;price PRICE_BEGINNING="" PRICE_BEFORE_ORIG=" (" PRICE_AFTER_ORIG=") " PRICE_DISCOUNT_START="" PRICE_DISCOUNT_END="" PRICE_BEFORE_TAX=" (" PRICE_AFTER_TAX=" со ДДВ) " PRICE_END="" FREE_PRICE="Бесплатно" PRICE_SEPARATOR="
" PER_UNIT_AT_LEAST_X_BOUGHT="По парче за најмалку %s" PER_UNIT="По парче" ;product ITEM_NOT_SOLD_ANYMORE="Веќе не е во продажба" ITEM_SOLD_ON_DATE="Продажбата ќе започне на %s" ADD_TO_CART="Во кошничка" NO_STOCK="Потрошено" X_ITEMS_IN_STOCK="%s парчиња на лагер" SPECIFICATIONS="Спецификации" REFRESH_INFORMATION="Обнови ги податоците" NO_VALUES_FOUND="Ништо не е пронајдено" PRODUCT="Производ" ;cart CART_PRODUCT_NAME="Име" CART_PRODUCT_QUANTITY="Количина" CART_PRODUCT_PRICE="Цена" CART_PRODUCT_UNIT_PRICE="Цена по парче" CART_PRODUCT_TOTAL_PRICE="Вкупна цена" CART_EMPTY="Кошничката е празна" HIKASHOP_TOTAL="Износ" HIKASHOP_FINAL_TOTAL="Вкупно " PROCEED_TO_CHECKOUT="Продолжете за нарачка" REFRESH_CART="Обнови корпа" PRODUCT_NOT_AVAILABLE="Производот %s не е достапен" NOT_ENOUGH_STOCK_FOR_PRODUCT="Нема доволно залихи од производот %s" PRODUCT_NOT_YET_ON_SALE="Производот %s уште не е во продажба" PRODUCT_NOT_SOLD_ANYMORE="Производот %s веќе не е во продажба" PRODUCT_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Производот е успешно додаден во кошничката" ;checkout HIKASHOP_CHECKOUT_CART="Кошничка" HIKASHOP_CHECKOUT_CONFIRM="Потврди" HIKASHOP_CHECKOUT_STATUS="Статус" HIKASHOP_CHECKOUT_SHIPPING="Испорака" HIKASHOP_CHECKOUT_PAYMENT="Плаќање" HIKASHOP_CHECKOUT_END="Крај" HIKASHOP_CHECKOUT_COUPON="Купон" HIKASHOP_CHECKOUT_LOGIN="Податоци" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS="Адреса" NEXT="Следно" CONTINUE_SHOPPING="Продолжете со купувањето" THANK_YOU_FOR_PURCHASE="Ви благодариме за купувањето кај нас." ORDER_IS_COMPLETE="Вашата порачка е завршена." CURRENCY_NOT_ACCEPTED_FOR_PAYMENT="Валутата која ја одбравте не е прифатена за плаќање" PLEASE_ACCEPT_TERMS_BEFORE_FINISHING_ORDER="Ве молиме да ги прифатите условите пред да продолжите" PLEASE_ACCEPT_TERMS="Ве молиме да ги прифатите условите пред да продолжите" ADDITIONAL_INFORMATION="Дополнителни инфомации" ;checkout - login LOGIN_OR_REGISTER_ACCOUNT="Најавете се или зачленете се" REGISTRATION_NOT_ALLOWED="Зачленувањето не е дозволено" WHEN_CLICKING_ACTIVATION="Откако ќе кликнете на активациската врска, вашето членство ќе биде активирано и ќе можете да продолжите со купувањето" PASSWORDS_DO_NOT_MATCH="Шифрите не се совпаѓаат" VALID_EMAIL="Ве молиме внесете валидна е-адреса" ;checkout - address CREATE_OR_SELECT_ADDRESS="Впишете или одберете адреса" SAME_AS_BILLING="Користи ја истата адреса како и адресата за наплата" HIKASHOP_BILLING_ADDRESS="Адреса за наплата" HIKASHOP_SHIPPING_ADDRESS="Адреса за испорака" ADDRESS_INFORMATION="Инфо за адресата" PLEASE_FILL_THE_FIELD="Ве молиме пополнете го полето %s" PLEASE_FILL_THE_FIELDS="Ве молиме пополнете ги полињата: %s" ;checkout - shipping SELECT_SHIPPING="Ве молиме одберете податоци за испорака" HIKASHOP_SHIPPING="испорака" FREE_SHIPPING="Бесплатна испорака" HIKASHOP_SHIPPING_METHOD="Начин на испорака" HIKASHOP_SHIPPING_METHOD_CHOSEN="За начин на испорака одбравте: %s" NO_SHIPPING_METHOD_FOUND="Не е пронајден начин на испорака" ITEMS_VOLUME_TOO_BIG_FOR_SHIPPING_METHODS="Обемот на производите во корпата е преголем за сите можни начини на испорака" ITEMS_WEIGHT_TOO_BIG_FOR_SHIPPING_METHODS="Тежината на производите во корпата е преголема за сите можни начини на испорака" ORDER_TOTAL_TOO_LOW_FOR_SHIPPING_METHODS="Вкупната вредност на порачката е премала за сите можни начини на испорака" NO_SHIPPING_TO_YOUR_ZONE="Нема достапен начин за испорака до вашата локација" ;checkout - payment SELECT_PAYMENT="Ве молиме пополнете ги информациите за плаќањето" HIKASHOP_PAYMENT_METHOD="Начин на плаќање" HIKASHOP_PAYMENT_METHOD_CHOSEN="За начин на плаќање одбравте: %s" PLEASE_ENTER_A_SSN="please enter your SSN" ;checkout - coupon HIKASHOP_ENTER_COUPON="Внесете купон" HIKASHOP_COUPON="Купон" ADD="Додади" COUPON_ADDED="Купонот е додаден" COUPON_REMOVED="Купонот е отстранет" COUPON_NOT_VALID="Купонот што го внесовте не е исправен" COUPON_NOT_YET_USABLE="Купонот уште не е употреблив" COUPON_EXPIRED="Купонот што го внесовте е застарен" QUOTA_REACHED_FOR_COUPON="Купонот кој го внесовте го достигнал лимитот на употребливост и веќе не е употреблив" COUPON_NOT_AVAILABLE_IN_YOUR_ZONE="Купонот што го внесовте не може да се користи во вашата зона" ORDER_NOT_EXPENSIVE_ENOUGH_FOR_COUPON="Купонот што го внесовте не може да се користи за нарачки под %s" COUPON_NOT_FOR_THOSE_PRODUCTS="Купонот што го внесовте не може да се користи за производите кои ги имате одбрано во вашата кошничка" COUPON_NOT_FOR_PRODUCTS_IN_THOSE_CATEGORIES="Купонот што го внесовте не може да се користи за категориите на производите кои ги имате одбрано во вашата кошничка" HIKASHOP_COUPON_LABEL="Вашиот купон код е: %s" ;order HIKASHOP_ORDER="Нарачка" ORDER_NUMBER="Број на нарачка" PAYMENT_METHOD="Начин на плаќање" ALL_PAYMENT_METHODS="Сите видови плаќање" CUSTOMER="Купувач" PAID="Платено" NOT_PAID="Не е платено" PRODUCT_LIST="Листа на производи" UNIT_PRICE="Единечна цена" SUBTOTAL="Вкупно" SHIPPING="Испорака" DISCOUNT="Попуст" FILES="Документи" BECAUSE_STATUS_NO_DOWNLOAD="Статусот на нарачката не дозволува преземање" TOO_LATE_NO_DOWNLOAD="Времето за преземање истече" UNTIL_THE_DATE="До %s" MAX_REACHED_NO_DOWNLOAD="Достигнат е максималниот број на преземања" X_DOWNLOADS_LEFT="Останати се уште %s преземања" PLUS_X_OF_VAT="+%s од данокот" ORDER_ADD_INFO="Дополнителни информации" ACTIONS="Акции" INVOICE="Фактура" SHIPPING_INVOICE="Испратница" VAT="Даноци" MODIFICATION_REASON="Причина за менување" NOTIFY_CUSTOMER="Известување за купувачот" NOTIFICATION="Известување" NEW_SHIPPING="Нов начин на испорака" NEW_PAYMENT="Нов начин на плаќање" NEW_PRICE="Нова цена" NEW_COUPON_CODE="Нов купон-код" NEW_COUPON_VALUE="Нова вредност на купон" ORDER_NEW_STATUS="Нов статус на нарачка" REMOVE_ORDER_ITEM="Бришење ставка од нарачка" PRINT_INVOICE="Отпечати фактура" PRINT="Печати" NO_ORDERS_FOUND="Нема нарачки" TELEPHONE_IN_ADDRESS="Телефон: %s" PLEASE_LOGIN_FIRST="Прво треба да се најавите" ORDER_NOT_FOUND="Нарачката не е најдена" FILE_NOT_FOUND="Документот не е најден" PAY_WITH_X="Плати со %s" ;front end control panel MANAGE_ADDRESSES="Уредување на сопствените адреси" VIEW_ORDERS="Видете ги вашите порачки" AFFILIATE_PROGRAM="Пристап до партнерскиот дел" AFFILIATE="Партнери" CUSTOMER_ACCOUNT="Корисничка сметка" ORDER_CREATED="Нарачката е создадена" ;banner BANNER_SAMPLES="Примери за банер" COMMENT="Коментар" LINK="Врска" HTML_CODE="HTML код" PREVIEW="Преглед" REFERER="Препорака" HIKASHOP_YES="да" HIKASHOP_NO="не" ;front end affiliate CLICKS="Кликови" REGISTERED_DATE="Датум на зачленување" PARTNER_EMAIL="Е-пошта на партнер" PARTNER_NAME="Име на партнер" PARTNER_FEE="Провизија за партнер" PARTNER_CURRENCY="Валута за партнер" CLICKS_UNPAID_AMOUNT="Неплатена сума за кликови" LEADS_UNPAID_AMOUNT="Неплатена сума за препродавачи" SALES_UNPAID_AMOUNT="Неплатена сума за продавачи" TOTAL_UNPAID_AMOUNT="Вкупно неплатена сума" AFFILIATE_ACCOUNT_ACTIVE="Партнерската сметка е активна" STATS="Статистика" PARTNER_CHANGE_CURRENCY_WARNING="Со менување на валутата вашите претходни заработувачки ќе бидат претворени." FILTER="Филтер" GO="Оди" RESET="Обнови" DATE="Датум" ;backend Menus PRODUCTS="Производи" CUSTOMERS="Купувачи" ORDERS="Нарачки" SALES="Продажба" AFFILIATES="Партнери" AFFILIATES_SALES="Продажба преку партнери" ZONES="Зони" CURRENCIES="Валути" PLUGINS="Додавки" DISPLAY="Приказ" UPDATE_ABOUT="Обнова/За продавницата" TAXES="Даноци" SYSTEM="Систем" DISCOUNTS="Попусти" ADD_PRODUCT="Додади производ" CHARACTERISTICS="Својства" VIEWS="Изглед" FIELDS="Прилагодени полиња" CONTENT_MODULES="Содржински модули" CONTENT_MENUS="Содржински менија" PAYMENT_METHODS="Начини на плаќање" SHIPPING_METHODS="Начини на испорака" DOCUMENTATION="Документација" FORUM="Форум" EMAILS="Е-адреси" ;control panel widgets NEW_WIDGET="Ново инфо поле" HIKASHOP_CPANEL="Контролна табла" LISTING="Список" GAUGE="Димензии" GRAPH="Графикон" PIE="Пита" MAP="Мапа" START_DATE="Почетен датум" END_DATE="Краен датум" PERIOD="Период" HOURS="Часови" DAYS="Денови" WEEKS="Седмици" MONTHS="Месеци" YEARS="Години" LIMIT="Лимит" ENCODING_FORMAT="Формат на енкодирање" ALL_STATUSES="Сите статуси" DATE_TYPE="Тип на датум" CREATED_FIELD="Направено" DATE_GROUP="Групирање ставки по датум" REMOVE_WIDGET="Сигурно сакате да го отстраните ова инфо поле?" SOUTH_AMERICA="Јужна Америка" CENTRAL_AMERICA="Централна Америка" NORTH_AMERICA="Северна Америка" AFRICA="Цела Африка" CENTRAL_AFRICA="Централна Африка" NORTHERN_AFRICA="Северна Африка" SOUTHERN_AFRICA="Јужна Африка" EASTERN_ASIA="Источна Азија" SOUTHERN_ASIA="Јужна Азија" ASIA_AND_PACIFIC="Азија/Пацифик" CENTRAL_ASIA="Централна Азија" MIDDLE_EAST="Близок Исток" NORTHERN_ASIA="Северна Азија" NORTHERN_EUROPE="Северна Европа" WESTERN_EUROPE="Западна Европа" SOUTHERN_EUROPE="Јужна Европа" ;back end control panel menus PRODUCTS_DESC_CREATE="Создадвање/Уредување/Бришење на вашите производи" PRODUCTS_DESC_MANAGE="Средување на слики,податоци, документи, цени, слични производи итн." CHATACTERISTICS_DESC_MANAGE="Можете да управувате со вашите производи и информации и врз основа на својствата" CATEGORIES_DESC_CREATE="Создадвање/Уредување/Бришење категории на вашите производи" CUSTOMERS_DESC_CREATE="Уредување и контакт со вашите клиенти" CUSTOMERS_DESC_MANAGE="Можете да ги уредувате нивните адреси и нарачки" ORDERS_DESC="Уредување нарачки" ORDERS_DESC_STATUS="Создадвање/Уредување/Бришење статуси на нарачки" AFFILIATES_DESC="Уредување партнери" AFFILIATES_DESC_BANNERS="Создадвање/Уредување/Бришење банери" AFFILIATES_DESC_SALES="Уредување на партнерската продажба" ONLY_COMMERCIAL="Само во комерцијалната верзија на HikaShop" ONLY_FROM_HIKASHOP_BUSINESS="Само со HikaShop Business" ZONE_DESC="Уредување зони" ZONE_DESC_TAXES="Уредување на данокот и даночните категории на вашите производи" DISCOUNT_DESC="Создадвање/Уредување/Бришење на попусти и купони" DISCOUNT_DESC_LIMITS="Уредување на нивните ограничувања" CURRENCY_DESC="Уредување на валутите кои ќе се достапни во вашата продавница" CURRENCY_DESC_RATES="Автоматско ажурирање валути" PLUGINS_DESC_PAYMENT="Уредување додавки за плаќање" PLUGINS_DESC_SHIPPING="Уредување додавки за испорака" DISPLAY_DESC_VIEW="Лесно уредување на кој било приказ во HikaShop" DISPLAY_DESC_CONTENT="Конфигурирање на HikaShop содржинските менија и модули" DISPLAY_DESC_FIELDS="Конфигурирање прилагодени полиња" CONFIG_DESC_HIKASHOP_CONFIG="HikaShop конфигурација" CONFIG_DESC_HIKASHOP_MODIFY="Измена на кој било код што се користи во HikaShop" CONFIG_DESC_EMAIL="Измена на која било е-адреса што се користи во HikaShop" CONFIG_DESC_HIKASHOP_PLUGIN="Вклучи/Исклучи HikaShop додавки" UPDATE_DESC="Провери за нова верзија и прочитај за измените" HELP_DESC="HikaShop помош" FORUM_DESC="Форум за дополнителна помош" ;back end general ERROR_SAVING="Грешка при зачувување" MAIN_INFORMATION="Основни информации" HIKASHOP_SUCC_SAVED="Успешно сочувано" SUCC_DELETE_ELEMENTS="Успешно избришан/и %s запис/и" NAME_TRANSLATED="Преведено име" ROOT="Основен" EXPLORER="Пребарај" RATE="Стапка" ZONE="Зона" RESTRICTIONS="Ограничувања" ADDRESS="Адреса" PROCESS_CONFIRMATION="Сигурно сакате да продолжите?" NEW_ORDERING_SAVED="Сочувана е нова нарачка" ERROR_ORDERING="Грешка при нарачка" ;config - main MAIN="Главно" STORE_ADDRESS="Адреса на продавницата" ZONE_TAX_ADDRESS_TYPE="Тип на адреса за даночење" BILLING="Наплата" APPLY_DISCOUNTS="Примени попусти" BEFORE_TAXES="Пред данок" AFTER_TAXES="После данок" DEFAULT_ADDRESS_TYPE="Поставен тип на адреса" MAIN_TAX_ZONE="Главна даночна зона" VAT_CHECK="Проверка на даночен број" NO_VAT_CHECK="Без проверка" FORMAT_CHECK="Провери формат" ONLINE_CHECK="Онлајн проверка" MAIN_CURRENCY="Главна валута" RATES_REFRESH_FREQUENCY="Зачестеност на проверка на курсевите на валутите" DEFAULT_ORDER_STATUS="Поставен статус на нарачка" CONFIRMED_ORDER_STATUS="Статус на потврдена нарачка" CANCELLED_ORDER_STATUS="Статус на откажана нарачка" CART_RETAINING_PERIOD="Време на задржување во кошничка" CART_RETAINING_PERIOD_CHECK_FREQUENCY="Зачестеност на проверка на кошничка" CHECKOUT_FLOW="Тек на плаќање на нарачката" READ_MORE="Повеќе..." DIMENSION_SYMBOLS="Симболи за димензии" WEIGHT_SYMBOLS="Симболи за тежина" LAST_CHECK="Последна проверка: %s" CHECKOUT_FORCE_SSL="Задолжително SSL при плаќање" DEFAULT_VARIANT_PUBLISH="Поставени варијанти на објавеност" ORDER_NUMBER_FORMAT="Формат на број на нарачка" HIKA_QUANTITY_FIELD="Количина" HIKA_INSERT="Внеси" EXCLUDE_DIMENSIONS="Без димензии" ;config - display GENERAL_DISPLAY_OPTIONS="Општи опции за приказ" CSS_DISPLAY_OPTIONS="CSS options" PRODUCTS_DISPLAY_OPTIONS="Product options" DISPLAY_CHECKOUT_BAR="Прикажи линија за тек на плаќање" NO_CHECKOUT_PROGRESS="Без линија за тек на плаќање" CHECKOUT_PROGRESS="Тек на плаќање со крај" CHECKOUT_PROGRESS_WITHOUT_END="Тек на плаќање без крај" AFTER_ADD_TO_CART="По додавање на производ во кошничка" ALWAYS_CHECKOUT="Секогаш на тек на плаќање" STAY_IF_CART_MODULE_DISPLAYED="Остани ако се прикажува модулот за кошничка" STAY_AND_DISPLAY_POPUP_NOTICE="Остани и прикажи скокачко известување" ALWAYS_STAY="Секогаш остани на истата страница" WHEN_CART_IS_EMPTY="Внеси URL каде ќе се пренасочи кога е празна кошничката" LIMIT_NUMBER_OF_ITEMS_IN_CART="Максимален број на ставки во кошничката" BUTTON_STYLE="Стил на копчиња" NORMAL="Нормален" ROUNDED="Заоблен" MENU_STYLE="Позиција на менија" TITLE_BOTTOM="Под насловот" CONTENT_TOP="Под главниот текст" CONTINUE_SHOPPING_BUTTON_URL="URL за копчето продолжи со купување" COMMENTS_ENABLED_ON_PRODUCTS="Овозможи коментари на производите" CHARACTERISTICS_DISPLAY="Начин на одбирање својства" DROPDOWN="Паѓачко" TABLE="Табела" CHARACTERISTICS_DISPLAY_TEXT="Приказ на имиња на својства" QUANTITY_FIELD="Приказ на поле за количина на страницата со производот" AJAX_INPUT="Ajax внес" NORMAL_INPUT="Нормален внес" NO_DISPLAY="Без приказ" PRINT_INVOICE_FRONTEND="Дозволи им на корисниците да печат фактура од предницата" CATEGORY_EXPLORER="Позадински пребарувач на категории" CSS_FRONTEND="CSS за предница" CSS_BACKEND="CSS за администрација" MODULES_MAIN_DEFAULT_OPTIONS="Основни поставени опции за модули" PRODUCT_SHOW_MODULES="Модулите под страницата за производот" DEFAULT_PARAMS_FOR_PRODUCTS="Поставени параметри за производи" DEFAULT_PARAMS_FOR_CATEGORIES="Поставени параметри за категорија" DEFAULT_PARAMS_FOR_DIV="Поставени параметри за DIV-ови" SHOW_FOOTER="Прикажи подножје" FOOTER="Подножје" CATALOGUE_MODE="Режим каталог" SIMPLIFIED_REGISTRATION="Поедноставено зачленување" NO_REGISTRATION="Без зачленување" WEIGHT_UNIT_PRICE="Прикажи цена по тежина на парче" ALLOW_CUSTOMERS_TO_PAY_ORDERS_AFTERWARD="Можност за одложено плаќање" ;config - languages LANGUAGES="Јазици" MULTI_LANGUAGE_EDIT="Активирајте повеќејазична верзија" INSTALL_JOOMFISH="Мора да инсталирате Joomfish за да користите повеќејазична верзија" DEFAULT_TRANSLATION_PUBLISH="Поставено директно објавување на преводот" MUTLILANGUAGE_INTERFACE_DISPLAY="Начин на приказ на повеќејазичниот изглед" EDIT_LANGUAGE_FILE="Уредување јазични документи" ADD_LANGUAGE_FILE="Додади јазичен документ" SHARE="Сподели" SHARE_HIKASHOP_CONFIRMATION_1="Јазичниот документ ќе биде пратен до Hikari Software тим и може да биде вклучен во следната верзија." SHARE_HIKASHOP_CONFIRMATION_2="Со споделување на овој документ му дозволувате на Hikari Software да го користат вашиот труд за која било цел." SHARE_CONFIRMATION_3="Во следното поле може да додадете лична порака која ќе биде вклучена во пораката пратена до тимот." HIKASHOP_LOAD_ENGLISH_1="HikaShop не е преведн на овој јазик." LOAD_ENGLISH_2="Ќе биде вчитана верзијата на Англиски јазик која можете да ја преведете." LOAD_ENGLISH_3="Кога ќе завршите, не заборавајте да споделите со заедницата!" LOAD_LATEST_LANGUAGE=" Вчитај најнова верзија од серверот" MISSING_LANGUAGE="Вашиот јазик во моментов не е инсталиран." UPDATE_LANGUAGE="Документот со вашиот јазик е застарен" DONT_REMIND="Не ме потсетувај" ;config - cron EMPTY_LOG="Записот е празен" SUCC_DELETE_LOG="Записот е успешно избришан" ERROR_DELETE_LOG="Неможно бришење на запис" EXIST_LOG="Не постои запис" CRON_TRIGGERED="HikaShop стартувана во %s" CRON_NEXT="Системот нема да се активира пред %s" CRON_PROCESS="" CREATE_CRON="Создади/Измени Cron задача" CRON="Cron" MIN_DELAY="Минимално одлагање меѓу две Cron задачи" NEXT_RUN="Следен старт" CRON_URL="Cron URL" REPORT="Извештај" REPORT_SEND="Прати извештај" REPORT_SEND_TO="Прати извештај за" REPORT_SAVE="Сочувај извештај" REPORT_SAVE_TO="Сочувај извештај за" REPORT_DELETE="Избриши и звештај" REPORT_SEE="Прегледај извештај" REPORT_EDIT="Уреди е-порака за извештај" LAST_CRON="Последен Cron" LAST_RUN="Последен старт" CRON_TRIGGERED_IP="Покренато од IP" EACH_TIME="Секојпат активирање на HikaShop" ONLY_ACTION="Само ако HikaShop извршува некоја акција" SIMPLIFIED_REPORT="Поедноставен извештај" DETAILED_REPORT="Детален извештај" ;config - email FROM_NAME="Име за Од" FROM_ADDRESS="Адреса за Од" REPLYTO_NAME="Име за Одговор до" REPLYTO_ADDRESS="Адреса за Одговор до" BOUNCE_ADDRESS="Прескок адреса" EMAILS_OPTIONS="Опции за е-пошта" ADD_NAMES="Додади имиња" CHARSET="Сет на карактери" WORD_WRAPPING="Прекршување зборови" EMBED_IMAGES="Вметни слики" EMBED_ATTACHMENTS="Вметни приврзоци" MULTIPLE_PART="Повеќеделност" PAYMENTS_NOTIFICATIONS_EMAIL_ADDRESS="Е-адреса за известувања за плаќања" ORDER_CREATION_NOTIFICATION_EMAIL_ADDRESS="Е-адреса за известувања за создадена нарачка" ;config - files ALLOWED_FILES="Дозволени документи" ALLOWED_IMAGES="Дозволени слики" UPLOAD_FOLDER="Папка за качување" UPLOAD_SECURE_FOLDER="Папка за безбедносно качување" PAYMENT_LOG_FILE="Запис за плаќања" ORDER_STATUS_FOR_DOWNLOAD="Потврда на статус пред преземање" DOWNLOAD_TIME_LIMIT="Временско ограничување на преземање" DOWNLOAD_NUMBER_LIMIT="Граничен број на преземања" DEFAULT_IMAGE="Поставена слика" THUMBNAIL="Иконка" THUMBNAIL_X="Ширина на иконка" THUMBNAIL_Y="Висина на иконка" THUMBNAIL_XY="Thumbnail (width x height)" IMAGE_X="Ширина на слика" IMAGE_Y="Висина на слика" IMAGE_XY="Image (width x height)" MAX_X_POPUP="Слика по цела ширина на скокачкиот прозорец" MAX_Y_POPUP="Слика по цела висина на скокачкиот прозорец" WATERMARK_ON_IMAGES="Потпис на сликите" WATERMARK_OPACITY="Проѕирност на потписот" ;categories CATEGORY_DESCRIPTION="Опис" DIRECT_SUB_ELEMENTS="Директни поделементи" CATEGORY_ADDITIONAL_INFORMATION="Дополнителни информации" CATEGORY_PARENT="Поврзани категории" ALL_SUB_ELEMENTS="Сите поделементи" ALL_SUB_ELEMENTS_GROUP_BY_CATEGORY="Групирани по категорија" PRODUCT_CATEGORIES="Категории на производ" PRODUCT_CATEGORY="Категорија на производ" TAXATION_CATEGORIES="Даночни категории" TAXATION_CATEGORY="Даночна категорија" ORDER_STATUS="Статус на нарачка" ORDER_STATUSES="Статуси на нарачки" USE="Употреби" MAX_UPLOAD="Максимална големина за качување документ: %s" DEFAULT_CATEGORIES_DELETE_ERROR="Не можете да ја бришете поставената категорија" ;products PRODUCT_CODE="Шифра" PRODUCT_PRICE="Цена" PRODUCT_QUANTITY="Количина" PRODUCT_DESCRIPTION="Опис" URL="URL" PRODUCT_META_DESCRIPTION="Мета опис" PRODUCT_KEYWORDS="Клучни зборови" VARIANTS="Варијанти" MANAGE_VARIANTS="Уредување варијанти" UNLIMITED="Неограничено" PRODUCT_SALE_START="Почеток на продажба" PRODUCT_SALE_END="Крај на продажба" PRODUCT_WEIGHT="Тежина" RELATED_PRODUCTS="Слични производи" PRICES="Цени" PRICE="Цена" PRICE_WITH_TAX="Цена со данок" CURRENCY="Валута" MINIMUM_QUANTITY="Минимална количина" FILENAME="Име на документ" SPECIFY_NAME_AND_CODE="Внесете барем име и шифра на производот" DUPLICATE_PRODUCT="Производ со таа шифра веќе постои" PRODUCT_VOLUME="Запремина" PRODUCT_WIDTH="Ширина" PRODUCT_LENGTH="Должина" PRODUCT_HEIGHT="Висина" ADD_TO_CART_HTML_CODE="HTML код за врската Додади во кошничка" PRODUCT_MAX_QUANTITY_PER_ORDER="Максимална количина по нарачка" ;characteristics DEFAULT_VALUE="Поставена вредност" VALUES="Вредности" VALUE="Вредност" GO_TO_MAIN_PRODUCT="Оди на главниот производ" ;Order statuses CREATED="направена" PENDING="чекање" CONFIRMED="потврдена" CANCELLED="откажана" REFUNDED="вратена" SHIPPED="испорачана" ORDER_STATUS_CREATED="направена" ORDER_STATUS_PENDING="чекање" ORDER_STATUS_CONFIRMED="потврдена" ORDER_STATUS_CANCELLED="откажана" ORDER_STATUS_REFUNDED="вратена" ORDER_STATUS_SHIPPED="испорачана" HIKASHOP_ORDER_STATUS_CHANGED_TO="HikaShop статусот на нарачката е сменет во" ;user PARTNERS_ONLY="Само партнери" CUSTOMERS_ONLY="Само купувачи" JOOMLA_USER_OPTIONS="Joomlа кориснички опции" ADDRESSES="Адреси" USERS="Корисници" ;partner PARTNERS="Партнери" PARTNER_KEY="Партнерски клуч" CUSTOM_FEES="Давачки по желба" PARTNER_FEES_CURRENCY="Валута на партнерските давачки" PARTNER_LEAD_FEE="Давачки за препродавачот" PARTNER_ORDER_PERCENT_FEE="Процент по продажба за препородавачот" PARTNER_ORDER_FLAT_FEE="Фиксна давачка за препродавачот" PARTNER_CLICK_FEE="Давачка по клик" PARTNER="Партнер" PAYMENT_TO_PARTNER="Партнерски програм плаќање за %s" PAY_X_TO_X="Се спремате да платите %s за %s." REDIRECTION_FOR_PAYMENT="Ако сакате да бидете пренасочени кон %s за да платите, вклучете ја опцијата подолу" PROCEED="Реализирај" ALLOW_CURRENCY_SELECTION="Дозволете напартнерите да одберат своја валута" VALID_ORDER_STATUS="Статус на валидна нарачка" AFFILIATE_ADVANCED_STATS="Напредни партнерски статистики" CLICK_MINIMUM_DELAY="Минимално одложување, пред нов клик од истата IP адреса да биде валиден" VALIDITY_PERIOD="Период на важност на клик за продавачи и препродавачи" AFFILIATE_TERMS="Партнерски правила и можности за користење" READ_AFFILIATE_TERMS="Прочитајте ги правилата и можностите за користење" ;history HISTORY="Историја" REASON="Причина" INFORMATION="Информација" ;shipping SHIPPING_MAX_VOLUME="Максимален волумен" SHIPPING_MIN_VOLUME="Минимален волумен" SHIPPING_MIN_WEIGHT="Минимална тежина" SHIPPING_MAX_WEIGHT="Максимална тежина" SHIPPING_MIN_PRICE="Минимална цена" SHIPPING_MAX_PRICE="Максимална цена" EDIT_PLUGINS_BEFORE_DISPLAY="Потребно е да ја измените и зачувате додавката пред да се појават измените во нарачката." X_PACKAGES="%s пратка(и)" ;discounts COUPONS="Купони" DISCOUNT_CODE="Број" DISCOUNT_TYPE="Тип" DISCOUNT_START_DATE="Почетен датум" DISCOUNT_END_DATE="Краен датум" DISCOUNT_VALUE="Вредност" DISCOUNT_QUOTA="Количина" MINIMUM_ORDER_VALUE="Минимална вредност на нарачката" PRODUCT_NOT_FOUND="Не е најден производ" CATEGORY="Категорија" CATEGORY_NOT_FOUND="Не е најдена категорија" INCLUDING_SUB_CATEGORIES="Вклучи и поткатегории" DISCOUNT_FLAT_AMOUNT="Фиксен износ" DISCOUNT_PERCENT_AMOUNT="Процент" DISCOUNT_USED_TIMES="Колку пати се користи" X_LEFT="%s лево" COUPON_AUTO_LOAD="Ако е можно, автоматско вчитување во корпата" ;taxes TAXATIONS="Даночни прописи" TAXATION="Даночен пропис" MANAGE_RATES="Уредување стапки" MANAGE_TAX_CATEGORIES="Уредување даночни категории" ALL_RATES="Сите стапки" CUSTOMER_TYPE="Тип на клиент" ALL_CUSTOMER_TYPES="Сите типови на клиенти" INDIVIDUAL="Физичко лице" COMPANY_WITHOUT_VAT_NUMBER="Фирма без даночен број" COMPANY_WITH_VAT_NUMBER="Фирма со даночен број" TAX_NAMEKEY="Име на данок" RATES="Стапки" VAT_NOT_FOR_YOUR_COUNTRY="Вашата земја не е поддржана за даночни броеви" VAT_NUMBER_NOT_VALID="Даночниот број што го внесовте не е во ред" SOAP_EXTENSION_NOT_FOUND="За онлајн проверка на даночниот број ви треба SOAP(Simple Object Access Protocol) додавка за PHP. Ако ја немате, инсталирајте ја и активирајте. Во спротивно, деактивирајте ја онлајн проверката на даночниот број." ;email HTML_VERSION="HTML верзија" TEXT_VERSION="Текст верзија" SEND_HTML="Прати HTML" SENDER_INFORMATIONS="Инфо за испраќач" TO_NAME="Име за До" TO_ADDRESS="Адреса за До" EMAIL_SUBJECT="Наслов на е-пораката" ATTACHMENTS="Привезок" ATTACHED_FILES="Приврзани документи" ADD_ATTACHMENT="Приврзи нов документ" REMOVE_CUSTOMIZATION_HTML="Отстрани HTML прилагодувања" REMOVE_CUSTOMIZATION_TEXT="Отстрани текст прилагодувања" CRON_REPORT="Cron извештај" ORDER_NOTIFICATION="Известување за нарачка" ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Известување за направена нарачка" ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Известување за статус на нарачка" ADVICE_BOUNCE="Наведената прескок адреса %s може да доведе до проблеми, избришете ја (оставете го празно полето за прескок адреса) и обидете се повторно." ;email content ORDER_STATUS_NOTIFICATION_SUBJECT="Вашата нарачка број %s сега е %s кај %s" ORDER_CREATION_NOTIFICATION_SUBJECT="Вашата нарачка број %s сега е %s кај %s" ORDER_NOTIFICATION_SUBJECT="Вашата нарачка број %s кај %s" USER_ACCOUNT_SUBJECT="Детали за сметката за %s кај %s" CRON_REPORT_SUBJECT="Вашата cron задача е активирана" DATE_ON_WEBSITE="%s во %s" ORDER_STATUS_CHANGED_TO="Статусот на вашата нарачка број %s е сменет во %s." HI_CUSTOMER="Здраво %s," ORDER_CREATION_SUCCESS_ON_WEBSITE_AT_DATE="Со задоволство го потврдуваме создавањето на нарачката број %s во %s на %s кај %s" YOUR_ORDER="Вашата нарачка" SUMMARY_OF_YOUR_ORDER="Збирно за вашата нарачка" TOTAL_WITHOUT_VAT="Вкупно без данок: %s" TOTAL_WITH_VAT="Вкупно со данок: %s" ORDER_TOTAL_WITHOUT_VAT="Вкупно без данок" ORDER_TOTAL_WITH_VAT="Вкупно со данок" ORDER_VALID_AFTER_PAYMENT="Вашата нарачка ќе биде спремна веднаш по приемот на вашата уплата." THANK_YOU_FOR_YOUR_ORDER="Уште еднаш ви благодариме за вашата нарачка од %s. Се надеваме дека наскоро повторно ќе нè посетите." THANK_YOU_FOR_YOUR_ORDER_BEGIN="Ви благодариме за вашата нарачка од %s." THANK_YOU_FOR_REGISTERING="Фала што се зачленивте кај %s." ACCOUNT_MUST_BE_ACTIVATED="Вашта сметка мора да биде активирана со клик на врската подолу па можете да продолжите со нарачката." YOU_CAN_LOG_IN_WITH="На веб сајтот можете да се најавите со следните корисничко име и шифра." BEST_REGARDS_CUSTOMER="Срдечен поздрав,
%s" NEW_ORDER_SUBJECT="Нова нарачка број %s од ден %s" HIKASHOP_MAIL_HEADER="Ако не ја гледате убаво поракава, кликнете тука за да ги видите деталите за нарачката" ;currencies UPDATE_RATES="Обнови стапки" UPDATE_RATES_WARNING="Обновувањето на стапките ќе ги избрише старите вредности" CURRENCY_CODE="Код" CURRENCY_SYMBOL="Симбол" CURRENCY_DISPLAY_EXAMPLE="Прикажи пример" CURRENCY_DISPLAYED="Прикажано" CURRENCY_INFORMATION="Инфо за валута" CURRENCY_PERCENT_FEE="Доплнителна давачка (во %)" RATES_SUCCESSFULLY_UPDATED="Стапките се успешно обновени" MAIN_CURRENCY_NOT_SUPPORTED_ECB="Вашата главна валута не е на листата на валути за провизија поддржана од страна на Европската Централна банка. Значи, неможно е да правите конверзија во други валути со оваа провизија." NO_DATA_IN_ECB_FEED="За оваа валута нема податоци за висина на провизија од Европскта Централна банка" LOCALE_INFORMATION="Локално инфо" CURRENCY_FORMAT="Формат" MON_DECIMAL_POINT="Означување децимали" MON_THOUSANDS_SEP="Означување илјадарки" MON_GROUPING="Групирање цифри" POSITIVE_SIGN="Знак за позитивни вредности" NEGATIVE_SIGN="Знак за негативни вредности" INT_FRAC_DIGITS="Меѓународни разделни цифри" FRAC_DIGITS="Локални разделни цифри" P_CS_PRECEDES="Симболот пред позитивната вредност" P_SEP_BY_SPACE="Симболот и позитивната вредност одвоени со празно место" N_CS_PRECEDES="Симболот пред негативната вредност" N_SEP_BY_SPACE="Симболот и негативната вредност одвоени со празно место" P_SIGN_POSN="Позиција на позитивен знак" N_SIGN_POSN="Позиција на негативен знак" PARENTHESIS_AROUND="Загради околу" SIGN_BEFORE="Знак пред" SIGN_AFTER="Знак после" SIGN_BEFORE_SYMBOL="Знак пред симбол" SIGN_AFTER_SYMBOL="Знак по симбол" ;zones ZONE_NOT_FOUND="Зоната не е најдена" ZONE_NAME_ENGLISH="Име на англиски" ZONE_CODE_2="Код со 2 букви" ZONE_CODE_3="Код со 3 букви" ZONE_TYPE="Тип" ZONE_INFORMATION="Инфо за зона" SUBZONES="Подзони" SUBZONES_CHOOSER_DISABLED="Прво мора да ја сочувате зоната пред да бирате своја подзона" ALL_ZONES="Сите зони" COUNTRIES="Земји" STATES="Држави" TAX_ZONES="Даночни зони" SHIP_ZONES="Доставни зони" DISCOUNT_ZONES="Попуст зони" PAYMENT_ZONES="Платежни зони" DUPLICATE_ZONE="Зоната веќе се користи" ;banners IMAGE_URL="URL на слика" ;Australia Post SHIPPING_SERVICES="Доставни сервиси" EXPRESS="Експресно" STANDARD="Стандардно" AIR="Авионски" SEA="Морски" EXPRESS_DESCRIPTION="" STANDARD_DESCRIPTION="" AIR_DESCRIPTION="" SEA_DESCRIPTION="" ;credit card CREDIT_CARD_NUMBER="Број на кредитна картичка" EXPIRATION_DATE="Рок на важност" CARD_VALIDATION_CODE="Валидационен код на картичката" MM="мм" YY="гг" CVC_TOOLTIP_TITLE="Каде може да го најдам?" CVC_TOOLTIP_TEXT="MasterCard, Visa, Diners Club, Discover, и JCB кредитните и дебитните картички имаат троцифрен сигурносен код на задниот дел. American Express картичките имаат четирицифрен код отпечатен на предниот дел на картичката над бројот." FILL_CREDIT_CARD_INFO="Ве молиме пополнете ги информациите за вашата картичка" ;paypal PAYPAL_ADDRESS_TYPE="Адреса на купувачот" PAYPAL_CONNECTION_FAILED="Неуспешно поврзување со Paypal за нарачката %s" NO_ADDRESS="Нема адреса" CLICK_ON_BUTTON_IF_NOT_REDIRECTED="Ако не бидете префрлени на друга страница за 10 секунди, кликнете на копчето подолу." ;authorize GO_BACK_TO_SHOP="Можете да се вратите во продавницата со клик на оваа врска" AUTHORIZE_LOGIN_ID="Најавно ID за Authorize.net" AUTHORIZE_TRANSACTION_KEY="Трансакциски клуч за Authorize.net" AUTHORIZE_MD5_HASH="Вашиот MD5 Hash за Authorize.net" RETURN_TO_THE_STORE="Назад до продавницата" ;moneybookers MONEYBOOKERS_MERCHANT_ID="Корисничко ID за Moneybookers" MONEYBOOKERS_SECRET_WORD="Вашиот таен збор за Moneybookers" ;bluepaid BLUEPAID_SHOP_ID="Корисничко ID за Bluepaid" ;bank transfer BANK_ACCOUNT_INFORMATION="Инфо за банкарската сметка" BANK_TRANSFER="Банкарски пренос" PLEASE_TRANSFERT_MONEY="Сега, користејќи ги овие информации, може да го префрлите износот од %s." INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_TRANSFER="Не заборавајте да го напишете бројот на нарачката (%s) во забелешката за банкарскиот пренос, така ќе можеме да ја поврземе вашата нарачка со вашето плаќање." ;collect on delivery COLLECT_ON_DELIVERY="Плаќање при преземање" AMOUNT_COLLECTED_ON_DELIVERY="Сумата од %s ќе ја платите при преземање на вашата нарачка (%s)" ;check CHECK_PAYMENT="Плаќање со чек" CHECK_INFORMATION="Инфо за чекот" PLEASE_SEND_CHECK="Сега, користејќи ги овие информации, може да ни пратите чек во износ од %s." INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_CHECK="Не заборавајте да го напишете бројот на нарачката ( %s ) на позадината од чекот, така ќе можеме да ја поврземе вашата нарачка со вашето плаќање." ;payment notification emails NOTIFICATION_OF_ORDER_ON_WEBSITE="Ова известување е за нарачаката %s од веб сајтот %s" ACCESS_ORDER_WITH_LINK="По најавувањето можете да пристапите директно до податоците за нарачката со клик на врската подолу
%s" NOTIFICATION_REFUSED_FOR_THE_ORDER="Инфото за плаќањето %s е одбиено:" NOTIFICATION_REFUSED_FROM_IP="Здраво,
Инфото за %s е одбиено затоа што IP %s не е на листата на валидни IP адреси :
%s" NOTIFICATION_REFUSED_NO_CONNECTION="Здраво,
Инфото за %s е одбиено затоа што не успеа конекцијата со серверот за верификација." CHECK_DOCUMENTATION="Проверете ја документацијата за ова кај %s" IP_NOT_VALID="IP не важи за нарачката %s" PAYMENT_NOTIFICATION_STATUS="Здраво,
Инфото за %s е примено со статус %s." STATUS_NOT_CHANGED="Статусот на нарачкта не е сменет" AUTOMATIC_PAYMENT_NOTIFICATION="Пристигна известување за автоматско плаќање" INVALID_AMOUNT="Сумата не е во ред" AMOUNT_RECEIVED_DIFFERENT_FROM_ORDER="Здраво,
Инфото за %s е одбиено затоа што пристигнатата сума (%s) е различна од сумата во нарачката (%s)" ORDER_STATUS_CHANGED="Нарачката е сега %s." ;field interface FIELD_LABEL="Ознака" FIELD_COLUMN="Име на колоната" FIELD_TYPE="Тип на поле" REQUIRED="Задолжително" CORE="Јадро" FIELD_SIZE="Големина" FIELD_DEFAULT="Поставена вредност" FIELD_VALUES="Вредности" FIELD_COLUMNS="Колони" FIELD_ROWS="Редови" FIELD_TEXT="Текст" FIELD_TEXTAREA="Текст област" FIELD_RADIO="Радио копче" FIELD_CHECKBOX="Штикла копче" DISPLAY_BACKEND_FORM="Администраторска форма" DISPLAY_FRONTCOMP="Предница" DISPLAY_BACKEND_LISTING="Администраторско листање" EXTRA_INFORMATION="Дополнителни информации" FIELD="Поле" FIELD_SINGLEDROPDOWN="Единечно опаѓачко" FIELD_MULTIPLEDROPDOWN="Мулти опаѓачко" FIELD_DATE="Датум" FIELD_VALUE="Вредност" FIELD_TABLE="Табела" FIELD_TITLE="Наслов" FIELD_ADDVALUE="Додај нова вредност" FIELD_VALID="Внесете вредност за полето %s" FIELD_ERROR="Порака за грешка, по желба" FORMAT="Формат" FIELD_ZONE="Зона" TITLE="Наслов" FIRSTNAME="Име" MIDDLE_NAME="Средно име" LASTNAME="Презиме" COMPANY="Фирма" STREET="Улица и број" POST_CODE="Поштенски број" CITY="Град" TELEPHONE="Контакт телефон" FAX="Факс" STATE="Држава" COUNTRY="Земја" VAT_NUMBER="Даночен број" CORE_FIELD_DELETE_ERROR="Не можете да отстраните основно поле. Но можете да го одобјавите." HIKASHOP_ENTRY="Внес" HIKASHOP_ENTRIES="Внесови" DISPLAY_LIMITED_TO="Ограничи приказ на" SAVE_THE_FIELD_FIRST_BEFORE="Треба да го зачувате полето пред да ја поставите оваа опција" ADD_A_NEW_ENTRY="Додадете дополнителен внес" REMOVE_ENTRY="Отстрани внес" CORRESPOND_TO_PRODUCT="Во врска се со производот" FOR_THE_VALUE="За вредност" FIELD_DISABLED="Исклучено" ;modules and menus MODULES="Модули" HIKASHOP_OPTIONS="HikaShop опции" HIKASHOP_OPTIONS_EDIT="Потребно е да го зачувате делов пред да им пристапите на HikaShop опциите" MENU="Мени" JOOMLA_MODULE_OPTIONS="Joomla опции за модул" JOOMLA_MENU_OPTIONS="Joomla опции за мени" SHOW_TITLE="Прикажи наслов" SHOW_IMAGE="Прикажи слика" SHOW_DESCRIPTION="Прикажи опис" TYPE_OF_CONTENT="Тип на содржина" TYPE_OF_LAYOUT="Тип на изглед" LIST="Список" DIV="Div" NUMBER_OF_COLUMNS="Број на колони" NUMBER_OF_ITEMS="Број на делови" ORDERING_DIRECTION="Редослед на подредување" ASCENDING="Растечки" DESCENDING="Опаѓачки" SUB_ELEMENTS_FILTER="Филтер за поделементи" SELECT_A_CATEGORY="Одбери категорија" SELECT="Одбери" ASSOCIATED_MODULES="Поврзани модули" SELECT_MODULES="Одбери модули" SHOW_CART_PRICE="Прикажи цени во кошничка" SHOW_CART_QUANTITY="Прикажи количини во кошничка" SHOW_CART_DELETE="Прикажи избришани иконки во кошничка" CHECKOUT_SHOW_CART_DELETE="Прикажи избришани иконки при плаќање" SHOW_CART_PROCEED="Прикажи копче Понатаму во кошничката" EMPTY_CART_MESSAGE="Кошничката е празна" MODULE_CLASS_SUFFIX="Наставка за класа на модул" MODULES_TO_DISPLAY_UNDER_MAIN_ZONE="Модули за приказ под главното поле" SYNCHRO_WITH_ITEM="Ако е можно синхронизирај
со прикажаниот дел" USE_NAME_INSTEAD_TITLE="За наслов име на мени
наместо име на категорија" PARAMS_FOR_PRODUCTS="Параметри за производи" ORDERING_FIELD="Полиња за подредување" CONTENT_ON_PRODUCT_PAGE="Содржина на страницата за производот" IN_SAME_CATEGORIES="Во исти категории" IN_MODULE_PARENT_CATEGORY="Во модулот поврзани категории" RANDOM_ITEMS="По случаен избор" ADD_TO_CART_BUTTON="Прикажи копче 'Додади во кошничка'" LINK_TO_PRODUCT_PAGE="Врска до страницата за производот" DISPLAY_PRICE="Прикажи цени" SHOW_TAXED_PRICES="Прикажи цени со вклучен данок" NO_TAX="Без данок" WITH_TAX="Со данок" DISPLAY_BOTH_PAGINATION="Прикажи ги двете" DISPLAY_BOTH_TAXES="Прикажи ги двете" ORIGINAL_CURRENCY_PRICE="Прикажи цена во оригинална валута" SHOW_DISCOUNTED_PRICE="Прикажи намалена цена" DISPLAY_DISCOUNT_AMOUNT="Прикажи ја вредноста на попустот" DISPLAY_PRICE_BEFORE_DISCOUNT="Прикажи ја цената пред попустот" PRICE_DISPLAY_METHOD="Начин на приказ на цени" CHEAPEST_PRICE="Најниски цени" UNIT_PRICE_ONLY="Цена по парче" PRICE_RANGE="Цена од-до" PARAMS_FOR_CATEGORIES="Параметар за категории" SHOW_SUB_CATEGORIES="Прикажи подкатегории" NO_CHILD="Без деца" ALL_CHILDS="Сите директни подкатегории" ALL_CHILDS_EXPANDED="Сите подкатегории" NUMBER_OF_SUB_CATEGORIES="Број на подкатегории" PARAMS_FOR_DIV="Параметри за DIV" TYPE_OF_ITEM_LAYOUT="Тип на изглед на дел" IMG="Слика" IMG_DESC="Слика и опис" IMG_TITLE="Слика и наслов" ITEM_BOX_HEIGHT="Висина на поле за дел" ITEM_BOX_COLOR="Позадинска боја на поле за дел" ITEM_BOX_MARGIN="Маргина на поле за дел" ITEM_BOX_ROUND_CORNER="Заоблени агли на поле за дел" TEXT_CENTERED="Центриран текст" MENU_WITHOUT_ASSOCIATED_MODULE="Штотуку зачувавте мени за листа за категорија без поставување соодветен поврзан модул." ASSOCIATED_MODULE_NEEDED="Ако сакате да прикажете листа на производи под листата за категорија, треба да додадете поврзан модул за листа на продукт." ADD_MODULE_AUTO="Тоа можете да го направите автоматски со кликнување тука" ;view CLIENT="Клиент" REMOVE_CUSTOMIZATION="Отстрани дотерување" FRONT_END="Предница" BACK_END="Администрација" FRONT_END_AND_BACK_END="И предница и администрација" ALL_TEMPLATES="Сите шаблони" ;files ACCEPTED_TYPE="Не е прифатен овој тип на документ( %s ), дозволени типови се: %s" FAIL_UPLOAD="Неможно качување на документот %s во %s" WRITABLE_FOLDER="Папката %s е невпишлива" FILE_NOT_WRITABLE="Документот %s не може да се направи впишлив" FAIL_SAVE="Неможно зачувување на документот %s" ADD_FILE_VIA_BROWSE_BUTTON="Не одбравте документ" ;export/import FIELD_EXPORT="Полиња за изнес" EXPORT_FORMAT="Формат за изнесување" UPLOAD_FILE="Качи документ" CHARSET_FILE="Сет на карактери за документот" IMPORT="Внес" IMPORT_ARGUMENTS="Ви требаат %s аргументи по линија" IMPORT_ERRORLINE="Линијата '%s' не може да се внесе" IMPORT_REPORT="%s најдени производи: %s нови производи внесени, %s производи со неисправна шифра, %s веќе постоечки производи" IMPORT_ERROR_FIELD="Колоната '%s' не е на листата на можни колони: %s. Податоците од колоната се игнорирани." UNKNOWN="Непознато" PRODUCTS_FROM_CSV="Внес на производи преку CSV" PRODUCTS_FROM_TEXTAREA="Внес на производи преку текст поле" PRODUCTS_FROM_FOLDER="Внес на производи од папка" FOLDER_PATH="Патека до папката" DELETE_FILES_AUTOMATICALLY="Автоматско бришење документи" PRODUCT_TEMPLATE="Шаблон за производ" NO_PRODUCT_TEMPLATE="Нема шаблон за производ" FILE_SKIPPED="Типот на документот '%s' не е прифатен. Документот е прескокнат." ;ftp DESCFTP="За да може да ја менувате оваа ставка ви требаат детали од вашата FTP сметка. Внесете ги во формата подолу." DESCFTPTITLE="FTP детали за најава" ;License LICENSE="Лиценца" ERROR_SAVING_LICENSE="Неможно зачувување на лиценцата: %s" SUCC_LICENSE="Вашата лиценца е успешно потврдена" ERROR_LICENSE="Вашата лиценца не може да биде потврдена" ;install PLUG_INSTALLED="Додавката %s е успешно инсталирана" PLUG_ERROR="Грешка при инсталирање на додавката %s" MODULE_INSTALLED="Модулот %s е успешно инсталиран" MODULE_ERROR="Грешка при инсталирање на модулот %s" INSTALL_CONTINUE="Продолжи со инсталација" ERROR_PLUGINS_1="Некои задолжителни HikaShop додавки не се инсталирани." ERROR_PLUGINS_2="Проверете дали вашата папка за додавки е впишлива: " ERROR_PLUGINS_3="Потоа кликнете тука за повторна инсталација." INSTALLEXT="" CONTACT="Контактирајте нè на %s" ;Joomla 1.6 HIKA_CONFIGURATION="Конфигурација" HIKA_CATEGORIES="Категории" HIKA_HELP="Помош" HIKA_COPY="Копирај" HIKA_DELETE="Бриши" HIKA_USER="Корисник" HIKA_EXPORT="Изнес" HIKA_NAME="Име" HIKA_EDIT="Менувај" HIKA_SAVE="Зачувај" HIKA_CLOSE="Затвори" HIKA_FILES="Документи" HIKA_APPLY="Примени" HIKA_USERNAME="Корисничко име" HIKA_FILE="Документ" HIKA_NUM="#" HIKA_TITLE="Наслов" HIKA_EDITOR="Уредник" HIKA_NONE="Нема" HIKA_DEFAULT="Поставено" HIKA_VALIDDELETEITEMS="Сигурно сакате да ги бришете одбраните делови?" HIKA_MINUTES="Минути" HIKA_SECONDS="Секунди" HIKA_PRINT="Печати" HIKA_EMAIL="Е-адреса" HIKA_ENABLED="Вклучено" HIKA_PUBLISHED="Објавено" HIKA_DESCRIPTION="Опис" HIKA_IMAGE="Слика" HIKA_IMAGES="Слики" HIKA_ORDER="Нарачај" HIKA_LAST_MODIFIED="Последно менување" HIKA_ALL="Сите" HIKA_BANNERS="Банери" HIKA_VIEW="Поглед" HIKA_TEMPLATE="Шаблон" HIKA_ALIAS="Прекар" HIKA_TYPE="Тип" HIKA_LOGIN="Најава" HIKA_PASSWORD="Шифра" HIKA_CLIENTID="ID на клиент" HIKA_REMEMBER_ME="Запомни ме" HIKA_FORGOT_YOUR_PASSWORD="Ја заборавивте шифрата" HIKA_FORGOT_YOUR_USERNAME="Го заборавивте корисничкот име" HIKA_REGISTER_REQUIRED="Полињата означени со (*) се задолжителни." HIKA_REGISTER="Зачлени" HIKA_VERIFY_PASSWORD="Потврди шифра" HIKA_REG_COMPLETE_ACTIVATE="Вашата сметка е создадена и активациска врска е испратена на е-поштата која ја внесовте. Ќе мора да ја активирате вашата сметка преку активациската врска пред да можете да се најавите. " HIKA_REG_ACTIVATE_NOT_FOUND="Не постои таква сметка во нашата база или сметката е веќе активирана." HIKA_REG_ACTIVATE_COMPLETE="Вашата сметка е успешно активирана." HIKA_DETAILS="Детали" HIKA_REGISTRATION="Зачленување" HIKA_CANCEL="Откажи" HIKA_BACK="Назад" ; since version 1.4.0 CREDITCARD_WARNING="Од безбедносни причини, ви препорачуваме да ги избришете податоците за картичката веднаш откако нарачката ќе се процесира. Исто, не заборавајте да ја избришете и е-пораката со останатите информации по користењето." FORCE_MENU_ON_CHECKOUT="Натерај го менито до наплата" PARAMS_FOR_LIST="Параметри за листи" UL_CLASS_NAME="Класа за UL" CUSTOMER_PAID_WITH_CREDIT_CARD="Купувачот плати со кредитна картичка" END_OF_CREDIT_CARD_NUMBER="Последните броеви на кредитната картичка" BEGINNING_OF_CREDIT_CARD_NUMBER="Почетни броеви на кредитната картичка" CREDITCARD_INFORMATION="Информации" CREDITCARD_PAYMENT="Кредитна картичка" THANK_YOU_SHARING="Ви благодариме за придонесот" ; since version 1.4.1 CHARACTERISTICS_VALUES_ORDER="Карактеристични вредности на нарачка" ALPHABETIC="Азбучен" CREDIT_CARD_INVALID="Невалиден број на кредитна картичка" CREDIT_CARD_EXPIRED="Кредитната картичка е со изминат рок" CREDIT_CARD_OWNER="Сопственик на кредитната картичка" CHARACTERISTICS_FIRST="Пред дотерување на варијантите на вашиот производ, мора прво да создадете една или неколку карактеристики од менито Производи->Карактеристики, и да додадете една или неколку варијанти" HIKASHOP_CHECKOUT_TERMS="Правила и услови" APPEND_CHARACTERISTICS_VALUE_TO_PRODUCT_NAME="Додади ги карактеристичните вредности до името на производот" CSV_SEPARATOR="CSV разделник" COMMA="Запирка" SEMICOLON="Точка-запирка" UPDATE_PRODUCTS="Обнови ги податоците за производот ако таа шифра на производ веќе постои" CREATE_CATEGORIES="Автоматски создади ги категориите кои ги нема" FORCE_PUBLISH="Стави ги производите да бидат објавени ако нема
податоци во колоната product_published" ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Известување до администраторот при нарачка" USER_ACCOUNT="Корисничка сметка" ;since version 1.4.2 HIKASHOP_SAVE_OPTIONS_ONCE="Зачувајте ги барем еднаш HikaShop опциите" MINI_CART="Мини кошничка" X_ITEMS_FOR_X="%s делови за %s" TOTAL_IN_CART_X="Вкупно: %s" ACCESS_LEVEL="Пристапно ниво" HIKA_CUSTOM="По желба" COUPON_NOT_FOR_YOU="Не може да го користите овој купон" MANUFACTURER_URL="URL на производителот: %s" FILE_TYPE="Тип на документ" RESSOURCE_NOT_ALLOWED="Не можете да го видите овој извор на податоци" ;since version 1.4.3 AUTO_SUBMIT_SHIPPING_AND_PAYMENT_SELECTION="Автоматски одбери ги начините на испорака и плаќање" BECOME_PARTNER_QUESTION_REGISTRATION="Додади поле 'Стани партнер' во формата за зачленување" QUESTION_REGISTRATION_DEFAULT="Поставена вредност на полето за станување партнер" BECOME_A_PARTNER="Стани партнер" THANK_YOU_FOR_BECOMING_OUR_PARTNER="Ви благодариме што станавте наш партнер. Вашето партнерско ID е %s и можете да пристапите до партнерскиот програм со клик на: %s" OVERRIDE="Прескокни" ;since version 1.4.4 HIKASHOP_ITEM="Дел" CATALOGUE_MODE_WARNING="Режимот каталог ќе ги отстрани сите HikaShop додади во кошничка копчиња на вашиот сајт" DISPLAY_ADD_TO_CART_BUTTON_FOR_FREE_PRODUCT="Прикажи копче 'Додади во кошничка' и за бесплатните производи" CHOOSE_OPTIONS="Одбери си" ;since version 1.4.5 HIKA_NEW="Ново" NOT_ENOUGH_STOCK="Нема доволно залиха" USER_GROUP_AFTER_PURCHASE="Група на корисникот по плаќањето" CHECKOUT="Наплата" AUTO_SELECT_DEFAULT_SHIPPING_AND_PAYMENT="Автоматски одбери ги поставените начините на испорака и плаќање" IF_ONLY_ONE_METHOD_AVAILABLE="Ако е достапен само еден начин" NOTICE_POPUP_DISPLAY_TIME="Време на стоење на скокачкото прозорче со известување" CONTACT_US_FOR_INFO="Контактирајте нè за повеќе информации" FOR_ALL_PRODUCTS="За сите производи" ON_A_PER_PRODUCT_BASIS="Според производот" DISPLAY_CONTACT_BUTTON="Прикажи копче за контакт на страницата за производот" CONTACT_REQUEST_FOR_PRODUCT="Порака за производот '%s'" CONTACT_REQUEST="Испратена е порака" CONTACT_REQUEST_SENT="Вашата порака е успешно испратена" ;since version 1.4.6 PAY_NOW="Плати сега" ALLOW_CUSTOMERS_TO_CHANGE_THEIR_PAYMENT_METHOD_AFTER_CHECKOUT="Дозволи им на корисниците да го менуваат
нивниот начин на плаќање во тек на наплатата" FORCE_SHIPPING_REGARDLESS_OF_WEIGHT="Додади поштарина без оглед на тежината" EDIT_INFOS="Уреди ја својата корисничка сметка" PRODUCT_MIN_QUANTITY_PER_ORDER="Минимална количина по порачка" CLICK_HERE_TO_GO_BACK_TO_PRODUCT="Кликнете тука за да се вратите на страницата на производот" CATEGORY_CONTENT_DOES_NOT_SUPPORT_TABLE_LAYOUT="Содржината на категоријата не поддржува приказ во табела" ;since version 1.4.8 PLEASE_WAIT_BEFORE_REDIRECTION_TO_X="Почекајте додека ве префрлиме кај %s" ALLOW_NOTIFICATIONS_FROM_X="Овозможи известување за плаќање од %s" DEBUG="Дебагирање" CANCEL_URL="Повратна URL адреса за неуспешно плаќање" RETURN_URL="Повратна URL адреса за успешно плаќање" IPS="IP адреси" REFRESH_IPS="Обнови IP" INVALID_STATUS="Статус невалидна" PENDING_STATUS="Статус на чекање" VERIFIED_STATUS="Статус верификувана" LOGO="URL од вашето лого" STATUS_URL="Треба да внесете URL за потврда
во вашата %s конфигурациска страница" IPN_SECURITY_CODE="IPN сигурносен код" EWAY_CUSTOMER_ID="eWAY клиентско ID" POPUP_BLOCKER_MESSAGE_EPAY="Напомена! Ако користите блокирачи на скокачи прозорчиња, мора да го држите притиснато копчето CTRL и истовремено да кликнете на копчето тука." PAYMENT_ORDER_CONFIRMED="Потврдено плаќање" MERCHANT_NUMBER="Број на трговец" WINDOW_STATE="Состојба на прозорец" MD5MODE="MD5 начин" MD5KEY="MD5 клуч" GROUP="Група" AUTHSMS="Автентификациски СМС порака" AUTHEMAIL="Автентификациска е-порака" INSTANTCAPTURE="Моментно снимање" SPLITPAYMENT="Подели плаќање" ADDFEE="Додади трошоци за клиент" POPUP_SAMEWINDOW="Истиот прозорец" NOMD5="Нема MD5" BACKFROMEPAY="Од ePay" TOANDBACKFROMEPAY="Кон и од ePay" VALID_PHONE="Внесете валиден телфонски број" HIKA_PAGINATION="Пагинација" HIKA_TOP="Горе" HIKA_BOTTOM="Долу" ;since version 1.4.9 YOU_NEED_TO_ORDER_AT_LEAST_X_X="Мора да нарачате најмалку %s %s" DIMENSIONS_DISPLAY="Димензии на приказ" OPTIONS_FOR_X="Опции за приказ на листа на производи (%s)" PAYMENT_OPTIONS="Начини на плаќање" ALLOW_PARTIAL_PAYMENT="Делумна уплата" MINIMUM_COST="Минимум (вредност)" MINIMUM_ORDER_PERCENT="Минимум (процент)" GIVE_BACK_POINTS_IF_CANCELLED="Враќање на поените ако е откажано" BASIC_POINTS_RULES="Заработени поени" PRODUCT_POINTS="Производи" LIMITE_POINTS_BY_TYPE="Лимит по тип" EARN_POINTS_ON_SHIPPING="Поени при испорака" CATEGORIES_POINTS="Поени од категории" POINTS="Поени" LIMITE_POINTS_BY_CATEGORY="Лимит по категорија" GROUPS_POINTS="Бодови од групи" LIMITE_POINTS_BY_GROUP="Лимит по груп" YOU_HIKA_HAVE="Имате %s поени (или %s)." PAY_FULL_ORDER_POINTS=" Со вашите поени можете да ја платите целата нарачка, тоа ќе ве чини %s поени." PAY_FULL_ORDER_NO_SHIPPING="Со вашите поени можете да ја платите целата нарачка (испораката не е вклучена), тоа ќе ве чини %s поени." COUPON_GENERATE=" Купонот ќе биде автоматски создаден " CAUTION_POINTS="(ВНИМАНИЕ! Вашите поени ќе бидат одземени!)" COUPON_GENERATE_PARTIAL=" Можете да ги користите вашите поени за создавање купон за %s кој автоматски ќе биде додаден на вашата нарачка." NOT_ENOUGH_POINTS="Немате доволно поени за да ја завршите нарачката!" ERROR_POINTS="Грешка, не можете да ја потврдите нарачката." EQUALS=" = " MAXIMUM_ORDER_PERCENT="Максимум(процент)" ;since version 1.5.0 SHIPPING_MIN_ZIP="Минимум поштенски код" SHIPPING_MAX_ZIP="Максимум поштенски код" EMPTY_CART_MESSAGE_OVERRIDE="Порака за празна кошничка по желба" PRICE_WITH_OPTIONS="Цени со опции" DOWNLOADS="Преземања" SHIPPING_PREFIX="Претставка" SHIPPING_SUFFIX="Наставка" INCLUDE_VIRTUAL_PRODUCTS_PRICE="Вклучи виртуелни
цени на производи" CPI_STORE_KEY="CPI Сигурносен клуч за продавницата" DISCOUNT_QUOTA_PER_USER="Квота по корисник" NOT_ENOUGH_PRODUCTS_FOR_COUPON="Купонот што го внесовте не може да се користи за помалку од %s производи во кошничката" MINIMUM_NUMBER_OF_PRODUCTS="Минимален број производи" LINK_ON_MAIN_CATEGORIES="Врска до главната категорија" ATOS_PAYMENT_MEANS="Значење на плаќањето" ATOS_MERCHANT_ID="ID на трговец" ATOS_MERCHANT_COUNTRY="Земја на трговец" ATOS_UPLOAD_FOLDER="Папка за качување" ATOS_LOGO_FOLDER="Папка за лого" ATOS_UPLOAD_REQUEST="Одберете документ за барање" ATOS_UPLOAD_RESPONSE="Одберете документ за одговор" ATOS_CERTIFICATE="Одберете сертификат" ATOS_DELAY="Одложување на плаќањето" ENABLE_VALIDATION="Вклучи мод за проверка" ATOS_INSTALLMENTS="Повеќекратни плаќања" INSTALLMENTS_SEPARATED_BY=" рати одвоени со " FORCE_MULTIPLE_PAYMENTS="Форсирај повеќекратно плаќање" PAYMENT_IN_X_TIME="Плаќање на %s рати" PAY_FULL_ORDER="Плати цела нарачка" SELECT_CARDS="Одбери употребливи картички" PAYMENT_NOTIFICATION_ERROR="Грешка при процесот на плаќање. Пораката е: %s - код на грешка: %s" PAYMENT_NOTIFICATION_PROBLEM="%s известување за плаќање: %s " ORDER_CANCEL_BY_USER="Нарачката е откажана од страна на корисникот" ORDER_HAVE_BEEN="Нарачката беше %s" ATOS_BINARIES_FOLDER="Папка за бинарни делови" ATOS_PARAM_FOLDER="Папка за параметри" ;since version 1.5.1 NO_FEED="Без дотур" RSS_ONLY="Само RSS дотур" ATOM_ONLY="Само Atom дотур" ALL_FEED="Atom и RSS дотур" DISPLAY_OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Прикажи и производи кои ги нема на залиха" SEND_DETAILS_OF_ORDER="Прати детали за нарачката" OPTIONS="Опции" MANAGE="Уреди" ACL_WRONG_CONFIG="Не можеш да се исклучиш од уредување на конфигурацијата" ADDRESS_OVERRIDE="Прескокнување адреса" HIKA_NEXT="Следно" ;since version 1.5.2 CUSTOM_TEXT="Текст по желба" PUT_STORE_OFFLINE="Исклучете ја продавницата" SHOP_IN_MAINTENANCE="Продавницата во моментов се средува" MANUFACTURERS="Произведувачи" MANUFACTURER="Произведувач" CATEGORY_META_DESCRIPTION="Мета опис" CATEGORY_KEYWORDS="Клучни зборови" BUSINESS_HOURS="РАботно време" OPENS_AT="Отвора во: " CLOSES_AT="Затвора во: " THE_STORE_IS_ONLY_OPEN_FROM_X_TO_X="Продавницата е отворена само од %s до %s" FREE_DOWNLOAD="Бесплатно преземање" FROM_HIKASHOP="Од HikaShop" FROM_TEMPLATE="Прескокнување од шаблонот %s" ALLOW_USERS_TO_PRINT_CART="Дозволи на корисниците да ја печатат својата кошничка" CLEAN_CART_WHEN_ORDER_IS="Испразни кошничка по нарачка" SIGNATURE="Потпис" ENVIRONNEMENT="Околина" SHARED_KEY="Споделен клуч" HASH_METHOD="Hash метод" CV2_MANDATORY="CV2 е задолжително" ADDRESS1_MANDATORY="Улицата е задолжителна" CITY_MANDATORY="Градот е задолжителен" POSTCODE_MANDATORY="Поштенскиот број е задолжителен" STATE_MANDATORY="Државата е задолжителна" COUNTRY_MANDATORY="Земјата е задолжителна" GATEWAY_DOMAIN="Домен на Gateway" GATEWAY_PORT="Порта на Gateway" ;since version 1.5.3 LIMIT_REACHED="Достигнат е лимитот. Намалена е количината на производот: %s" LIMIT_REACHED_REMOVED="Лимитот е достигнат. Не може да го додадете производот: %s" ENABLE_CAROUSEL="Вклучи карусел" IMAGE_WIDTH="Ширина на дел" IMAGE_HEIGHT="Висина на дел" TYPE_OF_CAROUSEL_EFFECT="Тип на карусел ефект" SLIDE_DIRECTION="Правец на слајдови" TRANSITION_EFFECT="Ефект на премин" CAROUSEL_EFFECT_DURATION="Траење на карусел" PRODUCTS_BY_SLIDE="Производи по слајд" SLIDE_ONE_BY_ONE="Слајдови еден по еден" AUTO_SLIDE="Авто-слајд" AUTO_SLIDE_DURATION="Време меѓу два авто-слајда" SLIDE_PAGINATION_TYPE="Тип на пагинација" PAGINATION_IMAGE_WIDTH="Ширина на иконка" PAGINATION_IMAGE_HEIGHT="Висина на иконка" PAGINATION_POSITION="Позиција на пагинација" DISPLAY_BUTTONS="Прикажи копчиња на карусел" PANE_HEIGHT="Висина на рамка" ITEM_BOX_BORDER="Рамка на кутија за дел" HORIZONTAL="Хоризонтално" VERTICAL="Вертикално" LINEAR="Линеарно" BOUNCE="Одскокнувачки" ELASTIC="Еластично" SINUSOIDAL="Синусоидно" QUADRATIC="Квадратно" EXPONENTIAL="Експоненцијално" NO_PAGINATION="Без пагинација" THUMBNAILS="Иконки" DOTS="Точки" NUMBERS="Бројки" PRODUCT_NAME="Име на производ" SLIDE="Слајд" FADE="Бледеење" PRODUCT_TRANSITION_EFFECT="Ефект на транзиција на дел" PRODUCT_EFFECT_DURATION="Траење на ефект за дел" USE_AJAX_WHEN_POSSIBLE_FOR_ADD_TO_CART="Користи AJAX кога е можно
за копчињата Додади во кошничка" TRANSACTION_DECLINED_WRONG_CARD="Вашата трансакција е одбиена. Ве молиме повторно внесете ги информациите за оваа или друга ваша картичка." TRANSACTION_DECLINED="Your transactino was declined." TRANSACTION_PROCESSING_ERROR="Се појави грешка при обработка на вашата трансакција: %s" PLEASE_SELECT_SOMETHING="Направете избор од листата" NO_SHIPPING="Без испорака" INPUT_FILTERING="Влезно филтрирање" MAXLENGTH="Максимална должина" BROWSE_FILE="Побарајте документ за внес" SEF_URL_OPTIONS="Опции за SEF URL" ACTIVATE_SMALLER_URL="Активирајте кратко URL" PRODUCT_SHOW_SEF_NAME="SEF име на производ" CATEGORY_LISTING_SEF_NAME="SEF име на категорија" UPS_ACCESS_CODE="UPS пристапен клуч" UPS_USER_ID="UPS корисничко ID" SHIPPER_NUMBER="Број на доставувач" DESTINATION_TYPE="Тип на дестинација" PICKUP_TYPE="Тип на камионет" WAREHOUSE="Магацин" UNITS="Единици" GROUP_PACKAGE="Групирај пакети" INCLUDE_PRICE="Вклучи цени" UPS_HANDLING_FEES="Трошок за ракување" UPS_PERCENTAGE_HANDLING_FEES="Трошок за ракување во проценти" UPS_WEIGHT_APPROXIMATION="Просечена тежина" DIMENSION_APPROXIMATION="Просечни димензии" DELETE_ZONE="Избриши зона" HIKA_LEFT="Лево" HIKA_RIGHT="Десно" CARD_TYPE="Тип на картичка" ;since version 1.5.4 INHERIT_PARENT_GROUP_ACCESS="Пристап на група наследен од родител" ENTER_INFO_REGISTER_IF_NEEDED="Внесете ги вашите %s %s. Ако уште немате %s сметка, можете да создадете нова сметка кликнувајќи тука" CART_PRODUCT_IMAGE="Слика" ADD_EXISTING_PRODUCT="Додавање на постоен производ" HIKA_REFRESH="Освежи" LEADS="Препродавачи" PAYMENT_EMAIL_ADDRESS="Е-пошта за плаќање" AFFILIATE_PAYMENT_DELAY="Минимално доцнење пред да ја платите партнерската провизија" PAYABLE="Платливо" AMOUNT_DELAY="Делови стари повеќе од %s" CLICKS_ALL="Сите кликови" X_AND_INFERIOR="Под %s" X_AND_SUPERIOR="%s и над" FROM_X_TO_Y="%s во %s" HIKASHOP_CHECKOUT_FIELDS="Полиња" HIKASHOP_CHECKOUT_ADD_STEP="Додади чекор" APPLY_ON="Примени на" SUBMIT_ON_CLICK="Прати на клик" DELETABLE_FILTER="Бришлив филтер" DYNAMIC_DISPLAY="Динамички приказ" TITLE_POSITION="Позиција на наслов" CURSOR="Покажувач" PRODUCT_INFORMATION="Инфо за производ" SORT="Подреди" PRODUCT_SURFACE="Површина" HIKA_INSIDE="Внатре" MAXIMIZE_TEXT_SIZE="Максимална големина на текст" INLINE_BUTTON="Копче во линија" HIKA_TOP_LEFT="Горе лево" HIKA_TOP_RIGHT="Горе десно" HIKA_TOP_CENTER="Горе центар" HIKA_BOTTOM_LEFT="Долу лево" HIKA_BOTTOM_RIGHT="Долу десно" HIKA_BOTTOM_CENTER="Долу центар" CURSOR_NUMBER="Број на покажувач" CURSOR_MIN="Минимална вредност на покажувач" CURSOR_MAX="Максимална вредност на покажувач" CURSOR_STEP="Чекори на покажувач" CURSOR_EFFECT="Ефект напокажувач" CURSOR_WIDTH="Ширина на покажувач" FROM_SAME_MANUFACTURER="Од истиот производител" FILTERS="Филтри" HEIGHT="Висина" SHOW_FILTER_BUTTON="Прикажи копче за филтер" DISPLAY_FIELDSET="Прикажи подесување на полиња" FILTER_BUTTON_POSITION="Позиција на копче за филтер" THE_PRODUCT_IS_OUT_OF_STOCK="Од производот %s на залиха има само %s парчиња." ESTIMATED_TIME_AFTER_SEND="Предвиден датум на испорака: %s дена од денот на праќањето" SHIPPING_DELIVERY_DELAY="Предвиден датум на испорака: %s" NO_ESTIMATED_TIME_AFTER_SEND="Без предвиден датум" DELIVERY_HOUR="Час на испорака: %s" NO_DELIVERY_HOUR="Без час на испорака" OUT_OF_STOCK_NOTIFICATION_SUBJECT="Известување дека нема залиха за сајтот %s" OUT_OF_STOCK="Известување дека нема на залиха" GROUP_OPTIONS_WITH_PRODUCT="Групирај опции со производ" ;since version 1.5.5 CHECKOUT_WORKFLOW_EDITION="Напреден тек на плаќање" HIKA_UNPUBLISHED="Одобјавени" AUP_X_POINTS_HAS_BEEN_DEDUCTED_FROM_YOUR_ACCOUNT="%s поени се одземени од вашата сметка" CONFIGURE_YOUR_PAYMENT_METHODS="Конфигурирајте свои начини на плаќање" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND="Не е пронајден ниеден начин на плаќање" CANCEL_ORDER="Откажи нарачка" CANCELLABLE_ORDER_STATUS="Неоткажлив статус на нарачка" ADD_ME_WAITLIST="Извести ме" WAITLIST_SUBSCRIBE="Ќе ве известиме кога производот ќе биде достапен" ACTIVATE_WAITLIST="Активирај функција На чекање" WAITLIST_SUBSCRIBE_LIMIT="Максимум корисници за чекање по производ" WAITLIST_SEND_LIMIT="Максимум е-пораки по производ" WAITLIST_NOTIFICATION_SUBJECT="Производот сега е достапен" WAITLIST_SUBSCRIBE_FOR_PRODUCT="СЕ пријавивте за известување кога ќе биде достапен производот: %s" WAITLIST_FOR_PRODUCT="Извести ме кога производот '%s' ќе биде достапен" THERE_IS_NOW_QTY_FOR_PRODUCT="Сега има достапни %s производ(и)" ACCESS_TO_THE_ORDER="Може да ја видите страницата на производот со клик тука." SEE_PRODUCT="Види производ." MAKE_A_REFUND_IF_POSSIBLE="Не заборавајте да ги вратите парите за нарачката." COMPARE_MODE="Активирај споредби" COMPARE_LIMIT="Ограничувања за споредби" ADD_TO_COMPARE_LIST="Спореди производ" COMPARE_PRODUCTS="Спореди производи" REMOVE_FROM_COMPARE_LIST="Не го споредувај производот" COMPARE_LIMIT_REACHED="Листата за споредби е полна" SELECT_DATE_IN_PAST="Одберете минат датум" SELECT_DATE_IN_FUTURE="Одберете иден датум" ALLOW="Овозможи" ALL_DATES="Сите датуми" ONLY_PAST_DATES="Само минати датуми" ONLY_FUTURE_DATES="Само идни датуми" ORDER_CANCEL="Откажи нарачка" WAITLIST_NOTIFICATION="Известување за листа на чекање" ALREADY_REGISTER_WAITLIST="Веќе сте во листата на чекање" HEADER_IMAGE="Paypal url од наслов" ;since version 1.5.6 INCORRECT_DATE_FORMAT="Некоректен формат на датум" DETAILED_TAX_DISPLAY="Детален приказ на данокот" CUMULATIVE_TAX="Кумулативен данок" PAYMENT_NOTIFICATION="%s известување на плаќање: платено %s" PAYMENT_NOTIFICATION_FOR_ORDER="%s известување за плаќање: платено %s за нарачка бр.%s" HIKA_TITLE_MR="Господин" HIKA_TITLE_MRS="Госпоѓа" HIKA_TITLE_MISS="Госпоѓица" HIKA_TITLE_MS="Госпоѓа" HIKA_TITLE_DR="Др" DISCOUNT_CODE_ALREADY_USED="Кодот за попуст е веќе користен. Сменете го." DISPLAY_CUSTOM_ITEM_FIELDS="Прикажи полиња за делови по желба" RECENTLY_VIEWED="Неодамна видени" SHOW_NUMBER_OF_PRODUCTS="Прикажи број на производи" ONLY_DISPLAY_CATEGORIES_WITH_PRODUCTS="Прикажи само категории со производи" LAYOUT_ON_PRODUCT_PAGE="Изглед на страница за производ" HIKA_INHERIT="Наследено" SHOW_DEFAULT="Поставено" SHOW_REVERSED="Обратно" SHOW_TABULAR="Табеларно" SIMPLIFIED_REGISTRATION_WITH_PASSWORD="Поедноставено зачленување со шифра" SIMPLIFIED_BREADCRUMBS="Поедноставена патека" PRODUCT_PAGE_IMAGE_X="Ширина на слика за страница на производ" PRODUCT_PAGE_IMAGE_Y="Висина на слика за страница на производ" PRODUCT_PAGE_IMAGE_XY="Product page image (width x height)" ;since version 1.5.7 ORDER_ADMIN_NOTIFICATION_SUBJECT="Нова нарачка од вашиот сајт" REMOVE_COUPON="Отстрани купон" NO_MANUFACTURER="Без производител" HIKA_EMAIL_CONFIRM="Потврда на е-пошта" THE_CONFIRMATION_EMAIL_DIFFERS_FROM_THE_EMAIL_YOUR_ENTERED="Потврдата на е-поштата се разликува од е-поштата која ја внесовте. Обидете се повторно." DISPLAY_EMAIL_CONFIRMATION_FIELD="Прикажи поле за потврда на е-пошта" READONLY="Само за читање" SPECIFY_A_NAME="Внесете име." NOT_COMPAT_WITH_SORTING="Внимание: Не може филтерот %s да го примените на сортирање. Типот на филтерот е сменет во %s." NO_TITLE_INSIDE="Внимание: Не може да ставите наслов во радио копче или копче за штиклирање. Позицијата на насловот е сменета во Горе." NO_CURRENCY_SELECTED="Внимание: Мора да одберете барем една валута. Валутата е автоматски избрана наместо вас." CUSTOM_FIELD_NOT_AVAILABLE_FOR_CATEGORY="Внимание: Одбраното поле по желба не е достапно за оваа категорија." MIN_MAX_NOT_SET="Грешка: Мора да одберете максимална и минимална вредност за вашиот покажувач." HIKA_ADMIN_CONFIRM_ACTIVATION="Некој од администраторите ќе треба да ја потврди активацијата на вашата сметка." VOTE_AND_COMMENT_PLEASE="Внесете коментар и гласајте" THANKS_FOR_PARTICIPATION="Ви благодариме на учеството" THANKS_FOR_COMMENT="Ви благодариме на коментарот" PLEASE_COMMENT="Оставете коментар" LET_COMMENT_TO_VALID_VOTE="За да важи вашиот глас внесете коментар" THANK_FOR_VOTE="Ви благодариме што гласавте" VOTE_UPDATED="Ажурирано гласање" ONLY_REGISTERED_CAN_VOTE="Мора да сте зачленети за да гласате" ONLY_REGISTERED_CAN_COMMENT="Мора да сте зачленети за да коментирате" VOTE_ERROR="Се појави грешка, пробајте подоцна" MUST_HAVE_BUY_TO_VOTE="Мора да имате купено од овој производ за да гласате или коментирате" ENABLE_STATUS="Одбери модул кој сакаш да го вклучиш" ACCESS_VOTE="Одбери ниво за притап до коментари и гласање" STAR_NUMBER="Број на ѕвезди за гласање" NUMBER_COMMENT_BY_PRODUCT="Број на прикажани коментари по страница" USEFUL_RATING="Овозможи гласање за корисност на коментар" VOTE="Гласај" ALREADY_VOTE_USEFUL="Веќе гласавте за овој коментар" VOTE_AVERAGE="Просечно" MULTI_VOTE="Дозволи повеќе коментари ако се гласовите и коментарите повразни" SHOW_LISTING_COMMENT="Корисниците мора да се зачленети за да ги видат другите коментари" REGISTER_NOTE_COMMENT="Корисниците мора да се зачленети за да ги забележат другите коментари" ENTER_PSEUDO_VOTE="Мора да го внесете вашето корисничко име" EMAIL_COMMENT="Ако корисниците не се најавени, задолжителна е-пошта за да коментираат" COMMENT_BY_PERSON_BY_PRODUCT="Максимален број на коментари по корисник за еден производ" PSEUDO_REQUIRED="Мора да го внесете своето корисничко име" EMAIL_INVALID="Проверете ја вашата адреса за е-пошта" REACH_LIMIT_OF_COMMENT="Го достигнавте лимитот на коментари за овој производ" FULL_COMMENT="Цел коментар" VOTE_ENTER_ITEM_ID="Внесте ID на делот." PUBLISHED_COMMENT="Автоматско објавување нови коментари" DISPLAY_VOTE_OF_PRODUCTS="Прикажи гласови за производ" DISPLAY_VOTE_IN_CATEGORIES="Прикажи гласови во категории" DISPLAY_VOTE="Прикажи гласови" EMAIL_NEW_COMMENT="Прати е-пошта за нов коментар" RATING="Гласови" HIKA_IP="IP" WRONG_ITEM_ID="Ниеден дел не одговара на ова ID" NEW_COMMENT_NOTIFICATION_SUBJECT="Објавен е нов коментар." NEW_COMMENT="Нов коментар" SEE_COMMENT="Врска до коментарот" COMMENT_CONTENT="Објавен коментар" COMMENT_ITEM_NAME="Име на дел" PRODUCT_COMMENT="Коментар" PRODUCT_NEW_COMMENT="Оставете коментар" VENDOR_NAME="Име на добавувач" TEMPLATE="Шаблон" HIKA_FILE_MODE="Одбери однесување со документи" HIKA_FILE_MODE_UPLOAD="Качи документ" HIKA_FILE_MODE_PATH="Посочи патека до документ" HIKA_PATH="Патека до кокумент" COM_HIKASHOP_CATEGORY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Листа од категории" COM_HIKASHOP_CHECKOUT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Плаќање" COM_HIKASHOP_CHECKOUT_LEGACY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Checkout (Legacy)" COM_HIKASHOP_ADDRESS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Адреси на корисници" COM_HIKASHOP_AFFILIATE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Партнерски програм" COM_HIKASHOP_ENTRY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Внес за зачленување" COM_HIKASHOP_ORDER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Нарачки на корисници" COM_HIKASHOP_PRODUCT_FORM_VIEW_DEFAULT_TITLE="Страница на производ" COM_HIKASHOP_PRODUCT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Листа на производи" COM_HIKASHOP_USER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Форма за зачленување" COM_HIKASHOP_USER_PANEL_VIEW_DEFAULT_TITLE="Корисничка контролна табла" COM_HIKASHOP_COMPARE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Страница за споредба" COM_HIKASHOP_CONTACT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Контакт страница" STYLES_FOR_FRONTEND="Стилови за предница" STYLE_HIKASHOP="Лесно прилагодување на HikaShop
за твојот шаблон со стилови" STYLE_TOOLTIP_TITLE="HikaShop стилови" STYLE_TOOLTIP_TEXT="Со HikaShop стиловите лесно може да ја прилагодите HikaShop за вашиот Joomlа шаблон. Кликнете на врската за да дознаете повеќе за тоа!" OVERRIDE_SHIPPING_ADDRESS="Прескокнување на адресата за испорака" DISPLAY_OTHER_PRODUCT_SHORTCUT="Прикажи кратенки до други производи од категоријата" SUBSCRIPTION_LEVEL="Ниво на претплата" VIEW_SUBSCRIPTIONS="Приказ на вашите претплати" SUBSCRIPTIONS="Претплати" OVERRIDE_SHIPPING_ADDRESS_TEXT="Прескокни текст од адреса за испорака" HIKA_HIDE="Скриј" SHIPPING_PRICES="Цени за испорака" USE_PRICE_PER_PRODUCT="Користи цена по производ" PRICE_PER_PRODUCT="Цена по производ" PERCENT_AMOUNT_PER_PRODUCT="Процент по производ" HIKA_USER_NAME="Име" ;since 1.5.8 HIKA_PREVIOUS="Пред" EMPTY_FILENAME=" " DOWNLOAD_NOW="Преземи" AUP_DISCOUNT="Поени за попуст" AUP_USE_POINTS="Искористени поени" USE_VIRTUAL_POINTS="Користи виртуелни поени" USE_VIRTUAL_COUPON="Користи виртуелни купони" GROUP_POINTS_WARNING_LEVEL="Групни поени: Предупредувачко ниво" MISSING_X_POINTS_TO_REDUCTION="Недостигаат %d поен(и) за да имате намалување од %s" HIKASHOP_NO_COMMENT_YET="Уште нема оставено коментар." HIKASHOP_VOTE_BOUGHT_COMMENT="Ова лице го купи овој производ." HIKASHOP_LISTING_COMMENT="Листа од коментари:" HIKASHOP_POST_COMMENT="Оставете коментар..." HIKASHOP_NO_USEFUL="Уште нема гласови" VOTE_USEFUL_STYLE="Постави стил за корисност на гласовите" HELPFUL="Корисно" VOTE_COMMENT_SORT="Одбери како ќе се сортираат коментарите" HIKASHOP_LET_A_COMMENT="Дајте коментар за овој производ:" CART_PRODUCT_CODE="Шифра" DISPLAY_CODE="Прикажување на шифра" FREE_PAYMENT=" " HIKASHOP_PAYMENT="Трошок за плаќање" ASSOCIATED_CATEGORY="Поврзана категорија" BANNER="Банер" ;since 1.5.9 FEE="Трошок" GROUP_POINTS_BY="Групирај поени по" MAXIMUM_POINTS="Максимум поени" GIVE_POINTS_ON_STATUSES="Дај поени за статуси" PLEASE_FILL_ADDITIONAL_INFO="Пополенте ги дополнителните информации" GLOBAL_ON_LISTINGS="Глобално за листи" PAGE_TITLE="Наслов на страницата" ADD_TO_WISHLIST="Додади во листа на желби" CART_TO_WISHLIST="Претвори ја нарачката во листа на желби" WISHLIST_TO_CART="Претвори ја листата на желби во нарачка" DISPLAY_THE_WISHLIST="Прикажи листа на желби" SAVE_WISHLIST="Зачувај листа на желби" ADD_TO_WISHLIST_BUTTON="Прикажи копче 'Додади во листа на желби'" COUPON_NO_VALUE_WHEN_DISCOUNT="Купонот не важи за производи кои се веќе на попуст." COUPON_LIMITED_VALUE_WHEN_DISCOUNT="Купонот има ограничена вредност за производи кои се веќе на попуст." NEW_WISHLIST="Нова листа на желби" NEW_CART="Нова нарачка" DISPLAY_THE_WISHLISTS="Прикажи листа на желби" DISPLAY_THE_CARTS="Прикажи нарачки" HIKA_SET_AS_CURRENT="Постави како моментно" HIKA_CURRENT="Моментно" HIKA_STOCK="Залиха" CANADAPOST_TURNAROUND="Отприлика време на складирање (часови)" CANADAPOST_READYTOSHIP="Спремно за испорака" WISHLISTS="Листи на желби" WISHLIST="Листа на желби" CARTS="Нарачки" HIKA_ACTION="Акции" HIKA_NOT_SALE_ANYMORE="Веќе не се продава" WISHLIST_EMPTY="Листата на желби е празна" HIKA_UNLIMITED="Неограничено" SHOW_COMMENT_DATE="Прикажи датум до секој коментар" CART_WISHLIST="Нарачки/Листа на желби" HIKASHOP_SEND_COMMENT="Испрати коментар" HIKASHOP_CART_NAME="Име на нарачка" HIKASHOP_NOT_AUTHORIZED="Немате дозвола да го видите овој дел" HIKASHOP_WISHLIST_LINK="Врска до листата на желби" HIKASHOP_EVERYBODY="Секој" HIKASHOP_NOBODY="Никој" HIKASHOP_REGISTERED_USERS="Зачленети" HKASHOP_USER_ID="ID на корисник" HIKA_NEW_WISHLIST_BACKEND="Додадете производи, зачувајте, а потоа додадете дополнителни информации." HIKA_NO_CARTS_FOUND="Не е најдена нарачка" HIKA_NO_WISHLISTS_FOUND="Не е најдена листа на желби" VERTICAL_DISTANCE="Вертикално растојание" HORIZONTAL_DISTANCE="Хоризонтално растојание" DISCOUNT_NOT_FOUND="Не е најден попуст" HIKA_BADGES="Ознаки" HIKA_BADGE="Ознака" HIKASHOP_REPORTS="Извештаи" HIKASHOP_REPORT="Извештај" YESTERDAY="Вчера" LAST_24H="Последните 24ч." THIS_WEEK="Оваа седмица" THIS_MONTH="Овој месец" THIS_YEAR="Оваа година" PREVIOUS_WEEK="Минатата седмица" PREVIOUS_MONTH="Минатиот месец" PREVIOUS_YEAR="Минатата година" COLUMN="Колона" LINE="Линија" AREA="Површина" DISPLAY_TYPE="Тип на приказ" COMPARE="Спореди" DISPLAYED_INFORMATION="Прикажани информации" LAST_PARTNER="Последен партнер" BEST_PARTNER="Најдобар партнер" TOTAL_PARTNER="Вкупно партнери" LAST_CUSTOMER="Последен клиент" BEST_CUSTOMER="Најдобар клиент" TOTAL_CUSTOMER="Вкупно клиенти" BEST="Најдобри" WORST="Најлоши" CONFIGURE_WIDGET_ROW="Конфигурирајте го вашиот прв ред" SPECIFIC_OPTIONS="Посебни опции" LAST_PERIOD="Минатиот период" LAST_YEAR="Минатата година" CURRENT_REPORT="Моментен извештај" NOT_SPECIFIED="Не е одредено" LAST_SEVEN_ORDERS="Последни 7 нарачки" SALES_THIS_MONTH="Продажби овој месец" MAIN_STATISTICS="Главни статистики" WEEKLY_PERFORMANCE="Неделни перформанси" TOP_SALES="Топ продажби" ORDER_STATUSES_THIS_WEEK="Статуси на нарачки за оваа недела" SALES_COMPARISON_BETWEEN_THIS_YEAR_VS_LAST_YEAR="Споредба на продажби" FIVE_BEST_CATEGORIES_OVER_THE_LAST_TWO_WEEKS="5 најдобри категории минатите 2 недели" ORDERS_BY_CURRENCY="Нарачки по валути" ORDERS_TO_SHIP="Нарачки за испорака" COM_HIKASHOP_BRAND_VIEW_DEFAULT_TITLE="Листа на производители" HIKASHOP_RANDOM_MODULE="Случајни производи" HIKASHOP_CATEGORIES_1_MODULE="Категории на 1 ниво" HIKASHOP_CATEGORIES_2_MODULE="Категории на 2 нивоа" HIKASHOP_BEST_SELLERS_MODULE="Најпродавано" HIKASHOP_LATEST_MODULE="Најново" HIKASHOP_BEST_RATED_MODULE="Најценето" FEDEX_ORIGINATION_POSTCODE="Потекло на поштенски код" FEDEX_ACCOUNT_NUMBER="Број на сметка" FEDEX_METER_ID="ID на мерач" FEDEX_API_KEY="API клуч" FEDEX_SHOW_ETA_DELAY="Прикажи доцнење" FEDEX_SHOW_ETA="Прикажи ETA" FEDEX_SHOW_NOTES="Прикажи белешки" FEDEX_USE_BOX_DIMENSION="Користи димензии на кутија" SHIPPING_GROUPED_BOX_DIMENSIONS="Димензии и тежина на групни пакети" SHIPPING_YOUR_PACKAGING="Ваше пакување" SHIPPING_PACKAGING_TYPE="Тип на пакување" SHIPPING_BOX_DIMENSIONS="Димензии на кутија" ORDERING="Нарачување" SET_USER_ADDRESS="Постави корисничка адреса" X_CHARACTERS_REMAINING="%s преостантаи карактери" POSITION="Позиција" ;since 1.6.0 CHECKOUT_CONVERT_CART="Прикажи копче за конвертирање на нарачката во листа на желби" PRODUCT_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Производот е успешно додаден во листата на желби" PLEASE_SELECT_A_PRODUCT_FIRST="Прво одберете производ" ENABLE_WISHLIST="Вклучи листа на желби" ENABLE_MULTI_CART="Овозможи повеќе нарачки" STORE_OFFLINE_WARNING="Внимание! Вклучувањето на оваа опција ќе ги оневозможи HikaShop страниците на предницата од вашиот сајт!" HIKASHOP_WISHLIST_CREATED="Новата листа на желби ќе се прикаже кога ќе се додадат производи во неа." HIKASHOP_CART_CREATED="Новата нарачка ќе се прикаже кога ќе се одберат производи." DISPLAY_FILTERS="Прикажи филтри" DISPLAY_FILTERS_ON_PRODUCT_LISTING="Прикажи филтри при листање производи" HIKA_FIND_IT_HELPFUL="%s од %s сметаат дека е корисно" ACCESS_CODE="Пристапен клуч" PIN="Пин" ;since 2.0.0 SHARED_SSL="Споделено SSL" DISPLAY_THE_CART="Прикажи кошничка" DISPLAY_MANUFACTURER="Прикажи производител" HIKA_RECUR_DURATION_TIME="Вратените производи немаат исто траење, во кошничката зачувајте производи само со исто траење." HIKA_RECUR_ONE_SUBS_ALLOWED="Само една претплата е дозволена." HIKA_RECUR_BOTH_PRODUCT_TYPE="Вратени и невратени производи во кошничка, чувајте само еден тип на производи." REATTEMPT="Пробај повторно во случај на грешка при наплата" HIKA_SUBSCRIPTION_COMPONENT="Компоненти за претплата" PRICE_FROM="Користи цена од" OUT_OF_DATE_SUBSCRIPTION="Вашата %s претплата истече." ACCESS_ORDER_WITH_LINK_FRONTEND="По најавувањето, можете да пристапите директно до деталите на нарачката со клик на врската подолу:
%s" SUBSCRIPTION_EOT="Претплатата е истечена" PREVIOUS_PRODUCT="Претходен производ" NEXT_PRODUCT="Следен производ" WEIGHT_DISPLAY="Прикажи тежина" UPDATE_PRODUCT_QUANTITY="Обнови количина на производ наместо да ја замениш" INVOICE_NUMBER="Број на фактура" INVOICE_NUMBER_FORMAT="Формата за број на фактура" INVOICE_ORDER_STATUSES="Статуси на фактура за нарачка" SUBJECT="Предмет" MENUS="Менија" AUP_POINTS="Поени" DEFINED_LIMITS="Поставени ограничувања" HIKASHOP_USER_DETAILS="Ваши детали" COM_HIKASHOP_CART_LISTING_VIEW_DEFAULT_TITLE="Листа на кошничка" COM_HIKASHOP_CART_FORM_VIEW_DEFAULT_TITLE="Приказ на кошничка" VOTE_COMMENT_SORT_FRONTEND="Дозволи корисниците да сортираат коментари" HIKASHOP_COMMENT_ORDER_DATE="Последни коментари" HIKASHOP_COMMENT_ORDER_HELPFUL="Најкорисно" ;since 2.1.0 INVOICE_INFORMATION="Инфо за фактура" INVOICE_MESSAGE="Сумата на вашата фактура е: " INVOICE_ORDER_NUMBER="Бројот на нарачката за оваа фактура е: " NO_DATA="Нема податоци" BEST_PRODUCT_THIS_YEAR="Најдобар производ оваа година" BEST_CUSTOMER_ALL_TIME="Најдобар корисник на сите времиња" ORDERS_CREATED_TODAY="Денешни нарачки" BEST_CATEGORY_THIS_MONTH="Најдобра категорија овој месец" HIKASHOP_IMAGE_ROOTDIR="HikaShop слики" HIKA_RESTRICTIONS="Ограничувања" INVOICE_RESET_FREQUENCY="Зачестеност на обновување броеви на фактури" EVERY_YEARS="Секоја година" EVERY_MONTHS="Секој месец" FROM="Од" TO="до" LOGIN_REGISTRATION="Најава и Зачленување" VOTE_AND_COMMENT="Гласање и Коментари" HIKA_WAITLIST="Листа на желби" HIKA_FEATURES="Можности" HIKA_ADVANCED="Advanced" HIKA_ADVANCED_SETTINGS="Напредни поставки" USE_BOOTSTRAP_ON_FRONT="Користи bootstrap дизајн" MAIN_PRICE_OVERRIDE="Процент од основната цена на производот" UPDATE_AFTER_ORDER_CONFIRM="Обнови залиха на производ по потврдена нарачка" COUPON_APPLIES_TO_PRODUCT_ONLY="Процентот од купонот примени го само на производ" STANDARD_BEHAVIOR="Стандарно опкружување" IGNORE_DISCOUNTED_PRODUCTS="Игнорирај производи со попуст" OVERRIDE_DISCOUNTED_PRODUCTS="Прескокни производи со попуст" COUPON_HANDLING_OF_DISCOUNTED_PRODUCTS="Користење купони за производи со попуст" FORCE_AFFILIATION_TO="Форсирај партнерство до" NO_PARTNER="Без партнер" CURRENT_CUSTOMER_PARTNER="Моментниот корисник за партнер" ;since 2.1.1 NO_AFFILIATION_IF_CART_PRESENT="Без партнерство ако има картичка" NO_DISCOUNT="Без попуст" ORDER_CANCEL_SUBJECT="Има откажана нарачка од вашиот сајт" HIDE_WISHLIST_GUEST="Скриј копче Листа на желби за гости" HIKASHOP_ADD_TO="Додади во" HIKA_USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION_SUBJECT="Детали за сметка за %s за %s" HIKA_USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION_BODY="Здраво администратор,

Нов корисник '%s', корисничко име '%s', е зачленет кај %s." KEEP_SIZE="Зачувај големина" POPUP_MODE="Скокачки мод" PRODUCT_MSRP_BEFORE="Вообичаена цена:" PRODUCT_MSRP_AFTER="Наша цена:" CATEGORY_TREE_REBUILT="Дрвото на категоријата е преизградено" REBUILD="Преизгради" PRODUCT_CANONICAL="Канонично URL" PRODUCT_MSRP="Дилерска цена" EMAIL_ADDRESS_ALREADY_USED="Оваа е-пошта е веќе искористена" HIKASHOP_COMPARE_LIST="Спореди" WISHLIST_TO_COMPARE="Прикажи копче Спореди во листата на желби" COMPARE_TO_WISHLIST="Прикажи копче Листа на желби во страницата за споредби" DISPLAY_WAITLIST_BUTTON="Прикажи копче Листа на чекање" ;since 2.1.2 SITE_ID="Сајт" SELECT_A_SITE="Одбери сајт" IMAGE_IN_CART="Прикажи слики во кошничка" DAYS_AFTER_ORDERING="Created %s days ago and not paid yet" LOGIN_REQUIRED_FOR_WISHLISTS="Мора да сте најавени за да ја користите листата на желби." ;since 2.1.3 ENCRYPTION_KEY="Клуч за енкрипција" TEST_MODE="Тест мод" ONLINE_COMMUNICATION="Онлајн комуникација" RESPONSE_REQUIRED="Задолжителен одговор" HIKA_HOSTED="Хостирано" HIKA_REDIRECT="Пренасочи" USE_CHOSEN="Користи одбрана библиотека" AWS_KEY_ID="ID на пристапен клуч" SECRET_KEY="Сигурносен клуч" ;since 2.2.0 DISPLAY_BADGE="Прикажи ознака" SORT_ASCENDING="%s растечки" SORT_DESCENDING="%s опаѓачки" IN_STOCK_CHECKBOX="Поле за штиклирање на залиха" SHOW_RESET_BUTTON="Прикажи копче освежи" HIKA_PLUGIN="Додавка: " PLUGIN_GENERIC_CONFIGURATION="Фабричка конфигурација" PLUGIN_SPECIFIC_CONFIGURATION="Специфична конфигурација" HIKA_NO_RESCTION="Без ограничувања" SET_HISTORY_MESSAGE="Постави историја на порака" SANDBOX="Користи Sandbox" HIKA_FORMAT="Формат" PARTNER_PAYMENT_STATUS="Партнерско плаќање" SHIPPING_INFORMATION="Инфо за испорака" SHIPPED_BY="Испорачано од: %s" ITEMS_VOLUME_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="Вкупниот волумен на деловите во кошничката е премал за кој и да е начин на испорака" ITEMS_WEIGHT_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="Вкупната тежина на деловите во кошничката е премала за кој и да е начин на испорака" ORDER_TOTAL_TOO_HIGH_FOR_SHIPPING_METHODS="Вкупната сума на деловите во кошничката е преголема за кој и да е начин на испорака" ORDER_QUANTITY_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="Вкупната количина на деловите во кошничката е премала за кој и да е начин на испорака" ORDER_QUANTITY_TOO_HIGH_FOR_SHIPPING_METHODS="Вкупната количина на деловите во кошничката е преголема за кој и да е начин на испорака" X_PRODUCTS_ARE_NOT_SHIPPABLE_TO_YOU="Има %s делови во вашата кошничка кои не можеме да ви ги испорачаме" SHIPPING_MIN_QUANTITY="Минимална количина" SHIPPING_MAX_QUANTITY="Максимална количина" TRIGGERS="Прекинувачи" ADD_TRIGGER="Додади прекинувач" TRIGGER_SELECT="Одбери прекинувач" BEFORE_A_PRODUCT_IS_CREATED="Пред производот да биде создаден" BEFORE_A_PRODUCT_IS_UPDATED="Пред производот да биде обновен" BEFORE_A_PRODUCT_IS_DELETED="Пред производот да биде избришан" BEFORE_A_PRODUCT_IS_COPIED="Пред производот да биде копиран" AFTER_A_PRODUCT_IS_CREATED="Откако производот ќе биде создаден" AFTER_A_PRODUCT_IS_UPDATED="Откако производот ќе биде обновен" AFTER_A_PRODUCT_IS_DELETED="Откако производот ќе биде избришан" AFTER_A_PRODUCT_IS_COPIED="Откако производот ќе биде копиран" BEFORE_A_CATEGORY_IS_CREATED="Пред категоријата да биде создадена" BEFORE_A_CATEGORY_IS_UPDATED="Пред категоријата да биде обновена" BEFORE_A_CATEGORY_IS_DELETED="Пред категоријата да биде избришана" AFTER_A_CATEGORY_IS_CREATED="Откако категоријата ќе биде создадена" AFTER_A_CATEGORY_IS_UPDATED="Откако категоријата ќе биде обновена" AFTER_A_CATEGORY_IS_DELETED="Откако категоријата ќе биде избришана" BEFORE_AN_ORDER_IS_CREATED="Пред нарачката да биде создадена" BEFORE_AN_ORDER_IS_UPDATED="Пред нарачката да биде обновена" BEFORE_AN_ORDER_IS_DELETED="Пред нарачката да биде избришана" AFTER_AN_ORDER_IS_CREATED="Откако нарачката ќе биде создадена" AFTER_AN_ORDER_IS_UPDATED="Откако нарачката ќе биде обновена" AFTER_AN_ORDER_IS_DELETED="Откако нарачката ќе биде избришана" BEFORE_A_USER_IS_CREATED="Пред корисникот да биде создаден" BEFORE_A_USER_IS_UPDATED="Пред корисникот да биде обновен" BEFORE_A_USER_IS_DELETED="Пред корисникот да биде ибришан" AFTER_A_USER_IS_CREATED="Откако корисникот ќе биде создаден" AFTER_A_USER_IS_UPDATED="Откако корисникот ќе биде обновен" AFTER_A_USER_IS_DELETED="Откако корисникот ќе биде избришан" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_CREATED="Пред адресата да биде создадена" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_UPDATED="Пред адресата да биде обновена" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_DELETED="Пред адресата да биде иёбришана" AFTER_AN_ADDRESS_IS_CREATED="Откако адресата ќе биде создадена" AFTER_AN_ADDRESS_IS_UPDATED="Откако адресата ќе биде обновена" AFTER_AN_ADDRESS_IS_DELETED="Откако адресата ќе биде избришана" EVERY_MINUTES="Every minutes" EVERY_HOURS="Сите часови" EVERY_DAYS="Сите денови" EVERY_WEEKS="Сите недели" FILTER_SELECT="Одбери филтер" PRODUCT_TYPE="Тип на продукт" CSV_IMPORT="CSV на продукти" PRODUCT_COLUMN="Колона за производи" PRICE_COLUMN="Колона за цени" CATEGORY_COLUMN="Колона за категорија" CHARACTERISTIC_COLUMN="Карактеристики" PRODUCT_RELATED_COLUMN="Колона за слични производи" PRODUCT_OPTION_COLUMN="Колона за опции на производи" ADD_FILTER="Додади филтер" ACTION_SELECT="Одбери акција" ADD_ACTION="Додади акција" DISPLAY_RESULTS="Прикажи резултати" EXPORT_CSV="Изнеси како csv документ" UPDATE_VALUES="Обнови вредности" DELETE_ELEMENTS="Избриши елементи" UPDATE_CATEGORIES="Обнови категории" UPDATE_RELATEDS="Обнови слични производи" UPDATE_OPTIONS="Обнови опции за производи" IN_CSV="Во csv" NOT_IN_CSV="Не во csv" SAVE_ON_CSV_IMPORT_MASSACTION="Зачувај продукти за Масовни акции со csv внес." HIKA_NUMERIC="Нумерички" HIKA_STRING="Фраза" OTHER="Други" HIKA_BEGINS_WITH="Започнува со" HIKA_ENDS_WITH="Завршува со" HIKA_CONTAINS="Содржи" HIKA_NOT_CONTAINS="Не содржи" HIKA_START="Старт" HIKA_IN="Во" HIKA_NOT_IN="Не во" SELECT_ALL="Одбери ги сите" UNSELECT_ALL="Ододбери ги сите" VERIFY_FILE="Верификувај документ" HIKA_VALID_FILE="Документот е валиден" HIKA_EMPTY_FILE="Документот е празен" HIKA_CANNOT_OPEN="Документот не може да се отвори" SELECT_CORRESPONDING_COLUMNS="Одберете соодветни колони" REMOVE="Отстрани" DELETE_FILTERED_ELEMENTS="Избриши филтрирани елементи" REPLACE="Замени" CATEGORY_TYPE="Тип на категорија" PARENT_CATEGORY_COLUMN="Колона за родителска категорија" ORDER_COLUMN="Колона за нарачки" ORDER_PRODUCT_COLUMN="Колона за нарачан производ" ADDRESS_COLUMN="Колона за адреса" USER_COLUMN="Колона за корисник" USER_WITH_ACL="Корисник со ACL" DISPLAY_BOTH="Прикажи ги двата" DONT_HIKA_HAVE="Нема" CHANGE_STATUS="Смени статус" NEW_ORDER_STATUS="Нов статус на нарачка" SEND_NOTIFICATION_EMAIL="Испрати информативна е-порака" DATA="Податоци" HIKA_AND="и" PROCESS_WARNING="Процесот ќе биде извршен" HIKA_MASSACTION="Масовни акции" WRONG_VALUE="Грешна вредност" PROCESS="Процес" SELECTED_PRODUCTS="%s резултати" WRONG_COLUMN_TYPE="Грешен тип на колона, типот е %s" TABLE_NOT_EXIST="Табелата %s не постои" COLUMN_NOT_EXIST="Колоната %s не постои" EXPORT_PATH="Патека за изнесување" GROUP_NAME="Групно име" SEARCH_PROCESSING="Обработка на пребарување" CHOOSE_SORT_OPTIONS="Одберете најмалку една опција за подредување" ERR_NO_MASSACTION_TABLES="Не е најдена додавката за масовна акција. Проверете дали додавката за масовна акција е вклучена." UPDATE_PRODUCT_STOCK="Обнови залиха на производ" PURCHASED_AT="Платено на" FIRST_PURCHASED_AT="Прва уплата на" LAST_PURCHASED_AT="Последна уплата на" NB_DOWNLOADED="Број на преземања" COM_HIKASHOP_DOWNLOADS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Клиентски простор за преземање" ENABLE_CUSTOMER_DOWNLOADLIST="Вклучи клиентски простор за преземање" DISPLAY_THE_DOWNLOADS="Прикажи преземања" HIKA_ADD_ORDER_PRODUCT="Додади производ во нарачката" HIKA_MODIFY_ORDER_PRODUCT="Измени инфо за производот во нарачката" HIKA_SET_ORDER_ADDITIONALS="Уреди дополнителни информации за нарачка" HIKA_CONFIRM_DELETE_ORDER_PRODUCT="Сигурно сакате да го избришете производот од нарачката?" ALL_VIEWS="Сите прикази" HIKA_CONFIRM_USER="Го потврдувате бирањето на овој корисник?" USERPOINTS_DISCOUNT="Поени за попуст" USERPOINTS_USE_POINTS="Искористени поени" USERPOINTS_POINTS="Поени" USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION="Инфо до администраторот за корисничка сметка" HIKA_CUSTOMER_EMAIL="Корисничка е-пошта" RECURRING_PAYMENT_FOR_ORIGINAL_ORDER="Исплатени рати за нарачка" NEGOTIATED_RATE="договорена рата" CHANGE_USER_GROUP="Измени корисничка група" HIKA_SUBSCRIPTION="Редовна претплата" HIKA_SUBSCRIPTION_GLOBAL="Глобална претплата" RECURRING_TYPE="Тип на рати" RECURRING_PERIOD="Период за исплаќање рати" ;since 2.2.1 ADD_SELECT_VALUE="Додади вредност 'Одбери'" PLEASE_SELECT="Одбери" PLEASE_SELECT_COUNTRY_FIRST="Одбери прво земја" AT_LEAST_ONE_FIELD_PUBLISHED="Прво треба да објавите најмалку едно поел од табелата" RECURRING_ORDER="Рати" MERCHANT_ID="ID на трговец" SECURE_SECRET="Таен клуч" INCLUDE_SHIPPING="Вклучена испорака" HIKAPOINTS_USE_X_POINTS="Искористивте %d поени" HIKAPOINTS_EARN_X_POINTS="Стекнавте %d поени" ADDRESS_UNPUBLISHED_CAUSE_USED_IN_ORDER="Адресата е одобјавена бидејќи е искористена за нарачка" ADD_CHARACTERISTICS_TO_MAIN_PRODUCTS_ONLY="Карактеристиките можата да бидат додадени само на главниот производ, не на варијантите" RECURRING_TIMES="Број на рати" HIKA_SUBSCRIPTION_INSTALMENTS="Претплата на рати" SELECT_RECURRING_TIMES="Одберете број на рати" UPDATE_CHARACTERISTICS="Обнови карактеристики" VERSION="Верзија" RECENT="Најново" SORT_DESCENDING_RECENT="Најнови" SORT_ASCENDING_RECENT="Најстари" SORT_DESCENDING_SALES="Најпродавани" SORT_ASCENDING_SALES="Најлошо продавани" SORT_DESCENDING_CLICKS="Најгледани" SORT_ASCENDING_CLICKS="Најмалку гледани" CREATION_DATE="Датум на создадвање" MODIFICATION_DATE="Датум на дотерување" GENERATE_VARIANT_AUTO="Автоматски генерирај варијанти" HIKA_WIZARD="Волшебник" WELCOME_WIZARD="Добредојдовте во HikaShop помошникот за инсталација. Пополнете ја формата подолу пред процесирање." WIZARD_SHOP_ACCESS="ПРИСТАП ДО ПРОДАВНИЦА
Одберете како сакате да пристапувате до HikaShop страниците на предницата од сајтот." WIZARD_LISTING_TYPE="ИЗГЛЕД НА ПРОИЗВОДИ
Одберете како да се прикажат производите меѓу понудените типови." WIZARD_LOCATION="ЛОКАЦИЈА
Одберете земја и држава, а потоа внесете ја целата адреса на вашата продавница." WIZARD_MAIN_PARAMETERS="ГЛАВНИ ПАРАМЕТРИ
Поставете ги главните параметри за продавницата." PRODUCTS_LISTING_MENU="Мени дел за производи" PRODUCTS_LISTING_MENU_DESC="Ќе биде додаден мени дел
во вашето главно мени кој ќе овозможи
пристап до листа од вашите производи" CATEGORIES_LISTING_MENU="Мени дел за категории" CATEGORIES_LISTING_MENU_DESC="Ќе биде додаден мени дел
во вашето главно мени кој ќе овозможи
пристап до листа од вашите категории" CATEGORIES_LISTING_MODULE="Листа од категории во модул" CATEGORIES_LISTING_MODULE_DESC="Листа од категории на производи
ќе биде прикажано поле
од страна на вашиот сајт" PRODUCTS_LISTING_DIV="Приказ во: Мрежа" PRODUCTS_LISTING_DIV_DESC="Ова ќе ги прикаже
вашите производи во мрежа" PRODUCTS_LISTING_LIST="Приказ во: Листа" PRODUCTS_LISTING_LIST_DESC="Ова ќе ги прикаже
вашите производи во листа" PRODUCTS_LISTING_TABLE="Приказ во: Табела" PRODUCTS_LISTING_TABLE_DESC="Ова ќе ги прикаже
вашите производи во табела" USE_JOOMLA_LANGUAGES="Забележавме дека на вашиот сајт имате инсталирано %s Joomla јазици. Дали сакате да ги користите и со HikaShop?" CANT_GET_LANGUAGE_FILE_CONTENT="Не можеме да најдеме HikaShop превод за вашиот активен јазик. Можете да побарате ако има на нашиот сајт преку менито Download->Јазици и да ги следите инструкциите таму за да гопоставите на вашиот сајт." HIKA_PAYPAL_EMAIL_OPTIONAL="Paypal е-пошта (по желба)" SAVE_AND_CREATE_FIRST_PRODUCT="Зачувајте и создадете го вашиот прв производ!" WIZARD_MONEY="Дотерување Валути и Даноци" TAX_NAME="Име на данок (на пример GST или VAT или ДДВ)" WIZARD_TAX_NAME_SAMPLE="(for example GST or VAT)" WIZARD_LANGUAGE="Дотерување јазици" WIZARD_PAYPAL="Дотерување Paypal" YOUR_ADDRESS="Вашата адреса" HIKA_SKIP="Одбегни" SHOW_WISHLIST_FREE_PRODUCTS="Прикажи листа на желби за бесплатни производи" ;since 2.2.2 ALL_IN_ONE_PAGE="Сè на една страница" SWITCHER="Преспојувач" GUEST="Гостин" REGISTRATION_DISPLAY_METHOD="Начин на приказ на зачленување" LOGIN_OR_REGISTER_ACCOUNT_OR_GUEST="Најавете се, создадете нова сметка или продолжете како гостин" LOGIN_OR_GUEST="Најавете се или продолжете како гостин" REGISTER_ACCOUNT_OR_GUEST="Создадете нова сметка или продолжете како гостин" IDENTIFICATION="Идентификација" CANCEL_URL_DEFINE="Во конфигурацијата на вашата сметка треба да поставите URL за при откажување плаќање" RETURN_URL_DEFINE="Во конфигурацијата на вашата сметка треба да поставите URL за при успешно плаќање" NOTIFY_URL_DEFINE="Во конфигурацијата на вашата сметка треба да поставите URL за известување при плаќање" COM_VIRTUEMART_ORDER_STATUS_CONFIRMED_BY_SHOPPER="Потврдено" HIKA_SET_ORDER_CUSTOMER="Постави редослед за корисник" ROUND_PRICES_DURING_CALCULATIONS="Заокружи цени при пресметка" CHECKOUT_BUTTON_FINISH="Крај" SHOW_SHIPPING_SAME_ADDRESS_CHECKBOX="Прикажи поле за штиклирање 'истата адреса' при испорака" PERCENTAGE_FEE_EXCLUDING_SHIPPING="Процент на трошок без испорака" HIKASHOP_CHECKOUT_CART_STATUS="Статус на нарачка" USER_MESSAGE="Порака за корисник" CONTACT_BEGIN_MESSAGE="Имате барање за контакт" SUMMARY_OF_THE_ORDER="ВКУПНО ЗА НАРАЧКАТА" MIJO_IMPORT_CURRENCIES="Дали сакате да ги внесете дставките за валути од Mijoshop?" ADD_TO_CART_POPUP_SIZE="Големина на скокачко прозорче Додади во кошничка" TERMS_AND_CONDITIONS_POPUP_SIZE="Големина на скокачко прозорче Правила и услови" NO_METHOD_CLICK_NEW="Не е најден начин, преку копчето Ново создадете го вашиот прв начин" SEND_USER_MESSAGE="Прати порака до корисник" PRODUCTS_FROM_X="Внеси од %s" X_IMPORT_DESC="Внеси од %s ќе ги внесе информациите подолу од %s во HikaShop" OPENC_DATABASE_NAME="Име на базата на податоци кадесе наоѓаат вашите Opencart податоци: " OPENC_WARNING="Внимание: За да работи, внесувањето треба да биде направено на еден сервер. Вашата Opencart база на податоци мора да се наоѓа на истиот сервер со вашата HikaShop (Joomla) база и двете мора да се достапни за корисникот на Joomla базата на податоци. Ако вашата Opencart база на податоци е на различен сервер, тогаш внесете ја рачно на серверот каде што е поставена вашата HikaShop база." OPENC_WEBSITE_PATH="Основна патека до Opencart сајтот: " OPENC_WARNING_IMAGES=" Подолу треба да ја посочите основната патека до вашиот Opencart сајт за внес на вашите слики. Ако не го сторите тоа, сликите нема да бидат внесени." OPENC_IMPORT_CURRENCIES="Дали сакате да ги внесете вашите Opencart односи на валути?" POINTS_MODE="Мод Поени" POINTS_GIVE_WHEN_USE="Give points when using some" HIKA_POINTS_GIVE="Give on full price" HIKA_POINTS_NOTGIVE="Don't give" HIKA_POINTS_GIVE_REMOVE="Give on price with point discount" GIVE_VIRTUAL_POINTS="Дади виртуелни поени" LIMIT_POINTS_BY_TYPE="Ограничи по тип" LIMIT_POINTS_BY_CATEGORY="Ограничи по категорија" HIKASHOP_USER_POINTS="HikaShop кориснички поени" ;since 2.2.3 DISPLAY_ADD_TO_WISHLIST_BUTTON_FOR_FREE_PRODUCT="Прикажи копче 'додади во листа на желби' за бесплатни производи" HIKA_LISTING_LIST_EMPTY="Нема поткатегории" REMOVE_CUSTOMIZATION_PRELOAD="Отстрани вчитано дотерување" USERPOINTS_HAVE_X_POINTS="Имате %d поени." USERPOINTS_NO_POINTS="Немате поени." USERPOINTS_USER_FOR_DISCOUNT="Можете да користите %d поени за да имате попуст од %s." USERPOINTS_USE_DISCOUNT_QUESTION="Сакате да ги искоритите овие поени?" HIKA_DEFAULT_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="Нема слика - Повлечете и спуштете тука или користете го копчето за качување" CHECKOUT_SEF_NAME="Проверка на SEF име" IMAGE_POPUP_MODE="Скокачки мод на слика" HIKA_VALIDATE="Валидирај" VOTE_TARGET="Цел" MANAGE_VOTE_CATEGORIES="Уреди категории на оцени" MAIN_VOTE="Главни оцени: " WIZARD_PRODUCT_TYPE="Тип на продукт" WIZARD_PRODUCT_TYPE_SOLD="Тип на продажба" WIZARD_VIRTUAL="Виртуелна роба (mp3, eBooks, итн.)" WIZARD_REAL="Роба што се испорачува" WIZARD_BOTH="Двете" TOO_MANY_VARIANTS="Вашите параметри ќе генерираат премногу варијанти, треба да користите опции или полиња по желба наместо да создадете можни фатални PHP грешки поради рестрикција на серверските ресурси." MASSACTION_NO_CHARACTERISTICS="Немате ниту една карактеристика, па оваа акција не е можна." TERMINAL_ID="ID на терминал" ;since 2.3.0 CONTACT_EMAIL_TITLE="Барање за контакт" CONTACT_USER_MESSAGE="Порака од корисник" HIKA_VARIANTS_MIDDLE_SEPARATOR=" " STRIPE_PUBLISHABLE_KEY="Јавен клуч (Stripe сметка)" STRIPE_SECRET_KEY="Таен клуч (Stripe сметка)" STRIPE_FORM="За да го процесирате вашето плаќање, пополнете ја формата подолу" VM_LANGUAGES="Пред да започнете со внесување, подолу одберете го главниот јазик за вашите содржини (описи на продукти, произведувачи...) :" NO_SHIPPING_REQUIRED="Не е потребна испорака" RECURRING_TIMES_VALUE="%s рати" TERMS_AND_CONDITIONS_SELECT_ARTICLE="Одберте артикл кој ќе се прикажува како Правила и Услови" API_USERNAME="Корисничко име за API" API_PASSWORD="Шифра за API" API_SIGNATURE="Потпис за API" API_VERSION="Верзија на Paypal API" REMOVE_ID_IN_URLS="Тргни id на продукти и категории од URL-то" HIKASHOP_NEW_ADDRESS_ITEM="- Нова адреса -" HIKASHOP_NEW_ADDRESS="New Address" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR="Одбирање адреса" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_POPUP="Скокачко" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_LIST="Листа" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_DROPDOWN="Паѓачка листа" MINI_ADDRESS_FORMAT="Формат на мини адреса" FIELD_AJAX_IMAGE="Ajax слика" FIELD_AJAX_FILE="Ajax документ" IMAGE_FORCE_SIZE="Форсирај големина на слика" IMAGE_SCALE_MODE="Мод Скалирање на слика" IMAGE_KEEP_RATIO="Зачувај сооднос" IMAGE_CROP="Сечи" SEND_CART_DETAIL="Прати детали за кошничката до paypal" DISPLAY_BUTTON_CHECKOUT="Прикажи го Paypal копчето 'Продолжи кон плаќање' при приказ на нарачката" DISPLAY_BUTTON_CART="Прикажи го Paypal копчето 'Продолжи кон плаќање' при приказ на кошничката" ADD_PARTNER_TO_USER_ACCOUNT_DURING_REGISTRATION="Додади партнер на корисничката сметка при зачленување" SHOW_CART_PRODUCT_NAME="Прикажи имиња на производите во кошничка" TAXCLOUD_TAX="Данок (%s)" LAST_7D="Последни 7 дена" LAST_30D="Последни 30 дена" LAST_365D="Псоледни 365 дена" ALLOW_CUSTOMERS_TO_REORDER="Дозволи на корисниците прередување" VM_TABLE_PREFIX="Префикс на Virtuemart табелите во вашата база на податоци: " REORDER="Пререди" HIKASHOP_CHECKOUT_CARTSTATUS="Статус на нарачка" WAREHOUSE_SELECTION="Избор на добавувач" HIKASHOP_CONFIRM_DELETE_ADDRESS="Сигурно сакате да ја бришете оваа адреса?" ;since 2.3.1 ASK_ADDRESS_ON_REGISTRATION="Барај адреса при зачленување" INSTALLMENT_FOR_ORDER="Рата за нарачка број: %s" ADD_TO_CART_QUANTITY="Поле за количина до копчето 'Додади во кошничка' " SHOW_CART_COUPON="Прикажи купон во кошничка" SHOW_CART_SHIPPING="Прикажи испорака во кошничка" SHIPPING_PRICE="Цена на испорака" SHIPPING_TAX="Данок на испорака" ALIAS_AUTO_FILL="Автоматско пополнување на прекар" QUANTITY_LAYOUT_ON_PRODUCT_PAGE="Количина на страна на производ" SHOW_REGROUPED="Прикажи прегрупирани" SHOW_LEFTRIGHT="Прикажи лево и десно" SHOW_SELECT="Прикажи одбрани" SHOW_SIMPLE="Прикажи едноставно" SHOW_SIMPLIFIED="Прикажи поедноставено" SHOW_DEFAULT_DIV="Поставено прикажи во div" CHOOSE_SHIPPING_SERVICE="Одберете барем еден начин на испорака" ENTER_INFO="Внесете ги вашите %s %s" DATE_DESC="Датум - обратен редослед" COUPON_OVERRIDE_DISCOUNT_PRODUCTS="Прескокни артикли на попуст" LIMIT_POINTS_BY_GROUP="Ограничи по група" USERPOINTS_EARN_POINTS="Можете да заработите %s поени со оваа нарачка" FORCE_CANONICAL_URLS_ON_LISTINGS="Форсирај канонско URL во листа" NO_GENERATE_URL="Не, генерирај URL" USE_CANONICAL_URL_IF_SPECIFIED="Користи канонско URL ако е посочено" USE_CANONICAL_URL_AND_GENERATE_IT_IF_MISSING="Користи канонско URL и генерирај го ако недостига" HIKA_ADD_IMAGE="Додади слика" SHIPPING_BLOCKED="Блокиран" TAXABILITY_CODE="Код на оданочливост на производот" WRONG_SHIPPING_ADDRESS="Погрешна адреса на испорака" PRODUCT_ASSOCIATION_IN_BOTH_WAYS="Поврзи го производот на двата начини" ; Date picker DATE_PICKER="Напредно бирање датум" DATE_PICKER_OPTIONS="Опции за бирање датум" DATE_PICKER_OPT_DEFAULT_TODAY="Поставено денес" DATE_PICKER_OPT_INLINE_DISPLAY="Прикажи во линија" DATE_PICKER_OPT_MONDAY_FIRST="Прво понеделник" DATE_PICKER_OPT_OTHER_MONTH="Прикажи други месеци" DATE_PICKER_OPT_FORBIDDEN_DAYS="Забранети денови" DATE_PICKER_OPT_EXCLUDES="Не ги сметај деновите" DATE_PICKER_INCORRECT_DATE_FOR="Некоректен датум за полето '%s'" DATE_PICKER_OPT_CHANGE_MONTH="Бирање месеци" DATE_PICKER_OPT_CHANGE_YEAR="Бирање година" DATE_PICKER_OPT_SHOW_BTN_PANEL="Прикаже поле со копчиња" DATE_PICKER_OPT_SHOW_MONTHS="Прикажи месеци" DATE_PICKER_WAITING_DAYS="Денови на чекање" DATE_PICKER_HOUR_EXTRA_DAY="Часови за екстра ден" USER_TOTAL_PURCHASE="Вкупно за плаќање од корисникот" ORDER_TOTAL_QUANTITY="Број на нарачка" ORDER_TOTAL_AMOUNT="Вредност на нарачка" PRODUCT_TOTAL_QUANTITY="Број на продукти" MASSACTION_ORDERING_DIRECTION="Правец на подредување" REPLACE_BY="Заменето од" ;since 2.3.2 X_ITEM_FOR_X="%s парчиња за %s" X_ITEM_IN_STOCK="%s парчиња на залиха" FIELD_TARGET_BLANK="Open in new window" AUTO_KEYWORDS_AND_METADESCRIPTION_FILLING="Автоматско пополнувањена клучни зборови и мета опис за производот" KEYWORDS_NUMBER="Број на генерирани клучни зборови" MAX_SIZE_OF_METADESCRIPTION="Максимална големина на мета описот" KEYWORDS_EXCLUSION_LIST="Листа на исклучени клучни зборови" HIKASHOP_DATE_FORMAT="%Y-%m-%d" HIKASHOP_EXTENDED_DATE_FORMAT="%Y-%m-%d %H:%M" CHANGE_SUB_ELEMENT_FILTER_TO_REORDER_ELEMENTS="Можете да го смените најгоре десно филтерот за поделементи во 'Директни поделементи' за да ги прередите елементите" PRELOAD_VERSION="Предвчитај верзија" INVOICE_DATE="Датум на креирање фактура" CART_MODULE_ITEMID="Id на дел за копчето 'Прикажи листа на желби' " CHECK_DATABASE="Провери база на податоци" WIZARD_SAMPLE_DATA="Примери" WIZARD_ACTIVATE_DATA="Инсталирајте неколку примери на вашиот сајт" WIZZARD_DATA_ERROR="Грешка при читање на документот со примери %s. Можете да се обидете повторно со кликнување тука." WIZZARD_DATA_ERROR_COPY="Грешка при копирање на документот: %s. Можете да се обидете повторно со кликнување тука." WIZARD_DATA_END="Сите примери се внесени коректно." ; since 2.3.3 X_ORDERS_AUTHORIZATION_RENEW="%s обновени авторизации за нарачки" PLEASE_WAIT_BEFORE_SUBMISSION_TO_X="Почекајте додека се праќаат податоците до %s" CLICK_ON_BUTTON_IF_NOTHING="Ако ништо не се случува по 10 секунди, кликнете го копчето подолу." HIKA_LIMITATIONS="Ограничувања" CONFIGURE_X_PAYMENT_PLUGIN_ERROR="Прво треба да конфигурирате %s за додавката за плаќање %s: проверете ги параметрите на вашата додавка, во администрацијта на вашиот сајт." CURL_ERROR="За инсталирање на примерите потребна е инсталирана CURL библиотека но се лини дека таква нема на вашиот сервер. Контактирајте со вашиот хостинг за да ви ја овозможат, и потоа обидете се повторно." PLUGIN_ACCESS_WARNING="Некои од додавките %s имаат ограничен пристап. Преку Менаџерот на додавки проверете дали пристапот до нив е поставен на 'Јавно' инаку тие нема да работат коректно." HIKASHOP_NO_RESULT="No products found." PDF_INVOICE="Фактура %s" DEACTIVATE_BUFFERING_AND_COMPRESSION="Деактивирање на баферинг и компресија на документите за преземање" TAX_EU_DIR2008_8_ART59="Supply of services located where the recipient is established (art 59. Directive 2008/8/CE)" TAX_EU_DIR2008_8_ART44="Supply of services located where the recipient is established (art 44. Directive 2008/8/CE)" TAX_EU_DIR2008_8_ART196="VAT due by the co-contracting party (art 196 Directive 2008/8/CE)" TAX_EU_2015_B2C="Supply of services located where the recipient is established (Execution rule 282/2011 (EU) - Directive 2006/112/CE)" INTERNAL_CODE="Интерна шифра" TAX_NOTE="Белешка за данок" PURCHASE_ORDER_NUMBER="Број на нарачка за плаќање: " PLEASE_ENTER_A_PURCHASE_ORDER_NUMBER="Внесете број на нарачка за плаќање" HIKASHOP_WISHLIST_NAME="Име на листа со желби" WARNING_IMAGE_TOO_BIG_FOR_MEMORY="Внимание! Сликата %s е преголема за да биде обработена бидејќи има мемориско ограничување на серверот. Или користете помала слика или зголемете ја вредноста на memory_limit во php.ini на вашиот сервер." HIKA_CONTACT="Контакт" GUEST_CHECKOUT_NOT_POSSIBLE_WITH_USER_GROUP_AFTER_PURCHASE="Не можете да продолжите кон плаќање како гостин бидејќи некои од продуктите во вашата кошничка бараат зачленување на нашиот сајт. Ве молиме зачленете се или отстранете ги овие продукти од вашата кошничка за да продолжите." ;since 2.3.5 PAYMENT_CAPTURE_ORDER_STATUS="Статус на снимањето процес на плаќање" MORNING="Morning" AFTERNOON="Afternoon" WEEKDAY="Weekday" STATEPROVINCE_CODE="State/Province code" HIKA_USERGROUP_ON_REGISTRATION="User group on registration" SENDING_TYPE="Sending type" DISPLAY_OPENING_HOURS_PICKUP_POINT="Display opening hours of pick up points" AUTO_DETERMINATION="Auto-determination" RESIDENTIAL_ADDRESS="Residential address" COMMERCIAL_ADDRESS="Commercial address" AVAILABILITY_COLLECTION="Availability for collection" PACKAGE_WEIGHT="Package weight percentage" CHOOSE_PICKUP_POINT="Please choose your pick up point" PICKUP_POINT="Pick up point" FLOATING_TAX_PRICES="Floating tax prices" CURSOR_TITLE_SEPARATOR=": " REDIRECT_POST_MODE="Redirect POST mode" MASS_CSV_EMAIL_SUBJECT="Mass Action CSV File" MASS_CSV_EMAIL_BODY="CSV file exported at: %s" MASS_CUSTOM_EMAIL_BODY="Custom notification text" MASS_NOTIFICATION_PRODUCT_EMAIL_BODY="You have a notification from a product mass action." MASS_NOTIFICATION_ADDRESS_EMAIL_BODY="You have a notification from an address mass action." MASS_NOTIFICATION_CATEGORY_EMAIL_BODY="You have a notification from a category mass action." MASS_NOTIFICATION_ORDER_EMAIL_BODY="You have a notification from an order mass action." MASS_NOTIFICATION_USER_EMAIL_BODY="You have a notification from an user mass action." MASS_SEND_EMAIL="Send email" MASS_EMAIL_BODY_DATA="Body data" FILL_PATH_TO_USE_EMAIL="You must fill a valid path to use the email function." AFFILIATE_NO_SELF_AFFILIATION="No self affiliation" DEFAULT_PRODUCT_TYPE="Default product type" HIKA_VOTE_NOTHING="Nothing" HIKA_VOTE_ONLY="Vote only" HIKA_COMMENT_ONLY="Comment only" HIKA_VOTE_OR_COMMENT="Vote & Comment" HIKA_VOTE_AND_COMMENT="Vote & Comment connected" HIKA_VOTE_PUBLIC="Public" HIKA_VOTE_REGISTERED="Registered" HIKA_VOTE_BOUGHT="Bought" HIKA_VOTE_USEFUL_COUNT="3 of 5 find it helpful" HIKA_VOTE_USEFUL_HAND="3 up 2 down" UL_DISPLAY_SIMPLELIST="Display in simplelist (ul/li)" ;since 2.4.0 DEFAULT_REGISTRATION_VIEW="Default registration view" UNPAID_ORDER_STATUSES="Unpaid order statuses" OVERRIDE_TAX_ZONE="Override tax zone" TOTAL_TAX_AMOUNT="Total tax amount" TOTAL_AMOUNT="Total amount" AMOUNT_X="Amount (%s)" ROUNDING_INCREMENT="Rounding increment" FIELD_PLACEHOLDER="Placeholder" ;since 2.5.0 OPENC_TABLE_PREFIX="OpenCart table prefix" HIKA_MAIL_ISSUE_ACTIVATION="There was an issue with the email sending process, so the activation link has not been sent to the e-mail address you entered. Please contact the administrator." ELEMENT_WITH_SAME_ALIAS_ALREADY_EXISTS="An element with the same alias already exists" HIKA_VARIANT_SEPARATOR=": " DOT="Dot" CSV_DECIMAL_SEPARATOR="CSV decimal separator" THE_X_IS_MISSING_FOR_THE_PRODUCT_X="The %s is missing for the product %s" MIN_QTY="Min Qty" ACL="ACL" HIKA_PRODUCT_IMAGES_EMPTY="No images" HIKA_PRODUCT_IMAGES_EMPTY_UPLOAD="No images - Drag & Drop here or use the upload button" HIKA_PRODUCT_FILES_EMPTY="No files" HIKA_PRODUCT_FILES_EMPTY_UPLOAD="No files - Drag & Drop here or use the upload button" EDIT_IMAGE="Image edition" ADD_FILE="Add file" QUANTITY_PER_ORDER="Quantity per order" HIKA_RANGE_TO="To" HIKA_QTY_RANGE_TO="To" PRODUCT_SALE_DATES="Available from" HIKA_CHARACTERISTIC="Characteristic" HIKA_ADD_VARIANTS="Add variants" HIKA_DUPLICATE="Duplicate" CONFIRM_CLOSING_VARIANT_IN_EDITION="Please confirm that you want to close the variant you're editing" PLEASE_CONFIRM_DELETION_X_VARIANTS="Please confirm the deletion of {NUM} variants" HASH_SALT="Hash salt" HIKA_PRODUCTION="Production" HIKA_TEST="Test" HIKA_SANDBOX="Sandbox" IFRAME="Iframe" CARRIER="carrier" SERVICE="service" TRACKING_NUMBER="tracking number" MAIN_OPTIONS="main options" PRICES_AND_TAXES="prices and taxes" RESTRICTIONS_AND_DIMENSIONS="restrictions and dimensions" IMAGES_AND_FILES="images and files" PLEASE_CONFIRM_DELETION="Please confirm deletion" HIKASHOP_FILE="File" HIKA_ADD_PRICE="Add price" HIKA_UPLOAD_IMAGE="Upload Image" HIKA_UPLOAD_FILE="Upload File" FIELD_REGEX="Regular expression check" PRODUCT_TAXATION_CATEGORY="Tax category" PRODUCT_CODE_SKU="Product code (SKU)" BRAND_URL="Brand url" PAGE_LAYOUT="Page layout" QUANTITY_LAYOUT="Quantity input" HIKA_PRODUCT_CODE="Product code" CONTACT_BUTTON="Contact button" ;since 2.6.0 EMAIL_HISTORY="Email history" EMAIL_LOG="Email log" PIPE="Pipe" HIKA_TRANSLATIONS="Translations" HIKA_TRANSLATABLE="Translatable" PLEASE_SELECT_A_VALUE_FOR_EACH_CHARACTERISTIC="Please select a least a value for each characteristic of your product" PRICES_USING_UNPUBLISHED_CURRENCY="Your are using currencies which are not available anymore: %s" HIKA_AUTOMATIC="Automatic" SERVER_CURRENT_URL_MODE="Server current URL mode" HIKA_VOTE_ITEM_ID_MISSING="The vote can't be passed, the Item ID is missing" HIKA_VOTE_TYPE_MISSING="The vote type is required" HIKA_VOTE_PSEUDO_REQUIRED="Username required" HIKA_VOTE_EMAIL_REQUIRED="A correct email address is required" HIKA_VOTE_REGISTRATION_REQUIRED="You must be registered to vote or comment" HIKA_VOTE_ITEM_BOUGHT_REQUIRED="You must buy the item to vote or comment" HIKA_VOTE_NOT_ALLOWED="No vote submissions allowed" HIKA_VOTE_WRONG_RATING_VALUE="The rating has not a valid value" HIKA_VOTE_EMPTY_COMMENT="The comment must not be empty" HIKA_VOTE_WRONG_VOTE_COMMENT_VALUE="The vote or the comment value is not correct, unset or empty" HIKA_VOTE_MISSING_VOTE_COMMENT_VALUE="Missing value for the comment or the vote value is wrong or unset" HIKA_VOTE_LIMIT_REACHED="You have reached your limit of comments for that product" HIKA_VOTE_MISSING_ENTRY="The vote entry has not been found" HIKA_VOTE_USEFUL_RATING_DISABLED="Useful rating for the comments is not enabled" HIKA_VOTE_MUST_BE_REGISTERED_FOR_USEFUL_RATING="You must be registered to note other comments" HIKA_MASSACTION_SYSTEM_PLUGIN_PUBLISHED="The plugin system 'hikashopmassaction' has automatically been published." ENTRIES_FIRST="Before configuring your entry, you need to first create and publish one or several 'Entry' custom fields with the menu Display->Custom fields" MAIL_FOLDER="Emails folder" POSTFINANCE_AUTHORIZED_PAYMENT="Your payment is authorized." HIKASHOP_WISHLIST_NAME_VALUE="Wishlist %s of %s" REMOVE_ID_IN_CART_URLS="Remove cart id in URLs" CART_SEF_NAME="Cart SEF name" WISHLIST_SEF_NAME="Wishlist SEF name" CATEGORY_LISTING_VIEW_OVERRIDE_WARNING="You have an override on the view 'category / listing' so the settings under the tab 'Product Options' will potentially not be used. Please backup your modifications and delete the override." USE_MENU_SETTINGS_INSTEAD_OF_ASSOCIATED_ONES="These settings are no more used, please edit the settings in this menu parameters." HAVE_HAVE_DONT_HAVE="Have / Don't have" HIKA_DONT_HAVE="Don't have" HIKA_HAVE="Have" BOX_COLOR="Background color" BOX_MARGIN="Margin" BOX_BORDER="Border" BOX_ROUND_CORNER="Rounded corners" OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Out of stock products" CUSTOM_ITEM_FIELDS="Custom item fields" HIKA_CATEGORY_SETTINGS="Category data display" HIKA_ITEMS="Items" HIKA_ITEM_LAYOUT="Item Layout" HIKA_ITEM_BOX_SETTINGS="Item Box configuration" HIKA_CAROUSEL_SETTINGS="Carousel options" HIKA_CAROUSEL_ADDITIONAL_SETTINGS="Additional carousel options" HIKA_DATA_DISPLAY="Data display" HIKA_PRODUCT_DATA_DISPLAY="Product data display" HIKA_PRODUCT_FEATURES_DISPLAY="Product features display" HIKA_CAROUSEL_EFFECT="Carousel effect" HIKA_EFFECT_DURATION="Effect duration" HIKA_TRANSITION_DELAY="Transition delay" HIKA_SWITCH_BUTTONS="Switch buttons" HIKA_LAYOUT_TYPE="Layout type" HIKA_MAIN_CATEGORY="Main category" MENU_NAME_AS_TITLE="Use the menu
name as title" HIKA_OUT_OF_STOCK="Out of stock" HIKA_LINK_TO_DETAIL_PAGE="Link to detail page" HIKA_DISCOUNT_DISPLAY="Discount" HIKA_PRICE_TYPE="Which price" HIKA_ORIGINAL_CURRENCY="Original currency" HIKA_SUB_CATEGORIES="Show children" HIKA_SUB_CATEGORIES_NUMBER="Children quantity" HIKA_TRANSITION_EFFECT="Transition effect" HIKA_LINK_MAIN_CATEGORIES="Link on main" HIKA_PRODUCTS_NUMBER="Products number" HIKA_ONLY_WITH_PRODUCTS="Only with products" HIKA_SYNCHRONIZE="Synchronize" HIKA_RELATION="Relation" HIKA_PRODUCT_RELATION="Show products based on the following criterias" HIKA_PRICE_DISPLAY="Price data display" HIKA_CART_IMAGE="Product image" HIKA_PROCEED_BUTTON="Proceed button" HIKA_PRODUCT_NAME="Product name" HIKA_PRODUCT_QUANTITIES="Product quantities" HIKA_DELETE_BUTTON="Delete button" HIKA_DELETE_BUTTON_DESC="Allow the customer to remove items in %s" HIKA_EMPTY_MESSAGE="Empty message" HIKA_EMPTY_MESSAGE_DESC="Message displayed when the %s is empty" HIKA_ITEM_ID="Item id" HIKA_CART_SHIPPING_DESC="Display the shipping informations if available" HIKA_CART_COUPON_DESC="Display the coupon informations in %s if available" HIKA_MINI_CART_DESC="When this option is enabled the %s will only display the total amount, and not display the products" CART_MODULE_ITEMID_DESC="Please fill the id of the wishlist menu, if you do not have wishlist menu, you have to create it or disable the option 'Show the wishlist'" DISPLAY_THE_WISHLIST_BUTTON="Wishlist button" DISPLAY_THE_WISHLIST_BUTTON_DESC="Display the 'Show the wishlist' button" HIKA_UL_SETTINGS="UL settings" SHIPPING_METHODS_WONT_DISPLAY_IF_NO_WEIGHT="The shipping methods selection won't display on your checkout if you don't enter a weight in your product" WAITLIST_REQUEST_FOR_PRODUCT="Wait list request for product %s" WAITLIST_EMAIL_TITLE="Wait list subscription notification" WAITLIST_BEGIN_MESSAGE="A user subscribed to the notification wait list for the product below." WAITLIST_ADMIN_NOTIFICATION="Wait list administrator notification" HIKA_VOTE_TOOLTIP="Average: %s
Total: %s
Your vote: %s" HIKA_NO_VOTE="No vote" NO_SHIPPING_METHOD_FOUND_FOR_WAREHOUSE="No shipping method found for the warehouse : %s" NO_SHIPPING_AVAILABLE_FOR_WAREHOUSE="No shipping method found for the warehouse" ;since 2.6.1 WRONG_VAT_NUMBER_COUNTRY_CODE="Your VAT number can not be used with the country you selected. Please select the right country ( CODE: %s) or make sure your VAT starts with %s" ORDER_X_NOT_FOUND="The order %s cannot be found." ORDER_X_NOT_PAID_ANYMORE="The order %s cannot be paid anymore." FIELD_ATTRIBUTE="Attributes" HK_SET_CANONICAL="Set canonical url" SHOW_NONE="None" HIKA_SEARCH_LIMIT="Number of Search items to return" HIKA_ITEMID="The id of the menu to append to the URLs so that the product page uses the corresponding HikaShop options" HIKA_FULL_BREADCRUMB_PATH="If the id set above is a products listing menu and that this option is toggled on, the breadcrumb path will contain the full category tree down to the product" HIKA_OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Allow out of stock products to be displayed in the search results" HIKA_NEW_PAGE="Open links on a new page" HIKA_SEARCH_VARIANTS="Search variants" HIKA_FIELDS="Select the fields you want to be searchable" HIKA_ACY_HELP="Click on the help button to get some help" CUSTOM_TEMPLATE="Click on the Custom template button to create a custom layout that will override the default view" ADD_VAT_TO_PRICE="Select yes or no depending if you want to add the vat to the displayed price or not" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK="Using the products insertion via the category selection, should AcyMailing only display products in stock?" DEFAULT_ITEMID="ID of the menu attached to HikaShop" DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_MASSACTIONS="This option will have to be turned off if you have too many products or the filters edition interface of AcyMailing will crash" DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_NEWSLETTERS_EDITION="This option will have to be turned off if you have too many products or the newsletters edition interface of AcyMailing will crash" CORE_APPLICATION="Causes this application to not appear in the users applications list but it will allow this application to appear in the user profile automatically if selected." AVAILABLE_POSITIONS="Select one or more available positions from the list. You can use Ctrl-click to select more than one item." MANY_SUBSCRIPTIONS="Allow many subscriptions in the cart" FORCE_MENU="Here you can force the menu which will be used for the link of the downloads by entering the id of a menu item" SEND_A_COPY_TO="You can specify an e-mail address here which will be added as BCC" STATUSES_FOR_EMAIL_ATTACHMENTS="By default, the PDF is attached only to the notification email when the order is getting confirmed (based on the setting in the configuration). You can configure here one or several statuses (separated by a comma) so that it overrides the status of the configuration." PDF_INVOICE_FOOTER="This text will be displayed in the footer of the PDF invoice" PDF_MARGES="The margins (in mm) of the generated PDFs. The order is: Left,Top,Right,Bottom" FONT_TO_USE="If you have issues with your language characters, you can change here the font used by the plugin. Each font will support a different set of languages so please try them one by one" OVERRIDE_ON_THE_FRONTEND="Override the print invoice button on the frontend" OVERRIDE_ON_THE_BACKEND="Override the invoice button on the backend" CART_FREQUENCY="Frequency at which the carts/orders will be checked (in seconds)" CART_LAST_UPDATE="Last date on which the carts/orders were checked via the CRON task" RESERVATION_PERIOD="The amount of time during which the product will be reserved in the cart." FEED_TRIGGER="Trigger the feed processing" FEED_FREQUENCY="Frequency at which the feed will be checked (in seconds)" LAST_UPDATE="Last date on which the products were updated via the CRON task" FEED_PATH="The path of the feed" FEED_PRICES_FEE="For each price in the feed, add a percentage fee" FORCE_TAXE_CATEGORY_ID="For each product, you can force its tax category (provide the id of the tax cateogry)" CSV_FILE="Path to the CSV file to import" CSV_CHARSET="You can select here the charset of your CSV file" CSV_FREQUENCY="Frequency at which the CSV file will be imported (in seconds)" COLUMN_NAMES="Column names and their corresponding name in the database. It should be like that: old_column1_name:new_column1_name;old_column2_name:new_column2_name" DELETE_PRODUCTS_NOT_IN_CSV="Delete variants not in the CSV" DATEPICKER_SET_HOUR="This option can fixed some issues when using server with special timezone configuration" LIMIT_GROUP_1="The id of the first group of users" LIMIT_GROUP_2="The id of the second group of users" DOWNLOAD_LIMIT_1="The download limit for the first group of users" DOWNLOAD_LIMIT_2="The download limit for the second group of users" ORDERS_GEOLOCATION="Activate geolocation for orders" CUSTOMERS_GEOLOCATION="Activate geolocation for customers" ENABLE_AUTO_UPDATE="Automatically update your google merchant feed via FTP" GOOGLE_FTP_USER_NAME="Google FTP username" GOOGLE_FTP_PASSWORD="Google FTP password" GOOGLE_FTP_USER_NAME_DESC="Your google account FTP username" GOOGLE_FTP_PASSWORD_DESC="Your google account FTP password" GOOGLE_FILE_NAME="The file name you specified on your google merchant account (It has to end with '.xml')" LOCAL_XML_FILE_PATH="You can optionally enter here a relative path from your website root directory (for example products/list.xml if you want it accessible on http://mywebsite.com/products/list.xml) so that the plugin saves the file on your website on each cron" GOOGLE_FREQUENCY="Frequency at which the google feed will be updated (in seconds)" INCREASE_PERFORMANCES="If you have issues with memory limits or timeouts when using that plugin, you can turn on that option" USE_PRODUCTS_BRAND="Do you want to use the brand configured in the 'Brand' setting of your products ?" BRAND_OVERRIDE="You can override here the products brand (the brand setting of the products won't be used). You can either enter here a brand name, or the column name of the product custom field with the brand name set for each product." GOOGLE_PRODUCTS_CATEGORY="Your products' category (optional except for : 'Apparel and Accessories', 'Media', and 'Software'). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different category for each product." PRICE_DISPLAYED="Choose the price you want to display if there is more than one" TAXED_PRICES="Should the prices have tax applied" PRODUCT_CONDITION="Your products condition ( you can use either 'used', 'new' or 'refurbished' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different condition for each product." SHORT_DESCRIPTION="Display the description to the Readmore tag." MESSAGE_IF_NO_DEDSCRIPTION="Message displayed if a product doesn't have a description" GOOGLE_PRODUCTS_ITEMID="If you want to display your products in a special context you can select here a menu item" ADD_PRODUCT_CODE="Display or not the product code as MPN in the XML feed" GOOGLE_PRODUCTS_GTIN="If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a GTIN for each products for which the custom field is filled. If you leave this field empty, no GTIN will be added to the feed." IN_STOCK_PRODUCTS_ONLY="Only add the products with a stock above 0" IDENTIFIER_EXISTS="Tells google if an identifier (brand, gtin, mpn) exists for your products (you can use either 'TRUE' or 'FALSE' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a identifiers for some products and not for others." GOOGLE_PRODUCTS_AGE_GROUP="Your products' age group (you can use either 'Adult', 'Kids', 'Toddler', 'Infant' or 'Newborn' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different age group for each product." GOOGLE_PRODUCTS_GENDER="Your products' gender (you can use either 'Male','Female' or 'Unisex' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different gender for each product." GOOGLE_PRODUCTS_SIZE="Your products' size. If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different size for each product." GOOGLE_PRODUCTS_COLOR="Your products' color. If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different color for each product." GOOGLE_PRODUCTS_SHIPPING="The shipping rules for your product. Rules must be separated by a comma. Each rule has four variables separated by a colon. For example, if you want two shipping methods for France, a standard one at 5 euros and an express one at 10 euros you should write: FR::Standard:5.00 EUR,FR::Express:10.00 EUR . If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have different shipping rules for each product." GOOGLE_PRODUCTS_DOWNLOAD_XML_FILE="Download the XML file. Then, you can import it manualy in your google account" FORCE_USER_LOGOUT_ON_GROUP_UPDATE="Force user logout on group update (only with the Joomla session hanlder option set to use the database)" CUSTOM_PRODUCT_FIELD_NAME="The name of the custom product field where the language is selected for each product" KASHFLOW_USERNAME="Your username on Kashflow" KASHFLOW_PASSWORD="Your password on Kashflow" CUSTOMERS_SOURCE="You can enter here the ID/name of the source of your customers. You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." CUSTOMERS_DISCOUNT_PERCENTAGE="You can enter here the discount percentage of your customers. You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." KASHFLOW_DISPLAY_DISCOUNT="You can enter here either 0 or 1 to set whether your customers should see discounts (for KashFlow). You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." CUSTOMERS_PAYMENT_TERMS="You can enter here the delay (number of days) for invoices payment for your customers. You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." KASHFLOW_NOMINAL_CODE="You can enter here the nominal code of your products (for KashFlow). You can also enter a custom product field column name and the system will use automatically the value of that field for each product." KASHFLOW_SHIPPING_COSTS_NOMINAL_CODE="You can enter here the nominal code of your coupons (for KashFlow)." KASHFLOW_COUPONS_NOMINAL_CODE="You can enter here the nominal code of your shipping costs (for KashFlow)." KASHFLOW_PROJECT_ID="You can enter here the ID of the project to which the invoices will be attached to in KashFlow." ORDER_AUTO_CANCEL_PERIOD="Period before an order is cancelled (in seconds)" ORDER_AUTO_CANCEL_LAST_UPDATE="Last date on which the orders were checked via the CRON task" ORDER_AUTO_CANCEL_NOTIFY_CUSTOMERS="Send the order status notification to the customer when his order is automatically cancelled" OUT_OF_STOCK_PERIOD="Period before you are notified that products are out of stock (in seconds)" PRODUCTS_LAST_UPDATE="Last date on which the products' stock was checked via the CRON task" OUT_OF_STOCK_LIMIT="You can enter here the product quantity under which you will be notified" RATES_FREQUENCY="Frequency at which the ECB feed will be checked (in seconds)" RATES_LAST_UPDATE="Last date on which the rates were updated via the CRON task" RATES_SOURCE="You can select here the data source for your currency rates" SUBSCRIPTION_FREQUENCY="Frequency at which the subscriptions will be checked (in seconds)" SUBSCRIPTION_LAST_UPDATE="Last date on which the subscriptions were checked via the CRON task" TAXCLOUD_CHECK_ADDRESS="It requires the USPS id" USE_ORIGIN_ADDRESS_ON_OVERRIDE="You can configure your shipping methods to override the shipping address of the customer. That's for example useful when you want to offer a local pickup at the store option instead of shipping. In that case, the default behavior is to use the origin address as destination address, but you can also turn off that option to have the TaxCloud plugin skips the tax calculations and HikaShop will then use the tax rules you configured in the backend." USER_ACOUNT_FORCE_MENU="Here you can force the menu which will be used for the link of the customer account by entering the id of a menu item" VALID_ORDER_STATUSES="List of the valid order statuses. If empty, it uses the HikaShop configuration value" FREE_ORDER_SEND_CONFIRMATION_EMAIL="Send the confirmation email when free orders are confirmed automatically" WAITLIST_NOTIFY_PERIOD="Period (in seconds)" QUICKICON_GROUP="The group of this plugin (this value is compared with the group value used in Quick Icons modules to inject icons)" ICON_LEGEND="Text displayed below the icon" ITEMID_FOR_CATEGORIES="The id of the menu to append to the URLs so that the cateogry page uses the corresponding HikaShop options" SEARCH_MANUFACTURERS="Allow search for manufacturers" ITEMID_FOR_MANUFACTURERS="The id of the menu to append to the URLs so that the manufacturer page uses the corresponding HikaShop options" AYAH_PUBLISHER_KEY="Publisher key you get after registering on areyouahuman.com website" AYAH_SCORING_KEY="Scoring key you get after registering on areyouahuman.com website" CAPTCHA_DISPLAY_AFTER="The plugin will display the captcha after the selected field on your registration form" CAPTCHA_CAPTION="Text displayed for the captcha field." CAPTCHA_THEME="Theme used for the captcha" CAPTCHA_USE_IN_CONTACT_FORMS="The plugin will display the captcha on your contact forms" DISPLAY_POSITION_ON_CONTACT_FORMS="If you display the captcha on the contact forms, where do you want it to be displayed?" CAPTCHA_USE_IN_COMMENT_FORMS="The plugin will display the captcha on your comment forms" DISPLAY_POSITION_ON_COMMENT_FORMS="If you display the captcha on the comment forms, where do you want it to be displayed?" TAXES_HANDLING="Should taxes be taken into account" CUSTOM_PRICE_COLUMN_NAME="Enter here the column name of the custom item field where the user can enter his amount so that the plugin can use it as the product price" CUSTOM_PRICE_LETTER_COUNT_COLUMN_NAME="Enter here the column name of the custom item field where the user can enter his text so that the plugin can adapt the price based on the number of letters in the field" EXCLUDED_CHARACTERS="Enter here characters that you want to be excluded from the counting" CUSTOM_PRICE_WORD_COUNT_COLUMN_NAME="Enter here the column name of the custom item field where the user can enter his text so that the plugin can adapt the price based on the number of words in the field" WEIGHT_CUSTOM_FIELD_COLUMN_NAME="The weight custom field column name" API_ENTRY_POINT="Gives the entry point for the API system" TOKEN_DURATION="Duration of the validaty for a user token" TOKEN_HASH_SALT="Salt used for the token generation. Generated automatically if empty" PARTNER_KEY_NAME="Name of the affiliate key" AFFILIATE_AFTER_INITIALISATION="If turn off, the affiliate will only be registered after the routing of the pages have been done (it might not work with SEF in some cases, but might avoid problems in some others)" USE_UNIVERSAL_ANALYTICS="Use or not the new API of google analytics (ga.js or universal.js)" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT="Your Google Analytics Account with the format UA-XXXXX-X" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_CURRENCY="Your Google Analytics Account currency (three letter code)" SINGLE_SUBMISSION="Only submit the order once ; the moment it receives the invoice id" DEBUG_MODE="Enable or not the debug mode (use the ga_debug.js file" ENABLING_DISPLAY_FEATURES="Only with Universal Analytics" ANALYTICS_DIRECT_CALL="Always use the direct call with Universal Analytics (no js display in pages for order confirmation)" TARGETING_USER_GROUPS="Select some Joomla user groups which will be able to buy free products" GLOBAL_OVERRIDE="Create a global override of the HikaShop configuration (otherwise, create a local override)" GEOLOCATION_TIMEOUT="The timeout value after which the connection to the geolocation server is considered failed (in sec)" GEOLOCATION_SERVICE="Select here the geolocation service that you want to use" GEOLOCATION_API_KEY="Your IPInfoDB service's API key that you can get on http://ipinfodb.com/register.php" GEOLOCATION_CURRENCY="Select currency based on the geolocated zone of the user" GEOLOCATION_ZONES_BLOCKED="Block the people in these zones (provide a list of zone ids separated by commas)" GEOLOCATION_ZONES_AUTHORIZED="Authorize the people in these zones (provide a list of zone ids separated by commas). If filled, the blocked zones will be ignored" GEOLOCATION_COMPONENTS_CHECKED="Check zones access only for these components (provide a list of component folder names separated by commas)" PRODUCTINSERT_MENU="The id of the hikashop products listing menu where to redirect" ITEMID_FOR_REGISTRATION="You can force there the menu item to use for the registration page. You should select a menu item of HikaShop here. If not selected, or if selecting a non HikaShop menu item, it can potentially generate an error after the redirection. " ADWORDS_ID="The ID of your Google Adwords account" DISPLAY_FACEBOOK_BUTTON="Display or not the Facebook like button" DISPLAY_TWITTER_BUTTON="Display or not the twitter button to share the product page" DISPLAY_GOOGLE_BUTTON="Display or not Google +1 button" DISPLAY_PINTEREST_BUTTON="Display or not Pinterest button" DISPLAY_ADDTHIS_BUTTON="Display or not AddThis button" SOCIAL_BUTTON_POSITION="Postion of the twitter and facebook buttons on your product page" SOCIAL_WIDTH_DIV="The width of your div (in px)" SOCIAL_TAG_TYPE="Coding language used for implementing the Facebook button" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE="Choose the style of the facebook button" SHOW_FACEBOOK_FACES="Show or not the face of the people who used your Facebook button" SHOW_SEND_BUTTON="Show or not the send button next to the like button (doesn't work if you use the iframe)" VERB_TO_DISPLAY="Choose the verb to display on your button" COLOR_THEME="The color of the Facebook button" FACEBOOK_BUTTON_FONT="The font of the Facebook button" SOCIAL_PRODUCT_TYPE="Type of the linked content" FACEBOOK_ADMIN="The name or ID of your facebook account" TWITTER_COUNT_DISPLAY="Choose the style of the twitter count display" TWEET_TEXT="If you want to display a special text into the tweet. If this field is empty, the name of the page will be used." MENTION_TO="Name of the account which will be mentioned in the tweet" GOOGLE_BUTTON_SIZE="Choose the size of the Google +1 button" SHOW_GOOGLE_COUNT="Show or not the number of person who used this button" PINTEREST_COUNT_DISPLAY="Choose the style of the Pinterest count display" ADDTHIS_DISPLAY="Choose the style of the addThis button" SOCIAL_SERVICES_EXCLUDE="Services you don't want to display (i.e. 'myspace, facebook'). You can find the list of service here: http://www.addthis.com/services/list#.UbXcsj6VBVU" DISPLAY_CUSTOM_USER_FIELDS="Enable display custom user fields on the user profile edition page" RECAPTCHA_PUBLIC_KEY="Public key you get after registering on ReCaptcha website" RECAPTCHA_PRIVATE_KEY="Private key you get after registering on ReCaptcha website" CAPTCHA_USE_IN_REGISTRATION_FORMS="The plugin will display the captcha on your registration forms" SHIPSTATION_USERNAME="Enter here the username of the merchant link to Shipstation setting references" SHIPSTATION_PASSWORD="Enter here the password of the merchant link to Shipstation setting references" EMAIL_HISTORY_NUMBER_OF_DAYS="Enter here how many days you want to keep emails on database" PLEASE_SEND_PURCHASEORDER="You can now send us a purchase order for the amount of %s using the following information." INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_PURCHASEORDER="Do not forget to include the order number ( %s ) with the purchase order so that we can match it to your order." SEARCH_LIMIT="Search Limit" ITEMID="Itemid" NEW_PAGE="New page" FULL_BREADCRUMB_PATH="Full breadcrumb path" HIKA_CUSTOM_TEMPLATE="Custom template" HIKA_ADD_VAT_TO_PRICE="Add the VAT to the price" HIKA_ONLY_PRODUCT_IN_STOCK="Only products in stock" HIKA_DEFAULT_ITEMID="Default Itemid" HIKA_DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_MASSACTIONS="Display the HikaShop filters on massactions" HIKA_DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_NEWSLETTERS_EDITION="Display the HikaShop filters on newsletters edition" HIKA_CORE_APPLICATION="Core Application" HIKA_AVAILABLE_POSITIONS="Available Positions" HIKA_MANY_SUBSCRIPTIONS="Many subscriptions" HIKA_FORCE_MENU="Force menu" HIKA_SEND_A_COPY_TO="Send a copy to" HIKA_STATUSES_FOR_EMAIL_ATTACHMENTS="Statuses for email attachment" MARGES="Marges" HIKA_FONT_TO_USE="Font to use" HIKA_OVERRIDE_ON_THE_FRONTEND="Override on the frontend" HIKA_OVERRIDE_ON_THE_BACKEND="Override on the backend" FREQUENCY="Frequency" HIKA_LAST_UPDATE="Last update" TRIGGER="Trigger" HIKA_FEED_PATH="Feed path" PRICES_FEE="Prices fee" HIKA_FORCE_TAXE_CATEGORY_ID="Force tax category id" HIKA_COLUMN_NAMES="Column names" HIKA_DATEPICKER_SET_HOUR="Set hour to noon when processing time" HIKA_RESERVATION_PERIOD="Reservation period" LIMIT_GROUP_ONE="Group 1" DOWNLOAD_LIMIT_ONE="Download limit 1" LIMIT_GROUP_TWO="Group 2" DOWNLOAD_LIMIT_TWO="Download limit 2" HIKA_ORDERS_GEOLOCATION="Orders geolocation" HIKA_CUSTOMERS_GEOLOCATION="Customers geolocation" HIKA_HIKASHOP="HikaShop" HIKA_ENABLE_AUTO_UPDATE="Enable Auto Update" FTP_USER_NAME="FTP User Name" FTP_PASSWORD="FTP Password" FILE_NAME="File Name" HIKA_LOCAL_XML_FILE_PATH="Local xml file path" HIKA_INCREASE_PERFORMANCES="Increase performances" HIKA_USE_PRODUCTS_BRAND="Use products brand" HIKA_BRAND_OVERRIDE="Brand override" HIKA_PRICE_DISPLAYED="Price Displayed" HIKA_TAXED_PRICES="Taxed prices" HIKA_PRODUCT_CONDITION="Product Condition" HIKA_SHORT_DESCRIPTION="Short Description" HIKA_MESSAGE_IF_NO_DEDSCRIPTION="Message If No Description" ADD_PRODUCT_CODE_MPN="Add Product Code (mpn)" GTIN="GTIN" HIKA_IN_STOCK_PRODUCTS_ONLY="In stock products only" HIKA_IDENTIFIER_EXISTS="Identifier exists" AGE_GROUP="Age group" GENDER="Gender" PRODUCT_SIZE="Size" PRODUCT_COLOR="Color" HIKA_FORCE_USER_LOGOUT_ON_GROUP_UPDATE="Force user logout on group update" HIKA_CUSTOM_PRODUCT_FIELD_NAME="Custom product field name" HIKA_CUSTOMERS_SOURCE="Customers source" NUMBER_OF_DAYS="Number of days" HIKA_CUSTOMERS_DISCOUNT_PERCENTAGE="Customers discount percentage" DISPLAY_DISCOUNT="Display discount" HIKA_CUSTOMERS_PAYMENT_TERMS="Customers payment terms" NOMINAL_CODE="Nominal Code" SHIPPING_COSTS_NOMINAL_CODE="Shipping costs Nominal Code" COUPONS_NOMINAL_CODE="Coupons Nominal Code" PROJECT_ID="Project ID" NOTIFY_CUSTOMERS="Notify customers" STOCK_LIMIT="Stock limit" HIKA_RATES_SOURCE="Rates source" TAXCLOUD="TaxCloud" API_ID="API Id" UFPS="USPS" USPS_ID="USPS Id" TAXCLOUD_ADDRESS_1="Address 1" TAXCLOUD_ADDRESS_2="Address 2" TAXCLOUD_ZIP_4="Zip4" TAXCLOUD_ZIP_5="Zip5" CHECK_ADDRESS="Check address" HIKA_USE_ORIGIN_ADDRESS_ON_OVERRIDE="Use origin address on override" DEFAULT_TIC_ID="Default TIC id" SHIPPING_TIC_ID="Shipping TIC id" BROWSE_TIC_CATEGOGIES="Browse TIC categories" HIKA_VALID_ORDER_STATUSES="Valid order statuses" ACTIVE_CHECKOUT_STEP="Active checkout step" HIDE_WHEN_NO_POINTS="Hide when no points" SHOW_POINTS="Show points" ASK_FOR_NO_COUPON="Ask for no coupon" DO_NOT_USE_POINT_BY_DEFAULT="Do not use point by default" SHOW_EARN_POINTS="Show earn points" SEND_CONFIRMATION_EMAIL="Send confirmation email" HIKA_ITEMID_FOR_CATEGORIES="Itemid for categories" HIKA_MANUFACTURERS="Manufacturers" HIKA_ITEMID_FOR_MANUFACTURERS="Itemid for manufacturers" PUBLISHER_KEY="Publisher key" SCORING_KEY="Scoring key" HIKA_CAPTCHA_CAPTION="Captcha Caption" DISPLAY_AFTER="Display after" THEME="Theme" USE_IN_CONTACT_FORMS="Use in contact forms" HIKA_DISPLAY_POSITION_ON_CONTACT_FORMS="Display position on contact forms" USE_IN_COMMENT_FORMS="Use in comment forms" HIKA_DISPLAY_POSITION_ON_COMMENT_FORMS="Display position on comment forms" HIKA_TAXES_HANDLING="Taxes handling" COLUMN_NAME_OF_THE_FIELD="Column name of the field" HIKA_EXCLUDED_CHARACTERS="Excluded characters" HIKA_WEIGHT_CUSTOM_FIELD_COLUMN_NAME="Weight custom field column name" HIKA_API_ENTRY_POINT="API entry point" HIKA_TOKEN_DURATION="Token duration" HIKA_PARTNER_KEY_NAME="Partner key name" AFTER_INITIALISATION="After initialisation" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_1="Google Analytics Account 1" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_1_CURRENCY="Google Analytics Account 1 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_2="Google Analytics Account 2" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_2_CURRENCY="Google Analytics Account 2 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_3="Google Analytics Account 3" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_3_CURRENCY="Google Analytics Account 3 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_4="Google Analytics Account 4" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_4_CURRENCY="Google Analytics Account 4 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_5="Google Analytics Account 5" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_5_CURRENCY="Google Analytics Account 5 currency" HIKA_SINGLE_SUBMISSION="Single submission" ANALYTICS_DEBUG_MODE="Debug Mode (for ga.js)" EXTRA_MODULES="Extra modules" ENHANCED_LINK_ATTRIBUTION="Enhanced Link Attribution" HIKA_ENABLING_DISPLAY_FEATURES="Enabling Display Features" ALWAYS_USE_DIRECT_CALL="Always use direct call (UA)" HIKA_USE_UNIVERSAL_ANALYTICS="Use universal analytics" HIKA_TARGETING_USER_GROUPS="Targeting user groups" HIKA_GLOBAL_OVERRIDE="Global override" TIMEOUT="Timeout" HIKA_GEOLOCATION_SERVICE="Geolocation service" API_KEY="API key" SET_CURRENCY="Set currency" ZONES_BLOCKED="Zones blocked" ZONES_AUTHORIZED="Zones authorized" COMPONENTS_CHECKED="Components checked" HIKA_ITEMID_FOR_REGISTRATION="Menu item for registration" HIKA_ADWORDS_ID="Adwords ID" HIKA_DISPLAY_FACEBOOK_BUTTON="Display Facebook button" HIKA_DISPLAY_TWITTER_BUTTON="Dislpay Twitter button" HIKA_DISPLAY_GOOGLE_BUTTON="Display Google +1 button" HIKA_DISPLAY_PINTEREST_BUTTON="Display Pinterest button" HIKA_DISPLAY_ADDTHIS_BUTTON="Display AddThis button" HIKA_SOCIAL_BUTTON_POSITION="Button position" HIKA_SOCIAL_TAG_TYPE="Tag type" HIKA_FACEBOOK_DISPLAY_STYLE="Facebook display style" HIKA_SHOW_FACEBOOK_FACES="Show Facebook faces" HIKA_SHOW_SEND_BUTTON="Show Send button" HIKA_VERB_TO_DISPLAY="Verb to display" HIKA_COLOR_THEME="Color theme" HIKA_FACEBOOK_BUTTON_FONT="Facebook button font" HIKA_FACEBOOK_ADMIN="Facebook admin" HIKA_TWITTER_COUNT_DISPLAY="Twitter count display" HIKA_TWEET_TEXT="Tweet text" HIKA_MENTION_TO="Mention to" HIKA_GOOGLE_BUTTON_SIZE="Google button size" HIKA_SHOW_GOOGLE_COUNT="Show Google count" HIKA_PINTEREST_COUNT_DISPLAY="Pinterest count display" HIKA_ADDTHIS_DISPLAY="AddThis display" HIKA_SOCIAL_SERVICES_EXCLUDE="Services exclude" HIKA_DISPLAY_CUSTOM_USER_FIELDS="Display custom user fields on user profile edition page" PUBLIC_KEY="Public key" PRIVATE_KEY="Private key" USE_IN_REGISTRATION_FORMS="Use in registration forms" FOR_SHIPSTATION_SETTING_PAGE="For Shipstation setting page" EMAIL_NOTIFICATION_TO_CUSTOMER="Email notification to customer" ADD_SHIPSTATION_DATA="Add shipstation data in customer email notification" USE_SHIPSTATION_FOR="Use Shipstation for :" UPDATE_ORDER_STATUS="Update order status" UPDATE_ORDER_STATUS_TO_SHIPPED="Update order status to shipped" HIKA_DEBUG_MODE="Debug mode" PRODUCT_PAGE="Product page" PRODUCT_LISTING_PAGE="Product listing" PRODUCT_COMPARE_PAGE="Product compare" CATEGORY_LISTING_PAGE="Category listing" CHECKOUT_PAGE="Checkout page" NO_VAT="No VAT" YES_VAT="Yes, include the VAT" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK_YES="Yes, only in stock" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK_NO="No, display all products" CONTENT="Content" SIDEBAR_TOP="Sidebar Top" SIDEBAR_BOTTOM="Sidebar Bottom" INCREASE_PERFORMANCES_A_LOT="A lot" INCREASE_PERFORMANCES_A_LOT_MORE="A lot more" INCREASE_PERFORMANCES_NO_LIMIT="No limit !" CHEAPEST_PRICE_DISPLAYED="Cheapest" AVERAGE_PRICE_DISPLAYED="Average" MOST_EXPENSIVE_PRICE_DISPLAYED="Most Expensive" UNIT_PRICE_DISPLAYED="Unit" EUROPEAN_CENTRAL_BANK="European Central Bank" YAHOO_FINANCE="Yahoo Finance" ALPHA_USER_POINTS="AltaUserPoints" EASY_SOCIAL="EasySocial" EMAIL="Email" RED="Red" WHITE="White" BLACK="Black" CLEAN="Clean" AFTER_RECEIVE_COPY="After the receive a copy" AFTER_MESSAGE_TEXTAREA="After the message textarea" AFTER_EMAIL_ADDRESS_INPUT="After the e-mail address input" AFTER_COMMENT_TEXTAREA="After the comment textarea" AFTER_USERNAME_INPUT="After the username input" NO_TAXES="No taxes" TAXES_HANDLING_ON_TOP="On top of the amount" TAXES_HANDLING_ALREADY_INCLUDED="already included in the amount" GEOLOCATION_GEOPLUGIN="GeoPlugin" GEOLOCATION_IPINFODB="IPInfoDB" GEOLOCATION_BOTH="Both" SOCIAL_TAG_TYPE_XFBML="XFBML" SOCIAL_TAG_TYPE_IFRAME="IFRAME" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_STANDARD="Standard" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BUTTON_COUNT="Button count" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BOX_COUNT="Box count" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BUTTON="Button" SOCIAL_VERB_LIKE="Like" SOCIAL_VERB_RECOMMEND="Recommend" THEME_LIGHT="Light" THEME_DARK="Dark" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_PRODUCT="Product" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_ALBUM="Album" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_BOOK="Book" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_COMPANY="Company" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_DRINK="Drink" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_GAME="Game" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_MOVIE="Movie" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_SONG="Song" BUTTON_SIZE_STANDARD="Standard" BUTTON_SIZE_SMALL="Small" BUTTON_SIZE_MEDIUM="Medium" BUTTON_SIZE_TALL="Tall" ADDTHIS_DISPLAY_COMPACT="Compact" ADDTHIS_DISPLAY_BIG="Big" ADDTHIS_DISPLAY_COUNT="Count" USE_SHIPSTATION_FOR_PAID_ORDERS="Paid orders (With Invoice )" USE_SHIPSTATION_FOR_UNPAID_ORDERS="Unpaid orders (Created status)" HIKA_VOTE_TOTAL="Total" HIKA_VOTE_CUSTOMER_VOTE="Your vote" ONE_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="Only one shipping method available :" SEVERAL_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="These shipping methods are available :" HIKA_FOR_AN_ORDER_OF="For %s %s, %s : " HIKA_DISPLAY_PER_PRODUCT_SHIPPING="Display on frontend shipping with minimum quantity" HIKA_MASS_PRODUCT_CREATED="This product has correctly been created: %s" HIKA_MASS_PRODUCT_CREATION_ERROR="Product creation error" YOU_HAVE="You have %s points (%s) available." HIKA_FRONTEND_POSITION="Frontend position" TOP_BEGIN="Top begin" TOP_END="Top end" LEFT_BEGIN="Left begin" LEFT_END="Left end" RIGHT_BEGIN="Right begin" RIGHT_MIDDLE="Right middle" RIGHT_END="Right end" BOTTOM_BEGIN="Bottom begin" BOTTOM_MIDDLE="Bottom middle" BOTTOM_END="Bottom end" ;since 2.6.2 HIKA_SAVE_AND_NOTIFY="Save & Notify" FIELD_ORDER_INVOICE="Invoice" FIELD_ORDER_SHIPPING_INVOICE="Shipping Invoice" FIELD_ORDER_SHOW="Front-end order details page" FIELD_ORDER_CHECKOUT="Checkout" FIELD_ORDER_FORM="Order edition form" FIELD_ORDER_EDIT_FIELDS="Order additional information" FIELD_ORDER_LISTING="Back-end Listing" FIELD_ORDER_NOTIFICATION="Order notification" FIELD_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Order status notification" FIELD_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Order creation notification" FIELD_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Order administrator notification" FIELD_ORDER_PAYMENT_NOTIFICATION="Payment notification" FIELD_PRODUCT_SHOW="Product page" FIELD_PRODUCT_COMPARE="Comparison page" FIELD_PRODUCT_LISTING="Back-end Listing" FIELD_PRODUCT_FRONTEND_LISTING="Front-end Listing" FIELD_PRODUCT_FORM="Product Editing page" FIELD_PRODUCT_INVOICE="Invoice" FIELD_PRODUCT_SHIPPING_INVOICE="Shipping Invoice" FIELD_PRODUCT_ORDER_FORM="Back-end Order details page" FIELD_PRODUCT_BACKEND_CART_DETAILS="Back-end Cart details page" FIELD_PRODUCT_FRONTEND_CART_DETAILS="Front-end Cart details page" FIELD_PRODUCT_ORDER_NOTIFICATION="Order notification" FIELD_PRODUCT_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Order status notification" FIELD_PRODUCT_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Order creation notification" FIELD_PRODUCT_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Order administrator notification" FIELD_PRODUCT_PAYMENT_NOTIFICATION="Payment notification" FIELD_ITEM_SHOW_CART="Front-end Cart details page" FIELD_ITEM_CHECKOUT="Checkout" FIELD_ITEM_ORDER="Front-end order details page" FIELD_ITEM_PRODUCT_LISTING="Front-end Product Listing" FIELD_ITEM_PRODUCT_SHOW="Product Page" FIELD_ITEM_PRODUCT_CART="Cart Module" FIELD_ITEM_ORDER_FORM="Back-end order details page" FIELD_ITEM_INVOICE="Invoice" FIELD_ITEM_SHIPPING_INVOICE="Shipping Invoice" FIELD_ITEM_EDIT_PRODUCT_ORDER="Product editing form in order" FIELD_ITEM_BACKEND_CART_DETAILS="Back-end Cart details page" FIELD_ITEM_ORDER_NOTIFICATION="Order notification" FIELD_ITEM_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Order status notification" FIELD_ITEM_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Order creation notification" FIELD_ITEM_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Order administrator notification" FIELD_ITEM_PAYMENT_NOTIFICATION="Payment notification" HIKA_CANT_SELECT_USER_NO_JOOMLA_ACCOUNT="This user cannot be selected, he does not have Joomla account." HIKA_DISPLAY_SHIPPING_PRICE_PER_PRODUCT_ON_PRODUCT_PAGE="Display shipping price per product on product page" HIKA_DISPLAY_SHIPPING_ON_PRODUCT_PAGE="Display on product page" HIKA_VOTE_DO_FALSE_FROM_PLUGIN="The vote has been cancelled by a third component." PLEASE_NOTE_THAT_THIS_OTPION_SHOULD_BE_TURNED_OFF_IN_MOST_CASES="Please note that this option should be turned off in most cases" ;since 2.6.3 HIDE_CART="Hide if empty" ;since 2.6.4 DELETE_FILE_AFTER_IMPORT="Delete file after import" ELEMENT_DESCRIPTION="Element description" SHOW_HTML5="Show HTML5" HIKA_HAVE_DONT_HAVE="have / don't have" ADD_ON_CSV_IMPORT_MASSACTION="Create products if not existing" PDF_SHIPPING_INVOICE="Shipping invoice %s" SHIPPING_INVOICE_NUMBER="Shipping invoice Number" DISCOUNTED_ONLY="Discounted only" DUPLICATE_WINDOW="Duplicate Window" BUTTON_ON_CONTROL_PANEL="Button on control panel" PERIOD_AFTER_ORDERING="Created %s %s ago and not paid yet" HIKA_ABANDONED_CART="Abandonned cart" ECOMM_PRODID_LABEL="Column name for ecomm_prodid" ECOMM_PRODID_DESC="You need to enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different ecomm_prodid for each product. The system can also use the product code of each product." ;since 3.0.0 TERMS_UNDEFINED="No article defined as Terms & Conditions or the article doesn't exist" WIZARD_INSTALL_EU_TAXES="Install European taxes" HIKA_SLOT="Slot" HIKA_VIEW_MORE="View more" HIKA_STAT_PERIOD="Period" HIKA_STAT_NUMBER="Number" HIKA_STAT_ALL="All" HIKA_STAT_YEAR="Year" HIKA_STAT_MONTH="Month" HIKA_STAT_WEEK="Week" HIKA_STATS_TOTAL_PRODUCTS="Total products" HIKA_STATS_TOTAL_ORDERS="Total orders" HIKA_STATS_AVERAGE_ORDER_PRICE="Average order price" HIKA_STATS_ORDERS_THIS_MONTH="Sales past 30 days" HIKA_STATS_LAST_ORDERS="Last orders" HIKA_STATS_CURRENT_ORDERS="Current orders" HIKA_STATS_GEO_SALES="Geographic sales" HIKA_STATS_BEST_CUSTOMER="Best customer" HIKA_STATS_BEST_PRODUCT="Best product" HIKA_STATS_BEST_CATEGORY="Best category" HIKA_STATS_CONVERSION_RATE="Conversion rate" HIKA_PERIOD_ALL="All" HIKA_PERIOD_THIS_YEAR="This year" HIKA_PERIOD_THIS_MONTH="This month" HIKA_PERIOD_THIS_WEEK="This week" HIKA_PERIOD_THIS_DAY="This day" HIKA_PERIOD_PAST_YEAR="Past year" HIKA_PERIOD_PAST_MONTH="Past month" HIKA_PERIOD_PAST_WEEK="Past week" HIKA_PERIOD_PAST_DAY="Past day" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_YEAR="Previous year" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_MONTH="Previous month" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_WEEK="Previous week" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_DAY="Previous day" HIKA_PERIOD_BY_YEAR="Group by year" HIKA_PERIOD_BY_MONTH="Group by month" HIKA_PERIOD_BY_WEEK="Group by week" HIKA_PERIOD_BY_DAY="Group by day" YOU_CAN_NOW_ACCESS_YOUR_ORDER_HERE="You can now access your order here." RELATED_PRODUCTS_FROM_CART="Related products from cart only" HIKA_DISPLAY_MODE="Display mode" DISPLAY_MODE_FOR_XFBML="Display mode available only for the XFBML tag type" SHARE_BUTTON_ONLY="Share button only" SHOW_SELECT_PRICE="Show select by price" HIKASHOP_LEGACY_SETTINGS="Legacy settings" CHECKOUT_LEGACY_MODE="Checkout legacy" OPTION_ADD_TO_CART_LEGACY="Add to cart legacy" DASHBOARD_LEGACY="Backend dashboard legacy" HIKA_OK="OK" BUNDLED_PRODUCTS="Bundled products" HIKA_CSS_BUTTON="CSS for buttons" HIKA_CSS_BUTTON_CART="Extra CSS for add to cart buttons" HIKA_CSS_BUTTON_WISHLIST="Extra CSS for add to wishlist buttons" THE_STORE_IS_CLOSED="The store is closed." OPEN_HOURS="Open hours :" OPENS_ON="Opens on" CLOSES_ON="Closes on" FROM_X_ON_X_TO_X_ON_X="From %s %s to %s %s" EVERY_DAY_FROM_X_TO_X="Every day from %s to %s" HIKA_HH="HH" HIKA_MM="MM" PLUGIN_X_IS_NOT_CONFIGURED_CORRECTLY_MISSING_DATA="The plugin %s is not configured correctly. One or several input fields are empty." PLUGIN_X_IS_NOT_CONFIGURED_CORRECTLY_DAYS_ISSUE="The plugin %s is not configured correctly. Only one day selector is set to 'all'." HIKA_HEIGHT_CONSISTENCY="Height consistency" HIKA_INFINITE_SCROLL="Infinite scroll" HIKA_LOAD_MORE="Load more..." REMOVE_THIS_SELECTION="Remove this selection" HIKA_ORDERSTATUSES="Order Statuses" HIKA_ORDERSTATUS="Order Status" DOWNLOAD="Download" CANCELLABLE="Cancellable" UNPAID="Unpaid" CAPTURE="Capture" CREATED_DESC="The order status which will be assigned to a new order" CONFIRMED_DESC="The order status which will be assigned to an order when a payment notification is received (used for stock managment mainly)" INVOICE_DESC="You can select here the statuses for which the system will create the invoice number of an order if not already set" DOWNLOAD_DESC="The statuses for which the files of products will be downloadable by the customers" CANCELLED_DESC="The order statuses identifying an order that is cancelled (used for stock managment mainly)" CANCELLABLE_DESC="The order statuses for which the customer will see a 'Cancel' button on his orders listing. If clicked on, it will send a notification to the shop owner and will change the order status to cancelled" UNPAID_DESC="The order statuses for which the customer will see a 'Pay' button on his orders listing. If clicked on, the customer will be redirected to the payment gateway of the payment method of his order. This requires the option 'Payment of orders not paid immediately' to be turned on the in the HikaShop configuration." CAPTURE_DESC="N/A" AFFILIATE_DESC="The order statuses for which the orders affiliate commission will be taken into account" HIKA_NAMEKEY="Namekey" HIKA_SEARCH="Search" HIKASHOP_CART="Cart" HIKASHOP_WISHLIST="Wishlist" PRODUCT_AVAILABLE="Product available" PRODUCT_UNAVAILABLE="Product unavailable" HIKA_NO_NAME="No name" CURRENT_CART="Current cart" HIKA_ADD_PRODUCT="Add product" HIKASHOP_USER_WISHLIST="Wishlist of: %s" HIKASHOP_ACTIONS="Actions" HIKA_MORE="More" HIKA_CONFIRM_DELETE_CART="Are you sure that you want to delete the selected carts ?" HIKA_CONFIRM_DELETE_WISHLIST="Are you sure that you want to delete the selected wishlists ?" HIKA_CONFIRM_CANCEL_ORDER="Are you sure that you want to cancel the order ORDER_NUMBER ?" HIKASHOP_SOME_PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Some products cannot be added to the cart" PAY_ORDER_X_NOW="Pay now the order %s" NO_CUSTOM_ENTRY_FIELDS_FOUND="No custom entry field found. You can create them via the menu Display>Custom fields" JOOMLA_REGISTRATION_DEACTIVATED="Beware that the 'Allow User Registration' setting of the Joomla user manager is deactivated and thus, it will be deactivated on the HikaShop checkout and the HikaShop registration page too." INVALID_VALUE_CUSTOM_FIELD="Value '%s' instead of the id of a user group in the custom field '%s'. Please report to administrator." CUSTOM_FIELDS_X="Custom '%s' fields" ADDRESS_FORMAT="Address format" COULD_NOT_DELETE_THE_FILE="Could not delete the file %s" ADDRESS_FORMAT_RESET_SUCCESSFULLY="Address format reset successfully" RESET_ADDRESS_FORMAT_TO_DEFAULT="Reset address format to default" EMPTY_THE_CART="Empty the cart" HIKA_CART_DROPDOWN="Dropdown cart" CART_MODULE_DROPDOWN_LEFT="Left padding" CART_MODULE_DROPDOWN_LEFT_DESC="" CART_MODULE_DROPDOWN_RIGHT="Right padding" CART_MODULE_DROPDOWN_RIGHT_DESC="" ADD_TO_CART_ON_LISTINGS="Add to cart on listings" TYPE_QTY_ONE_PER_PRODUCT="One per product" TYPE_QTY_GLOBAL="Global" HIKA_BOUGHT_X_TIMES="Bought %d time(s)" HIKA_BOUGHT_BY="Bought by" CART_SHARE_INVALID_TOKEN="That wishlist is restricted, you need the valid token to see it" HIKA_CARTNOTIFICATION_POSITION="Display position" HIKA_CARTNOTIFICATION_POSITION_DESC="The notification can be diplayed on multiple position" HIKA_CARTNOTIFICATION_REFERENCE_LBL="Display location" HIKA_CARTNOTIFICATION_REFERENCE_DESC="The notification can be diplayed near the add to cart button or in the web page" HIKA_CARTNOTIFICATION_DELAY_LBL="Auto-hide delay" HIKA_CARTNOTIFICATION_DELAY_DESC="The number of milliseconds after which the notification will be hidden automatically" HIKA_CARTNOTIF_REF_GLOBAL="Web page" HIKA_CARTNOTIF_REF_BUTTON="Add to cart button" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPRIGHT="Top right" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPCENTER="Top center" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPLEFT="Top left" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMRIGHT="Bottom right" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMCENTER="Bottom center" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMLEFT="Bottom left" PRODUCT_ADDED_TO_CART="Product added to the cart" PRODUCT_ADDED_TO_WISHLIST="Product added to the wishlist" PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Product not added to the cart" PRODUCT_NOT_ADDED_TO_WISHLIST="Product not added to the wishlist" PRODUCT_UNSUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Product not added to the cart" PRODUCT_UNSUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Product not added to the wishlist" HIKASHOP_EDIT_ADDRESS="Edit address" HIKA_UPGRADE_HIKASHOP="Upgrade your HikaShop" MOVE_TO_CART="Move to cart" MOVE_TO_WISHLIST="Move to wishlist" HIKA_MAIL_FILES_EMPTY_UPLOAD="No files - Drag & Drop here or use the upload button" HIKA_SELECT_DEFAULT_ADDRESS="Select default address" EMAIL_TEMPLATE="Email template" HIKA_DISCOUNT_FEATURES="Discount Features" HIKA_ADVANCED_RESTRICTIONS="Advanced Restrictions" MAIN_ATTRIBUTES="Main Attributes" EXTRA_ATTRIBUTES="Extra Attributes" PRODUCT_ID="Product ID" HIKA_SUBMIT="Submit" PAYMENT_REFUSED="Payment refused" LOGIN_NOT_VALID="Login not valid" HIKA_CARTNOTIF_REF_POPUP="Popup" HIKA_CARTNOTIF_POS_RIGHT="Right" HIKA_CARTNOTIF_POS_LEFT="Left" ;since 3.0.1 HIKA_STATISTICS="Statistics" STATISTICS_ORDER_STATUS="Order statuses for statistics" STATISTICS_DESC="The statistics on the dashboard will only take into account the orders with the order statuses selected here." NOT_ENOUGH_QTY_FOR_PRODUCT="Not enough quantity selected for product %s" TOO_MUCH_QTY_FOR_PRODUCT="Too much quantity selected for product %s" INVALID_MIN_MAX_FOR_PRODUCT="Invalid min/max quantity restrictions for product %s" X_DOWNLOADS_MADE="%s downloads made" ;since 3.1.0 ALLOW_REGISTRATION_AFTER_GUEST_CHECKOUT="Allow registration after guest checkout" ONLY_WITH_GUEST_MODE="Only with guest mode" INVALID_USER="Invalid user" REGISTRATION_AFTER_GUEST_CHECKOUT_NOT_ALLOWED="Registration after guest checkout not allowed." INVALID_REQUEST="Invalid request" USER_ACCOUNT_ALREADY_CREATED="User account already created." CLICK_HERE_TO_EASILY_CREATE_YOUR_USER_ACCOUNT="Click here to easily create your user account on our website. That way, next time you purchase on our online shop, you won't have to reenter your address." PRODUCT_QUANTITY_CHANGED="The product %s quantity has been changed from %s to %s" HIKA_REDIRECT_BACK="Redirect back" HIKA_REDIRECT_BACK_ON_PROFILE_SAVE="Redirect the user back to the control panel when the profile is saved." DISPLAY_VIEW_FILES="Display view files" HIKA_NO_ADDRESS="No address" HIKA_SELECT_IMAGE="Select an image" HIKA_ENTER_IMAGE_PATH="Enter an image path / URL" STORE_LOCALLY="Store locally" HIKA_SELECT_PAYMENT="Please select your payment" HIKA_ALL_VARIANTS="All variants" HIKA_INLINE="Inline" X_ITEMS="%s items" X_ITEM="%s item" MINI_CART_PROCEED_TO_CHECKOUT="Proceed to checkout" PRODUCTS_ADDED_TO_CART="Products added to the cart" PRODUCTS_ADDED_TO_WISHLIST="Products added to the wishlist" PRODUCTS_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Products successfully added to the cart" PRODUCTS_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Products successfully added to the wishlist" ;since 3.1.1 HIKA_SUBMIT_FIELDS="Update additional fields" CAROUSEL_LEGACY="Carousel legacy" PLEASE_FILL_FORM_BEFORE_PROCEEDING="Please fill the form before proceeding." CART_UPDATED="Cart updated" COM_HIKASHOP_DASHBOARD_VIEW_TITLE="Dashboard" COM_HIKASHOP_DASHBOARD_VIEW_DESC="View statistics on your shop." COM_HIKASHOP_PRODUCTS_VIEW_TITLE="List all products" COM_HIKASHOP_PRODUCTS_VIEW_DESC="Shows a list of all the products." COM_HIKASHOP_PRODUCT_CREATE_TITLE="Create a product" COM_HIKASHOP_PRODUCT_CREATE_DESC="Show a form to create a new product." COM_HIKASHOP_CATEGORIES_VIEW_TITLE="List all categories" COM_HIKASHOP_CATEGORIES_VIEW_DESC="Shows a list of all the categories." COM_HIKASHOP_CATEGORY_CREATE_TITLE="Create a category" COM_HIKASHOP_CATEGORY_CREATE_DESC="Show a form to create a new category." COM_HIKASHOP_USERS_VIEW_TITLE="List all users" COM_HIKASHOP_USERS_VIEW_DESC="Shows a list of all the users." COM_HIKASHOP_ORDERS_VIEW_TITLE="List all orders" COM_HIKASHOP_ORDERS_VIEW_DESC="Shows a list of all the orders." COM_HIKASHOP_ORDER_CREATE_TITLE="Create an order" COM_HIKASHOP_ORDER_CREATE_DESC="Show a form to create a new order." COM_HIKASHOP_DISCOUNTS_VIEW_TITLE="List all discounts" COM_HIKASHOP_DISCOUNTS_VIEW_DESC="Shows a list of all the discounts." COM_HIKASHOP_DISCOUNT_CREATE_TITLE="Create a discount" COM_HIKASHOP_DISCOUNT_CREATE_DESC="Show a form to create a new discount." COM_HIKASHOP_CONFIGURATION_VIEW_TITLE="Configuration page" COM_HIKASHOP_CONFIGURATION_VIEW_DESC="Displays the configuration page." COM_HIKASHOP_HELP_VIEW_TITLE="Documentation page" COM_HIKASHOP_HELP_VIEW_DESC="Displays the documentation page." COM_HIKASHOP_ABOUT_VIEW_TITLE="About page" COM_HIKASHOP_ABOUT_VIEW_DESC="Displays information about HikaShop." IMPOSSIBLE_WITH_JOOMLA_REGISTRATION_DEACTIVATED="This option is not available with the Joomla registration deactivated." CHANGE_GUEST_INFORMATION="Change guest information" ADD_HIKA_LANG="Add HikaShop language file to your website, then the file will be editable." AVAILABLE_HIKA_LANG="HikaShop Language file is available and editable." IMPOSSIBLE_HIKA_LANG="Impossible to edit this file, the HikaShop language file must be first added." EDIT_HIKA_LANG="Edit / customize your HikaShop language file." HIKA_NOT_DEFAULT_VARIANT="No default variant selected." IMG_DESCRIPTION="Image and description" BEFORE_NUMBER_OF_PRODUCTS=" (" AFTER_NUMBER_OF_PRODUCTS=")" PRODUCT_SAVE_UNKNOWN_ERROR="Error Saving" CCV_MISSING="The CCV code is missing. Please fill it in." ;since 3.2.1 PRODUCTS_SEARCH="Products" PRODUCT_CATEGORIES_SEARCH="Product categories" MANUFACTURERS_SEARCH="Brands" POINTS_ROUND_DOWN="Round points down" CREATE_ORDER="Create order" ORDER_COULD_NOT_BE_CREATED_FROM_CART="The order couldn't be created from that cart." THE_ORDER_X_WAS_SUCCESSFULLY_CREATED="The order %s was successfully created." STORE_IMAGES_LOCALLY="Store images locally" STORE_FILES_LOCALLY="Store files locally" LIMIT_REACHED_PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Limit reached. You can't add more than %2$s items for the product %1$s." HIKA_CART_DROPDOWN_HOVER="Dropdown cart (hover)" HIKA_CART_TAXES_DESC="Display the taxes information if available" POINTS_ROUDING="Rouding point value by" HIKA_LOADING_CHART="Loading chart" ;since 3.2.2 RECURRING_PERIOD_MSG="Recurring payment each %s %s" RECURRING_SUM_PERIOD_MSG="Recurring payment of %s each %s %s" RECURRING_PERIOD_D="day(s)" RECURRING_PERIOD_W="week(s)" RECURRING_PERIOD_M="month(s)" RECURRING_PERIOD_Y="year(s)" MOBILE_DEVICES="Mobile devices" HIKA_ALWAYS="Always" COLLAPSABLE_FILTERS="Collapsable filters" THE_EMAIL_HAS_BEEN_RESENT="The email has been resent" AN_ERROR_HAPPENED_DURING_THE_RESENDING_OF_THE_EMAIL="An error happened during the resending of the email" RESEND="Resend" FIELD_PRODUCT_CHECKOUT="Checkout" HIKA_MOD_DISPLAY_ERROR="You have to set at least one element to display in your module cart" HIKA_MOD_DISPLAY_ERROR_PROCEED="Set another element to display" PLEASE_FIRST_CREATE_AN_ORDER="Please first create an order." PLEASE_SELECT_AN_ORDER_FOR_THE_PREVIEW="Please select an order for the preview" PLEASE_SELECT_A_USER_FOR_THE_PREVIEW="Please select a user for the preview" MASSACTION_NOTIFICATION="Mass action notification" PRODUCT_SELECTION_METHOD="Product selection method" OPEN_GRAPH_META_ONLY="Open Graph meta tag only" AUTOMATIC_TAXES="Automatic taxes" ;since 3.3.0 GO_IN_VARIANTS_TAB_AND_GENERATE_VARIANTS="The product has characteristics but not variants. Click on the 'Variants' tab and add variants to it." PLEASE_ENTER_EMAIL_ADDRESSES="Please enter email addresses" WISHLIST_SHARE_SUBJECT="%s (%s) is sharing his wishlist (%s) with you" AN_ERROR_OCCURED_DURING_THE_SENDING_OF_THE_EMAIL="An error occured during the sending of the email" THE_EMAIL_HAS_BEEN_SENT_SUCCESSFULLY="The email has been sent successfully" ENTER_HERE_THE_EMAILS_THAT_WILL_RECEIVE_THE_WISHLIST="Enter here the emails that will receive the wishlist" EMAILS_FOR_SHARING="Emails for sharing" SEND_ME_A_COPY="Send me a copy" THE_EMAIL_ADDRESS_X_IS_INVALID="The email address '%s' is invalid" SHARE_YOUR_WISHLIST="Share your wishlist" WISHLIST_SHARE="Wishlist sharing notification" HIKA_USED="Used" HIKA_REFURBISHED="Refurbished" PLEASE_FIRST_CREATE_A_WISHLIST="Please first create a wishlist" PLEASE_SELECT_A_WISHLIST_FOR_THE_PREVIEW="Please select a wishlist for the preview" HIKA_CONDITION="Condition" WISHLIST_EMAIL_TITLE="Wishlist %s on %s" WISHLIST_BEGIN_MESSAGE="%s shared a wishlist with you." DISPLAY_THE_WISHLIST_OF_USER="Display the wishlist of %s" PRODUCT_SORT_PRICE="Product sort price" COM_HIKASHOP_WAITLIST_VIEW_DEFAULT_TITLE="Waitlist page" HIKA_CATEGORY_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="No image - Drag & Drop here or use the upload button" DESCRIPTION_DEFAULT_FORMAT="Description default format" CONTENTPARSER_MARKDOWN="Markdown" HIKA_CART_PAYMENT_DESC="Display the payment informations if available" ;since 3.4.0 KEEP_IMAGES_AFTER_DELETE="Keep images after delete" DISCOUNT_SHIPPING_PERCENTAGE="Shipping percentage" READ_ONLY="Read only" HIKASHOP_ADDRESS_TYPE="Type" STEP_X="Step %s" HK_ADD_CHECKOUT_BLOCK="Add view" HK_ADD_STEP="Add step" MULTI_GROUP_PRODUCT_DISPLAY="Multiple group product display" NEW_BLOCK="New view" SHOW_SUBMIT_BUTTON="Show submit button" SWAP_WITH_PREVIOUS_BLOCK="Swap with previous view" SWAP_WITH_NEXT_BLOCK="Swap with next view" MOVE_TO_PREVIOUS_STEP="Move to previous step" MOVE_TO_NEXT_STEP="Move to next step" HIKASHOP_CHECKOUT_TEXT="Text" WRITE_TEXT_HTML_HERE="Write text or HTML here" DELETE_THIS_STEP="Delete this step" DELETE_THIS_BLOCK="Delete this view" NO_OPTIONS="No options" ADDRESS_SHIPPING="Address & Shipping" LOG_IP_ADDRESS="Log IP address" ; since 3.4.1 AFFILIATE_PAYMENT_WARNING="CAUTION: clicking proceed at this point clears down the affiliates amount due to zero – so make sure you have a note of it if you are paying manually." HIKA_PRINT_BUTTON="Print button" HIKA_PRINT_BUTTON_DESC="Display a print icon to be able to print the cart content easily from this cart module" HIKASHOP_NEW_BILLING_ADDRESS="New billing address" HIKASHOP_ALSO_BILLING_ADDRESS="Address is also a billing address" HIKASHOP_NEW_SHIPPING_ADDRESS="New shipping address" HIKASHOP_ALSO_SHIPPING_ADDRESS="Address is also a shipping address" APPLY_COUPONS="Apply coupons" PRODUCT_PRODUCT_SORT_PRICE="Price" PAYMENT_NOTIFICATION_SUBJECT="%s payment notification : payment %s" PAYMENT_NOTIFICATION_EMAIL="Payment notification" LOG_HISTORY_IP_ADDRESS="Log IP addresses in the history of the orders" COOKIES_REQUIRED_FOR_OPERATION="This operation can only work if you accept the use of cookies." SAME_FOR_SHIPPING="Same address for shipping" HIKASHOP_SELECT_DEFAULT_BILLING_ADDRESS="Default billing address" HIKASHOP_SELECT_DEFAULT_SHIPPING_ADDRESS="Default shipping address" HIKASHOP_BILLING_ADDRESSES="Billing addresses" HIKASHOP_SHIPPING_ADDRESSES="Shipping addresses" HIKASHOP_EDIT_BILLING_ADDRESS="Edit billing address" HIKASHOP_EDIT_SHIPPING_ADDRESS="Edit shipping address" ; since 3.5.0 HIKA_BACK_IMG="Background Image" HIKA_HALF_BACK_IMG="Half Image" HIKA_NEXT_PREV_MARGIN="Previous and Next button margin" HIKA_NEXT_PRODUCT_MAIN="Next" HIKA_NEXT_PRODUCT="See next product" HIKA_PREVIOUS_PRODUCT_MAIN="Previous" HIKA_PREVIOUS_PRODUCT="See previous product" HIKA_MARGIN_TITLE="Next & Previous Title" HIKA_RESP_BUTTON_DISPLAY="Previous and Next button on Phone screen" HIKA_ONLY_BUTTONS="Display only buttons" PLEASE_CLICK_HERE_TO_RESET_PASSWORD="Please click here if you want to reset your password in order to login." HIKA_USEFUL="Useful" HIKA_USELESS="Useless" HIKA_COMPONENT="HikaShop Components" HIKA_JS_QUANTITY_CHANGE_IMPOSSIBLE="Quantity change impossible" HIKA_JS_MAXIMUM_FOR_PRODUCT_IS_X="The maximum quantity possible for that product is %s" HIKA_JS_MINIMUM_FOR_PRODUCT_IS_X="The minimum quantity possible for that product is %s" ; since 4.0.0 HIKA_SAVE_AND_CLOSE="Save & Close" HIKA_SAVE_AND_NEW="Save & New" NEW_IMAGE="New image" NEW_FILE="New file" EDIT_FILE="Edit file" PER_STATUS_OVERRIDE="Per status override" SELECT_SUBZONES="Select one or several sub-zones" HIKASHOP_PRODUCT_INVALID_WEIGHT_UNIT="The %s weight unit is not defined through the Weight symbols option via HikaShop->System->Configuration->Advanced. Please define it, or use another weight unit." CHANGE_PRODUCT_TYPE_FILTER_TO_REORDER_ELEMENTS="You can change the top right product type filter to 'Products' in order to reorder elements as variants can't be ordered based on the category of their parent product" GUEST_CHECKOUT_NOT_POSSIBLE_WITH_USER_GROUP_AFTER_PURCHASE_FOR_CUSTOMERS="Please note that you have the guest checkout activated for your checkout but products with a 'User group after purchase', like the one you just saved, can't be purchased by guest customers." SEND_PAYMENT_EMAIL="Send payment notification email" FREE_ORDER_SEND_PAYMENT_EMAIL="Send the payment notification email when free orders are confirmed automatically" FREE_ORDER_PAYMENT_NOTIFICATION="Hello,
This is a payment notification for a free order." FREE_ORDER="Free order" INSTALL_MISSING_LANGUAGE_IN_JOOMLA="If your language file isn't listed here, you first need to install the language for Joomla in the Joomla languages manager." ALL_PLUGINS="All plugins" LISTING_OF_SUBCATEGORIES="Listing of sub categories" NO_USERNAME_PROVIDED="No username provided" NO_EMAIL_PROVIDED="No email provided" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT="redirect to checkout" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DESC="Automatically redirect to the checkout (not with 'popup' display location)" HIKA_CARTNOTIFICATION_ON_SUCCESS="On success" HIKA_CARTNOTIFICATION_NO_REDIRECT="No redirect" HIKA_LAST="Last" INCLUDE_COUPON="Include coupon" CANNOT_EXPORT_THIS_FILE="This type of report cannot be exported." HIKASHOP_PRIVACY_CAPABILITY_IP_ADDRESS="HikaShop stores by default the IP address when someone posts a vote or a comment on a product, when someone adds something to their cart, when someone registers on the website through HikaShop, and when someone places an order through HikaShop. HikaShop has options in its configuration to deactivate these separately. You should first make sure which ones are necessary for your country's administration, and which ones cannot be collected due to the privacy laws in your country." HIKASHOP_PRIVACY_CAPABILITY_ADDRESS="HikaShop stores the addresses the customer uses for his carts / orders. If you don't need some of the information requested by default by HikaShop for the addresses, you can go in the menu Display>Custom fields of HikaShop to disable the ones you don't need." WARNING_NUMBER_OF_ELEMENTS="Beware that you won't see more than the number of elements you configure here in the module." SHOW_MORE_PRODUCTS="Show more products" HIKA_CPANEL_NO_ORDERS="You do not have any orders" HIKA_MOVE_TO="Move to" PLEASE_ADD_ADDRESS_TAG="Please add the tag %s to the 'Address format' setting of the HikaShop configuration if you want the value of the custom field to appear when an address is displayed." YOUR_LAST_ORDERS="Your last orders" FIELD_BOOLEAN="Boolean" HIKA_USER_IMAGE_CPANEL="Display products image" HIKA_USER_DETAILED_ORDER="View your order details" DISPLAY_ON_CONTROL_PANEL="Display points on control panel" HIKA_LISTING_ORDER_SHIP="Ship to :" HIKA_LISTING_SORTING="Sorting" DISPLAY_PRODUCTS="Display the products" HIDE_PRODUCTS="Hide the products" ENABLE_MULTI_WISHLIST="Enable multi whishlist" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DELAY_LBL="redirect delay" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DELAY_DESC="The number of milliseconds after which the customer will be redirect automatically" PROPORTION="Proportion" HIGHEST_RATE="Highest rate" ; since 4.0.1 NO_RECURRING_PAYMENT_METHODS_FOUND="No recurring payment methods found" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND_SUPPORTING_AUTHORIZE_CAPTURE_MODE="No payment methods found supporting the authorize/capture mode" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND_SUPPORTING_REFUND_MODE="No payment methods found supporting the refund mode" HAS_NOT_BEEN_FOUND="%s has not been found in the database" SELECT_BILLING_ADDRESS="Select a billing address" SELECT_SHIPPING_ADDRESS="Select a shipping address" ENTER_BILLING_ADDRESS="Enter a billing address" ENTER_SHIPPING_ADDRESS="Enter a shipping address" ALLOW_MULTIPLE_ADDRESSES="Allow multiple addresses" FOR_LOGGED_IN_USERS_ONLY="For logged in users only" SAME_ADDRESS_CHECKBOX_PRE_CHECKED="Same address checkbox pre-checked" ; since 4.0.3 OVERRIDE_WITH_EXPLANATION_TRANSLATION="You can copy the lines from the textarea on the left side and paste them in the textarea on the right side and then modify them in order to customize them. For translators, you can modify the textatea on the left side directly and share your modifications so that they can be integrated in the default translation files." PROCESS_CONTENT_TAGS="Process content tags" HIKA_DISPLAY_ITEM_ID="Display the product id (eg 1)" HIKA_DISPLAY_ITEM_QUANTITY="Display the product quantity (eg 1)" HIKA_DISPLAY_ITEM_NAME="Display the product name (eg HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_ITEM_CODE="Display the product code (eg Hika_Busi_item401)" HIKA_DISPLAY_ITEM_PRICE="Display the product price (eg 99,00)" HIKA_DISPLAY_ITEM_TAX="Display the product taxes (eg 17,00)" HIKA_DISPLAY_ITEM_SHIPPING_METH="Display the product shipping method name (eg ups)" HIKA_DISPLAY_ITEM_SHIPPING_PRICE="Display the product shipping fee (eg 5)" HIKA_DISPLAY_ITEM_STATUS="Display the product status (eg shipped)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SHIPPING_TAX="Display the product shipping tax price (eg 0.50)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_NAME="Display the product name (eg HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DESC="Display the product description" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_STOCK="Display the product stock (eg 200)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_CODE="Display the product code (eg Hika_Busi_item401)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_PUBLISHED="Display the product published status (eg 1)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_HIT="Display the number of times the product page was displayed (eg 2397)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_URL="Display the product brand url (eg https://www.hikashop.com/extensions/hika-business.html)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WEIGHT="Display the product weight (eg 150)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_KEYWORD="Display the product keywords (eg e-commerce,cms,extension,Joomla)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WEIGHT_UNIT="Display the product weight unit (eg g)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DESC_META="Display the product meta description (eg powerful e-commerce solution for Joomla!)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DIM_UNIT="Display the product dimension unit (eg cm)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WIDTH="Display the product width (eg 8.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_LENGTH="Display the product length (eg 10.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_HEIGTH="Display the product heigth (eg 5.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_MAX_ORDER="Display the product maximum quantity per order (eg 10)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SALES="Display the product sales quantity (eg 1953)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_AVERAGE_SC="Display the product rating score (eg 4)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_TOTAL_VOTE="Display the product rating number (eg 1236)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_PAGE_TITLE="Display the product page title (eg HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_ALIAS="Display the product alias (eg hikashop-business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_MSRP="Display the product retail price (eg 120.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_CANON="Display the product canonical url (eg /extensions/hika-business.html)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SORT_PRICE="Display the product price used for filters (eg 99.90)" HIKA_DISPLAY_ORDER_ID="Display the order id (eg 1251)" HIKA_DISPLAY_ORDER_STATUS="Display the order status (eg Confirmed)" HIKA_DISPLAY_ORDER_NUMBER="Display the order number (eg K2E11)" HIKA_DISPLAY_ORDER_INVOICE_NUMBER="Display the order invoice number (eg X20)" HIKA_DISPLAY_ORDER_FULL_PRICE="Display the order full amount (eg 99.90)" HIKA_DISPLAY_ORDER_DISC_CODE="Display the order coupon code (eg hika-25pc)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PRICE="Display the order coupon amount (eg 75,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_DISCOUNT_TAX="Display the order coupon taxes (eg 2,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_METH="Display the order payment method folder name (eg banktransfer)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_PRICE="Display the order payment fee (eg 2,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_TAX="Display the order payment taxes (eg 0,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_METH="Display the order shipping method (eg ups)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_PRICE="Display the order shipping fee (eg 12.00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_TAX="Display the order shipping taxes (eg 1,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PARTNER_PRICE="Display the partner commission on the sale (eg 15,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PARTNER_PAID="Display 1 if the partner commission is paid and 0 otherwise" HIKA_DISPLAY_ORDER_LANG="Display the order language tag (eg en-GB)" HIKA_DISPLAY_USER_MAIL="Display the user's email address (eg no_reply@hikashop.com)" HIKA_DISPLAY_USER_POINTS="Display the user's points (eg 115). This first requires the creation of a custom user field with the column name user_points as per our user points documentation." HIKA_DISPLAY_USER_NAME="Display the user's name (eg Philippe)" HIKA_DISPLAY_USER_USERNAME="Display the user's username (eg hikaaddict)" HIKA_DISPLAY_USER_PASSWORD="Display the user's password (eg $2y$10$k6eFhHkthIsPsW0rd)" HIKA_DISPLAY_USER_REGISTERDATE="Display the user's registration date (eg 2016-06-22 12:55:58)" HIKA_DISPLAY_USER_LASTVISIT="Display the user's last visit date (eg 2019-01-22 09:15:47)" HIKA_TAG_TITLE="Tags list" HIKA_SEE_TITLE="List of available tags" HIKA_CLOSE_TITLE="Close the list" HIKA_EMAIL_TAG_INFO="You can click on a tag to copy it in your clipboard so that you can then paste it in the editor on the left side." HIKA_EMAIL_TAG_BILLING_ADDRESS_PRE_TEXT="As billing address fields are custom fields, you can use this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_BILLING_ADDRESS_POST_TEXT="where '%s' is the custom field column name." HIKA_EMAIL_TAG_SHIPPING_ADDRESS_PRE_TEXT="As shipping address fields are custom fields, you can use this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_SHIPPING_ADDRESS_POST_TEXT="where '%s' is the custom field column name." HIKA_EMAIL_TAG_ORDER_PRE_TEXT="You can also display the value of custom order fields with this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_ORDER_POST_TEXT="where 'XXX' is the custom field column name." HIKA_EMAIL_TAG_PRODUCT_PRE_TEXT="You can also display the value of custom fields of the table item and product with this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_PRODUCT_POST_TEXT="where 'TABLE' is either 'product' or 'item' based on the table of the custom field, and 'XXX' is the custom field column name." IN_LAST_30_DAYS="in the last 30 days" IN_LAST_6_MONTHS="in the last 6 months" IN_YEAR="in %s" IN_TOTAL="in total" X_ORDERS_DONE="%s orders done " AUTHORIZE_SIGNATURE_KEY="Authorize Signature Key" HIKA_EMAIL_VAR_INFO="VAR tags can be added anywhere" HIKA_EMAIL_LINEVAR_INFO="LINVAR tags can only be added between " HIKA_EMAIL_LINEVAR_POS="{START:PRODUCT_LINE} and {END:PRODUCT_LINE}" ; since 4.1.0 INVISIBLE="Invisible" VISIBLE_CHECKBOX_CAPTCHA="Visible checkbox captcha" INVISIBLE_INLINE="Invisible inline" INVISIBLE_BOTTOMLEFT="Invisible bottom left" INVISIBLE_BOTTOMRIGHT="Invisible bottom right" PRINT_ORDER_STATUSES="Print invoice order statuses" PRINT_DESC="You can select here the statuses for which the system will allow the customers to print their invoice on the frontend." HIKA_PREVIOUS_CAROUSEL="Previous" HIKA_NEXT_CAROUSEL="Next" CURSOR_FILTER_FROM=" From : " CURSOR_FILTER_TO=" To : " INPUT_FIELDS="Input fields" PLEASE_AGREE_TO_PRIVACY_POLICY="You need to agree to this website Privacy Policy." BACKEND_EDITON_PAGE="Backend edition page" FRONTEND_DETAILS_PAGE="Frontend details page" PURCHASED_FILE_DOWNLOAD_ON_PRODUCT_PAGE="Purchased file download on product page" NEW_PRODUCT_PERIOD="New product period" MAXIMUM_PRODUCT_QUANTITY="Maximum product quantity" HIKA_RESTORE="Restore" HIKA_PURGE="Purge" SUCC_UNTRASH_ELEMENTS="Successfully restored %s record(s)" ADD_SHIPSTATION_DATA_FRONTEND="Add Shipstation data on cpanel order" HIKA_USE_TRASH="Activate product recovery" TRASHED_PRODUCTS="Trashed products" IMAGES_STRIPES_COLOR="Stripes color" SHIPPING_METHOD_COMPLEX_NAME="%s - %s" CONTACT_US_BUTTON="Contact us button" PRODUCT_DETAILS_BUTTON="Product details button" PRODUCT_DETAILS="Product details" DISPLAY_CONTACT_BUTTON_ON_LISTING="Display the contact button on listings" CANONICAL_URL_NOT_FROM_CURRENT_WEBSITE="The canonical URL %s doesn\'t start with the URL of the website (%s)." ; since 4.2.0 GOOGLE_PRODUCTS_MPN="If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a MPN for each products for which the custom field is filled. If you leave this field empty, no MPN will be added to the feed unless you turn on the 'Add Product Code (mpn)' setting above." USE_META_DESCRIPTION="Meta description" GOOGLE_PRODUCT_CATEGORY="Google Product Category" CHANNEL_DESCRIPTION="Channel description" CHANNEL_DESCRIPTION_DESC="This will be used as the main description of the shop. If you leave it empty, it will automatically use the description of your website from your Joomla configuration." HIKASHOP_CHECKOUT_SEPARATOR="Separator" TYPE_OF_SEPARATION="Type of separation" THE_MENU_ITEM_SELECTED_NEEDS_TO_BE_A_HIKASHOP_TYPE_MENU="The menu item selected in the 'Force a menu on checkout' setting needs to be of a HikaShop menu item type." BEWARE_FIELD_DISPLAY_ON_CHECKOUT="Beware: this custom field will only display on the checkout if you have the 'Fields' view added to your Checkout workflow in the HikaShop configuration page." PLG_FINDER_QUERY_FILTER_BRANCH_S_BRAND="Brand" ; since 4.2.1 HIKA_ORDER_WITHOUT_TAX_IN_EU="Orders without tax inside EU : " HIKA_ORDER_WITHOUT_TAX_OUT_EU="Orders without tax outside EU : " HIKA_TOKEN="Token" PAYPLUG_DELIVERY_TYPE="Delivery type" PAYPLUG_SHIP_TO_SHIPPING_ADDRESS="Ship to shipping address" PAYPLUG_DIGITAL_GOODS="Digital goods (Online services, electronic gift cards, redemption codes, etc)" PAYPLUG_TRAVEL_OR_EVENT="Travel or event tickets" PAYPLUG_OTHER="Other (Gaming, digital services not shipped, e-media subscriptions, etc)" HIKASHOP_CHECKOUT_DISPLAY_SELECTOR="Selector type" HIKA_FILTER_LIST_PREPEND="> " HIKA_FILTER_LIST_SEPARATOR=", " HIKA_LOAD_HIKASHOP="Load HikaShop on all frontend pages" HIKA_LOAD_HIKASHOP_DESC="If turned on HikaShop and it's plugins will be loaded on all the pages of the frontend. If you want the add to cart content tags to use the cart notification plugins (to have the notifications), you might have to turn on this option." ; since 4.2.2 ACCESS_COPY_HERE="You can access the copied element here." GENERATE_WEBP_IMAGES="Generate WebP images" HIKASHOP_SWITCHER_GRID="Grid" HIKASHOP_SWITCHER_LIST="List" HIKA_SWITCHER_MODE="Table switcher" ; since 4.2.3 CHECKCOUT_DROPDOWN_PAYMENT_NAME="%s %s" CHECKCOUT_DROPDOWN_SHIPPING_NAME="%s %s" ADD_TO_CART_AVAILABLE_AFTER_CHARACTERISTIC_SELECTION="The add to cart button will appear once you select the values above" CHARACTERISTICS_DYNAMIC_DISPLAY="Characteristics dynamic display" THE_PRODUCT_X_CAN_ONLY_BE_PURCHASED="The product %s can only be purchased :" THE_PRODUCTS_X_CAN_ONLY_BE_PURCHASED="The products %s can only be purchased :" THE_CHECKOUT_IS_NOT_POSSIBLE="The checkout is not possible" RUN_MYSQL_QUERY="Run MySQL query" PAYMENT_NOT_POSSIBLE_WITH_POINTS="Payment not possible with points" FIELD_ITEM_CART_EDIT="Cart product edition" EDIT_PRODUCT_INFORMATION_IN_THE_CART="Edit product information in the cart" WITH_A_QUANTITY_OF_X="with a quantity of %s" THE_PRODUCT_BIENG_MODIFIED_IS_NOT_IN_THE_CURRENT_CART_ANYMORE="The product being modified is not in the current cart anymore" EDIT_THE_OPTIONS_OF_THE_PRODUCT="Edit the options of the product" HIKA_CARTNOTIFICATION_CONTINUE_URL_LBL="Continue shopping button's URL" HIKA_CARTNOTIFICATION_CONTINUE_URL_DESC="If that field is empty, the button will just close the popup. If you enter a URL here, the button will redirect to that URL." ; since 4.3.0 THE_BILLING_ADDRESS_YOU_SELECTED_CANNOT_BE_USED_AS_SOME_INFORMATION_IS_MISSING="The billing address you selected cannot be used as some information is missing. Please edit it before proceeding." THE_SHIPPING_ADDRESS_YOU_SELECTED_CANNOT_BE_USED_AS_SOME_INFORMATION_IS_MISSING="The shipping address you selected cannot be used as some information is missing. Please edit it before proceeding." ; since 4.4.0 WAITLIST_FULL="The waitlist is full for this product." HIKASHOP_CHECKOUT_SHIPPING_PRICE="Show shipping price" HIKASHOP_CHECKOUT_PAYMENT_PRICE="Show payment price" HIKASHOP_CHECKOUT_COUPON_PRICE="Show coupon price" HIKA_FILTER_CATEGORY_DESC="Category listing in which that filter should be displayed" CHECKBOX_PRE_CHECKED="Checkbox pre-checked" PLEASE_CREATE_FILTERS_FIRST="Please create filters first" HIKA_FORMULA="Formula" HIKA_CARTNOTIFICATION_GUEST_WISHLIST_REDIRECT="Guest wishlist redirect" HIKA_CARTNOTIFICATION_GUEST_WISHLIST_REDIRECT_DESC="If that option is activated, the customer will be redirected to the login form if he tries to add a product to the wishlist while he is not logged in (Possible only if the wishlist feature is active and if the 'Hide wishlist button for guest users' setting is turned off in the HikaShop configuration)" NO_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="No shipping method for this product" TRANSLATION_OVERRIDE_COULD_NOT_BE_SAVED="The translation override %s could not be added. Please enter first a value in the field of the same name in the element you want to translate." TRANSLATION_OVERRIDE_IS_INVALID="The translation override file %s is invalid. Please use the 'Debug languages' option of the Joomla configuration to understand what is wrong with it before adding new translations." HIKA_ADD_OPTION="Add option" THANK_YOU_FOR_YOUR_VOTE_REVIEWED_BEFORE_PUBLISHING="Thank you for your comment. It will be reviewed before publishing." WISHLIST_SHARE_EMAIL_SUBJECT="A wishlist has been shared with you" HIKA_REGISTERED="Registered" HIKA_ANONYMOUS="Anonymous" HIKASHOP_PRODUCT_CONTENT_TAG_INFO="First, select the display options you want for the products to be displayed by the content tag, then select the products in the listing below, and finally click on the 'insert' button at the bottom of the popup to validate." MULTIPLE_FILES="Multiple files" PAYMENT_METHOD_NOT_FOUND_FOR_ORDER="Payment method not found for the order %s" DIMENSIONS_UNIT="Dimensions unit" HIKASHOP_TOTAL_ORDER_WEIGHT="Total order weight" TOTAL_WEIGHT="Total weight" CONTACT_REQUEST_EMAIL_ADDRESS="Contact request email address" PAYPAL_RETURN_METHOD="Return method" HIKASHOP_FILTER_OPTIONS="Filter Options" HIKASHOP_FILTER_CLEAR="Clear" THE_ORDER_X_HAS_A_TAX_RATE_WHICH_COULD_NOT_BE_FOUND="The order %s has a tax rate %s which could not be found." ; since 4.4.1 ORDER_STATUSES_FOR_BOUGHT_TAG="Order statuses for bought tag" ORDER_STATUSES_FOR_BOUGHT_TAG_DESC="You can enter here the list of order status namekeys (separated by a comma) to take into account for the {hkshow bought='xx'}{/hkshow} and {hkhide bought='xx'}{/hkhide} tags" HIKA_CARTNOTIFICATION_NOTIFICATION_CLICK_TO_CHECKOUT="Click to checkout" HIKA_CARTNOTIFICATION_NOTIFICATION_CLICK_TO_CHECKOUT_DESC="When this option is activated, and the user clicks on the notification box of a successful add to cart, he will be redirected to the checkout. Otherwise, it will just hide the notification box." SATURDAY_SHIPPING="Saturday shipping" SHIPPING_INVOICE_DESC="When activated, the 'shipping invoice' button of the order edit interface will use the PDF invoice plugin to generate its output. Otherwise, it will use the default HTML view in HikaShop." ONE_PRODUCT_PER_ROW="One product per row" HIKASHOP_MORE_OPTIONS="More advanced options" HIKASHOP_MORE_OPTIONS_TITLE="Go further with your HikaShop configuration" HIKASHOP_HIDDEN_OPTIONS="Go to hidden advanced options" HIKASHOP_MORE_OPTIONS_TOOLTIP="Go to advanced hidden option panel" HIKASHOP_MORE_OPTIONS_NOTIF="Be very careful with your interventions on all of these parameters, if you must intervene make sure what you are doing is correct" HIKA_CAUTION="Important warning" HIKA_CAUTION_MESSAGE="Changing hidden options can bring about major changes, so if you do intervene here, do so with care, and help you with the documentation, accessible in the help button." HIKA_OPEN_HIDDEN_OPTIONS="Hidden option listing" FOR_TWO_CHARACTERISTICS_AND_MORE="For two characteristics and more" ; since 4.4.1 INDEX_PER_CATEGORY="Index products per category" INDEX_PER_CATEGORY_DESCRIPTION="With that option activated the products will be indexed for each category instead of only once" DISPLAY_ON_ORDERS_LISTING="Display points on the backend orders listing" HIKA_CHECK_DATES="Check dates" HIKA_FRONTEND_ONLY="Front-end only" HIKA_EVERYWHERE="Everywhere" MULTI_LANGUAGE_EDIT_XY="Translation popup size" ;since 4.4.2 HIKA_IMG_SLIDE_OPTIONS="Thumbnails slider for product page" HIKA_IMG_SLIDE_MOBILE="Mobile only" HIKA_IMG_SLIDE_CLASSIC="No (default)" HIKA_DESC_WIDTH="Change the width of the description area" DISPLAY_ERRORS="Display errors" HIKA_BATCH="Batch" ACTION_SUCCESSFULLY_PROCESSED_ON_X_ELEMENTS="Action successfully processed on %s elements" VAT_IN_ADDRESS="VAT number: %s" SEE_MODIFICATIONS="See modifications" FILE_MODIFICATIONS="File modifications" HIKASHOP_MODIFICATIONS="Modifications" ORIGINAL_FILE="Original %s" OVERRIDE_FILE="Override %s" ;since 4.4.3 X_IS_A_VARIANT_AND_THUS_CANNOT_BE_COPIED="%s is a variant and thus cannot be copied." ACTION_PHP_CODE_IS_WRONG="Action PHP code is wrong: %s" RUN_PHP_CODE="Run PHP code" SOURCE_VIEW_FILE_FOR_THE_OVERRIDE_X="Source view file for the override %s : " NO_POSSIBLE_SOURCE_FILE_FOUND_FOR_THIS_OVERRIDE="No possible source view file found for this override" VIEW_BUILDER="View Builder" VIEW_BUILDER_DELETE="Delete %s block from your view" CONTACT_US_ABOUT_YOUR_ORDER="Contact us about your order" YOUR_MESSAGE="Your message" WRITE_HERE_YOUR_MESSAGE="Please write here your message" CONTACT_REQUEST_FOR_ORDER="Contact request for order %s" CLICK_HERE_TO_GO_BACK="Click here to go back" STATUS_OF_ORDER_NOT_VALID_FOR_THIS_ACTION="Status of order not valid for this action" CONTACT_BUTTON_ON_ORDERS="Contact button on orders" CONTACT_BUTTON_DESC="You can select here the statuses for which a contact button will be displayed on the frontend orders listing and order details page" EMPTY_POSITION="Empty position" ALLOW_NOTIFICATIONS="Allow payment notifications" ;since 4.4.4 USER_GROUP_PRODUCTS="User groups of the products" GOOGLE_PRODUCTS_USER_GROUP="If no user group is selected here, the plugin will only list the products with their 'access level' setting set to 'all'. And if you select user groups here, it will also list products with one of these user groups selected." HIKASHOP_FIRST="First" HIKASHOP_LAST="Last" GOOGLE_PRODUCTS_SHIPPING_LABEL="The shipping label for your products. If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different shipping label for each product. You can read more about shipping labels here: https://support.google.com/merchants/answer/7050921" SHIPPING_LABEL="Shipping label" HIKA_OPEN_FILTER="Open the collapsable filter" HIKA_MIN_COUPON="Order value from" HIKA_MAX_COUPON="Product quantity from" TOO_MUCH_PRODUCTS_FOR_COUPON="The coupon you entered cannot be used with more than %s products in your cart" ORDER_TOO_PRODUCTS_FOR_COUPON="The coupon you entered cannot be used for an order of an amount greater than %s" FIELD_ALLOW_ADD="Allow new values" MYSQL_QUERY_DATA_TAGS="In your MySQL query please use the aliases 'value' (and 'title' if you want a different text displayed to the user)." MYSQL_QUERY="MySQL query" ;since 4.4.5 HIKA_BUTTON="Button (default)" HIKA_ACTION_BUTTON="Action button" CURSOR_FORMAT="Format for the cursors label" ;since 4.5.0 SHIPPING_GROUP_PRODUCT_OPTIONS="Group options with product for the shipping price calculation" HIKA_ORIGINAL_TEXT="Original text" HIKA_TRANSLATION="Translation" SYNCHRONIZED_ADD_TO_CART="Synchronized add to cart" HIKA_POPUP_MODE="Popup mode" NO_POPUP="No popup" ALL_POPUP="Popup only" CHOOSE_POPUP="Choose button only" HIKA_EXPLORER_OPEN="Open/close explorer" ;since 4.5.1 HIKA_ZOOM_HOVER="Zoom on hover" FORM_CUSTOMIZATION="Form customization" NEW_BLOCK_NAME="New block name" ADD_NEW_BLOCK="Add new block" RESET_TO_DEFAULT_VIEW="Reset to default view" HIKA_CUSTOMIZE="Customize" BLOCK_HIDDEN_ACCESS_LEVEL="Once you've customized the view to your needs, you can go under the 'Access level' tab of the HikaShop configuration to remove the 'customize' access to the necessary user groups. Users from these groups will see the interface as you've modified it but won't be able to change it." MAX_DIMENSIONS="Maximum dimensions allowed" NO_MAXIMUM_WIDTH="No maximum width" NO_MAXIMUM_HEIGHT="No maximum height" MAX_FILESIZE="Maximum filesize allowed" ;since 4.6.0 FIELD_HIDDEN="Hidden" ACTIONS_AS_A_BUTTON="Actions as a button" ACTIONS_AS_A_BUTTON_DESC="When activated, the system will add a button on the listing corresponding to the data of the massaction which will execute the actions of the mass action on the selected elements." BUTTON_WONT_DISPLAY_IF_NAME_EMPTY="The button won't display on the listing because the name of the mass action is empty. Please provide it if you really want the button on the listing." HIKA_LINK_TO_DETAIL_PAGE_TOOLTIP="If enabled, when you click on the item name or picture of a product on a listing, you are redirected to the item page." HIKAPOINTS_USER_REMOVED_X_POINTS="The user %s got %s points deducted. However, he only had %s points left. His user points has been set to 0 but you might want to do something manually." VARIANT_IMAGES_BEHAVIOR="Variant images behavior" REPLACE_MAIN_PRODUCT_IMAGES="Replace main product images" DISPLAY_ALONG_MAIN_PRODUCT_IMAGES="Display after main product images" CLICK_HERE_IF_YOU_ALSO_WANT_TO_DELETE_THE_DATA_OF_THESE_FIELDS_IN_THE_DATABASE="Click here if you also want to delete the data of the deleted custom field(s) in the database. Beware that this is an irreversible operation ! The data will be lost !" THE_FIELD_X_COULD_NOT_BE_DELETED="The field %s could not be deleted" DATA_FOR_CUSTOM_FIELD_X_IN_TABLE_Y_SUCCESSFULLY="Data for custom field %s in table %s was deleted successfully." DISPLAY_AVAILABLE_VALUES_ON_LISTINGS="Display available values on listings" SUPPORT_TRANSLATED_ALIASES_IN_URLS="Support translated aliases in URLs" LOCAL_XML_FILE_PATH_DESC="Enter here the relative path from the root of your website for the XML file to generate. For example, if you want the URL https://yourwebsite.com/folder/sitemap.xml for your XML file, enter folder/sitemap.xml in this setting. You can use the tags {language} {date} or {time} so that they get replaced automatically when the file is generated." DELETE_FILES="Delete files" THUMBNAILS_DIMENSIONS="Thumbnails dimensions" UPLOADED_FILE_IS_BIGGER_THAN_LIMIT="Uploaded file %s ( %s ) is bigger than the maximum allowed size ( %s )." ;since 4.6.1 DISPLAY_BEFORE_MAIN_PRODUCT_IMAGES="Display before main product images" FAILED_TO_OBTAIN_SHIPPING_QUOTES="Failed to obtain shipping quotes." ;since 4.6.2 KEEP_OTHER_VARIANTS="Keep other variants" EMAIL_FAVICON="Email Favicon" MAKE_THIS_ADDRESS_THE_DEFAULT_BILLING_ADDRESS="Make this address the default billing address" MAKE_THIS_ADDRESS_THE_DEFAULT_SHIPPING_ADDRESS="Make this address the default shipping address" FIELD_DATA="Field data" THE_ALLOW_NEW_VALUES_SETTING_CANT_BE_USED_WHEN_DATA_COMES_FROM_MYSQL_QUERY="The 'Allow new values' setting can't be used when the field data comes from a MySQL query. The setting will be ignored." PLEASE_SELECT_A_PAYMENT_METHOD="Please select a payment method" PAYMENT_REQUEST_REFUSED_BY_PAYPAL_CANCEL_URL="The payment request was refused by PayPal. Please click here to return to the checkout." NON_LATIN_TRANSLATION_KEYS="Non-latin translation keys" PRODUCT_SUCCESSFULLY_REMOVED_FROM_CART="Product successfully removed from the cart" CALLBACK_FILE_COULD_NOT_BE_ADDED="The callback file %s could not be added. Please check the permissions of the folder to allow for the file to be added and save again the settings." EMPTY_THE_WISHLIST="Empty the wishlist" HIKA_IMAGE_ADDRESS_CSS="CSS code for the logo" LOWEST_RATE="Lowest rate" ;since 4.7.0 HIKA_EMAIL_USE_TEXT="Shop name" HIKA_EMAIL_USE_DESC="This name will be used for the Email Markup only" HIKA_CART_ICON_TEXT="Enter here the path of the image you want to add to your cart module" HIKA_ENTER_ICON_PATH="Icon path" CENTRAL_BANK_OF_RUSSIA="Central Bank of Russia" AS_PARENT_PRODUCT="As parent product" ORDER_STATUS_RETURNED="Returned" ;since 4.7.1 DEACTIVATE_FORM_CUSTOMIZATION="Deactivate form customization" ACTIVATE_FORM_CUSTOMIZATION="Activate form customization" OVERRIDE_REGISTRATION="Override registration" HIKA_SELECT_COLUMNS="Columns" HIKA_NOTICE_COLUMNS="It seems that a column has been added or removed to your listing, and unfortunately it compromised your column settings, so we invite you to re-set your columns" NUMBER_OF_COLUMNS_DESC="The number of columns of filters to be used. On a sidebar module, you usually want this to be 1 so that the filters display one below the other." DISPLAY_FIELDSET_DESC="Add a fieldset element around the module content." SHOW_FILTER_BUTTON_DESC="If the filters displayed by the module have their 'auto submit' setting activated, you can deactivate this setting as the button will be superfluous. Otherwise, you should keep this setting activated." LIMIT_DESC="Maximum number of filters displayed in the module" FILTER_HEIGHT_DESC="The height of each filter (in pixel)" FILTER_BUTTON_POSITION_DESC="You can choose here the location of the 'filter' button in the module" FILTERS_SELECTION_DESC="Select the filters you want to be displayed in that module" FILTER_MODULE_MENU_DESC="Select here the menu item to use for the display of the results when the 'force redirect' setting is activated or when the filter module is used on a non products listing page. This menu item should be a menu item of the type HikaShop products listing configured to display all the products of your shop. If left empty, the system will try to select a products listing menu item." FORCE_REDIRECT="Force redirect" FORCE_REDIRECT_DESC="Force the redirection to the menu item specified in the setting above when the filters of the module are used so that the filtering can be done on the products of that menu item, which will also display them." PRODUCT_PAGE_DESC="Display the module content on the product details pages" PRODUCT_LISTING_PAGE_DESC="Display the module content on the product listing pages" PRODUCT_COMPARE_PAGE_DESC="Display the module content on the product compare pages" CATEGORY_LISTING_PAGE_DESC="Display the module content on the category listing pages" CHECKOUT_PAGE_DESC="Display the module content on the checkout pages" CONTACT_PAGE_DESC="Display the module content on the contact form pages" WAITLIST_PAGE_DESC="Display the module content on the waitlist form pages" COLLAPSABLE_FILTERS_DESC="You can either have the filters always collapsed, or only on mobile devices (default) or never collapsed." SCROLL_TO_TOP_AFTER_FILTERING="Scroll to top after filtering" SCROLL_TO_TOP_AFTER_FILTERING_DESC="When activated, after a filtering is done in the module, the page will scroll back to the top automatically. This can be useful if you have a lot of filters displayed by the module to simplify the search process for your customers." DO_NOT_USE_A_FORM="Do not use a form" DO_NOT_USE_A_FORM_DESC="When activated, the module will use javascript to refresh the page with the new currency instead of a form submit. Activating this setting is intersting if you're displaying the module inside of another form so that it doesn't conflict with the operation of the module." HIKASHOP_DAILY="Daily" HIKASHOP_WEEKLY="Weekly" HIKASHOP_MONTHLY="Monthly" HIKASHOP_QUARTERLY="Quarterly" HIKASHOP_YEARLY="Yearly" HIKASHOP_FOREVER="Forever" CHECK_ON_ADD_TO_CART="Check on add to cart" FIRST_CONFIGURE_USER_POINTS_PLUGIN="If you wish to provide points instead of fees, you first need to configure a custom user field with the column name user_points and then configure a user points plugin instance via the System>Plugins menu of HikaShop." PROVIDE_POINTS_INSTEAD_OF_FEES="Provide points instead of fees" USER_WITH_SAME_EMAIL_ADDRESS_ALREADY_EXISTS="A user with the same email address already exists" NUMBER_OF_PRODUCTS="Number of products" ;since 4.7.2 NEW_GUEST_USER="New guest" SELECT_ANOTHER_USER="Select another user" ENTER_AN_EMAIL_ADDRESS_NOT_ALREADY_USED_ON_THE_WEBSITE="Enter an email address not already used on the website" COUPON_VALUE="Coupon value" ;since 4.7.4 GOOGLE_PRODUCTS_CATEGORIES="If you want to restrict the XML feed to only some categories, please select them in this setting" PAYPAL_CHECKOUT_CLIENT_ID="Client ID" PAYPAL_CHECKOUT_CLIENT_SECRET="Client secret" PAYPAL_CHECKOUT_MERCHANT_NAME="Merchant name" PAYPAL_CHECKOUT_LANDING_PAGE="Landing page" PAYPAL_CHECKOUT_LOGIN_PAGE="Login page" PAYPAL_CHECKOUT_CREDIT_CARD_PAGE="Credit card page" PAYPAL_CHECKOUT_NO_PREFERENCE="No preference" PAYPAL_CHECKOUT_DISABLE_FUNDING="Disable Funding" PAYPAL_CHECKOUT_ENABLE_FUNDING="Enable Funding" PAYPAL_CHECKOUT_DISABLE_FUNDING_TOOLTIP="Select the payment methods you would like to NOT be available to your customers." PAYPAL_CHECKOUT_ENABLE_FUNDING_TOOLTIP="Select the payment methods you would like to be available to your customers. Note that even if selected, they will only appear based on your eligibility and the eligibility of your customer to these payment methods." PAYPAL_CHECKOUT_ROUND_PRICES_WARNING="The 'Round prices during calculations' setting is deactivated in the HikaShop configuration. This can sometimes lead to rounding differences between the total calculated by PayPal and the total calculated by HikaShop, resulting in an 'AMOUNT_MISMATCH' error at the end of the checkout with this payment method." PAYPAL_CHECKOUT_ERROR_OCCURRED="An error has occurred" PAYPAL_CHECKOUT_CONNECT_TO_PAYPAL_CHECKOUT="Connect to PayPal Checkout" PAYPAL_CHECKOUT_MERCHANT_ID="Merchant ID" PAYPAL_CHECKOUT_SUCCESSFULLY_CONNECTED="Successfully connected (Payment feature)" PAYPAL_CHECKOUT_PRIMARY_EMAIL_NOT_CONFIRMED="The email address of your PayPal merchant account is not yet confirmed. Please check your email box for an email from PayPal to confirm it so that you can start accepting payments." PAYPAL_CHECKOUT_PAYMENTS_NOT_RECEIVABLE="Your merchant account has been limited by PayPal. Please check your PayPal merchant account inbox for an email from PayPal to determine the next steps." PAYPAL_CHECKOUT_CHANGE_LINKED_ACCOUNT="Change linked account" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_LAYOUT="Button layout" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_COLOR="Button color" PAYPAL_CHECKOUT_GOLD="Gold" PAYPAL_CHECKOUT_BLUE="Blue" PAYPAL_CHECKOUT_SILVER="Silver" PAYPAL_CHECKOUT_WHITE="White" PAYPAL_CHECKOUT_BLACK="Black" PAYPAL_CHECKOUT_MONOCHROME="Monochrome" PAYPAL_CHECKOUT_GRAYSCALE="Grayscale" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_SHAPE="Button shape" PAYPAL_CHECKOUT_RECTANGLE="Rectangle" PAYPAL_CHECKOUT_PILL="Pill" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_LABEL="Label" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_TAGLINE="Tagline" HIKA_MIDDLE="Middle" PAYPAL_CHECKOUT_CONNECT="Connect" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_PRODUCT_LISTINGS="Pay Later Messaging on products listings" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_PRODUCT_PAGE="Pay Later Messaging on product details page" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_CART_PAGE="Pay Later Messaging on cart page" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_CHECKOUT_CART="Pay Later Messaging on checkout cart" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_COLOR="Pay Later Messaging text color" YOUR_PAYPAL_PAYMENT_METHOD_IS_OBSOLETE_PLEASE_SWITCH_TO_PAYPAL_CHECKOUT="Your PayPal payment method is obsolete and will soon be discontinued by PayPal. Please go in the System>Payment methods menu, click on the 'new' button and select the 'HikaShop PayPal Checkout payment plugin' to configure the PayPal Checkout payment method which is now replacing it. Once done and the new PayPal Checkout payment method is available on your website, disable the old PayPal payment method and this error message will disappear." PRODUCT_MSRP_DESC="Also known as the MSRP (Manufacturer's Suggested Retail Price) or RRP (Recommended Retail Price). It will only appear on the product page and it won't be used as the product price." WEIGHT_UNIT="Weight unit" TEXT_ENTERED_TOO_SHORT="Text entered too short" ;since 4.7.5 MINLENGTH="Minimum length" WORDS_TO_IGNORE="Words to ignore" HIKASHOP_PROGRESS_BAR="Progress bar" HIKASHOP_ACCORDION="Accordion" NEW_PRODUCT_FORM="New product form" HIKA_LOAD_HIKASHOP_ON_ALL_PAGES="Load HikaShop on all pages" HIKA_LOAD_HIKASHOP_ON_ALL_PAGES_DESC="This option can be turned off if you don't want HikaShop's javascript and CSS files to be loaded on all the pages of your frontend. This option needs to be turned on if you want to display add to cart buttons with content tags on pages where HikaShop is not normally loaded." ; since HikaShop 5.0.0 HIKA_DISPLAY_LEGACY_BUTTON="Use legacy display" DISPLAY_LEGACY_BUTTON="Since HikaShop 5.0.0 this plugin will use new display standards, if you want to keep going with old standards select Yes" HIKA_REDIRECTION_BUTTON="Redirection mode" DISPLAY_REDIRECTION_BUTTON="Define whether a popup or a new tab will be used when clicking the social network buttons" HIKA_DISPLAY_BTN="Select Display mode" DISPLAY_MODE="Define which kind of display, you want to use for your social buttons" HIKA_DISPLAY_LINKEDIN_BUTTON="Display Linkedin button" DISPLAY_LINKEDIN_BUTTON="Display or not the linkedin button to share the product page" HIKA_HASHTAG_TWITTER_BUTTON="Twitter hashtag #" HASHTAG_TWITTER_BUTTON="Add hashtag when process the Twitter button (ex: #hikashop #bestProduct)" HIKA_FACEBOOK_NAME="Facebook" HIKASHOP_TAB="new tab" WITHOUT_LINK="Without link" HIKA_PAGE_TITLE="%1$s - %2$s" HIKA_MICRODATA_ERROR="The legacy HikaShop Microdata on Product Page plugin is activated and this which will cause problems in the structuring of your MicroData
You have to disable it in your Joomla plugin manager!" ;since HikaShop 5.0.1 ADDRESS_LINE="Address line" STATE_CODE="State code" COUNTRY_CODE="Country code" NUMBER_OF_PURCHASES="Number of purchases" AFTER_A_USER_VOTE="After a user votes" AFTER_A_USER_POST_A_COMMENT="After a user comments" ;since HikaShop 5.0.3 PRICE_PER_PRODUCT_MODE="Per product mode" SUM_ALL_SHIPPING_PRICES="Sum all shipping prices" SELECT_HIGHEST_SHIPPING_PRICE="Select the highest shipping price" INCLUDE_VARIANTS="Include variants" INCLUDE_VARIANTS_DESC="If your products have variants and you want to export the variants as separate products instead of exporting only the main product data, you need to activate this option. Note that loading the variants data will require between several times and 100 times more processing for the plugin in order to generate the XML feed. So it might not be viable or require at least the increase of the performances with the corresponding setting of the plugin." OTHER_CLIENTS_ALSO_BOUGHT="Other clients also bought" ;since HikaShop 5.0.4 FILE_ACCESS_NOT_AUTHORIZED="Access to file %s not authorized" CREDIT_CARD_EXPIRATION_DATE_MISSING="Credit card expiration date missing" HIKASHOP_DARK="Force Dark mode" HIKASHOP_LIGHT="Force Light mode" DARK_MODE_BACKEND="Backend color scheme" HIKA_LANG_VERSION="5.0.4" ; - Extra keys OVERRIDE_WITH_EXPLANATION="Тука можете да копирате/вметнете линии од документот погоре кои сакате да ги измените по желба. За преведувачите, би требало да менувате директно во документот горе и да ги споделите своите измени, така тие ќе може да бидат вметнати во основниот јазичен документ." HIKASHOP_ACTION="Action" SHIPPING_PAYMENT="Испорака и Плаќање" HIKA_DISPLAY_RESTRICTION_ON="Display restriction on" HAVE_DONT_HIKA_HAVE="Have / Doesn't have" POINTS_NOT_GIVE_WHEN_USE="Не давај поени кога користи" CUSTOMER_DOWNLOADLIST="Клиентски простор за преземање" PRODUCTS_FROM_VM="Внеси од VirtueMart" VM_IMPORT_DESC="Внеси од VirtueMart ќе ги внесе сите подолу наведени податоци од VirtueMart во HikaShop" PRODUCTS_FROM_MIJOSHOP="Внеси од Mijoshop" MIJO_IMPORT_DESC="Внеси од Mijoshop ќе ги внесе податоците означени подолу од Mijoshop во HikaShop" PRODUCTS_FROM_REDSHOP="Внеси од Redshop" REDSHOP_IMPORT_DESC="Внеси од Redshop ќе ги внесе податоците означени подолу од Redshop во HikaShop" PAYMENT_BUTTON="Текст за копчето кое води до банката"