED_TO_WISHLIST="Product not added to the wishlist" PRODUCT_UNSUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Product not added to the cart" PRODUCT_UNSUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Product not added to the wishlist" HIKASHOP_EDIT_ADDRESS="Edit address" HIKA_UPGRADE_HIKASHOP="Upgrade your HikaShop" MOVE_TO_CART="Move to cart" MOVE_TO_WISHLIST="Move to wishlist" HIKA_MAIL_FILES_EMPTY_UPLOAD="No files - Drag & Drop here or use the upload button" HIKA_SELECT_DEFAULT_ADDRESS="Select default address" EMAIL_TEMPLATE="Email template" HIKA_DISCOUNT_FEATURES="Discount Features" HIKA_ADVANCED_RESTRICTIONS="Advanced Restrictions" MAIN_ATTRIBUTES="Main Attributes" EXTRA_ATTRIBUTES="Extra Attributes" PRODUCT_ID="Product ID" HIKA_SUBMIT="Submit" PAYMENT_REFUSED="Payment refused" LOGIN_NOT_VALID="Login not valid" HIKA_CARTNOTIF_REF_POPUP="Popup" HIKA_CARTNOTIF_POS_RIGHT="Right" HIKA_CARTNOTIF_POS_LEFT="Left" ;since 3.0.1 HIKA_STATISTICS="Statistics" STATISTICS_ORDER_STATUS="Order statuses for statistics" STATISTICS_DESC="The statistics on the dashboard will only take into account the orders with the order statuses selected here." NOT_ENOUGH_QTY_FOR_PRODUCT="Not enough quantity selected for product %s" TOO_MUCH_QTY_FOR_PRODUCT="Too much quantity selected for product %s" INVALID_MIN_MAX_FOR_PRODUCT="Invalid min/max quantity restrictions for product %s" X_DOWNLOADS_MADE="%s downloads made" ;since 3.1.0 ALLOW_REGISTRATION_AFTER_GUEST_CHECKOUT="Allow registration after guest checkout" ONLY_WITH_GUEST_MODE="Only with guest mode" INVALID_USER="Invalid user" REGISTRATION_AFTER_GUEST_CHECKOUT_NOT_ALLOWED="Registration after guest checkout not allowed." INVALID_REQUEST="Invalid request" USER_ACCOUNT_ALREADY_CREATED="User account already created." CLICK_HERE_TO_EASILY_CREATE_YOUR_USER_ACCOUNT="Click here to easily create your user account on our website. That way, next time you purchase on our online shop, you won't have to reenter your address." PRODUCT_QUANTITY_CHANGED="The product %s quantity has been changed from %s to %s" HIKA_REDIRECT_BACK="Redirect back" HIKA_REDIRECT_BACK_ON_PROFILE_SAVE="Redirect the user back to the control panel when the profile is saved." DISPLAY_VIEW_FILES="Display view files" HIKA_NO_ADDRESS="No address" HIKA_SELECT_IMAGE="Select an image" HIKA_ENTER_IMAGE_PATH="Enter an image path / URL" STORE_LOCALLY="Store locally" HIKA_SELECT_PAYMENT="Please select your payment" HIKA_ALL_VARIANTS="All variants" HIKA_INLINE="Inline" X_ITEMS="%s items" X_ITEM="%s item" MINI_CART_PROCEED_TO_CHECKOUT="Proceed to checkout" PRODUCTS_ADDED_TO_CART="Products added to the cart" PRODUCTS_ADDED_TO_WISHLIST="Products added to the wishlist" PRODUCTS_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Products successfully added to the cart" PRODUCTS_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Products successfully added to the wishlist" ;since 3.1.1 HIKA_SUBMIT_FIELDS="Update additional fields" CAROUSEL_LEGACY="Carousel legacy" PLEASE_FILL_FORM_BEFORE_PROCEEDING="Please fill the form before proceeding." CART_UPDATED="Cart updated" COM_HIKASHOP_DASHBOARD_VIEW_TITLE="Dashboard" COM_HIKASHOP_DASHBOARD_VIEW_DESC="View statistics on your shop." COM_HIKASHOP_PRODUCTS_VIEW_TITLE="List all products" COM_HIKASHOP_PRODUCTS_VIEW_DESC="Shows a list of all the products." COM_HIKASHOP_PRODUCT_CREATE_TITLE="Create a product" COM_HIKASHOP_PRODUCT_CREATE_DESC="Show a form to create a new product." COM_HIKASHOP_CATEGORIES_VIEW_TITLE="List all categories" COM_HIKASHOP_CATEGORIES_VIEW_DESC="Shows a list of all the categories." COM_HIKASHOP_CATEGORY_CREATE_TITLE="Create a category" COM_HIKASHOP_CATEGORY_CREATE_DESC="Show a form to create a new category." COM_HIKASHOP_USERS_VIEW_TITLE="List all users" COM_HIKASHOP_USERS_VIEW_DESC="Shows a list of all the users." COM_HIKASHOP_ORDERS_VIEW_TITLE="List all orders" COM_HIKASHOP_ORDERS_VIEW_DESC="Shows a list of all the orders." COM_HIKASHOP_ORDER_CREATE_TITLE="Create an order" COM_HIKASHOP_ORDER_CREATE_DESC="Show a form to create a new order." COM_HIKASHOP_DISCOUNTS_VIEW_TITLE="List all discounts" COM_HIKASHOP_DISCOUNTS_VIEW_DESC="Shows a list of all the discounts." COM_HIKASHOP_DISCOUNT_CREATE_TITLE="Create a discount" COM_HIKASHOP_DISCOUNT_CREATE_DESC="Show a form to create a new discount." COM_HIKASHOP_CONFIGURATION_VIEW_TITLE="Configuration page" COM_HIKASHOP_CONFIGURATION_VIEW_DESC="Displays the configuration page." COM_HIKASHOP_HELP_VIEW_TITLE="Documentation page" COM_HIKASHOP_HELP_VIEW_DESC="Displays the documentation page." COM_HIKASHOP_ABOUT_VIEW_TITLE="About page" COM_HIKASHOP_ABOUT_VIEW_DESC="Displays information about HikaShop." IMPOSSIBLE_WITH_JOOMLA_REGISTRATION_DEACTIVATED="This option is not available with the Joomla registration deactivated." CHANGE_GUEST_INFORMATION="Change guest information" ADD_HIKA_LANG="Add HikaShop language file to your website, then the file will be editable." AVAILABLE_HIKA_LANG="HikaShop Language file is available and editable." IMPOSSIBLE_HIKA_LANG="Impossible to edit this file, the HikaShop language file must be first added." EDIT_HIKA_LANG="Edit / customize your HikaShop language file." HIKA_NOT_DEFAULT_VARIANT="No default variant selected." IMG_DESCRIPTION="Image and description" BEFORE_NUMBER_OF_PRODUCTS=" (" AFTER_NUMBER_OF_PRODUCTS=")" PRODUCT_SAVE_UNKNOWN_ERROR="Error Saving" CCV_MISSING="The CCV code is missing. Please fill it in." ;since 3.2.1 PRODUCTS_SEARCH="Products" PRODUCT_CATEGORIES_SEARCH="Product categories" MANUFACTURERS_SEARCH="Brands" POINTS_ROUND_DOWN="Round points down" CREATE_ORDER="Create order" ORDER_COULD_NOT_BE_CREATED_FROM_CART="The order couldn't be created from that cart." THE_ORDER_X_WAS_SUCCESSFULLY_CREATED="The order %s was successfully created." STORE_IMAGES_LOCALLY="Store images locally" STORE_FILES_LOCALLY="Store files locally" LIMIT_REACHED_PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Limit reached. You can't add more than %2$s items for the product %1$s." HIKA_CART_DROPDOWN_HOVER="Dropdown cart (hover)" HIKA_CART_TAXES_DESC="Display the taxes information if available" POINTS_ROUDING="Rouding point value by" HIKA_LOADING_CHART="Loading chart" ;since 3.2.2 RECURRING_PERIOD_MSG="Recurring payment each %s %s" RECURRING_SUM_PERIOD_MSG="Recurring payment of %s each %s %s" RECURRING_PERIOD_D="day(s)" RECURRING_PERIOD_W="week(s)" RECURRING_PERIOD_M="month(s)" RECURRING_PERIOD_Y="year(s)" MOBILE_DEVICES="Mobile devices" HIKA_ALWAYS="Always" COLLAPSABLE_FILTERS="Collapsable filters" THE_EMAIL_HAS_BEEN_RESENT="The email has been resent" AN_ERROR_HAPPENED_DURING_THE_RESENDING_OF_THE_EMAIL="An error happened during the resending of the email" RESEND="Resend" FIELD_PRODUCT_CHECKOUT="Checkout" HIKA_MOD_DISPLAY_ERROR="You have to set at least one element to display in your module cart" HIKA_MOD_DISPLAY_ERROR_PROCEED="Set another element to display" PLEASE_FIRST_CREATE_AN_ORDER="Please first create an order." PLEASE_SELECT_AN_ORDER_FOR_THE_PREVIEW="Please select an order for the preview" PLEASE_SELECT_A_USER_FOR_THE_PREVIEW="Please select a user for the preview" MASSACTION_NOTIFICATION="Mass action notification" PRODUCT_SELECTION_METHOD="Product selection method" OPEN_GRAPH_META_ONLY="Open Graph meta tag only" AUTOMATIC_TAXES="Automatic taxes" ;since 3.3.0 GO_IN_VARIANTS_TAB_AND_GENERATE_VARIANTS="The product has characteristics but not variants. Click on the 'Variants' tab and add variants to it." PLEASE_ENTER_EMAIL_ADDRESSES="Please enter email addresses" WISHLIST_SHARE_SUBJECT="%s (%s) is sharing his wishlist (%s) with you" AN_ERROR_OCCURED_DURING_THE_SENDING_OF_THE_EMAIL="An error occured during the sending of the email" THE_EMAIL_HAS_BEEN_SENT_SUCCESSFULLY="The email has been sent successfully" ENTER_HERE_THE_EMAILS_THAT_WILL_RECEIVE_THE_WISHLIST="Enter here the emails that will receive the wishlist" EMAILS_FOR_SHARING="Emails for sharing" SEND_ME_A_COPY="Send me a copy" THE_EMAIL_ADDRESS_X_IS_INVALID="The email address '%s' is invalid" SHARE_YOUR_WISHLIST="Share your wishlist" WISHLIST_SHARE="Wishlist sharing notification" HIKA_USED="Used" HIKA_REFURBISHED="Refurbished" PLEASE_FIRST_CREATE_A_WISHLIST="Please first create a wishlist" PLEASE_SELECT_A_WISHLIST_FOR_THE_PREVIEW="Please select a wishlist for the preview" HIKA_CONDITION="Condition" WISHLIST_EMAIL_TITLE="Wishlist %s on %s" WISHLIST_BEGIN_MESSAGE="%s shared a wishlist with you." DISPLAY_THE_WISHLIST_OF_USER="Display the wishlist of %s" PRODUCT_SORT_PRICE="Product sort price" COM_HIKASHOP_WAITLIST_VIEW_DEFAULT_TITLE="Waitlist page" HIKA_CATEGORY_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="No image - Drag & Drop here or use the upload button" DESCRIPTION_DEFAULT_FORMAT="Description default format" CONTENTPARSER_MARKDOWN="Markdown" HIKA_CART_PAYMENT_DESC="Display the payment informations if available" ;since 3.4.0 KEEP_IMAGES_AFTER_DELETE="Keep images after delete" DISCOUNT_SHIPPING_PERCENTAGE="Shipping percentage" READ_ONLY="Read only" HIKASHOP_ADDRESS_TYPE="Type" STEP_X="Step %s" HK_ADD_CHECKOUT_BLOCK="Add view" HK_ADD_STEP="Add step" MULTI_GROUP_PRODUCT_DISPLAY="Multiple group product display" NEW_BLOCK="New view" SHOW_SUBMIT_BUTTON="Show submit button" SWAP_WITH_PREVIOUS_BLOCK="Swap with previous view" SWAP_WITH_NEXT_BLOCK="Swap with next view" MOVE_TO_PREVIOUS_STEP="Move to previous step" MOVE_TO_NEXT_STEP="Move to next step" HIKASHOP_CHECKOUT_TEXT="Text" WRITE_TEXT_HTML_HERE="Write text or HTML here" DELETE_THIS_STEP="Delete this step" DELETE_THIS_BLOCK="Delete this view" NO_OPTIONS="No options" ADDRESS_SHIPPING="Address & Shipping" LOG_IP_ADDRESS="Log IP address" ; since 3.4.1 AFFILIATE_PAYMENT_WARNING="CAUTION: clicking proceed at this point clears down the affiliates amount due to zero – so make sure you have a note of it if you are paying manually." HIKA_PRINT_BUTTON="Print button" HIKA_PRINT_BUTTON_DESC="Display a print icon to be able to print the cart content easily from this cart module" HIKASHOP_NEW_BILLING_ADDRESS="New billing address" HIKASHOP_ALSO_BILLING_ADDRESS="Address is also a billing address" HIKASHOP_NEW_SHIPPING_ADDRESS="New shipping address" HIKASHOP_ALSO_SHIPPING_ADDRESS="Address is also a shipping address" APPLY_COUPONS="Apply coupons" PRODUCT_PRODUCT_SORT_PRICE="Price" PAYMENT_NOTIFICATION_SUBJECT="%s payment notification : payment %s" PAYMENT_NOTIFICATION_EMAIL="Payment notification" LOG_HISTORY_IP_ADDRESS="Log IP addresses in the history of the orders" COOKIES_REQUIRED_FOR_OPERATION="This operation can only work if you accept the use of cookies." SAME_FOR_SHIPPING="Same address for shipping" HIKASHOP_SELECT_DEFAULT_BILLING_ADDRESS="Default billing address" HIKASHOP_SELECT_DEFAULT_SHIPPING_ADDRESS="Default shipping address" HIKASHOP_BILLING_ADDRESSES="Billing addresses" HIKASHOP_SHIPPING_ADDRESSES="Shipping addresses" HIKASHOP_EDIT_BILLING_ADDRESS="Edit billing address" HIKASHOP_EDIT_SHIPPING_ADDRESS="Edit shipping address" ; since 3.5.0 HIKA_BACK_IMG="Background Image" HIKA_HALF_BACK_IMG="Half Image" HIKA_NEXT_PREV_MARGIN="Previous and Next button margin" HIKA_NEXT_PRODUCT_MAIN="Next" HIKA_NEXT_PRODUCT="See next product" HIKA_PREVIOUS_PRODUCT_MAIN="Previous" HIKA_PREVIOUS_PRODUCT="See previous product" HIKA_MARGIN_TITLE="Next & Previous Title" HIKA_RESP_BUTTON_DISPLAY="Previous and Next button on Phone screen" HIKA_ONLY_BUTTONS="Display only buttons" PLEASE_CLICK_HERE_TO_RESET_PASSWORD="Please click here if you want to reset your password in order to login." HIKA_USEFUL="Useful" HIKA_USELESS="Useless" HIKA_COMPONENT="HikaShop Components" HIKA_JS_QUANTITY_CHANGE_IMPOSSIBLE="Quantity change impossible" HIKA_JS_MAXIMUM_FOR_PRODUCT_IS_X="The maximum quantity possible for that product is %s" HIKA_JS_MINIMUM_FOR_PRODUCT_IS_X="The minimum quantity possible for that product is %s" ; since 4.0.0 HIKA_SAVE_AND_CLOSE="Save & Close" HIKA_SAVE_AND_NEW="Save & New" NEW_IMAGE="New image" NEW_FILE="New file" EDIT_FILE="Edit file" PER_STATUS_OVERRIDE="Per status override" SELECT_SUBZONES="Select one or several sub-zones" HIKASHOP_PRODUCT_INVALID_WEIGHT_UNIT="The %s weight unit is not defined through the Weight symbols option via HikaShop->System->Configuration->Advanced. Please define it, or use another weight unit." CHANGE_PRODUCT_TYPE_FILTER_TO_REORDER_ELEMENTS="You can change the top right product type filter to 'Products' in order to reorder elements as variants can't be ordered based on the category of their parent product" GUEST_CHECKOUT_NOT_POSSIBLE_WITH_USER_GROUP_AFTER_PURCHASE_FOR_CUSTOMERS="Please note that you have the guest checkout activated for your checkout but products with a 'User group after purchase', like the one you just saved, can't be purchased by guest customers." SEND_PAYMENT_EMAIL="Send payment notification email" FREE_ORDER_SEND_PAYMENT_EMAIL="Send the payment notification email when free orders are confirmed automatically" FREE_ORDER_PAYMENT_NOTIFICATION="Hello,
This is a payment notification for a free order." FREE_ORDER="Free order" INSTALL_MISSING_LANGUAGE_IN_JOOMLA="If your language file isn't listed here, you first need to install the language for Joomla in the Joomla languages manager." ALL_PLUGINS="All plugins" LISTING_OF_SUBCATEGORIES="Listing of sub categories" NO_USERNAME_PROVIDED="No username provided" NO_EMAIL_PROVIDED="No email provided" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT="redirect to checkout" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DESC="Automatically redirect to the checkout (not with 'popup' display location)" HIKA_CARTNOTIFICATION_ON_SUCCESS="On success" HIKA_CARTNOTIFICATION_NO_REDIRECT="No redirect" HIKA_LAST="Last" INCLUDE_COUPON="Include coupon" CANNOT_EXPORT_THIS_FILE="This type of report cannot be exported." HIKASHOP_PRIVACY_CAPABILITY_IP_ADDRESS="HikaShop stores by default the IP address when someone posts a vote or a comment on a product, when someone adds something to their cart, when someone registers on the website through HikaShop, and when someone places an order through HikaShop. HikaShop has options in its configuration to deactivate these separately. You should first make sure which ones are necessary for your country's administration, and which ones cannot be collected due to the privacy laws in your country." HIKASHOP_PRIVACY_CAPABILITY_ADDRESS="HikaShop stores the addresses the customer uses for his carts / orders. If you don't need some of the information requested by default by HikaShop for the addresses, you can go in the menu Display>Custom fields of HikaShop to disable the ones you don't need." WARNING_NUMBER_OF_ELEMENTS="Beware that you won't see more than the number of elements you configure here in the module." SHOW_MORE_PRODUCTS="Show more products" HIKA_CPANEL_NO_ORDERS="You do not have any orders" HIKA_MOVE_TO="Move to" PLEASE_ADD_ADDRESS_TAG="Please add the tag %s to the 'Address format' setting of the HikaShop configuration if you want the value of the custom field to appear when an address is displayed." YOUR_LAST_ORDERS="Your last orders" FIELD_BOOLEAN="Boolean" HIKA_USER_IMAGE_CPANEL="Display products image" HIKA_USER_DETAILED_ORDER="View your order details" DISPLAY_ON_CONTROL_PANEL="Display points on control panel" HIKA_LISTING_ORDER_SHIP="Ship to :" HIKA_LISTING_SORTING="Sorting" DISPLAY_PRODUCTS="Display the products" HIDE_PRODUCTS="Hide the products" ENABLE_MULTI_WISHLIST="Enable multi whishlist" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DELAY_LBL="redirect delay" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DELAY_DESC="The number of milliseconds after which the customer will be redirect automatically" PROPORTION="Proportion" HIGHEST_RATE="Highest rate" ; since 4.0.1 NO_RECURRING_PAYMENT_METHODS_FOUND="No recurring payment methods found" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND_SUPPORTING_AUTHORIZE_CAPTURE_MODE="No payment methods found supporting the authorize/capture mode" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND_SUPPORTING_REFUND_MODE="No payment methods found supporting the refund mode" HAS_NOT_BEEN_FOUND="%s has not been found in the database" SELECT_BILLING_ADDRESS="Select a billing address" SELECT_SHIPPING_ADDRESS="Select a shipping address" ENTER_BILLING_ADDRESS="Enter a billing address" ENTER_SHIPPING_ADDRESS="Enter a shipping address" ALLOW_MULTIPLE_ADDRESSES="Allow multiple addresses" FOR_LOGGED_IN_USERS_ONLY="For logged in users only" SAME_ADDRESS_CHECKBOX_PRE_CHECKED="Same address checkbox pre-checked" ; since 4.0.3 OVERRIDE_WITH_EXPLANATION_TRANSLATION="You can copy the lines from the textarea on the left side and paste them in the textarea on the right side and then modify them in order to customize them. For translators, you can modify the textatea on the left side directly and share your modifications so that they can be integrated in the default translation files." PROCESS_CONTENT_TAGS="Process content tags" HIKA_DISPLAY_ITEM_ID="Display the product id (eg 1)" HIKA_DISPLAY_ITEM_QUANTITY="Display the product quantity (eg 1)" HIKA_DISPLAY_ITEM_NAME="Display the product name (eg HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_ITEM_CODE="Display the product code (eg Hika_Busi_item401)" HIKA_DISPLAY_ITEM_PRICE="Display the product price (eg 99,00)" HIKA_DISPLAY_ITEM_TAX="Display the product taxes (eg 17,00)" HIKA_DISPLAY_ITEM_SHIPPING_METH="Display the product shipping method name (eg ups)" HIKA_DISPLAY_ITEM_SHIPPING_PRICE="Display the product shipping fee (eg 5)" HIKA_DISPLAY_ITEM_STATUS="Display the product status (eg shipped)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SHIPPING_TAX="Display the product shipping tax price (eg 0.50)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_NAME="Display the product name (eg HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DESC="Display the product description" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_STOCK="Display the product stock (eg 200)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_CODE="Display the product code (eg Hika_Busi_item401)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_PUBLISHED="Display the product published status (eg 1)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_HIT="Display the number of times the product page was displayed (eg 2397)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_URL="Display the product brand url (eg https://www.hikashop.com/extensions/hika-business.html)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WEIGHT="Display the product weight (eg 150)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_KEYWORD="Display the product keywords (eg e-commerce,cms,extension,Joomla)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WEIGHT_UNIT="Display the product weight unit (eg g)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DESC_META="Display the product meta description (eg powerful e-commerce solution for Joomla!)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DIM_UNIT="Display the product dimension unit (eg cm)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WIDTH="Display the product width (eg 8.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_LENGTH="Display the product length (eg 10.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_HEIGTH="Display the product heigth (eg 5.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_MAX_ORDER="Display the product maximum quantity per order (eg 10)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SALES="Display the product sales quantity (eg 1953)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_AVERAGE_SC="Display the product rating score (eg 4)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_TOTAL_VOTE="Display the product rating number (eg 1236)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_PAGE_TITLE="Display the product page title (eg HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_ALIAS="Display the product alias (eg hikashop-business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_MSRP="Display the product retail price (eg 120.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_CANON="Display the product canonical url (eg /extensions/hika-business.html)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SORT_PRICE="Display the product price used for filters (eg 99.90)" HIKA_DISPLAY_ORDER_ID="Display the order id (eg 1251)" HIKA_DISPLAY_ORDER_STATUS="Display the order status (eg Confirmed)" HIKA_DISPLAY_ORDER_NUMBER="Display the order number (eg K2E11)" HIKA_DISPLAY_ORDER_INVOICE_NUMBER="Display the order invoice number (eg X20)" HIKA_DISPLAY_ORDER_FULL_PRICE="Display the order full amount (eg 99.90)" HIKA_DISPLAY_ORDER_DISC_CODE="Display the order coupon code (eg hika-25pc)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PRICE="Display the order coupon amount (eg 75,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_DISCOUNT_TAX="Display the order coupon taxes (eg 2,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_METH="Display the order payment method folder name (eg banktransfer)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_PRICE="Display the order payment fee (eg 2,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_TAX="Display the order payment taxes (eg 0,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_METH="Display the order shipping method (eg ups)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_PRICE="Display the order shipping fee (eg 12.00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_TAX="Display the order shipping taxes (eg 1,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PARTNER_PRICE="Display the partner commission on the sale (eg 15,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PARTNER_PAID="Display 1 if the partner commission is paid and 0 otherwise" HIKA_DISPLAY_ORDER_LANG="Display the order language tag (eg en-GB)" HIKA_DISPLAY_USER_MAIL="Display the user's email address (eg no_reply@hikashop.com)" HIKA_DISPLAY_USER_POINTS="Display the user's points (eg 115). This first requires the creation of a custom user field with the column name user_points as per our user points documentation." HIKA_DISPLAY_USER_NAME="Display the user's name (eg Philippe)" HIKA_DISPLAY_USER_USERNAME="Display the user's username (eg hikaaddict)" HIKA_DISPLAY_USER_PASSWORD="Display the user's password (eg $2y$10$k6eFhHkthIsPsW0rd)" HIKA_DISPLAY_USER_REGISTERDATE="Display the user's registration date (eg 2016-06-22 12:55:58)" HIKA_DISPLAY_USER_LASTVISIT="Display the user's last visit date (eg 2019-01-22 09:15:47)" HIKA_TAG_TITLE="Tags list" HIKA_SEE_TITLE="List of available tags" HIKA_CLOSE_TITLE="Close the list" HIKA_EMAIL_TAG_INFO="You can click on a tag to copy it in your clipboard so that you can then paste it in the editor on the left side." HIKA_EMAIL_TAG_BILLING_ADDRESS_PRE_TEXT="As billing address fields are custom fields, you can use this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_BILLING_ADDRESS_POST_TEXT="where '%s' is the custom field column name." HIKA_EMAIL_TAG_SHIPPING_ADDRESS_PRE_TEXT="As shipping address fields are custom fields, you can use this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_SHIPPING_ADDRESS_POST_TEXT="where '%s' is the custom field column name." HIKA_EMAIL_TAG_ORDER_PRE_TEXT="You can also display the value of custom order fields with this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_ORDER_POST_TEXT="where 'XXX' is the custom field column name." HIKA_EMAIL_TAG_PRODUCT_PRE_TEXT="You can also display the value of custom fields of the table item and product with this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_PRODUCT_POST_TEXT="where 'TABLE' is either 'product' or 'item' based on the table of the custom field, and 'XXX' is the custom field column name." IN_LAST_30_DAYS="in the last 30 days" IN_LAST_6_MONTHS="in the last 6 months" IN_YEAR="in %s" IN_TOTAL="in total" X_ORDERS_DONE="%s orders done " AUTHORIZE_SIGNATURE_KEY="Authorize Signature Key" HIKA_EMAIL_VAR_INFO="VAR tags can be added anywhere" HIKA_EMAIL_LINEVAR_INFO="LINVAR tags can only be added between " HIKA_EMAIL_LINEVAR_POS="{START:PRODUCT_LINE} and {END:PRODUCT_LINE}" ; since 4.1.0 INVISIBLE="Invisible" VISIBLE_CHECKBOX_CAPTCHA="Visible checkbox captcha" INVISIBLE_INLINE="Invisible inline" INVISIBLE_BOTTOMLEFT="Invisible bottom left" INVISIBLE_BOTTOMRIGHT="Invisible bottom right" PRINT_ORDER_STATUSES="Print invoice order statuses" PRINT_DESC="You can select here the statuses for which the system will allow the customers to print their invoice on the frontend." HIKA_PREVIOUS_CAROUSEL="Previous" HIKA_NEXT_CAROUSEL="Next" CURSOR_FILTER_FROM=" From : " CURSOR_FILTER_TO=" To : " INPUT_FIELDS="Input fields" PLEASE_AGREE_TO_PRIVACY_POLICY="You need to agree to this website Privacy Policy." BACKEND_EDITON_PAGE="Backend edition page" FRONTEND_DETAILS_PAGE="Frontend details page" PURCHASED_FILE_DOWNLOAD_ON_PRODUCT_PAGE="Purchased file download on product page" NEW_PRODUCT_PERIOD="New product period" MAXIMUM_PRODUCT_QUANTITY="Maximum product quantity" HIKA_RESTORE="Restore" HIKA_PURGE="Purge" SUCC_UNTRASH_ELEMENTS="Successfully restored %s record(s)" ADD_SHIPSTATION_DATA_FRONTEND="Add Shipstation data on cpanel order" HIKA_USE_TRASH="Activate product recovery" TRASHED_PRODUCTS="Trashed products" IMAGES_STRIPES_COLOR="Stripes color" SHIPPING_METHOD_COMPLEX_NAME="%s - %s" CONTACT_US_BUTTON="Contact us button" PRODUCT_DETAILS_BUTTON="Product details button" PRODUCT_DETAILS="Product details" DISPLAY_CONTACT_BUTTON_ON_LISTING="Display the contact button on listings" CANONICAL_URL_NOT_FROM_CURRENT_WEBSITE="The canonical URL %s doesn\'t start with the URL of the website (%s)." ; since 4.2.0 GOOGLE_PRODUCTS_MPN="If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a MPN for each products for which the custom field is filled. If you leave this field empty, no MPN will be added to the feed unless you turn on the 'Add Product Code (mpn)' setting above." USE_META_DESCRIPTION="Meta description" GOOGLE_PRODUCT_CATEGORY="Google Product Category" CHANNEL_DESCRIPTION="Channel description" CHANNEL_DESCRIPTION_DESC="This will be used as the main description of the shop. If you leave it empty, it will automatically use the description of your website from your Joomla configuration." HIKASHOP_CHECKOUT_SEPARATOR="Separator" TYPE_OF_SEPARATION="Type of separation" THE_MENU_ITEM_SELECTED_NEEDS_TO_BE_A_HIKASHOP_TYPE_MENU="The menu item selected in the 'Force a menu on checkout' setting needs to be of a HikaShop menu item type." BEWARE_FIELD_DISPLAY_ON_CHECKOUT="Beware: this custom field will only display on the checkout if you have the 'Fields' view added to your Checkout workflow in the HikaShop configuration page." PLG_FINDER_QUERY_FILTER_BRANCH_S_BRAND="Brand" ; since 4.2.1 HIKA_ORDER_WITHOUT_TAX_IN_EU="Orders without tax inside EU : " HIKA_ORDER_WITHOUT_TAX_OUT_EU="Orders without tax outside EU : " HIKA_TOKEN="Token" PAYPLUG_DELIVERY_TYPE="Delivery type" PAYPLUG_SHIP_TO_SHIPPING_ADDRESS="Ship to shipping address" PAYPLUG_DIGITAL_GOODS="Digital goods (Online services, electronic gift cards, redemption codes, etc)" PAYPLUG_TRAVEL_OR_EVENT="Travel or event tickets" PAYPLUG_OTHER="Other (Gaming, digital services not shipped, e-media subscriptions, etc)" HIKASHOP_CHECKOUT_DISPLAY_SELECTOR="Selector type" HIKA_FILTER_LIST_PREPEND="> " HIKA_FILTER_LIST_SEPARATOR=", " HIKA_LOAD_HIKASHOP="Load HikaShop on all frontend pages" HIKA_LOAD_HIKASHOP_DESC="If turned on HikaShop and it's plugins will be loaded on all the pages of the frontend. If you want the add to cart content tags to use the cart notification plugins (to have the notifications), you might have to turn on this option." ; since 4.2.2 ACCESS_COPY_HERE="You can access the copied element here." GENERATE_WEBP_IMAGES="Generate WebP images" HIKASHOP_SWITCHER_GRID="Grid" HIKASHOP_SWITCHER_LIST="List" HIKA_SWITCHER_MODE="Table switcher" ; since 4.2.3 CHECKCOUT_DROPDOWN_PAYMENT_NAME="%s %s" CHECKCOUT_DROPDOWN_SHIPPING_NAME="%s %s" ADD_TO_CART_AVAILABLE_AFTER_CHARACTERISTIC_SELECTION="The add to cart button will appear once you select the values above" CHARACTERISTICS_DYNAMIC_DISPLAY="Characteristics dynamic display" THE_PRODUCT_X_CAN_ONLY_BE_PURCHASED="The product %s can only be purchased :" THE_PRODUCTS_X_CAN_ONLY_BE_PURCHASED="The products %s can only be purchased :" THE_CHECKOUT_IS_NOT_POSSIBLE="The checkout is not possible" RUN_MYSQL_QUERY="Run MySQL query" PAYMENT_NOT_POSSIBLE_WITH_POINTS="Payment not possible with points" FIELD_ITEM_CART_EDIT="Cart product edition" EDIT_PRODUCT_INFORMATION_IN_THE_CART="Edit product information in the cart" WITH_A_QUANTITY_OF_X="with a quantity of %s" THE_PRODUCT_BIENG_MODIFIED_IS_NOT_IN_THE_CURRENT_CART_ANYMORE="The product being modified is not in the current cart anymore" EDIT_THE_OPTIONS_OF_THE_PRODUCT="Edit the options of the product" HIKA_CARTNOTIFICATION_CONTINUE_URL_LBL="Continue shopping button's URL" HIKA_CARTNOTIFICATION_CONTINUE_URL_DESC="If that field is empty, the button will just close the popup. If you enter a URL here, the button will redirect to that URL." ; since 4.3.0 THE_BILLING_ADDRESS_YOU_SELECTED_CANNOT_BE_USED_AS_SOME_INFORMATION_IS_MISSING="The billing address you selected cannot be used as some information is missing. Please edit it before proceeding." THE_SHIPPING_ADDRESS_YOU_SELECTED_CANNOT_BE_USED_AS_SOME_INFORMATION_IS_MISSING="The shipping address you selected cannot be used as some information is missing. Please edit it before proceeding." ; since 4.4.0 WAITLIST_FULL="The waitlist is full for this product." HIKASHOP_CHECKOUT_SHIPPING_PRICE="Show shipping price" HIKASHOP_CHECKOUT_PAYMENT_PRICE="Show payment price" HIKASHOP_CHECKOUT_COUPON_PRICE="Show coupon price" HIKA_FILTER_CATEGORY_DESC="Category listing in which that filter should be displayed" CHECKBOX_PRE_CHECKED="Checkbox pre-checked" PLEASE_CREATE_FILTERS_FIRST="Please create filters first" HIKA_FORMULA="Formula" HIKA_CARTNOTIFICATION_GUEST_WISHLIST_REDIRECT="Guest wishlist redirect" HIKA_CARTNOTIFICATION_GUEST_WISHLIST_REDIRECT_DESC="If that option is activated, the customer will be redirected to the login form if he tries to add a product to the wishlist while he is not logged in (Possible only if the wishlist feature is active and if the 'Hide wishlist button for guest users' setting is turned off in the HikaShop configuration)" NO_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="No shipping method for this product" TRANSLATION_OVERRIDE_COULD_NOT_BE_SAVED="The translation override %s could not be added. Please enter first a value in the field of the same name in the element you want to translate." TRANSLATION_OVERRIDE_IS_INVALID="The translation override file %s is invalid. Please use the 'Debug languages' option of the Joomla configuration to understand what is wrong with it before adding new translations." HIKA_ADD_OPTION="Add option" THANK_YOU_FOR_YOUR_VOTE_REVIEWED_BEFORE_PUBLISHING="Thank you for your comment. It will be reviewed before publishing." WISHLIST_SHARE_EMAIL_SUBJECT="A wishlist has been shared with you" HIKA_REGISTERED="Registered" HIKA_ANONYMOUS="Anonymous" HIKASHOP_PRODUCT_CONTENT_TAG_INFO="First, select the display options you want for the products to be displayed by the content tag, then select the products in the listing below, and finally click on the 'insert' button at the bottom of the popup to validate." MULTIPLE_FILES="Multiple files" PAYMENT_METHOD_NOT_FOUND_FOR_ORDER="Payment method not found for the order %s" DIMENSIONS_UNIT="Dimensions unit" HIKASHOP_TOTAL_ORDER_WEIGHT="Total order weight" TOTAL_WEIGHT="Total weight" CONTACT_REQUEST_EMAIL_ADDRESS="Contact request email address" PAYPAL_RETURN_METHOD="Return method" HIKASHOP_FILTER_OPTIONS="Filter Options" HIKASHOP_FILTER_CLEAR="Clear" THE_ORDER_X_HAS_A_TAX_RATE_WHICH_COULD_NOT_BE_FOUND="The order %s has a tax rate %s which could not be found." ; since 4.4.1 ORDER_STATUSES_FOR_BOUGHT_TAG="Order statuses for bought tag" ORDER_STATUSES_FOR_BOUGHT_TAG_DESC="You can enter here the list of order status namekeys (separated by a comma) to take into account for the {hkshow bought='xx'}{/hkshow} and {hkhide bought='xx'}{/hkhide} tags" HIKA_CARTNOTIFICATION_NOTIFICATION_CLICK_TO_CHECKOUT="Click to checkout" HIKA_CARTNOTIFICATION_NOTIFICATION_CLICK_TO_CHECKOUT_DESC="When this option is activated, and the user clicks on the notification box of a successful add to cart, he will be redirected to the checkout. Otherwise, it will just hide the notification box." SATURDAY_SHIPPING="Saturday shipping" SHIPPING_INVOICE_DESC="When activated, the 'shipping invoice' button of the order edit interface will use the PDF invoice plugin to generate its output. Otherwise, it will use the default HTML view in HikaShop." ONE_PRODUCT_PER_ROW="One product per row" HIKASHOP_MORE_OPTIONS="More advanced options" HIKASHOP_MORE_OPTIONS_TITLE="Go further with your HikaShop configuration" HIKASHOP_HIDDEN_OPTIONS="Go to hidden advanced options" HIKASHOP_MORE_OPTIONS_TOOLTIP="Go to advanced hidden option panel" HIKASHOP_MORE_OPTIONS_NOTIF="Be very careful with your interventions on all of these parameters, if you must intervene make sure what you are doing is correct" HIKA_CAUTION="Important warning" HIKA_CAUTION_MESSAGE="Changing hidden options can bring about major changes, so if you do intervene here, do so with care, and help you with the documentation, accessible in the help button." HIKA_OPEN_HIDDEN_OPTIONS="Hidden option listing" FOR_TWO_CHARACTERISTICS_AND_MORE="For two characteristics and more" ; since 4.4.1 INDEX_PER_CATEGORY="Index products per category" INDEX_PER_CATEGORY_DESCRIPTION="With that option activated the products will be indexed for each category instead of only once" DISPLAY_ON_ORDERS_LISTING="Display points on the backend orders listing" HIKA_CHECK_DATES="Check dates" HIKA_FRONTEND_ONLY="Front-end only" HIKA_EVERYWHERE="Everywhere" MULTI_LANGUAGE_EDIT_XY="Translation popup size" ;since 4.4.2 HIKA_IMG_SLIDE_OPTIONS="Thumbnails slider for product page" HIKA_IMG_SLIDE_MOBILE="Mobile only" HIKA_IMG_SLIDE_CLASSIC="No (default)" HIKA_DESC_WIDTH="Change the width of the description area" DISPLAY_ERRORS="Display errors" HIKA_BATCH="Batch" ACTION_SUCCESSFULLY_PROCESSED_ON_X_ELEMENTS="Action successfully processed on %s elements" VAT_IN_ADDRESS="VAT number: %s" SEE_MODIFICATIONS="See modifications" FILE_MODIFICATIONS="File modifications" HIKASHOP_MODIFICATIONS="Modifications" ORIGINAL_FILE="Original %s" OVERRIDE_FILE="Override %s" ;since 4.4.3 X_IS_A_VARIANT_AND_THUS_CANNOT_BE_COPIED="%s is a variant and thus cannot be copied." ACTION_PHP_CODE_IS_WRONG="Action PHP code is wrong: %s" RUN_PHP_CODE="Run PHP code" SOURCE_VIEW_FILE_FOR_THE_OVERRIDE_X="Source view file for the override %s : " NO_POSSIBLE_SOURCE_FILE_FOUND_FOR_THIS_OVERRIDE="No possible source view file found for this override" VIEW_BUILDER="View Builder" VIEW_BUILDER_DELETE="Delete %s block from your view" CONTACT_US_ABOUT_YOUR_ORDER="Contact us about your order" YOUR_MESSAGE="Your message" WRITE_HERE_YOUR_MESSAGE="Please write here your message" CONTACT_REQUEST_FOR_ORDER="Contact request for order %s" CLICK_HERE_TO_GO_BACK="Click here to go back" STATUS_OF_ORDER_NOT_VALID_FOR_THIS_ACTION="Status of order not valid for this action" CONTACT_BUTTON_ON_ORDERS="Contact button on orders" CONTACT_BUTTON_DESC="You can select here the statuses for which a contact button will be displayed on the frontend orders listing and order details page" EMPTY_POSITION="Empty position" ALLOW_NOTIFICATIONS="Allow payment notifications" ;since 4.4.4 USER_GROUP_PRODUCTS="User groups of the products" GOOGLE_PRODUCTS_USER_GROUP="If no user group is selected here, the plugin will only list the products with their 'access level' setting set to 'all'. And if you select user groups here, it will also list products with one of these user groups selected." HIKASHOP_FIRST="First" HIKASHOP_LAST="Last" GOOGLE_PRODUCTS_SHIPPING_LABEL="The shipping label for your products. If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different shipping label for each product. You can read more about shipping labels here: https://support.google.com/merchants/answer/7050921" SHIPPING_LABEL="Shipping label" HIKA_OPEN_FILTER="Open the collapsable filter" HIKA_MIN_COUPON="Order value from" HIKA_MAX_COUPON="Product quantity from" TOO_MUCH_PRODUCTS_FOR_COUPON="The coupon you entered cannot be used with more than %s products in your cart" ORDER_TOO_PRODUCTS_FOR_COUPON="The coupon you entered cannot be used for an order of an amount greater than %s" FIELD_ALLOW_ADD="Allow new values" MYSQL_QUERY_DATA_TAGS="In your MySQL query please use the aliases 'value' (and 'title' if you want a different text displayed to the user)." MYSQL_QUERY="MySQL query" ;since 4.4.5 HIKA_BUTTON="Button (default)" HIKA_ACTION_BUTTON="Action button" CURSOR_FORMAT="Format for the cursors label" ;since 4.5.0 SHIPPING_GROUP_PRODUCT_OPTIONS="Group options with product for the shipping price calculation" HIKA_ORIGINAL_TEXT="Original text" HIKA_TRANSLATION="Translation" SYNCHRONIZED_ADD_TO_CART="Synchronized add to cart" HIKA_POPUP_MODE="Popup mode" NO_POPUP="No popup" ALL_POPUP="Popup only" CHOOSE_POPUP="Choose button only" HIKA_EXPLORER_OPEN="Open/close explorer" ;since 4.5.1 HIKA_ZOOM_HOVER="Zoom on hover" FORM_CUSTOMIZATION="Form customization" NEW_BLOCK_NAME="New block name" ADD_NEW_BLOCK="Add new block" RESET_TO_DEFAULT_VIEW="Reset to default view" HIKA_CUSTOMIZE="Customize" BLOCK_HIDDEN_ACCESS_LEVEL="Once you've customized the view to your needs, you can go under the 'Access level' tab of the HikaShop configuration to remove the 'customize' access to the necessary user groups. Users from these groups will see the interface as you've modified it but won't be able to change it." MAX_DIMENSIONS="Maximum dimensions allowed" NO_MAXIMUM_WIDTH="No maximum width" NO_MAXIMUM_HEIGHT="No maximum height" MAX_FILESIZE="Maximum filesize allowed" ;since 4.6.0 FIELD_HIDDEN="Hidden" ACTIONS_AS_A_BUTTON="Actions as a button" ACTIONS_AS_A_BUTTON_DESC="When activated, the system will add a button on the listing corresponding to the data of the massaction which will execute the actions of the mass action on the selected elements." BUTTON_WONT_DISPLAY_IF_NAME_EMPTY="The button won't display on the listing because the name of the mass action is empty. Please provide it if you really want the button on the listing." HIKA_LINK_TO_DETAIL_PAGE_TOOLTIP="If enabled, when you click on the item name or picture of a product on a listing, you are redirected to the item page." HIKAPOINTS_USER_REMOVED_X_POINTS="The user %s got %s points deducted. However, he only had %s points left. His user points has been set to 0 but you might want to do something manually." VARIANT_IMAGES_BEHAVIOR="Variant images behavior" REPLACE_MAIN_PRODUCT_IMAGES="Replace main product images" DISPLAY_ALONG_MAIN_PRODUCT_IMAGES="Display after main product images" CLICK_HERE_IF_YOU_ALSO_WANT_TO_DELETE_THE_DATA_OF_THESE_FIELDS_IN_THE_DATABASE="Click here if you also want to delete the data of the deleted custom field(s) in the database. Beware that this is an irreversible operation ! The data will be lost !" THE_FIELD_X_COULD_NOT_BE_DELETED="The field %s could not be deleted" DATA_FOR_CUSTOM_FIELD_X_IN_TABLE_Y_SUCCESSFULLY="Data for custom field %s in table %s was deleted successfully." DISPLAY_AVAILABLE_VALUES_ON_LISTINGS="Display available values on listings" SUPPORT_TRANSLATED_ALIASES_IN_URLS="Support translated aliases in URLs" LOCAL_XML_FILE_PATH_DESC="Enter here the relative path from the root of your website for the XML file to generate. For example, if you want the URL https://yourwebsite.com/folder/sitemap.xml for your XML file, enter folder/sitemap.xml in this setting. You can use the tags {language} {date} or {time} so that they get replaced automatically when the file is generated." DELETE_FILES="Delete files" THUMBNAILS_DIMENSIONS="Thumbnails dimensions" UPLOADED_FILE_IS_BIGGER_THAN_LIMIT="Uploaded file %s ( %s ) is bigger than the maximum allowed size ( %s )." ;since 4.6.1 DISPLAY_BEFORE_MAIN_PRODUCT_IMAGES="Display before main product images" FAILED_TO_OBTAIN_SHIPPING_QUOTES="Failed to obtain shipping quotes." ;since 4.6.2 KEEP_OTHER_VARIANTS="Keep other variants" EMAIL_FAVICON="Email Favicon" MAKE_THIS_ADDRESS_THE_DEFAULT_BILLING_ADDRESS="Make this address the default billing address" MAKE_THIS_ADDRESS_THE_DEFAULT_SHIPPING_ADDRESS="Make this address the default shipping address" FIELD_DATA="Field data" THE_ALLOW_NEW_VALUES_SETTING_CANT_BE_USED_WHEN_DATA_COMES_FROM_MYSQL_QUERY="The 'Allow new values' setting can't be used when the field data comes from a MySQL query. The setting will be ignored." PLEASE_SELECT_A_PAYMENT_METHOD="Please select a payment method" PAYMENT_REQUEST_REFUSED_BY_PAYPAL_CANCEL_URL="The payment request was refused by PayPal. Please click here to return to the checkout." NON_LATIN_TRANSLATION_KEYS="Non-latin translation keys" PRODUCT_SUCCESSFULLY_REMOVED_FROM_CART="Product successfully removed from the cart" CALLBACK_FILE_COULD_NOT_BE_ADDED="The callback file %s could not be added. Please check the permissions of the folder to allow for the file to be added and save again the settings." EMPTY_THE_WISHLIST="Empty the wishlist" HIKA_IMAGE_ADDRESS_CSS="CSS code for the logo" LOWEST_RATE="Lowest rate" ;since 4.7.0 HIKA_EMAIL_USE_TEXT="Shop name" HIKA_EMAIL_USE_DESC="This name will be used for the Email Markup only" HIKA_CART_ICON_TEXT="Enter here the path of the image you want to add to your cart module" HIKA_ENTER_ICON_PATH="Icon path" CENTRAL_BANK_OF_RUSSIA="Central Bank of Russia" AS_PARENT_PRODUCT="As parent product" ORDER_STATUS_RETURNED="Returned" ;since 4.7.1 DEACTIVATE_FORM_CUSTOMIZATION="Deactivate form customization" ACTIVATE_FORM_CUSTOMIZATION="Activate form customization" OVERRIDE_REGISTRATION="Override registration" HIKA_SELECT_COLUMNS="Columns" HIKA_NOTICE_COLUMNS="It seems that a column has been added or removed to your listing, and unfortunately it compromised your column settings, so we invite you to re-set your columns" NUMBER_OF_COLUMNS_DESC="The number of columns of filters to be used. On a sidebar module, you usually want this to be 1 so that the filters display one below the other." DISPLAY_FIELDSET_DESC="Add a fieldset element around the module content." SHOW_FILTER_BUTTON_DESC="If the filters displayed by the module have their 'auto submit' setting activated, you can deactivate this setting as the button will be superfluous. Otherwise, you should keep this setting activated." LIMIT_DESC="Maximum number of filters displayed in the module" FILTER_HEIGHT_DESC="The height of each filter (in pixel)" FILTER_BUTTON_POSITION_DESC="You can choose here the location of the 'filter' button in the module" FILTERS_SELECTION_DESC="Select the filters you want to be displayed in that module" FILTER_MODULE_MENU_DESC="Select here the menu item to use for the display of the results when the 'force redirect' setting is activated or when the filter module is used on a non products listing page. This menu item should be a menu item of the type HikaShop products listing configured to display all the products of your shop. If left empty, the system will try to select a products listing menu item." FORCE_REDIRECT="Force redirect" FORCE_REDIRECT_DESC="Force the redirection to the menu item specified in the setting above when the filters of the module are used so that the filtering can be done on the products of that menu item, which will also display them." PRODUCT_PAGE_DESC="Display the module content on the product details pages" PRODUCT_LISTING_PAGE_DESC="Display the module content on the product listing pages" PRODUCT_COMPARE_PAGE_DESC="Display the module content on the product compare pages" CATEGORY_LISTING_PAGE_DESC="Display the module content on the category listing pages" CHECKOUT_PAGE_DESC="Display the module content on the checkout pages" CONTACT_PAGE_DESC="Display the module content on the contact form pages" WAITLIST_PAGE_DESC="Display the module content on the waitlist form pages" COLLAPSABLE_FILTERS_DESC="You can either have the filters always collapsed, or only on mobile devices (default) or never collapsed." SCROLL_TO_TOP_AFTER_FILTERING="Scroll to top after filtering" SCROLL_TO_TOP_AFTER_FILTERING_DESC="When activated, after a filtering is done in the module, the page will scroll back to the top automatically. This can be useful if you have a lot of filters displayed by the module to simplify the search process for your customers." DO_NOT_USE_A_FORM="Do not use a form" DO_NOT_USE_A_FORM_DESC="When activated, the module will use javascript to refresh the page with the new currency instead of a form submit. Activating this setting is intersting if you're displaying the module inside of another form so that it doesn't conflict with the operation of the module." HIKASHOP_DAILY="Daily" HIKASHOP_WEEKLY="Weekly" HIKASHOP_MONTHLY="Monthly" HIKASHOP_QUARTERLY="Quarterly" HIKASHOP_YEARLY="Yearly" HIKASHOP_FOREVER="Forever" CHECK_ON_ADD_TO_CART="Check on add to cart" FIRST_CONFIGURE_USER_POINTS_PLUGIN="If you wish to provide points instead of fees, you first need to configure a custom user field with the column name user_points and then configure a user points plugin instance via the System>Plugins menu of HikaShop." PROVIDE_POINTS_INSTEAD_OF_FEES="Provide points instead of fees" USER_WITH_SAME_EMAIL_ADDRESS_ALREADY_EXISTS="A user with the same email address already exists" NUMBER_OF_PRODUCTS="Number of products" ;since 4.7.2 NEW_GUEST_USER="New guest" SELECT_ANOTHER_USER="Select another user" ENTER_AN_EMAIL_ADDRESS_NOT_ALREADY_USED_ON_THE_WEBSITE="Enter an email address not already used on the website" COUPON_VALUE="Coupon value" ;since 4.7.4 GOOGLE_PRODUCTS_CATEGORIES="If you want to restrict the XML feed to only some categories, please select them in this setting" PAYPAL_CHECKOUT_CLIENT_ID="Client ID" PAYPAL_CHECKOUT_CLIENT_SECRET="Client secret" PAYPAL_CHECKOUT_MERCHANT_NAME="Merchant name" PAYPAL_CHECKOUT_LANDING_PAGE="Landing page" PAYPAL_CHECKOUT_LOGIN_PAGE="Login page" PAYPAL_CHECKOUT_CREDIT_CARD_PAGE="Credit card page" PAYPAL_CHECKOUT_NO_PREFERENCE="No preference" PAYPAL_CHECKOUT_DISABLE_FUNDING="Disable Funding" PAYPAL_CHECKOUT_ENABLE_FUNDING="Enable Funding" PAYPAL_CHECKOUT_DISABLE_FUNDING_TOOLTIP="Select the payment methods you would like to NOT be available to your customers." PAYPAL_CHECKOUT_ENABLE_FUNDING_TOOLTIP="Select the payment methods you would like to be available to your customers. Note that even if selected, they will only appear based on your eligibility and the eligibility of your customer to these payment methods." PAYPAL_CHECKOUT_ROUND_PRICES_WARNING="The 'Round prices during calculations' setting is deactivated in the HikaShop configuration. This can sometimes lead to rounding differences between the total calculated by PayPal and the total calculated by HikaShop, resulting in an 'AMOUNT_MISMATCH' error at the end of the checkout with this payment method." PAYPAL_CHECKOUT_ERROR_OCCURRED="An error has occurred" PAYPAL_CHECKOUT_CONNECT_TO_PAYPAL_CHECKOUT="Connect to PayPal Checkout" PAYPAL_CHECKOUT_MERCHANT_ID="Merchant ID" PAYPAL_CHECKOUT_SUCCESSFULLY_CONNECTED="Successfully connected (Payment feature)" PAYPAL_CHECKOUT_PRIMARY_EMAIL_NOT_CONFIRMED="The email address of your PayPal merchant account is not yet confirmed. Please check your email box for an email from PayPal to confirm it so that you can start accepting payments." PAYPAL_CHECKOUT_PAYMENTS_NOT_RECEIVABLE="Your merchant account has been limited by PayPal. Please check your PayPal merchant account inbox for an email from PayPal to determine the next steps." PAYPAL_CHECKOUT_CHANGE_LINKED_ACCOUNT="Change linked account" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_LAYOUT="Button layout" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_COLOR="Button color" PAYPAL_CHECKOUT_GOLD="Gold" PAYPAL_CHECKOUT_BLUE="Blue" PAYPAL_CHECKOUT_SILVER="Silver" PAYPAL_CHECKOUT_WHITE="White" PAYPAL_CHECKOUT_BLACK="Black" PAYPAL_CHECKOUT_MONOCHROME="Monochrome" PAYPAL_CHECKOUT_GRAYSCALE="Grayscale" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_SHAPE="Button shape" PAYPAL_CHECKOUT_RECTANGLE="Rectangle" PAYPAL_CHECKOUT_PILL="Pill" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_LABEL="Label" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_TAGLINE="Tagline" HIKA_MIDDLE="Middle" PAYPAL_CHECKOUT_CONNECT="Connect" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_PRODUCT_LISTINGS="Pay Later Messaging on products listings" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_PRODUCT_PAGE="Pay Later Messaging on product details page" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_CART_PAGE="Pay Later Messaging on cart page" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_CHECKOUT_CART="Pay Later Messaging on checkout cart" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_COLOR="Pay Later Messaging text color" YOUR_PAYPAL_PAYMENT_METHOD_IS_OBSOLETE_PLEASE_SWITCH_TO_PAYPAL_CHECKOUT="Your PayPal payment method is obsolete and will soon be discontinued by PayPal. Please go in the System>Payment methods menu, click on the 'new' button and select the 'HikaShop PayPal Checkout payment plugin' to configure the PayPal Checkout payment method which is now replacing it. Once done and the new PayPal Checkout payment method is available on your website, disable the old PayPal payment method and this error message will disappear." PRODUCT_MSRP_DESC="Also known as the MSRP (Manufacturer's Suggested Retail Price) or RRP (Recommended Retail Price). It will only appear on the product page and it won't be used as the product price." WEIGHT_UNIT="Weight unit" TEXT_ENTERED_TOO_SHORT="Text entered too short" ;since 4.7.5 MINLENGTH="Minimum length" WORDS_TO_IGNORE="Words to ignore" HIKASHOP_PROGRESS_BAR="Progress bar" HIKASHOP_ACCORDION="Accordion" NEW_PRODUCT_FORM="New product form" HIKA_LOAD_HIKASHOP_ON_ALL_PAGES="Load HikaShop on all pages" HIKA_LOAD_HIKASHOP_ON_ALL_PAGES_DESC="This option can be turned off if you don't want HikaShop's javascript and CSS files to be loaded on all the pages of your frontend. This option needs to be turned on if you want to display add to cart buttons with content tags on pages where HikaShop is not normally loaded." ; since HikaShop 5.0.0 HIKA_DISPLAY_LEGACY_BUTTON="Use legacy display" DISPLAY_LEGACY_BUTTON="Since HikaShop 5.0.0 this plugin will use new display standards, if you want to keep going with old standards select Yes" HIKA_REDIRECTION_BUTTON="Redirection mode" DISPLAY_REDIRECTION_BUTTON="Define whether a popup or a new tab will be used when clicking the social network buttons" HIKA_DISPLAY_BTN="Select Display mode" DISPLAY_MODE="Define which kind of display, you want to use for your social buttons" HIKA_DISPLAY_LINKEDIN_BUTTON="Display Linkedin button" DISPLAY_LINKEDIN_BUTTON="Display or not the linkedin button to share the product page" HIKA_HASHTAG_TWITTER_BUTTON="Twitter hashtag #" HASHTAG_TWITTER_BUTTON="Add hashtag when process the Twitter button (ex: #hikashop #bestProduct)" HIKA_FACEBOOK_NAME="Facebook" HIKASHOP_TAB="new tab" WITHOUT_LINK="Without link" HIKA_PAGE_TITLE="%1$s - %2$s" HIKA_MICRODATA_ERROR="The legacy HikaShop Microdata on Product Page plugin is activated and this which will cause problems in the structuring of your MicroData
You have to disable it in your Joomla plugin manager!" ;since HikaShop 5.0.1 ADDRESS_LINE="Address line" STATE_CODE="State code" COUNTRY_CODE="Country code" NUMBER_OF_PURCHASES="Number of purchases" AFTER_A_USER_VOTE="After a user votes" AFTER_A_USER_POST_A_COMMENT="After a user comments" ;since HikaShop 5.0.3 PRICE_PER_PRODUCT_MODE="Per product mode" SUM_ALL_SHIPPING_PRICES="Sum all shipping prices" SELECT_HIGHEST_SHIPPING_PRICE="Select the highest shipping price" INCLUDE_VARIANTS="Include variants" INCLUDE_VARIANTS_DESC="If your products have variants and you want to export the variants as separate products instead of exporting only the main product data, you need to activate this option. Note that loading the variants data will require between several times and 100 times more processing for the plugin in order to generate the XML feed. So it might not be viable or require at least the increase of the performances with the corresponding setting of the plugin." OTHER_CLIENTS_ALSO_BOUGHT="Other clients also bought" ;since HikaShop 5.0.4 FILE_ACCESS_NOT_AUTHORIZED="Access to file %s not authorized" CREDIT_CARD_EXPIRATION_DATE_MISSING="Credit card expiration date missing" HIKASHOP_DARK="Force Dark mode" HIKASHOP_LIGHT="Force Light mode" DARK_MODE_BACKEND="Backend color scheme" ;since HikaShop 5.1.0 POSTAL_CODE="Postal code" SKIP_FIELD="Skip field" FEDEX_CODE_2_CHAR="You must use the 2 letter code" SKIP_FIELD_DESCRIPTION="If you want some products to be skipped by the plugin, enter here the column name of a custom product field. If the value of this field is not empty for a product, the product won't be included in the XML." IP2LOCATION_API_KEY="Your IP2LOCATION.IO service's API key that you can get on https://www.ip2location.io/sign-up" GEOLOCATION_IP2LOCATIONIO="IP2LOCATION.IO" ENTER_INFO_STATE_CODE="If you are shipping from the US, Puerto Rico or Canada, state code is required" ADD_INSURRANCE="Add insurance" FEDEX_DIMENSION_APPROXIMATION="Dimension approximation(%)" FEDEX_WEIGHT_APPROXIMATION="Weight approximation(%)" DIGITS_ONLY="only digits is allowed" STATE_ENTER_INFO="State code is required for USA, Canada & Puerto Rico" ACTIVATE_MY_ACCOUNT="Click here to activate my account" FORMAT_FOR_EACH_FILE="Format for each file" FORMAT_FOR_EACH_IMAGE="Format for each image" ONLY_FOR_PARTNERS="Only for partners" TOTAL_CUSTOMERS="Total customers" MORE_INFO_FOR_ACDC="PayPal requires more information about your business on paypal.com to enable Advanced Credit and Debit Card Payments. Please visit https://www.paypal.com/policy/hub/kyc. Until then you are still offering all other PayPal payment methods to your customers. Once sorted, simply revisit this page to refresh the onboarding status." MORE_INFO_FOR_ACDC_WITH_LIMIT="PayPal requires more information about your business on paypal.com to fully enable Advanced Credit and Debit Card Payments beyond a $500 receiving limitation. Please visit https://www.paypal.com/policy/hub/kyc.
After reaching the $500 limit you will still be offering all other PayPal payment methods except Advanced Credit and Debit Card Payments to your customers" MORE_INFO_FOR_ACDC_OVER_LIMIT="PayPal requires more information about your business on paypal.com to fully enable Advanced Credit and Debit Card Payments beyond a $500 receiving limitation. Please visit https://www.paypal.com/policy/hub/kyc. You already surpassed the $500 limitation hence aren't able to process more Advanced Credit and Debit Card Payments transactions but are still offering all other PayPal payment methods to your customers. Once sorted, simply revisit this page to refresh the onboarding status." IN_REVIEW_FOR_ACDC="PayPal is currently reviewing your information after which you’ll be notified of your eligibility for Advanced Credit and Debit Card Payments. Until then you are still offering all other PayPal payment methods to your customers." DENIED_FOR_ACDC="PayPal denied your application to use Advanced Credit and Debit Card Payments. You can retry again 89 days after the previously denied try on paypal.com. Until then you are still offering all other PayPal payment methods to your customers." INFO_3DSSECURE="Use 3D Secure to authenticate card holders through card issuers. It reduces the likelihood of fraud when you use supported cards and improves transaction performance. A successful 3D Secure authentication can shift liability for fraudulent chargebacks from you to the card issuer." PAYPAL_ACCOUNT_CONNECTION="PayPal account connection" ACCEPT_CREDIT_CARD_PAYMENTS="Accept credit card payments" ENABLE_CREDIT_CARDS="Enable credit cards" ENABLE_3DSECURE="Enable 3DSecure" PAYMENTS_WITH_PAYPAL_BUTTONS_OPTIONS="Payments with PayPal buttons options" STANDARD_OPTIONS="Standard options" DEFAULT_VARIANT="Default variant" PRODUCT_HIT="Hits" CREDIT_CARD_BILLING_ADDRESS="Credit card billing address" USE_PAYMENT_BUTTON_BELOW="Use one of the payment buttons below for your payment of %s." USE_PAYMENT_BUTTON_OR_CREDIT_CARD_FORM_BELOW="Use one of the payment buttons or the credit card form below for your payment of %s." SCA_WHEN_REQUIRED="When required" SCA_ALWAYS="Always" PAYPAL_CHECKOUT_3DSECURE_STOP_AND_RETRY="The 3DS authentication was not completed successfully. Please try again or try with another card or choose another payment method." PAYPAL_CHECKOUT_3DSECURE_STOP="The 3DS authentication failed." FEDEX_TRANSIT_TIME="Display Transit time (except international)" WITH_EXTRA_PARAMETER_IN_THE_URL="With extra parameter in the URL" HIKASHOP_BACKEND="Backend" WITH_EXTRA_PARAMETER_IN_THE_URL_DESCRIPTION="You can add the parameter tp=1 to the URLs of your frontend or backend in order to see the view files" EQUAL_TO="Equal to" NOT_EQUAL_TO="Not equal to" HIKA_LANG_VERSION="5.1.0" ; - Extra keys OVERRIDE_WITH_EXPLANATION="Podes copiar/pegar aquí as liñas do arquivo que queres personalizar. Para as traduccións, precisa modificar directamente o arquivo da traducción e lembra compartir as túas modificacións para que poidan ser integradas por defecto." HIKASHOP_ACTION="Action" SHIPPING_PAYMENT="Envío e Pago" HIKA_DISPLAY_RESTRICTION_ON="Display restriction on" DONT_HAVE="Doesn't have" HAVE_DONT_HAVE="Have / Doesn't have" POINTS_NOT_GIVE_WHEN_USE="Don't give points when using some" CUSTOMER_DOWNLOADLIST="Customer download space" PAYPAL_HEADER_IMAGE="url do header de Paypal" PRODUCTS_FROM_VM="Importar dende Virtuemart" VM_IMPORT_DESC="A importación VirtueMart vai importar a información a continuación de VirtueMart para HikaShop" ALL="Todos" PERCENTAGE_FEE_INCLUDING_SHIPPING="Porcentaxe de pago incluíndo o envío" HIKASHOP_SHOWCARTS_WHEN_LOGGED="Debe estar rexistrado para acceder a esta característica"